Nr 47 2008

Kultur

Sveriges första kvinnliga polis var en sjuksköterska

I år är det femtio år sedan som de första kvinnliga poliserna dök upp på våra gator och torg. Tjugofyra unga kvinnor hade inlett sin utbildning vid Statens polisskola, då belägen vid Fridhemsplan i Stockholm. Den första kullen kvinnliga elever började den 1 augusti 1957 och redan den 28 januari 1958 tog de sin examen. […](0 kommentar)

Välbehövlig och aktuell ­textbok i neonatalogi

Det finns flera aktuella och bra läroböcker i neonatologi skrivna av engelska och amerikanska författare. Behöver vi verkligen också en svensk? På Studentlitteratur har just kommit ut en omfattande bok som presenteras som den första heltäckande läroboken i neonatologi på svenska. De tre redaktörerna Hugo Lagercrantz, Lena Hellström-Westas och Mikael Norman tar hjälp av ett […](0 kommentar)

Vittnesmål i ett mörkt rum – också i Sverige

Det mörka rummet finns mitt i Stockholm, lite avsides i stora hallen på Centralstationen, där 200000 resenärer passerar varje dag. En utställningsbod på tolv gånger sju meter föreställande ett mörkrum, sådant som knappast används längre i digitaliseringens era. Mitt i rummet, en rad plastbaljor med vätska som leder tankarna till kemiska bad för framkallning av […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Inget vetenskapligt stöd för aktiv kylning vid svår skallskada

Även om det är väl dokumenterat, bla från drunkningstillbud vintertid, att hypotermi är neuroprotektivt efter ischemi, är de bakomliggande mekanismerna långt ifrån klarlagda. Det finns i dag övertygande indikationer på förbättrad neurologisk utgång av nedkylning hos patienter som återupplivats efter hjärtstillestånd [1, 2]. Såväl djurexperimentella som kliniska studier har indikerat att hypotermi kan vara gynnsamt […](0 kommentar)

Nya Rön

Elektronisk journal gav bättre dokumentation av trycksår

Trycksår är en vanlig komplikation i vården och orsakar både lidande för patienten och kostnader för samhället. Studier i Sverige och andra länder visar att prevalensen av trycksår varierar mellan 10,1 och 23,1 procent. Siffrorna är inte alltid jämförbara, då det har saknats standardiserade metoder för att genomföra prevalensstudier. Därför har the European Pressure Ulcer […](0 kommentar)

D-vitamin kopplat till parkinson

Forskare från USA har noterat att patienter med Parkinsons sjukdom i större utsträckning lider av D-vitaminbrist. Det visar en studie i Archives of Neurology. Grundtanken med studien har varit att undersöka D-vitaminnivåer hos patienter med parkinson och alzheimer för att analysera om neurodegenerativa sjukdomar kan orsaka D-vitaminbrist. Författarna har retrospektivt tittat på 100 patienter med […](0 kommentar)

Ny metod för att upptäcka Downs syndrom

Amerikanska forskare presenterar i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) i USA en icke-invasiv metod för att detektera kromosomrubbningar som Downs syndrom hos foster tidigt i graviditeten. Det är forskare vid Stanforduniversitetet i Kalifornien som utvecklat metoden, som bygger på att detektera eventuella kromosomrubbningar hos fostret i mammans blod. Grundprincipen är att […](0 kommentar)

Ingen sekundärpreventiv effekt av B-vitaminer på kranskärlssjukdom

Plasmahomocystein (Hcy) korrelerar med kranskärlssjukdom och stroke och är en prediktor för död hos patienter med kardiovaskulär sjukdom. Hcy kan enkelt sänkas med folsyra, B12 och B6. Ett dussintal behandlingsstudier inkluderande >52000 patienter har påbörjats, hittills med negativa kliniska effektmått. I den aktuella behandlingsstudien (WENBIT) randomiserades 3096 patienter med angiografiverifierad kranskärlssjukdom till en av fyra […](0 kommentar)

