Nr 48 2008

Kultur

Nyttig diagnos på läkares tankar

Hur går det till när vi sätter fel diagnos eller ger fel behandling? Förvisso är systemanalys centralt vid patientsäkerhetsarbete. Visst är händelseanalys ett stort framsteg för att söka undvika upprepning av allvarliga händelser och skapa skyddsnät för allvarliga händelser i vården. Men hur är det med doktorns egna diagnostiska tänkande? Misstagen man begått gnager likafullt, […](0 kommentar)

Unik möjlighet att se patienten

Det finns böcker som är rena kraftkällor. Annika Berg-Frykholms bok om bildterapi är en sådan. Man behöver inte ha något omedelbart förhållande till bildterapi för att ändå ha stor glädje av boken. Efter en kort inledning och ett par sidors informativ text om terapiformen följer ett par hundra sidor med fallbeskrivningar eller rättare sagt bildberättelser, […](0 kommentar)

Förnämligt berättat om krämpor i konsten

Hade Thomas Mann ett speciellt intresse för neurologi? Var Snorre Sturlasson först med att beskriva ett neurologiskt experiment? Konstruerade författaren Roald Dahl den första shunten för operation av hydrocephalus? Dessa och liknande frågor kan man få svar på av de skrivande norska neurologerna i boken »Hjernen og kulturen«. Det är den norska neurolitterära klubbens andra […](0 kommentar)

Målare, musiker, poet, tänkare – men först och främst Paul Klee

Paul Klee föddes 1879 utanför Bern och var alltså 21 år vid förra sekelskiftet år 1900. Han dog 61 år senare i exil i sitt födelseland, utan att ha fått tillbaka sitt medborgarskap där. Han var då utstött från det Tyskland som han hade valt som sitt. Han levde med i det dynamiska tyska konstlivet […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Risk med strikt glukoskontroll och hydroxietylstärkelse vid svår sepsis

Sedan början av 2000-talet tillämpas strikt blodglukoskontroll med kontinuerlig insulininfusion på de flesta intensivvårdsavdelningar i Sverige. Det vetenskapliga underlaget för detta har främst varit en mycket uppmärksammad studie från Leuven i Belgien av Greet Van den Berghe och medarbetare [1]. Studien visade att noggrann blodglukoskontroll, 4,4–6,1 mmol/l, reducerade både mortalitet och morbiditet hos kirurgiska intensivvårdspatienter. […](0 kommentar)

Nya Rön

Dopaminreglerande gen kopplad till övervikt

Överviktiga måste äta mer för att uppnå samma välbehag av maten som normalviktiga. Orsaken kan vara en gen som påverkar antalet dopaminreceptorer i hjärnan. Så kan man sammanfatta en amerikansk studie som presenteras i tidskriften Science. Studien har gjorts på 43 universitetsstuderande kvinnor i åldern 18–22 år och 33 tonåringar i åldern 14–18 år. Bland […](0 kommentar)

Biverkningar tecken på att bröstcancerbehandling fungerar

Biverkningar, såsom nattliga svettningar och ledbesvär, är kopplat till ett framgångsrikt behandlingsresultat hos kvinnor med bröstcancer som får hormonbehandling – detta enligt en retrospektiv studie från Storbritannien som presenteras i tidskriften Lancet Oncology. Författarna har undersökt ca 4000 kvinnor med postmenopausal bröstcancer som behandlats med anastrozol eller tamoxifen som adjuvans i den så kallade ATAC-studien […](0 kommentar)

Ansedd tidskrift kritisk mot dyra hälsoundersökningar av chefer

I en ledarkommentar under rubriken »Perspective« i New England Journal of Medicine diskuteras vådan av specialdesignade hälsoundersökningar för chefspersoner (executive physicals). Samtidigt som sjukvårdsföretag brottas med höga kostnader, med krav på en effektiv och evidensbaserad sjukvård, kan man skicka chefspersoner på extremt utförliga och därmed kostsamma hälsokontroller som kan omfatta flera dagar. Kritiken skjuter in […](0 kommentar)

Effekt på smärta av fuktad, varm koldioxid vid laparoskopi

Vid laparoskopisk kirurgi insuffleras bukhålan vanligen med rumstempererad, ofuktad koldioxid för att få utrymme att operera. Man vet att koldioxid i sig kan ge en lokal retning på peritoneum, och när den också är torr och har lägre temperatur än kroppen skulle detta kunna innebära en negativ effekt på patienten. En del studier har genomförts […](0 kommentar)

Endast på webben

Skyddsombud i Uppsala kräver åtgärder mot vårdplatsbrist

Anna Rask Andersen, huvudskyddsombud vid Akademiska sjukhuset, yrkar i ett brev till sjukhusledningen måndagen den 1 december på åtgärder enligt Arbetsmiljölagens 6:6a § med anledning av arbetsmiljöproblemen inom ortopedin och akutsjukvården vid sjukhuset. Ur brevet: »I min egenskap av huvudskyddsombud har jag blivit kontaktad av skyddsombuden på ortopeden resp. akutsjukvården med anledning av arbetsmiljöproblem orsakade […](0 kommentar)

