Nr 50 2008

Kultur

Den gamla kirurgens skrift är levande medicinhistoria

På Kungliga biblioteket (KB) i Stockholm finns en handskrift från tidigt 1400-tal som i stora delar anses ha skrivits av den engelske kirurgen John Arderne (1307-1390). Verket har titeln »De arte phisicali et de cirurgia 1412« och kallas ofta för »Ardernes Practica«. Författarna till föreliggande artikel fick nyligen se handskriften, tack vare benägen förmedling av […](0 kommentar)

En mycket lyckad lärobok i obstetrik

Äntligen! Det är min första spontana reaktion när jag får den nya obstetrikläroboken i min hand. Och jag lär inte vara ensam om den reaktionen bland kolleger runt om i landet. Sedan Sam Brodys klassiker »Obstetrik och gynekologi« kom i tryck första gången har det gått 38 år. Den blev snabbt en succé och gavs […](0 kommentar)

Utmärkt introduktion till den »lilla kirurgin«

Den erfarne plastikkirurgen Björn Nordzell har, baserat på sin långa erfarenhet inom området, gett ut en bok med namnet »Grundläggande plastikkirurgisk teknik«. Bokens innehåll och nivå gör att den i första hand lämpar sig för kirurger och dermatologer med ett intresse för den »lilla kirurgin«. Även om den inte utger sig för att vara heltäckande […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Placeboeffektens anatomi

Placebobehandling, skenbehandling, är en behandling som saknar specifik biologisk effekt på en sjukdom, tex sockertabletter mot hjärtsjukdom. Användning av placebo är vanlig vid tex kliniska läkemedelsprövningar. I veckans nummer av Läkartidningen presenterar Bjørn Wormnes och medarbetare en översikt från universitetet i Bergen om placebobehandlingens kliniska betydelse grundad på litteraturgenomgång och författarnas egna erfarenheter som psykologer […](0 kommentar)

Nya Rön

Exponering för vibrationer i arbetet ökar risken för hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt är i dag den vanligaste dödsorsaken bland medelålders män och kvinnor i Sverige. De riskfaktorer för hjärtinfarkt som främst nämns är kopplade till livsstil, men de senaste årtiondena har även riskfaktorer kopplade till olika exponeringar i arbetsmiljön omnämnts, däribland exponering för vibrationer. Tänkbara sjukdomsmekanismer är ännu oklara, men en hypotes bygger på att vibrationsexponering […](0 kommentar)

Vitamin C och E skyddar inte mot hjärt-kärlsjukdom

Varken vitamin C eller vitamin E skyddar mot hjärt–kärlsjukdom. Det visar en grupp forskare från USA i en studie som presenteras i tidskriften JAMA. Tidigare har studier publicerats som indikerar att antioxidanter, däribland vitamin C och E, skulle kunna ha en kardioprotektiv effekt, men så tycks alltså inte vara fallet. Studien bygger på data från […](0 kommentar)

Omställningen till sommartid ökar infarktrisken

Vid omställning från normal- till sommartid vrids klockan fram en timme, vilket resulterar i en timmes kortare sömntid. Nu visar forskare från Karolinska institutet att fler människor än normalt drabbas av hjärtinfarkt dagarna efter sommartidsomställningen. Rönen presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine. Författarna har tittat på svenska data över antalet fall av hjärtinfarkt […](0 kommentar)

Nytt läkemedel mot fetma visar goda resultat

Trots otaliga ansatser saknar vi fortfarande tillräckligt bra läkemedel för effektiv långtidsbehandling av fetma. Kost, motion och livsstil räcker långt för vissa men inte för alla. I dag är kirurgi den enda metod som ger rimligt bestående effektiv viktnedgång. Kirurgin är dock begränsad till en bråkdel av alla dem som på medicinska grunder är kvalificerade […](0 kommentar)

Blodtrycksbehandling vid diabetes typ 2 ineffektiv på lång sikt

I den klassiska typ 2-diabetesstudien, UKPDS, publicerades 1998 resultaten av hypertonibehandling [1]. 1148 patienter med typ 2-diabetes, genomsnittsålder 56 år och medelblodtryck 160/94 mm Hg följdes i 8,4 år. Behandlingsgruppen nådde medeltrycket 144/82 mm Hg och kontrollgruppen 154/87 mm Hg. Reduktionen, 10/5 mm Hg, resulterade i en signifikant minskning av den relativa risken för diabetesrelaterade […](0 kommentar)

Bättre överlevnad hos svenska män och kvinnor med diabetes

Prevalensen av diabetes ökar långsamt i Sverige trots oförändrad incidens, vilket pekar mot förbättrad överlevnad hos personer med diabetes. Aktuella amerikanska studier har visat att dödligheten hos diabetiker har avtagit under de tre senaste decennierna, men bara hos män. Därför analyserade vi dödligheten hos diabetiker i Sverige över tid. Genom samkörning av den årliga ULF-undersökningen […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Placeborespons kan förstärka medicinsk terapi