Endast på webben

Ginkgo biloba verkningslöst mot demens

– Efter denna studie är det svårt att försvara användningen av Ginkgo biloba, säger Curt Furberg, professor på Wake Forest University, Winston Salem i USA. Han är ansvarig för studien, som finansierats av amerikanska, statliga National Institutes of Heatlh, NIH. Möjligheten att kunna bevara kognitiva funktioner vid normalt åldrande är av stor betydelse för individens […](0 kommentar)

Nya tekniker ger säkrare diagnos

Inledning Nu kan vi »läsa« hjärnan Stig Holtås Klinik och vetenskap Nya tekniker för säker diagnos och terapi vid stroke Anders Lilja, Stig Holtås Vattenmolekylens rörelser och blodflödet visar hjärnans detaljer Elna-Marie Larsson Bilder av hjärnan i arbete Danielle van Westen, Johan Olsrud MRS ger in vivo-bilder av hjärnans vävnader Isabella Björkman-Burtscher Bilden/animationen föreställer en […](0 kommentar)

Mer pengar till forskning, men osäkert när

Inför valet har Barack Obama givit löften om att fördubbla de federala anslagen till basforskning inom områden som fysik, medicin, matematik och teknik under de kommande tio åren [1, 2]. – Det är ett viktigt förslag eftersom anslagen under Bushs tid legat stilla eller minskat, skriver Erik Åsard, professor i Nordamerikastudier och chef för Svenska […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Stockholms sjukhus bör arbeta mer hälsofrämjande

Livsstilsrelaterad sjuklighet är ett alltmer uppmärksammat problem i vårt samhälle. Allt fler aktörer inom sjukvården inser att det kurativa arbetet måste kombineras med ett arbete som siktar på att främja hälsa och förebygga sjukdom. Sjukvården har genom sin kunskap och auktoritet en viktig roll att spela både för individen och för samhället när det gäller […](0 kommentar)

Tema Hjärnan i bild

Nu kan vi »läsa« hjärnan

Under senare år har det skett en explosionsartad teknisk utveckling av magnetkameror, DT-utrustningar och digitala arbetsstationer, som har gjort det möjligt att bättre kunna diagnostisera sjukdomar i hjärnan såväl genom förbättrad morfologisk information som genom nya möjligheter att göra funktionella och kemiska mätningar. Magnetkameraundersökningar, som från början krävde lång tid och hade relativt dålig upplösning, […](0 kommentar)

Nya tekniker för säker diagnos och terapi vid stroke

Utvecklingen under det senaste decenniet har inneburit dels nya kliniska behandlingsmetoder (tex intravenös trombolys vid akuta infarkter) och ett antal nya radiologiska tekniker som snabbt fått klinisk användning, dels ett breddat interdisciplinärt samarbete kring patienter med stroke, där neurologer, internmedicinare, neurokirurger, radiologer, interventionella neuroradiologer och flera andra specialiteter aktivt deltar i den akuta handläggningen. Mångfalden […](0 kommentar)

Vattenmolekylens rörelser och blodflödet visar hjärnans detaljer

MR är den bästa radiologiska metoden för diagnostik och uppföljning av intrakraniella neoplastiska, inflammatoriska, infektiösa och neurodegenerativa sjukdomar och kan vara till nytta vid skalltrauma. Man kan öka sensitiviteten och specificiteten i morfologiska bildsekvenser genom att lägga till fysiologiska metoder som diffusions-MR, perfusions-MR och spektroskopi. Kombination av flera av dessa metoder ger ofta optimal information, […](0 kommentar)

Bilder av Hjärnan i arbete

År 1890 presenterade Roy och Sherrington sin idé om att hjärnans regionala blodflöde varierar med neuronaktiviteten för att kunna tillföra vävnaden glukos och syre [1]. Blodflödesökningen visade sig vara betydligt större än den lokala omsättningen av syre [2], vilket öppnade vägen för en ny parameter. År 1990 beskrevs en MR-teknik för att mäta förändringar i […](0 kommentar)