Tre nya ledamöter i centralstyrelsen

Maria Dalemar, ordförande i Distriktsläkarföreningen, Lena Ekelius, vice ordförande i Sveriges yngre läkares förening, och Anna-Karin Stridsman, ledamot i Sjukhusläkarföreningen, valdes till nya ledamöter i förbundets centralstyrelse, CS, i enlighet med valberedningens förslag. Dessutom omvaldes Thomas Flodin, Lars Nevander och Gunnar Welander. De valdes alla på två år med undantag för Anna-Karin Stridsman som fyllnadsvaldes […](0 kommentar)

Inga ökade statsbidrag till sjukvården

Åtta extra miljarder i statsbidrag till sjukvården från och med år 2010. Det kommer att behövas med anledning av finanskrisen och ett väntat sjunkande skatteunderlag. Det bedömer förbundsordförande Eva Nilsson Bågenholm. Hon lyfte frågan mot slutet i sitt inledningstal vid förbundets fullmäktigemöte på förmiddagen den 4 december i Näringslivets hus i Stockholm, i samma stund […](0 kommentar)

Belysa och upplysa om psykiatrins situation

I samband med diskussionen om hur psykiatrin ska få ny lyskraft vore det viktigt att få med ett tidsperspektiv. De som har överblick över psykiatrins historia vet att problemen inte började 2008. Sedan 1600-talet har man genom lagstiftning ideligen ställt kravet att de sinnessjuka ska få behandling! Man har dock förflyttat ansvaret för behandlingen från […](0 kommentar)

Oreda i det psykiatriska tänkandet?

Den perenna psykiatridebatten kan tyckas avslöja en skamlig tankeoreda. Det förklaras delvis av att psykiatrin har mera en komplicerad teoretisk grund än de somatiska disciplinerna. En härva av begreppsliga svårigheter är en ofrånkomlig del i tänkandet om hjärna och psyke. Bättre än att skämmas för tanketrasslet – det hör ju ändå till yrket – vore […](0 kommentar)

Om Eric Kandel, hjärnan, psyket och reduktionism

Den i Läkartidningen pågående debatten om psyket, själen, hjärnan och människan engagerar mig. Till saken hör att jag i juni 2006 skaffade mig de tyskspråkiga utgåvorna av Eric R Kandels »Psychiatry, psychoanalysis and the new biology of mind [1] (på tyska 2006) och In search of memory: the emergence of a new science of mind […](0 kommentar)

Avvikelserapportering gör skillnad

– Vi läkare har inte varit så kända för att vara flitiga med att skriva avvikelserapporter. Det säger Christina Berntsson, ordförande i Göteborgs läkarförening. Hon berättar om läkarkollegan som behövde transportera en patient till intensivvårdsavdelning men inte kom någon vart eftersom hissarna var upptagna av matvagnar. – Kommunal hade inskrivet i sitt avtal att de […](0 kommentar)

Författarna till »Årets bästa artiklar« belönades

Foto: Lena Garnold Läkartidningens chefredaktör Jonas Hultkvist och Sophie Berglund, överläkare vid kvinnokliniken på Södersjukhuset. Sophie Berglund vann tillsammans med tre medförfattare pris inom kategorin »studie/fallbeskrivning«. Artikeln handlar om brister i fosterövervakning. – Barn skadas på grund av felbehandling under förlossningen. Vi måste lära oss att samarbeta bättre mellan professioner och specialiteter, säger Sophie Berglund. […](0 kommentar)

Obalans mellan omega 6 och omega 3 hotar hälsan

Det hävdade Birgitta Strandvik, professor emeritus i barnmedicin, som forskat på omega 3- och omega 6-fettsyrorna, under en presskonferens på riksstämman. Fettsammansättningen i kosten har ändrats radikalt de senaste decennierna. Mättat fett har ersatts av fleromättat fett. Det har i sin tur fört med sig att vi nu får i oss mycket mer av fettsyran […](0 kommentar)

Nationellt patientsäkerhetscentrum ska driva på kunskapsstyrning

Nationella patientsäkerhetscentrum finns i flera andra länder. Deras uppgift är att åstadkomma en bättre kunskapsstyrning på patientsäkerhetsområdet, genom att bland annat initiera forskning, göra kunskapssammanställningar och återföra kunskapen till sjukvården. I sitt betänkande, som ska presenteras i mitten av december, kommer Patientsäkerhetsutredningen att föreslå att även Sverige får ett nationellt patientsäkerhetscentrum. Det avslöjade huvudsekreteraren Per-Anders […](0 kommentar)

Bort med läkemedelsgenomgångar, in med apotekare i vården

– Läkemedelsgenomgångar har blivit något politiker slänger ur sig i debatter när äldre har för många läkemedel, konstaterade Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm inledningsvis vid ett symposium som tog upp både frågan om läkemedelsgenomgångars vara eller icke vara och samverkan mellan läkare och farmaceuter i vården. Läkemedelsgenomgångar i bemärkelsen att komma i efterhand och städa […](0 kommentar)