Syftet med denna artikel är att föreslå hur behandlare bäst kan utnyttja effekterna av patientens uppfattning om behandlingen. Vi motiverar dessa råd med teori och forskning om placeboeffekter. Definitioner och mätning av placeboeffekt Den vanliga definitionen av placeboeffekt är en förbättring som kan förklaras med att ett overksamt behandlingselement (placebo) har administrerats. Placeboeffekten har traditionellt […](0 kommentar)

Ablation som förstahandsval vid supraventrikulära takykardier

Under de senaste 10 åren har ablation med radiofrekvensenergi eller kryotermisk energi som kurativ behandling vid de vanligaste supraventrikulära takykardierna kommit att övervägas som terapeutiskt förstahandsalternativ. Dessa takykardier – i denna rapport definierade som atrioventrikulär återkopplingstakykardi (AVRT), AV-nodal återkopplingstakykardi (AVNRT) och kavotrikuspid istmusberoende (klassiskt) förmaksfladder (FFL) – svarar i dag för merparten av ablationsingreppen vid […](0 kommentar)

Fysisk aktivitet kan rädda psykospatienter från metabola syndromet

Patienter med psykossjukdom har ökad risk att utveckla metabola syndromet med bla åtföljande typ 2-diabetes. Prevalensen av typ 2-diabetes bland patienter med psykos har i flertalet studier rapporterats vara runt 15 procent, medan prevalensen i normalbefolkningen i Sverige är 3–4 procent [1, 2]. Metabola syndromet och diabetes är starka riskfaktorer för hjärt– kärlsjukdom, och patienter […](0 kommentar)

Registering av vårdförlopp påvisar möjliga organdonatorer

Bristen på mänskliga organ till svårt sjuka och döende patienter är stor i Sverige liksom i övriga delen av världen. Olika försök har gjorts för att öka antalet organdonationer, men situationen är fortfarande besvärlig med stor brist på organ [1, 2]. Huruvida det är sjukvårdens rutiner och kompetens eller befolkningens inställning till organdonation som gör […](0 kommentar)

Typning av kondylom viktig för uppföljning av HPV-vaccination

Ett kvadrivalent vaccin mot HPV typ 6, 11, 16 och 18 (Gardasil) och ett bivalent vaccin mot HPV typ 16 och 18 (Cervarix) finns registrerade och tillgängliga i Sverige http://www.mpa.se . Infektion med HPV 16 och 18 är den främsta orsaken till livmoderhalscancer [1] och en viktig orsak till cancersjukdomar i penis, vulva, vagina, anus […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Raynauds fenomen som biverkan till ADHD-behandling

En tonårig pojke med ADHD som initialt behandlades med metylfenidat (Concerta) utvecklade under behandlingen Raynaudliknande symtom med rödblå, kalla fingrar, även lätt svullnad, ingen smärta, men har anamnestiskt haft enstaka små sår på fingrarna. Atomoxetin (Strattera) insattes i stället för Concerta men besvären har kvarstått trots bytet. Pojken är i övrigt frisk och tar inga […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Avvikelserapportering gör skillnad

(0 kommentar)

Nationellt patientsäkerhetscentrum ska driva på kunskapsstyrning

(0 kommentar)

Alkohol och dextropropoxifen – en dödlig kombination

En man i femtioårsåldern med pågående tablett- och alkoholmissbruk inkom i ambulans till akutmottagningen på grund av svåra bröstsmärtor. Patienten var kontaktbar och kunde själv berätta att han druckit och tagit en del läkemedel under dagen. Läkaren valde att lägga patienten på ett akutrum för provtagning. EKG visade inga ST-sänkningar eller höjningar. Patienten bedömdes som […](0 kommentar)

Riktigt högt blodtryck ska handläggas skyndsamt

En 43-årig man besökte en läkarmottagning för hälsokontroll på arbetsgivarens bekostnad. Vid besöket uppmättes blodtrycket till 200/120 mm Hg. Vid hälsokontrollen föregående år hade blodrycket varit normalt. Läkaren bokade in patienten för en 24-timmarsregistrering två veckor senare. Efter cirka tre veckor kommer mätningen verkligen till stånd och visar genomgående högt blodtryck, och blodtryckssänkande läkemedel sätts […](0 kommentar)