MRS ger in vivo-bilder av Hjärnans vävnader

Magnetresonansspektroskopi (MRS) har använts som analytisk metod av kemister och fysiker sedan introduktionen av NMR-tekniken under 1940-talet. Nästan parallellt med intåget av den bildgivande MR-tekniken i den kliniska verksamheten under 1980-talet utvecklades MRS-tekniker, som utöver de sedan tidigare möjliga kemiska in vitro-analyserna av kroppens vävnader tillät in vivo-undersökningar. Förväntningarna på klinisk MRS var stora under […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Osäker läkare fördröjde operation

En kvinna som är gravid i vecka 5+0 kommer till akutmottagningen klockan 09.00 med intensiva smärtor nedtill i buken. Blodtryck och puls är inte avvikande men intensiv palpationsömhet över livmoder och åt båda sidorna mot äggledare och äggstockar noteras. Graviditetstest i urinen är positivt men ultraljud visar ingen synlig graviditet i livmodern. Patienten läggs in […](0 kommentar)

Symtom från livmodern kan saknas vid endometrit

En vecka efter en normal förlossning sökte patienten Kvinnoklinikens akutmottagning för smärtor i buk och bröst, hög feber och frossa sedan ett dygn tillbaka. Läkaren som undersökte henne konstaterade att buken var mjuk och avslaget var normalt. Amningen fungerade utan anmärkning, ingen rodnad på brösten noterades men eventuellt var höger bröst något förhårdnat och en […](0 kommentar)

Brister i hemsjukvården hotar patientsäkerheten

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag kartlagt hemsjukvården i Sverige. I rapporten riktar Socialstyrelsen skarp kritik mot brister som hotar patientsäkerheten. – Det allvarligaste är att det på många ställen saknas tillgång till läkare och sjuksköterskor dygnet runt, säger Kristina Stig, utredare vid Socialstyrelsen och projektledare för rapporten. I vår kartläggning har vi sett att en […](0 kommentar)

Debatt och brev

Kan kvalitetsregister värdera vårdkvalitet?

Kvalitetsregister kan ha fyra syften (Fakta 1). De flesta läkare är nog överens om att de två första punkterna behövs. Punkt tre måste hantera en rad problem om bla urval, metoder och bortfall. Man kan diskutera om kostnaderna för datainsamlingen är rimliga, men otvivelaktigt genereras forskningsuppslag. Denna artikel diskuterar punkt fyra, särskilt i perspektivet att […](0 kommentar)

Uteslut neuroborrelios innan kortisonbehandling sätts in

Jag vill kommentera Läkemedelsfrågan i LT 42/2008 (sidan 2942), »Prednisolon vid Bells pares«. Innan kortisonbehandling sätts in vid facialispares (Bells pares) måste man utesluta neuroborrelios. Ungefär 20 procent av facialispareserna är orsakade av Borrelia (beroende på årstid). Lumbalpunktion (LP) ingår som en mycket viktig åtgärd för att diagnostisera denna infektionssjukdom. Tyvärr missas alltför många fall […](0 kommentar)

Fortsatt analys behövs av förslaget till reviderade riktlinjer för prioriteringar

Nils-Eric Sahlin diskuterar i Läkartidningen 37/2008 (sidorna 2465-6) ett förslag från PrioriteringsCentrum i Linköping som bl a efterlyser en översyn av riksdagens principer och riktlinjer för prioriteringar från 1997. Vi välkomnar en livaktig diskussion kring hur arbetet med öppna prioriteringar ska kunna realiseras i vårt land. Sahlin tycker att vårt förslag är tankestimulerande, men är […](0 kommentar)

Lågkolhydratkost vid diabetes och fetma är en fysiologisk och evidensbaserad metod

I en debattartikel i LT anser Anna-Karin Lindroos och medarbetare att den i Sverige pågående diskussionen om kostens sammansättning är högljudd och märkligt livaktig i jämförelse med andra länder [1]. De skriver att »situationen hade varit annorlunda om det funnits fler kunniga personer som aktivt diskuterat«. Vi kan bara instämma. Lindroos och medarbetare tycks inte […](0 kommentar)