Läkare positiva till allmän vaccination mot hepatit B

Mycket talar för att en allmän barnvaccination mot hepatit B kommer att införas i Sverige. Åtminstone om publiken på symposiet om hepatit B-vaccination vid riksstämman i Göteborg får bestämma. En mycket klar majoritet angav att de var positiva, och flera läkare i auditoriet vittnade om hur de på olika sätt mötts av uteslutande positiva synpunkter […](0 kommentar)

Prisade för sina yttranden

Vinnarna blev Kristina Wallman, överläkare på medicinkliniken i Falun, och Roger Skogman, överläkare på ortopeden, också i Falun. Kristina Wallman anmälde förra året den akuta platsbristen som rådde på medicinkliniken i Falun till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket höll med om att bristen på vårdplatser utgjorde ett arbetsmiljöproblem, och senast den 1 november 2009 måste arbetsgivaren se till […](0 kommentar)

Sverige har högst aborttal i Norden

Unga kvinnor är i dag mer restriktiva till p-piller än vad tidigare generationer har varit. – Mediers larmrapporter kring p-piller har skrämt de unga kvinnorna, sade bland andra Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Universitetssjukhuset, vid Svensk förening för obstetrik och gynekologis seminarium »Kan vi påverka […](0 kommentar)

Omega-3 kan mildra depression

Hypotesen att omega-3-fettsyror kan ha betydelse för utvecklingen av depression lanserades redan 1977. Det finns också studier som visar att halterna av de två viktigaste omega-3-fettsyrorna EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra) minskar i röda blodkroppar vid depression. Nu finns ett antal randomiserade, dubbelblindade studier som pekar på att omega-3 också skulle kunna ha en viss […](0 kommentar)

Hoppets betydelse svår att mäta

Karin Johannisson, Lennart Levi och Johan Cullberg är tre vältaliga föreläsare som var för sig skulle kunna fylla ett par timmar, även under en mindre omfattande seminarierubrik än »Läkares människo- och sjukdomssyn då, nu och framgent«. Läkaryrket befinner sig i identitetskris. Det patientnära arbetet har sjunkit i social status, samtidigt som folkhälsoarbetet står inför stora […](0 kommentar)

Feta flickor rör sig minst

Ett knappt hundratal barn mellan 10 och 12 år i Västra Götaland fick bära stegräknare under en veckas tid vilken registrerade deras fysiska aktivitet. De normalviktiga barnen rörde sig mest och gick i snitt 15 000 steg per dag, de överviktiga knappt 14 000 steg per dag medan de feta barnen gick knappt 11 000 […](0 kommentar)

HBT-frågor närmast obefintliga i läkarutbildningen

Den frågan, i svart på vitt, lade Sven Grützmeier, ordförande i Föreningen homosexuella läkare, upp på overheadapparaten under en presskonferens på riksstämman, där föreningen också arrangerade ett symposium med rubriken »Heteronormativitet i sjukvården och på riksstämman«. Medan synen på homo-, bi- och transsexualitet ändrats mycket i samhället, har de »gammaldags och hierarkiska« universiteten inte hängt […](0 kommentar)

Intensivare träning kan ligga bakom elitidrottares astma

Det här fenomenet var inte alls vanligt på 1960- och 1970-talen, berättade Kjell Larsson, lungläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, på en av riksstämmans presskonferenser. Kjell Larsson tror att det beror på att träningen är mycket mer intensiv nu. Han underströk sin poäng genom att be åhörarna tänka sig att 200 liter luft per minut som andas […](0 kommentar)

Biologiska läkemedel minskar risken för reumatiker att dö

Reumatiker har vid varje given tidpunkt en högre risk att avlida än normalbefolkningen. Särskilt vanligt bland reumatiker är dödsfall i hjärt–kärlsjukdom, infektioner och vissa cancerformer. De svenska registren över anti-TNF-behandlade reumatiker ger en unik möjlighet att följa upp hur det går för de patienter som får dessa nya biologiska läkemedel. Lennart T Jacobsson, professor i […](0 kommentar)

Delade meningar om läkare som opinionsbildare

Läkare har en hög trovärdighet men utnyttjar alltför sällan sina kunskaper för att driva opinion eller påverka politiska beslut. Det var utgångspunkten för ett symposium vid riksstämman. Riksdagens socialutskotts ordförande, Kenneth Johansson (c), uppmanade läkare att göra sig mer synliga och tillgängliga för politiker. PR-konsulten Britt-Marie Lindblad talade sig varm för att läkare ska medverka […](0 kommentar)

Muskelsjukdom med många symtom troligen underdiagnostiserad

Olika typer av muskelsjukdomar drabbar 1 av 1 000 personer. Den vanligaste av dem är dystrophia myotonica typ 1 (DM1), en dominant ärftlig sjukdom som beror på en mutation på kromosom 19. Prevalensen ligger på 10–20 vuxna/100 000 invånare. I Västra Götaland finns 200–300 fall bland vuxna och uppemot 50 barn. – Det vi vill […](0 kommentar)