Debatt och brev

Mb Schnitzler i Sverige – ytterligare ett fall

Jag läste med stort intresse den utmärkta fallbeskrivningen om Schnitzlers syndrom i Läkartidningen 46/2008 (sidorna 3348-51). Det finns emellertid åtminstone ytterligare ett svenskt fall. 1985 kom en då 47-årig man till hematologisektionen på Östra sjukhuset i Göteborg med ett halvårs anamnes på återkommande episoder av feber, urtikariella utslag och ledvärk. Han hade ett inflammatoriskt pådrag […](0 kommentar)

Anestesiläkarens försvagade yrkesroll

Jag skriver detta övertygad om att god hantering av anestesijournaler i pappersformat är avgörande för en god och säker anestesisjukvård. Den manuella anestesijournalen före, under och efter operation kvarstår i pappersformat och glöms tyvärr ofta bort i de dagliga rutiner som formats i och med införande av journalinformation i dataformat. Reaktioner som »Skrattretande, ingen behöver […](0 kommentar)

För mycket antibiotika när läkarna inte använder öronmikroskop

Trots starka varningar att hög konsumtion av antibiotika leder till resistensutveckling fortsätter utskrivningen att öka. Flera studier visar att infektioner ofta går över utan att det skrivs ut penicillin. Alla läkare förstår att det blir allvarliga både miljö- och hälsokonsekvenser av att bakterier skaffar sig alltmer skydd mot våra olika antibiotika. Infektionerna i framtiden kan […](0 kommentar)

Finns det anledning att ta kolesterolförnekarna på allvar?

Uffe Ravnskov har rönt stor uppmärksamhet i sitt korståg mot den så kallade kolesterolhypotesen. Hans bok »Fett och kolesterol är hälsosamt!« har just kommit i en ny upplaga. Boken är försedd med förord av vetenskapliga tungviktare som Lars Werkö och Tore Scherstén och med intellektuellt stöd från fysikprofessorn Bodil Jönsson. Lovordande recension har också publicerats […](0 kommentar)

Risk för toxicitet med lokalanestetika på små barn

När man dagligen arbetar med små barn vet man att det finns påtagliga risker med att använda lokalanestetika (LA). Man måste alltid beräkna dosen i relation till kroppsvikt. Särskilt gäller detta barn un-der 10 kg som lätt uppnår toxisk dos. Har ett barn fått tex en sakral blockad kan man inte dessutom ge lokal injektion […](0 kommentar)

Etiskt svår fråga – slutligt förslag till föreskrifter presenteras inom kort

Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) hävdar i sitt inlägg att fosterdiagnostik är en icke-fråga för Socialstyrelsen samt att myndigheten blundar för utvecklingen av fosterdiagnostikens möjligheter. Detta är självklart inte fallet. Socialstyrelsen behöver tid att väga olika synpunkter mot varandra innan myndigheten beslutar om nya föreskrifter och allmänna råd i ett sådant etisk känsligt […](0 kommentar)

Är fosterdiagnostik en icke-fråga för Socialstyrelsen?

Socialstyrelsen blundar för utvecklingen av fosterdiagnostiska möjligheter och lämnar frågan till enskilda landsting utan övergripande nationellt stöd. Gravida erbjuds olika val beroende på bostadsort, och Sverige halkar efter många andra europeiska länder, inte minst Danmark. Från 1 juli 2006 fastställdes lagen (2006:351) respektive förordningen (2006:358) om genetisk integritet av Sveriges riksdag. Genom lagen bemyndigas Socialstyrelsen […](0 kommentar)

Psykiatri är en specialitet om sjukdomar i människans psyke

Ingemar Engström frågar om psykiatri är en specialitet om hjärnan eller om människan [1]. Även om frågan är retoriskt menad är den märklig. Är det inte självklart att medicinsk vetenskap och praxis handlar om människan? Engström finner det tragiskt att jag inte kan inse att psykiatrin också är »något annat« än »tillämpad neurovetenskap«. Ja, det […](0 kommentar)

Aktuellt

Allmänläkare kluvna till teamarbete

Det framgår av en ny avhandling från Göteborgs universitet av distriktsläkaren Anders Hansson. Allmänläkare känner sig också ofta kluvna till att arbeta i team med andra yrkeskategorier, något som blir allt viktigare i takt med att primärvården möter allt fler patienter med komplexa besvär där sociala och psykiska faktorer finns med i bilden. Anders Hansson […](0 kommentar)

»Smittsäkrat material till riskarbetsplatser«

På ett seminarium arrangerat av Riksföreningen Hepatit C den 2 december diskuterades problemet med stick- och skärskador i vården och den risk för blodsmitta det innebär. – Få skulle acceptera att en apparat stod och släppte ifrån sig strålning slumpmässigt. Där har vi en strikt lagstiftning och en myndighet som ligger på. Men vi accepterar […](0 kommentar)