Vetenskapens vetskap är bara en del av »sanningen«

Så här säger Ann Lagerström och Ted Harris i sin bok »Konsten att leva innerligt« om Sören Kierkegaards tankar: »För alla dessa existentiella frågor, enkla och svåra, finns inga bevis. Här är ditt svar lika mycket värt som någon annans. Han är arg på dem som i namn av sitt ämbete, eller i skydd av […](0 kommentar)

Håll isär forskningsresultat och marknadsföringsargument

I en debattartikel i LT 41/ 2008 (sidorna 2859-60) framhåller Urban Forsum att vissa probiotikaprodukter marknadsförs på ett sätt som det inte finns vetenskaplig dokumentation för. Så långt är vi överens. Däremot anser vi att man skall hålla isär vad som är resultat från forskningsrådsstödd universitetsforskning och olika företags marknadsföring. En aktuell hypotes är att […](0 kommentar)

Nutritionsforskare och livsmedelsindustrin

Vi är tacksamma för möjligheten att svara på inlägget från Dr Ralf Sundberg och medarbetare. »The Medical Research Council Collaborative Centre for Human Nutrition Research« (HNR) är ett excellenscentrum finansierat med brittiska skattemedel. Målsättningen med vårt arbete är att identifiera orsakerna till olika näringsrelaterade tillstånd, att klargöra underliggande mekanismer, och att utveckla effektiva koststrategier som […](0 kommentar)

Varning för bluffbrev!

Jag vill varna läkare och terapeuter för brev med antytt ingånget avtal med avsändare »NovaChannel AG, Luzern, Schweiz«. Här förekommer även adressen «La poste-Gonesse TIM«. Man påstår att den som inte besvarar brevet i själva verket går med på förekomst på en webbplats www. med1web. com till en årlig kostnad av 983 euro. Jag antar […](0 kommentar)

Brist på respekt för avvikande uppfattningar

Vi är fyra kollegor som har iakttagit debatten, läst olika inlägg om kostrekommendationerna, och funnit att några mycket viktiga aspekter har lyst med sin frånvaro. Detta ville vi belysa i debattinlägget i LT 41/2008 (sidorna 2824-6). Vi finner att inlägget har väckt intresse hos Ralf Sundberg och medarbetare, men av helt andra skäl än de […](0 kommentar)

Läkemedelsverkets syn på behandling av serumlipider

Gustaf Wahlberg (GW) efterlyser i Läkartidningen 40/2008 (sidorna 2788-9) råd om hur överbehandling av patienter med förhöjda serum-lipidnivåer ska undvikas. Det problem GW tar upp är både viktigt och relevant, men tyvärr har GW inte hittat den information han söker förutom i ett bakgrundsmanus till en behandlingsrekommendation från Läkemedelverket publicerad 1999. Den rekommendationen har uppdaterats […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

LT debatt

Resurscentra för bättre diabetesvård?

Data från Nationella diabetesregistret (NDR) 2007 visar på förbättringsmöjligheter runt om i landet, med några lysande undantag, avseende uppnådda behandlingsmål för HbA1c, blodtryck, lipider, njurfunktion samt regelbundna ögon- och fotundersökningar för personer med diabetes. De största förbättringarna måste göras inom primärvården, där Västernorrlands landsting intar en mind- re hedrande jumboplats. Detta kan delvis förklaras med […](0 kommentar)

Utmattning och orsakerna – vem råder över sambanden?

Utmattningssyndrom är ett nytt diagnostiskt begrepp som flitigt diskuterats i Läkartidningen [se t ex 1, 2]. Vi vill i detta inlägg ta fram några fynd från en nyligen publicerad systematisk översikt [3] som gjorts på uppdrag av försäkringsbolaget AFA, ägt av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Samtidigt som det finns stöd för att förhållanden i […](0 kommentar)

Ledare

Nytt motionsrekord till årets fullmäktigemöte

Om två veckor har Läkarförbundet sitt årliga fullmäktigemöte. Då samlas drygt 140 förtroendevalda läkare från hela landet för att under två dagar diskutera och formulera förbundets övergripande politik. Även i år sätts nytt rekord i antal motioner, 73, jämfört med 42 förra året. Motionerna handlar om traditionellt fackliga frågor men också om professionella frågor. Några […](0 kommentar)