Kombinationsbehandling av astma kan spara miljoner

SHARE-studien är den första prospektiva hälsoekonomiska astmastudien med direkta astmarelaterade kostnader som primärvariabel. Knappt 1 800 astmapatienter på steg 3 eller högre i behandlingstrappan lottades till kombinationsbehandling med budesonid och formoterol (Symbicort singelterapi) eller fri kombination av inhalationssteroid och betastimulerare och följdes under 12 månader. Resultatet blev en lägre behandlingskostnad med minst lika bra effekt […](0 kommentar)

Diabetiker tjänar sämre

Genom att studera unga personer (15–34 år) före och efter att de fått diagnosen typ 1-diabetes i olika svenska register och jämföra med fyra matchade kontroller vid tidpunkten för diagnosen kan Katarina Steen Carlsson visa att diabetikerna får en sämre löneutveckling än sina friska kollegor. Det skiljer drygt 20 000 kronor i årsinkomst mellan diabetiker […](0 kommentar)

Fortbildning är mer än att gå på kurs

Läkares grundutbildning tar fem och ett halvt år. Därefter tar AT och ST vid. Men den allra mest omfattande utbildningen av läkare pågår under hela yrkeslivet som formell och informell fortbildning i form av självstudier, peer review, auskultationer och praktisk träning. – Fortbildning handlar inte bara om hur många dagar om året man får åka […](0 kommentar)

Rätt diagnos på feberpatient en fråga om liv eller död

Spektrumet av sjukdomar som kan drabba resenärer i fjärran länder är brett, och det omfattar allt från välkända malaria och dengue till sällsynta infektioner som de flesta läkare i bästa fall bara läst om. För malaria gäller den enkla regeln att tiden från smitta till diagnos och behandling avgör överlevnadschanserna, berättade Lars Rombo från malarialabbet […](0 kommentar)

Sjuka bilförare dödar hundra personer per år

Det görs alldeles för få medicinska indragningar av körkort i Sverige. Det menar Lars Englund, chefsläkare i Vägverkets trafikmedicinska råd. – I dag görs varje år mellan 5 000 och 6 000 medicinska indragningar, men med tanke på att vi har 30 000 nya stroke-fall per år och 25 000 nydiagnostiserade demensfall per år borde […](0 kommentar)

Socialdemokraterna: Obligatorisk certifiering ger bättre patientsäkerhet

Alla vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård ska omfattas av systemet, vare sig de är privata eller offentliga, så länge de bedriver vård som är offentligt finansierad. Det sade riksdagsledamoten Ylva Johansson (s) vid ett seminarium om patientsäkerhet på riksstämman på onsdagen. Seminariet anordnades av Läkarförbundet. Det nya certifieringssystemet finns med i förslaget till nytt […](0 kommentar)

Exosomer inledde riksstämman

Susanne Gabrielsson, som är biolog och som doktorerat i immunologi, fick priset, 100 000 kronor, för bästa projektansökan 2008. Det hon vill undersöka är om bröstmjölksexosomer kan ha en roll i allergiutvecklingen. – Tack för en fantastisk föreläsning. Jag visste, inför föreläsningen, absolut ingenting om exosomer, sa Läkaresällskapets ordförande Peter Aspelin, efter att Susanne Gabrielsson […](0 kommentar)

Läs bloggarna från riksstämman

Ellen Tolestam Heymans blogg Karl Sallins blogg Jan Östergrens blogg Ylva Böttigers blogg(0 kommentar)

Nyupptäckta riskgener för diabetes typ 2 ökar förståelsen av patogenesen

Typ 2-diabetes ökar epidemiskt överallt i världen inklusive i Sverige. Även om den främsta orsaken antas vara förändring av vår livsstil och tilltagande fetma spelar ärftliga faktorer också en avgörande roll. Ett syskon till en typ 2-diabetiker har trefaldigt ökad risk att själv utveckla typ 2-diabetes. Om man dessutom har ett BMI över 30 och […](0 kommentar)

»Det måste bli fint att avstå från antibiotika«

Smittskyddsinstitutet vill upprätta en nationell databas för odlingsresultat och resistensdata, som fortlöpande tankas med lokalt avrapporterade och avidentifierade data. Receptförskrivningen föreslås ske via datoriserade journalsystem, med förskrivningsorsak angiven i receptet. Dessa är ett par av de åtgärder som presenterades av Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Strama på den nyinrättade europeiska antibiotikadagen den […](0 kommentar)

Notiser

Eva Nilsson Bågenholm omvald

Inga andra kandidater var nominerade och valet följdes av en lång applåd. – Tack så jättemycket. Jag blir alldeles rörd. – Det är ett fantastiskt och spännande uppdrag, jag fortsätter gärna två år till med full kraft, sa Eva Nilsson Bågenholm. Hon har nu suttit på posten i två mandatperioder. Tre mandatperioder är maximalt. För […](0 kommentar)

