Nr 46 2008

Kultur

Människan längtar efter att låta konsten lura ögat

Det lilla barnet som försöket dricka ur en nappflaska på bild omsätter sin perception direkt i handling. Den ordningen är själva poängen med allt seende. Men barnet låter sig luras. Bilden av en nappflaska är inte en nappflaska på riktigt, och barnet måste med tiden lära sig att allt här i världen som är ögonskenligt […](0 kommentar)

Välskrivet till lärdom för allergologer och sjukvårdspolitiker

Vetenskaplig forskning bedrivs av allt flera över hela världen samtidigt som frågeställningarna blir alltmer intrikata. Forskare och forskarstuderande specialiseras och vi får veta mer om allt mera avgränsade processer i cellerna eller till och med i cellkärnan. Människans problem i dagens samhälle kan emellertid endast delvis återföras till hur hennes celler reagerar på olika attacker […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

SPORT tar ett steg
mot ökad evidens för operation

Spinal stenos är den vanligaste indikationen för ländryggskirurgi hos patienter över 65 år. Den årliga incidensen i Sverige under det senaste decenniet var 10 operationer per 100000 invånare [1]. Spinal stenos innebär förträngning av spinalkanalen. Etiologin är i huvudsak degenerativa förändringar i intervertebraldisk och fasettleder samt förtjockning av ligamenta flava. Det kan leda till försnävning […](0 kommentar)

Välj säkra mätmetoder för patientnära analyser

Under de senaste tre decennierna har det skett en dramatisk ökning av kommersiellt tillgängliga mätmetoder för diagnostiskt bruk inom sjukvården. Allt fler mätinstrument som använder dessa metoder har blivit tillgängliga för specialiserade laboratorier och för »patientnära analyser« inom öppen och sluten vård och för patienters egenkontroll. Men det har också blivit allt svårare att få […](0 kommentar)

Nya Rön

Kollegialt stöd ökar öppenheten vid vårdskador

Artikeln beskriver en patientskada där efterföljande öppen kommunikation mellan patient och läkare bidrog till att utveckla ett strukturerat kollegialt stöd för vårdgivare på ett sjukhus i Boston. Några år efter skadan startade patienten en organisation, MITTS (Medical Induced Trauma Support Service), vars syfte var att stödja läkande och återupprätta hopp för alla som berördes av […](0 kommentar)

Alkohol krymper hjärnan

Hjärnan krymper av alkoholkonsumtion. Det är den huvudsakliga slutsatsen i en amerikansk studie som presenteras i Archives of Neurology. Författarna har studerat 1839 vuxna individer som genomgick MR-undersökning av hjärnan. De fick även lämna uppgifter om bla alkoholkonsumtion, kost, BMI och socioekonomisk status. Baserat på MR-undersökningen har författarna beräknat total cerebral volym (total cerebral brain […](0 kommentar)

Rödvin skyddar mot lungcancer

Rödvin har en skyddande effekt mot lungcancer. Det tror i alla fall en grupp amerikanska forskare som presenterar sina upplyftande rön i Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention. Författarna har tittat på epidemiologiska data från närmare 85000 män från Kalifornien i åldrarna 45–69 år. Studiedeltagarna har lämnat uppgifter kring bla sjukdomar, medicinering och livsstilsfaktorer som rökning, […](0 kommentar)

Akut koloncancer kräver
mer än en bra kirurg

Korttidsöverlevnaden efter kolorektal cancerkirurgi i Danmark är betydligt sämre än i jämförbara länder. En nyligen publicerad studie har fokuserat på en i sammanhanget intressant grupp, nämligen patienter med akut koloncancer. I Danmark finns sedan en tid ett nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer. Ur detta register identifierades 2157 patienter opererade akut för koloncancer maj 2001–december 2005, […](0 kommentar)

Kost och motion aktiverar telomeras

Kan motion och kost påverka funktionen av telomeras? Det tror en grupp forskare som presenterar sina rön i Lancet Oncology. Telomeren är ett område i änden av kromosomen som består av upprepningar av den genetiska sekvensen. Vid kopiering av arvsmassan kan DNA-polymeraset inte duplicera hela telomeren. En liten del »klipps bort«, vilket förkortar telomeren vid […](0 kommentar)

Förskrivning av psykofarmaka till barn vanligare i USA

Det är betydligt vanligare att barn och ungdomar i USA behandlas med psykofarmaka än jämnåriga i Tyskland och Holland. Det visar en studie presenterad i Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health. Det är forskare från USA som jämfört hur stor andel av barn och ungdomar upp till 19 år som får psykofarmaka i olika […](0 kommentar)