Sjukvårdstjänster som förvirrar

I hälso- och sjukvårdens arbete ingår att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. I läkarens vardag sker ett naturligt samspel mellan dessa grundläggande aktiviteter. Undersökningsfynd värderas och utgör underlag för eventuell behandling. Som legitimerad yrkesutövare omfattas läkaren av lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Arbetet ska ske enligt vetenskap och beprövad […](0 kommentar)

Nya läkemedel – vinnare och förlorare

Det är extremt dyrt och komplicerat att ta fram nya läkemedel. I praktiken har bara multinationella företag den organisation och de ekonomiska resurser som krävs för att utveckla nya läkemedel. Det är också dessa företag som på basen av ekonomiska överväganden beslutar vilka preparat som kommer att tas fram. Under lång tid har indu-strin satsat […](0 kommentar)

Aktuellt

Modell från bilindustri ska rädda sjukvården

Klockan är strax före tolv en novembertorsdag. En man i 75-årsåldern har just anlänt med ambulans till medicinakuten på Capio S:t Görans sjukhus. Mannen har nyligen brutit höften, nu klagar han på bröstsmärtor. Ambulanspersonalen befarar att fallet som ledde till höftfrakturen kan ha berott på en hjärtinfarkt. Det som sker nu för tankarna till ett […](0 kommentar)

Den nya modellen har fått fäste på Lunds universitetssjukhus

Att utreda en misstänkt tumör i svensk sjukvård kan i dag ta en månad. Under hela den tiden sker ett arbete som för utredningen framåt bara några timmar. Resten handlar om kötider eller om att olika enheter väntar på svar från varandra. – Dagens sjukhus organiserades på 60- och 70-talen med bilindustrin som modell. Massproduktion […](0 kommentar)

Nya jourtidsregler ökar vårdköer

Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket skickar i dagarna ett påtryckarbrev till de svenska Europaparlamentarikerna. Syftet är att få parlamentarikerna att godta den överenskommelse kring arbetstidsdirektivet som Ministerrådet enades om i somras, där man rundade den praxis som växt fram i EG-domstolen, nämligen att passiv jourtid är att betrakta som arbetstid. Frågan kommer […](0 kommentar)

Thomas Flodin föreslås bli andre vice ordförande

Valberedningen har lämnat förslag till val vid Läkarförbundets fullmäktigemöte den 4–5 december 2008. Nya ledamöter till centralstyrelsen föreslås bli Maria Dalemar, ordförande i Distriktsläkarföreningen, Lena Ekelius, ST-läkare i allmänmedicin och vice ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf, samt Anna-Karin Stridsman, överläkare och specialist på ögonsjukdomar samt styrelseledamot i Sjukhusläkarföreningen och Norrbottens läkarförening. Thomas Flodin, […](0 kommentar)

HSANs disciplinpåföljder slopas

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds disciplinpåföljder (varning och erinran) kommer att föreslås tas bort i det betänkande som Patientsäkerhetsutredningen ska lämna den 16 december. – Disciplinpåföljderna är bara en liten del i förslaget. Men förslaget är inte helt klart, säger Läkarförbundets ordförande, Eva Nilsson Bågenholm, expert i utredningen. Att påföljderna föreslås slopas framgår i ett protestbrev […](0 kommentar)

Inga stora reformer att vänta i amerikansk hälso- och sjukvård

Barack Obamas hälso- och sjukvårdsplan, så som den presenterades av honom själv före valet i USA [1], innehåller tre centrala punkter. Den viktigaste är vallöftet att alla amerikaner ska ha tillgång till en modern hälso- och sjukvård. De andra två centrala punkterna handlar i första hand om att frigöra medel för att hjälpa till att […](0 kommentar)

SMER vill utreda möjligheter till läkarassisterat självmord

SMER menar i en skrivelse till regeringen att patienternas inflytande över den palliativa vården bör öka. Även i lägen när döden inte är omedelbart förestående bör en patient som sagt nej till fortsatt livsuppehållande behandling kunna få hjälp med palliativ sedering, som innebär att patienten sövs ner till dess han eller hon avlider. – I […](0 kommentar)