Över 40 000 är nu med i Läkarförbundet

Läkarförbundet har aldrig haft så många medlemmar som nu. I november passerades den historiska gränsen 40 000 medlemmar. 705 yrkesverksamma läkare och 439 medicinstudenter har anslutit sig till förbundet sedan årsskiftet.(0 kommentar)

VR utreder fusk i väntan på nytt organ

Vetenskapsrådet får regeringens tillfälliga uppdrag att handlägga frågor om forskningsfusk. Uppdraget gäller till dess det nya permanenta organet för forskningsfusk som aviseras i forskningspropostionen är på plats. Lärosäten som vill ha hjälp med oberoende granskning av misstänkt fusk kan vända sig till VR. Myndigheten lade i september ned sin särskilda kommitté för frågor om oredlighet […](0 kommentar)

RFSL välkomnar strykning av diagnoser

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL, välkomnar Socialstyrelsens beslut att stryka koderna transvestism och fetischistisk transvestism ur den svenska versionen av ICD-10. Ett uttryck som för många är en positiv del av identiteten och som kan manifesteras utan sjukvårdens hjälp ska inte klassas som en sjukdom, anser RFSL. Övriga koder som slopas är […](0 kommentar)

Läkare mutfällda för Prag-resa

Två läkare vid länssjukhuset Ryhov, Jönköping, har dömts av Göta hovrätt till 60 respektive 30 dagsböter för mutbrott. Däremot frias fyra företagsrepresentanter från bestickning eftersom det inte gick att fastställa deras uppsåt. Fallet gäller en personalresa till Prag för fem år sedan. En rad läkemedels- och implantatföretag sponsrade resan med drygt 60 000 kronor efter […](0 kommentar)

Skåne satsar på ledarskaps-ST

Region Skåne inrättar ett särskilt ST-program i ledarskap för att stärka yngre läkares förutsättningar att axla framtida ledar- och chefsuppdrag. Inspiration till programmet kommer från Sveriges yngre läkares förening, Sylf, som 2007 antog en policy om specialistutbildning med inriktning på ledarskap. För de medverkande förlängs specialisttjänstgöringen med 6 månader. Utbildningen kommer att innehålla praktiska och […](0 kommentar)

Rättelse

Stympad artikel

I artikeln »Är du ung så ska du få, men är du gammal så får du gå. Om ålderns betydelse för terapival och prioriteringar vid cancer«, som publicerades i Läkartidningen 2008;105(47):3417-20, saknades sista spalten. Redaktionen beklagar detta. Artikeln publiceras om i sin helhet i detta nummer: Läkartidningen 2008;105(48):3526-8.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Är du ung så ska du få, men är du gammal så får du gå

(0 kommentar)

Brännskador

Ambulans larmas till en lägenhetsbrand. En 65-årig kvinna med hypertoni och KOL har sängrökt. Hennes sängkläder och nattlinne har antänts. Kvinnan har själv tagit sig ut ur det rökfyllda rummet och en hemmavarande 40-årig son har släckt elden. När ambulansen anländer hittas en smärtpåverkad, fullt orienterad kvinna utan dyspné (saturation 80 procent, blodtryck 100/65 mm […](0 kommentar)

Statin i hög dos vid ischemisk stroke minskar risken för ny stroke

Medan relationen mellan blodets kolesterolhalt och ischemisk hjärtsjukdom är entydig i epidemiologiska studier är relationen mellan kolesterol och stroke mindre tydlig. Det kan finnas flera orsaker till att så är fallet. Hjärtinfarkt har ganska enhetlig patogenes, medan stroke kan vara betingad av flera bakomliggande sjukdomar. Stroke kan ha ischemisk genes baserad på karotisateroskleros [1]. Andra […](0 kommentar)

Arabinitolkvot i urin ger tidig diagnostik av Candidainfektion

Incidensen av invasiv candidiasis har ökat dramatiskt på senare år i takt med att immunsupprimerade patienter blivit allt vanligare. Svampodlingsbaserade diagnostiska metoder har låg sensitivitet liksom detektion av Candidaspecifika antikroppar och antigener [1]. Man har hyst stora förhoppningar om att PCR-baserad diagnostik skulle väsentligt öka känsligheten och specificiteten, men dessa har hittills inte till fullo […](0 kommentar)

Snus och blodtryck

Effekterna av snus på kardiovaskulära riskfaktorer är mycket omdebatterade, speciellt den eventuella nyttan av att använda snus för att underlätta rökstopp och därmed minska rökningens omfattande hälsorisker. Snus har dock föreslagits öka risken för hjärtinfarkt och plötslig död, speciellt sedan Interheart-studien [1] presenterat en ökad risk för hjärtinfarkt vid användning av tuggtobak. Data om svenskt […](0 kommentar)