Tidsgränsen för trombolysbehandling
vid stroke borde förlängas

I dag är trombolysbehandling med alteplas (vävnadsplasminogenaktivator, tPA) godkänd upp till 3 timmar efter ett strokeinsjuknande i stort sett i hela världen. Godkännandet grundar sig på att den hittills enda randomiserade, placebokontrollerade studie som visat statistiskt säkerställd effekt av trombolys vid stroke tillämpade en sådan tidsgräns [1]. En sammanställning av samtliga randomiserade studier har dock […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Intrauterin blodtransfusion vid allvarlig erytrocytimmunisering

Vid oförenlighet mellan moderns och fostrets blodtyp kan erytrocytimmunisering uppstå efter en fetomaternell blödning. Under graviditeten förhindras blodblandning av två separata cellager: det fetala kärlendotelet och syncytiotrofoblastcellerna i placenta. Immuniseringen sker oftast vid förlossningen, då fosterblod kan komma över i moderns cirkulation. Risken för fetomaternell blödning under graviditet ökar vid invasiva undersökningar, tex fostervatten- och […](0 kommentar)

Laboratorieutrustning för primärvården bör utprövas av oberoende organ

Laboratorieresultat spelar en allt större roll i diagnostik och vid monitorering av patienter, och allt fler analyser kan utföras patientnära med olika instrument och metoder som – enligt återförsäljarna – är mycket enkla att använda. Men även om utrustningen lämnar ett resultat, är detta inte alltid korrekt. Det är därför viktigt för användarna att känna […](0 kommentar)

Mastocytos – en sjukdom med många ansikten

Mastocytos är en myeloproliferativ sjukdom med mastcellshyperplasi i olika vävnader [1]. De kliniska symtomen orsakas av frisättning av mediatorer från mastcellerna, tex histamin, tryptas och prostaglandin D2, och/eller från den patogena infiltrationen av neoplastiska mastceller i olika vävnader. En rad olika varianter av mastocytos förekommer, varför WHO har infört en klassificering av denna sjukdom i […](0 kommentar)

Schnitzlers syndrom – okänt, sällsynt men behandlingsbart

Schnitzlers syndrom är en ovanlig sjukdom som karakteriseras av kronisk urtikaria, monoklonal gammopati, oftast av IgM-typ, intermittent feber, artrit och artralgi, bensmärta, förhöjda inflammatoriska parametrar (SR, CRP), leukocytos samt ibland hepato- eller splenomegali och lymfadenopati. De som insjuknat söker för olika symtom hos olika och oftast flera specialister. Eftersom sjukdomen är så ovanlig och okänd […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Borrelia bör misstänkas även utan uppenbart fästingbett

Patienten sökte vårdcentralen i slutet av september 2007 för klåda och rodnad i vänster knäveck sedan ett par veckor tillbaka. Dessutom hade hon smärtor i ljumsken på samma sida. Distriktsläkaren, specialist i allmänmedicin, fann en tvärgående rosa hudförändring, cirka 5 gånger 15 centimeter stor, dock utan uppklarning i mitten. Centralt fanns enligt distriktsläkaren snarare en […](0 kommentar)

Missade metastaser i operationsärret

Trots att patienten tidigare opererats för bröstcancer bedömde läkaren att vårtorna i och omkring operationsärret var svamp. En senare undersökning visade att det var fråga om cancermetastaser och att de fanns även i såväl lungor som skelett. (HSAN 1855/08) Patienten sökte vårdcentralen i december 2007 för vårtliknande utslag i höger armhåla. Åtta år tidigare hade […](0 kommentar)

»Satsning på träningscentrum kan minska vårdskadorna«

Practicum startades för drygt tre år sedan, och har utvecklats till ett av Europas största och modernaste centrum för klinisk utbildning och träning (se LT nr 6/2006). Upprinnelsen var ett patientsäkerhetsprogram som Ingemar Ihse tog fram när han var chefläkare vid Universitetssjukhuset i Lund. – Den här typen av centrum har börjat byggas upp i […](0 kommentar)

LT debatt

Nobelpris även till Gallo
för upptäckten av aidsviruset?