Intervjuantagna läkarstudenter klarar AT-provet lika bra som de övriga

Sedan vårterminen 1992 har Karolinska institutet (KI) tillämpat prov- och intervjubaserat urval till läkarprogrammet (PIL), och numera antas cirka 50 procent av studenterna enligt denna urvalsform. Syftet med antagningsformen är att de studenter som antas ska vara de som är mest lämpade för både studier och kommande yrkesutövning. På senare år har inte alla studenter […](0 kommentar)

Är du ung så ska du få, men är du gammal så får du gå

Vid röntgenronden demonstreras en datortomografi av en patient med nyupptäckt metastaserad koloncancer inför start av palliativ cytostatikabehandling. En läkare, för vilken patienten i övrigt är okänd, uppmärksammar att patientens födelseår är 1924 och undrar om det är rimligt att starta behandlingen med hänsyn till ålder och resursanvändning. Flera kolleger mumlar instämmande. Nästa datortomografi av en […](0 kommentar)

Aktuellt

Vårdtyngd viktig faktor i vårdvalsersättning

Vilken vårdvalsmodell är mest gynnsam för läkarna? Flera motioner till fullmäktige i december efterlyser guidning i systemfloran, inte minst utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Distriktsläkare i Stockholm ser ökade krav på att prestera fler läkarbesök, »inte så mycket för tillgängligheten som för att få ekonomin att gå ihop« (motion 21). Centralstyrelsen hänvisar i sina yttranden till en […](0 kommentar)

»Begreppet kultursjukdomar missförstås av en del«

– Så mycket respons som jag har fått har jag inte varit i närheten av tidigare, säger Anders Lundin, som är överläkare på psykiatri nordöst, Danderyds sjukhus i Stockholm. Responsen kommer från både kolleger och från patienter. Några patienter har kommit med negativ kritik. – Begreppet kultursjukdomar missförstås av en del. De känner sig kränkta […](0 kommentar)

Hoppas på ännu mer patientsäkerhetsarbete

Grattis, hur känns det? – Det är jätteroligt och smickrande men lite märkligt eftersom jag fick beskedet just när jag satt på en skrivkurs om hur man ska skriva en bra artikel. Det är kul att många har laddat ner artikeln från nätet också, säger Sophie Berglund, obstetriker och överläkare vid Södersjukhuset i Stockholm, som […](0 kommentar)

Mensur Dzabic vann med artikel om CMV

– Det är en översiktartikel om ett spännande och aktuellt ämne och jag hoppas att den är intressant skriven, säger han om sin artikel »Aktiv HCMV-infektion bakom akut inflammatorisk tarmsjukdom«. Artikeln är den näst mest lästa på Läkartidningens webbplats under 2008. Mensur Dzabic har en idé om varför. – Eftersom en majoritet av befolkningen bär […](0 kommentar)

WHO: Social rättvisa ger bättre hälsa

Det konstaterar Världshälsoorganisationen WHOs kommission för hälsans sociala bestämningsfaktorer i sin slutrapport, som offentliggjordes i slutet av augusti i år. I rapporten, »Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation«, kräver kommissionen krafttag för att ge fler människor förutsättningar för en god hälsa. Kommissionen, som tillsattes 2005 och leddes av Michael Marmot, bestod av 19 experter från olika […](0 kommentar)

Han skriver recept mot hälsoklyftorna

Rapporten från WHO-kommissionen, som sir Michael Marmot var ordförande i, talar klarspråk på ett sätt som är ovanligt. Den påvisar att hälsoklyftorna i världen har ökat de senaste årtiondena, och skriver ut ett recept för en friskare värld där åtgärder för att motverka sociala orättvisor står i centrum. Namnet på rapporten är inte en prognos […](0 kommentar)

HPV-vaccin till alla flickor
i årskurs 5–6

Redan i dag bedöms de kvinnor som går till regelbundna cellprovskontroller ha ett bra skydd mot livmoderhalscancer. Bara 75 procent av alla kvinnor deltar dock i screeningen. Genom satsningen kan uppskattningsvis ett hundratal kvinnors liv räddas årligen. – Det är bra att beslutet har kommit. Det är dock väldigt viktigt att man följer upp de […](0 kommentar)

Färre kontroller och återbesök när Västerbotten omfördelar 114 miljoner

Till skillnad från när Östergötland klubbade igenom sin omdebatterade prioriteringslista 2003 fattades beslutet i landstingsstyrelsen i Västerbotten i full politisk enighet. Syftet med beslutet är att frigöra resurser för nya behandlingar och för att kunna ta hand om en åldrande befolkning. – Att beslutet kunde tas i enighet är otroligt viktigt för att ge rätt […](0 kommentar)

Årets vinnande artiklar i Läkartidningen

Medicinsk kommentar Borg J. Hjärnskakning kan ge långvariga besvär Identifiering av riskpatienter lika viktigt som det akuta omhändertagandet LT 2008;105:1828-9. Klinisk översikt Blom J. Screening för kolorekatal cancer bör utvärderas i svenska studier LT 2008;105:2564-7.Trollfors B. Nya vacciner aktuella för barn- och skolhälsovården LT 2008;105:1660-4.(Delad förstaplats, artiklarna fick lika många poäng från juryn.) Grundvetenskaplig översikt […](0 kommentar)