Förlänandet av Nobelpriset i medicin 2008 för upptäckten av orsaken till aids enbart till två franska vetenskapsmän men inte till den amerikanske forskaren Robert C Gallo har förvånat det internationella vetenskapssamhället och lett till protester. Vilken är då bakgrunden till att etiologin till aids kunde klarläggas så pass snabbt under 1983–1984? »Jo, därom kan jag […](0 kommentar)

Debatt och brev

Patientnära klinisk forskning – tankar kring svensk forskningsfinansiering

På annat ställe i detta nummer (sidan 3366) recenseras en nyutkommen bok med den något provocerande titeln »Allergi. Kampen om en folksjukdom« [1]. Den tar upp flera viktiga frågeställningar som även gäller flertalet andra forskningsområden inom medicinen och kan därför ge anledning till några reflektioner för att intensifiera debatten – inte minst i en tid […](0 kommentar)

Förtroendet sitter i betraktarens öga

Artikeln som Tommy Ringart kritiserar är inte ett angrepp på Merck & Co utan en genomgång av det, relativt sett, stora antalet artiklar som publicerats under året där oegentligheter i läkemedelsföretagens hantering av sin kliniska forskning presenterats. Syftet med genomgången är inte att diskutera skuldfrågan i enskilda fall utan att redovisa hur de publicerade uppgifterna […](0 kommentar)

Hyponatremi – en underskattad biverkan av tiazider

Det är känt att det råder en betydande underrapportering av läkemedelsbiverkningar. Det gäller även allvarliga biverkningar, tex de som föranleder sjukhusvård. Efter en biverkningsanmälan till Läkemedelsverket gällande bendroflumetiazid (Salures) och svår hyponatremi fick jag det sedvanliga tacket för anmälan. Men det stod också hur många tidigare anmälningar som fanns i svenska biverkningsregistret SWEDIS för detta […](0 kommentar)

Fel om oss i Läkartidningen

En god journalistisk regel är att om man behandlar ett kontroversiellt ämne ska alla sidor i en diskussion få plats med sina bästa argument. Det finns anledning att fråga sig om man på Läkartidningens redaktion lämnar sådana hänsyn därhän. I det angrepp som medicinjournalisten Fredrik Hedlund riktar mot Merck & Co i nr 43/2008 (sidorna […](0 kommentar)

Inget avsteg från våra journalistiska principer

Tommy Ringart tycker att det finns anledning att ifrågasätta Läkartidningens förmåga att upprätthålla grundläggande journalistiska och publicistiska principer i anledning av vår artikel om kliniska studier i nr 43/2008. Han anser att vi borde låtit Merck & Co bemöta kritik som tidigare riktats mot företaget i bl a JAMA och Annals of Internal Medicine, och […](0 kommentar)

Läs vad jag skrivit

Robert Hahn har i en replik i Läkartidningen 44/2008 (sidorna 3142-4) skrivit en passus om mig som innehåller en serie av felaktiga påståenden. 1. Jag har inte påstått att Hahn bedriver sin andliga (dvs spiritistiska) verksamhet på universitet (eller i sin kliniska tjänst). Det kan man enkelt konstatera genom att läsa det textavsnitt som han […](0 kommentar)

Livrädda för kritik

Min recension utgjorde en saklig, vetenskaplig granskning av en halvbra bok, men Jerkert och Hansson förvrider sakfrågorna till en kritik av mitt andliga författarskap. Otroligt! De upprepar nu gamla argument som jag bemött redan för 1,5 år sedan [1]. Ett detaljerat svar på deras aktuella inlägg finns på http://www.hahn.au.nu/Svar.html Läs även En härva av förvanskningar […](0 kommentar)

En härva av förvanskningar

I Läkartidningen 44/2008 (sidorna 3142-4) har Robert Hahn fortsatt sin kampanj mot Vetenskap och Folkbildning (VoF), den kampanj som han i nr 39 (sidan 2720) föga sofistikerat lyfte in i tidningen genom en recension av antologin »Fakta eller fantasier«. Hahn låtsas att han är en objektiv bedömare, men i själva verket ligger han sedan flera […](0 kommentar)

Kommentar angående »ökad risk för sjukhusinläggning för överviktiga astmatiker«

»Ökad risk för sjukhusinläggning för överviktiga astmatiker«. Under denna rubrik refererar Läkartidningen (43/2008, sidan 3005) en studie i Journal of allergy and clinical immunology (2008;122:507-11), som redovisar att feta astmatiker oftare tas in på sjukhus än övriga astmatiker. Originalartikelns författare börjar med att konstatera att såväl fetma som astma är »important health problems«. Om man […](0 kommentar)

Fortsatt samband mellan varningar för antidepressiva till barn och unga och ökat antal suicid

De amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna, och därmed också Läkemedelsverket i Sverige, varnade år 2004 för behandling av depression hos barn och unga med antidepressiva läkemedel av SSRI-typ. Anledningen var signaler om möjlig ökad risk för självmordstankar och självmordsförsök. Implikationen var naturligtvis att dessa läkemedel skulle kunna öka självmordsrisken. Vi påpekade då att myndigheternas varningar skulle […](0 kommentar)

Ledare

USAs nye president och Sveriges sjukvård

I juni 2006 uppmärksammade Läkartidningen en i Sverige dittills okänd amerikansk senator. Vår kirurgiredaktör Jon Ahlberg lyfte fram Barack Obamas och Hillary Clintons kongressförslag att minska patientskador genom att fokusera på brister i vårdens system och processer i stället för på enskildas försumlighet eller slarv. Obamas dåvarande idé om hur patientskadorna kan minskas samtidigt som […](0 kommentar)

Bra att vårdens ansvar för utsatta barn tydliggörs

Barn som har en förälder som lider av en psykisk störning, funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom eller missbruksproblem har särskilda behov av råd och stöd. Detsamma gäller barn när någon förälder plötsligt dör. Socialdepartementet föreslår nu att nya bestämmelser förs in i bl a Hälso- och sjukvårdslagen som tydliggör sjukvårdens ansvar i sådana situationer. Läkarförbundet tillstyrker: Det […](0 kommentar)

Etisk kompass för våra val

Det har gått 13 år sedan Prioriteringsutredningen (»Vårdens svåra val«, SOU 1995:5) presenterades. Där föreslogs att tre grundläggande prioriteringsprinciper skulle vara vägledande för val i vården: människovärdesprincipen – alla människor har ett lika värde; behovs- och solidaritetsprincipen – resurser bör fördelas efter behov; slutligen kostnadseffektivitetsprincipen – det bör finnas en rimlig relation mellan kostnader och […](0 kommentar)

Aktuellt

»Ingen av oss kunde föreställa sig aidsepidemins omfattning«

Françoise Barré-Sinoussi säger att beskedet var helt oväntat och kom som en enorm överraskning. – Jag befann mig på Pasteurinstitutets forskningsavdelning i Kambodja. När en fransk journalist ringde och berättade att jag hade fått Nobelpriset förstod jag inte vad hon pratade om. Nu ler hon vid minnet, men säger att hon fortfarande inte riktigt har […](0 kommentar)

Datorskärm i stället för mikroskop
sparar patologernas nackar

Konceptet som Sten Thorstenson, medicinsk chef vid avdelningen för klinisk patologi, och hans kollegor utvecklat har väckt stor uppmärksamhet. Ett antal landsting har varit på studiebesök och fler står på kö. Även patologilabb i Danmark, Nederländerna, Storbritannien och USA har visat intresse. En av många fördelar med digitaliserad diagnostik är att det går att bygga […](0 kommentar)

Prestationslön för läkare föreslås
av s i Stockholms läns landsting

2005, då socialdemokraterna hade makten i landstinget, införde man på försök prestationsbonus på S:t Eriks ögonsjukhus. Försöket har enligt socialdemokraterna fallit mycket väl ut; produktiviteten har ökat med åtta procent varje år de senaste åren. Med 35 000 patienter som fått vänta längre än vårdgarantin är det viktigt att incitamenten att korta vårdköerna ökar, menar […](0 kommentar)

Notiser

Kvinnor får piller – män får vård

Socialstyrelsen får i uppgift att införa öppna jämförelser även för missbruks- och beroendevården. Inom äldrevården visar färska öppna jämförelser att äldre kvinnor får fler läkemedel men mindre oplanerad slutenvård än män. Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att samla data om kvalitet och tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården, och att redovisa dessa i öppna jämförelser. Jämförelserna […](0 kommentar)

330 får dela på 770 miljoner kronor från Vetenskapsrådet

Årets tilldelning av medel till medicinsk forskning från Vetenskapsrådet är klar. Ämnesrådet för medicin har bland knappt 1300 ansökningar vaskat fram 330 som får dela på drygt 770 miljoner kronor. Mängden ansökningar är ett par hundra färre än förra året. Av drygt 900 inkomna ansökningar om projektbidrag beviljades 283, vilket innebär en beviljandegrad på 30 […](0 kommentar)

Endast på webben

Två sällsynta sjukdomar

Schnitzlers syndrom – okänt, sällsynt men behandlingsbart Mastocytos – en sjukdom med många ansikten(0 kommentar)