Ledare

Äta ute – en kalorichock

Sedan maj i år måste restaurangkedjor i New York ange kaloriinnehållet i samtliga produkter på menyn. I september kom liknande regler i San Francisco, och inom kort kommer dessa att gälla i hela Kalifornien. Hur mycket kalorier restaurangkedjornas mat egentligen innehåller har överraskat både konsumenter och nutritionister. Enligt studier underskattar kostexperter kaloriinnehållet i snabbmat med […](0 kommentar)

Para integritet med säkerhet

Sveriges läkarförbund har genom kampanjen »PS.« velat ytterligare betona patientsäkerhetsfrågor i vården. Arbetet stöds av Svenska Läkaresällskapet. Den nationella IT-strategin, som inkluderar en nationell patientöversikt och ett nationellt sammanhållet journalsystem, kan komma att ge oss läkare ett starkare hjälpmedel och därmed också resultera i ökad patientsäkerhet. Om det fortsatta arbetet inriktas på systemens användarvänlighet, vårdgivarens […](0 kommentar)

Jubileumsstämma med späckat program

Denna vecka är det dags för riksstämman i Göteborg, och eftersom Läkaresällskapet detta år fyller 200 år firas det med flera evenemang. Läkaryrket är ett kunskapsintensivt område, och professionen har ett ständigt behov av högkvalitativ fortbildning. Riksstämman är ett utmärkt tillfälle för sådan fortbildning men även för att träffa kolleger. Läkarförbundet är självklart på plats […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Otillräcklig provtagning – försummelse eller hänsyn?

En 72-årig man sökte sin husläkare för viktnedgång och svullnad. Provtagning visade lätt sänkt blodvärde och förhöjd homocysteinhalt, i övrigt uppfattades hälsotillståndet som väsentligen normalt. Fem månader senare återkom patienten till sin husläkare då han kände sig andfådd. Några veckor tidigare hade prov tagits som visade oförändrat blodvärde men höga urinsyravärden, höga PSA-värden samt förhöjt […](0 kommentar)

Byt spruta även vid intrakutan vaccination

Under en pressad eftermiddag togs fler än 50 patienter tillhörande samma grupp emot för vaccination mot tuberkulos och hepatit B. En av patienterna har anmält mottagningen till Ansvarsnämnden för fel i vården då hon ansåg att vaccinationen var rörig, med risk för sammanblandning av vacciner. Dessutom gavs vaccin från samma spruta till fler än en […](0 kommentar)

Waran-metabolismen hämmas av erytromycin

Även om patienten inte upplyste om att han behandlades med Waran så borde läkaren ha uppmärksammat att det fanns med på patientens läkemedelslista och inte skrivit ut erytromycin. (HSAN 0387/08) En ung man sökte vårdcentralen för att få hjälp med en förkylning och en svullen kind. Patienten har ett medfött hjärtfel och behandlades med Waran […](0 kommentar)

Läkemedelsberättelse vid utskrivning minskade felen med hälften i Lund

Det började med att apotekaren Tommy Eriksson och läkaren Lydia Holmdahl fick en idé. – Efter varje operation skriver kirurgen en operationsberättelse, säger Lydia Holmdahl, som är överläkare vid närsjukvårdsenheten inom akutsjukvården vid Universitetssjukhuset i Lund. – Det slog oss att medicinaren på motsvarande sätt skulle kunna skriva en läkemedelsberättelse, där vi redogör för vilka […](0 kommentar)

Debatt och brev

Hur kvalitetssäkrar vi den patientnära diagnostiken?

Problematiken aktualiserades av utfallet från ett patientnära screeningtest för celiaki. Testet fångade mindre än hälften av celiakipatienterna, och bara var tionde positivt svar var korrekt – ett undermåligt resultat. Testet säljs av Apoteksbolaget som egentest, och frågan är hur sådana egentest bör hanteras utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Diagnostiska test har utvecklats för att användas […](0 kommentar)

Utbildning med psykodynamisk inriktning redan tillgodosedd

Till psykoterapeututbildningen vid Karolinska institutet (KI) antas 16 studenter varje år. Utbildningen löper över sex terminer på halvfart och motsvarar 90 högskolepoäng. De senaste två åren har hälften av studenterna antagits till en psykodynamisk inriktning och den andra hälften till en kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT). Vi har fram till i dag erbjudit dessa två inriktningar, […](0 kommentar)

KIs beslut om psykoterapiutbildningen leder från en helig graal till ett heligt gräl

I juni bestämde Styrelsen för utbildning vid Karolinska institutet (KI) att riva upp ett tidigare beslut att psykoterapiutbildningen ska omfatta två inriktningar – psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Nu ska enbart utbildning i KBT erbjudas. Beslutet innebär att Stockholms läns landstings psykoterapiinstitut (PI), som anordnar KIs psykoterapiutbildning, kan komma att läggas ned eller […](0 kommentar)

Remarkabelt HSAN-beslut om rinosinuit

HSAN har utdelat en erinran för en, enligt nämnden, felaktig handläggning av viros och rinosinuit. Nämndens bedömning är anmärkningsvärd i flera avseenden och kräver enligt vår åsikt korrigering. Om beslutet får stå oemotsagt får HSANs agerande flera anmärkningsvärda konsekvenser. Det får också indirekt betydelse för läkare och sjukvårdspersonal vid bedömning av patienter vid akutmottagningar. HSAN […](0 kommentar)

Skapa haverikommission för säkerhetsarbetet i sjukvården

I december väntas Patientsäkerhetsutredningen lägga fram sitt slutgiltiga förslag för regeringen. Utredningen ska enligt utredningsdirektivet bla se över om dagens system med tillsyn och disciplinansvar speglar den utveckling på patientsäkerhetsområdet som ägt rum i Sverige och internationellt, och om det är ändamålsenligt och accepterat. Utan att föregå utredningens förslag kan man redan nu slå fast […](0 kommentar)

Menar LMV att jämförande kliniska studier mellan generika och original är onödiga?

»Läkemedelsverket uppmanar förskrivare att rapportera misstänkta skillnader i effekt och biverkningar mellan preparat«, skriver farmakokinetikerna Salomonsson och Edholm, Läkemedelsverket, under rubriken »Generika är likvärdiga« (LT 45/2008, sidan 3178). Av denna öppna hållning märks inte mycket i den övriga texten – ordvalet ger mest intryck av att lägga locket på (»TB ifrågasätter«, »ett antal ospecifikt redovisade […](0 kommentar)

Iatrogen meningit – klen tröst att komplikationen är ovanlig

Vi tackar Christian Ahlstedt för två viktiga förtydliganden i en läsarkommentar på lakartidningen.se till vår artikel. Klorhexidin är också allergent men vad vi förstår i betydligt mindre omfattning än jod. Klorhexidin är dessutom neurotoxiskt, liksom alkohol, vilket är ett nog så viktigt skäl att låta huden självtorka före punktionen. »Iatrogen meningit är en mycket ovanlig […](0 kommentar)

Vissa hypertoniläkemedel ger inte valuta för pengarna

Ronnie Willenheimer med flera anger i en replik i Läkartidningen 43/2008 (sidorna 3055-6) att huvudpoängen i deras inlägg är att högt blodtryck inte behandlas optimalt i Sverige. Det är inte okänt för oss i Läkemedelsförmånsnämnden (numera TLV, Tandvårds- och läkemedelsverket). Men den samlade läkarkåren har inte lyckats råda bot på detta trots tillgången till ett […](0 kommentar)

Stressymtom och hyperreaktivitet – diagnos och behandling av »kultursjukdomar«

Under årens lopp har undertecknad träffat många patienter med funktionella syndrom, eller som de ibland kallas: »kultursjukdomar«. Dessa syndrom ger alltså en hel rad symtom, som inte alltid kommer fram om man inte specifikt frågar efter dem [1, 2]. Exempel på sådana symtom är muskelspänningar i nacke/axlar, generaliserade värksyndrom, icke-kardiell bröstsmärta och bruxism. Vidare måste […](0 kommentar)

HPV-test för kvalitetskontroll
av gynekologiska cellprov

Den gynekologiska hälsokontrollen, som ska förebygga livmoderhalscancer, baseras på en bedöming av celler i ett mikroskop. Denna granskning är till en viss del av subjektiv natur. Metoden kan kvalitetssäkras. Det sker genom att samma celler åter granskas eller genom att en jämförelse sker med en annan delvis subjektiv metod, nämligen mikroskopisk granskning av histologiska snitt […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Läkemedelsinteraktion eller biverkan av Lapacho-te?

Frågan gäller en patient som behandlas för partiell komplex epilepsi och reumatisk sjukdom, som läst att Lapacho-te är bra mot reumatisk ledvärk, och börjat använda det. Patienten tyckte att hon kunde reducera prednisolondosen från 7,5 till 5 mg, och få samma effekt, när hon drack Lapacho-te under ungefär en månad. Däremot fick patienten känningar av […](0 kommentar)

LT debatt

Vi måste få höra tydliga ursäkter

Ett nyhetsinslag på TV den 11 november om Mimmi, Dennis och Svante har bitit sig fast och ger mig ingen ro. Jag bara måste ge mig in i patientsäkerhetsdebatten. I inslaget beskrivs hur Mimmi opererats i bakre skallgropen av en ST-läkare i neurokirurgi som inte fått den hjälp av en äldre kollega som han begärt. […](0 kommentar)

Snus räddar inte liv
– det gör bara rökstopp!

Tobaksrökningen fortsätter att minska i Norden, men fortfarande är knappt fyra miljoner personer i Norden fast i den dagliga rökning som ger dem sjukdom, lidande och ett förkortat liv – till stor kostnad för rökaren själv, arbetsgivaren och samhället. Acceptansen för att exponeras för andras rök minskar hela tiden, och ökningen av rökfria miljöer har […](0 kommentar)