Nationell vårdplatsgaranti på agendan

Göteborgs läkarförening fick, trots tveksamheter från CS, sin motion om nationell vårdplatsgaranti i akutsjukvården klubbad. Läkarförbundet får i uppgift att bereda och driva frågan om införande av en nationell vårdplatsgaranti. Vid sjukdom som kräver inläggning på sjukhus ska patienten, utan fördröjning på akuten, erbjudas en ordinarie vårdplats på klinik som normalt hanterar patientens åkomma, på […](0 kommentar)

»Inga extra statsbidrag till sjukvården«

Åtta extra miljarder i statsbidrag till sjukvården från och med år 2010. Det kommer att behövas med anledning av den ekonomiska krisen och ett väntat sjunkande skatteunderlag, bedömer förbundsordförande Eva Nilsson Bågenholm. Hon lyfte frågan mot slutet av sitt inledningstal vid Läkarförbundets fullmäktigemöte på förmiddagen den 4 december i Näringslivets hus i Stockholm, i samma […](0 kommentar)

Oro för brist på facklig tid för privat anställda läkare

Den formuleringen klubbades av fullmäktige i samband med en motion som tog upp problemet med att privata arbetsgivare inte väntas avsätta facklig tid för sina anställda på motsvarande sätt som landstinget. Motionärerna, Upplands allmänna läkarförening och Distriktsläkarföreningen, hade ursprungligen krävt en central ombudsman med uppgift att biträda privatanställda medlemmar och att förbundet skulle börja arbeta […](0 kommentar)

Beslut i korthet om vårdval och driftsformer

Läkarförbundet ska verka för att vårdvalsmodeller och upphandlingar utformas så att små företag kan konkurrera på lika villkor. Läkarförbundet ska verka för att det finns ersättningssystem som knyts till en enskild läkare, det vill säga till en fysisk person. Läkarförbundet ska arbeta för att motivera läkare att aktivt delta i upphandlingsprocesser, och ta upp diskussion […](0 kommentar)

Ge läkare inflytande över listade patienter

Snabba patientbesök har varit modellen i Stockholms vårdval, vilket fått konsekvenser för distriktsläkarnas arbetsmiljö. Stockholms läkarförening har därför till årets fullmäktigemöte motionerat om att Läkarförbundet normerar besöksfrekvens i primärvården, sätter en maxgräns för antal listade patienter samt arbetar för att läkaren ges inflytande över listans storlek och antal besök. – Ska politiker och ekonomer sätta […](0 kommentar)

Hård debatt om patientansvariga läkare

Bakgrunden är att Patienträttsutredningen, som ska lägga fram sitt betänkande nästa vecka, väntas föreslå att begreppet PAL ska avskaffas. PAL, patientansvarig läkare, infördes 1991 och innebär att en läkare ska svara för samordningen och kontinuiteten för patienten. Sjukhusläkarföreningen och Sylf ville ha kvar PAL, och yrkade i en gemensam motion på att Läkarförbundet ska verka […](0 kommentar)

Nytt försök bli av med LUS-lagen

Förslaget kom från Upplands allmänna läkarförening och Sylf och fick bifall. – Förbundet har ett antal gånger försökt lagvägen. Vi är beredda att göra det igen, sa Lars Nevander, som talade för CS i frågan. Samma föreningar ville i en annan motion att förbundet skulle driva ett mål i Arbetsdomstolen rörande visstidsanställningar vid universitetssjukhusen och […](0 kommentar)

Frågor kring chefer i vården ska utredas

Sveriges läkarförbunds chefsförening fick i fullmäktige gehör för behovet av en inventering kring läkare och chefsuppdrag. Läkarförbundet ska ta reda på om och i så fall varför andelen läkare i formella ledarbefattningar minskar i svensk hälso- och sjukvård. Förbundet har också fått i uppdrag att utreda och analysera varför läkares kompetenser inte anses attraktiva vid […](0 kommentar)

Nej till att utreda tjänstemäns ansvar

Sjukhusläkarföreningen ville att förbundet skulle utreda möjligheterna att återinföra ett personligt ansvar för tjänstemän som beslutar om neddragningar som drabbar patienterna. Fullmäktige avslog dock motionen. – Tjänstemän har stor makt, men inget ansvar. De kan fatta vilka beslut som helst om neddragningar, omorganisationer och indragna vårdplatser. Bara vi läkare kan ställas till svars om patienterna […](0 kommentar)

Ekonomiska villkor under sidoutbildning får egen politik

Läkarförbundet ska formulera en politik för de ekonomiska villkoren vid sidotjänstgöring under ST. Maria Joelsson från Sylf berättade om sin egen situation inför det utskott som behandlade frågan: – Jag bor i Luleå och arbetar på Sunderby sjukhus. Jag ska bli kardiolog. För detta krävs att jag gör tre månader i Göteborg. Det kommer att […](0 kommentar)

Frågan om nya etiska riktlinjer bordlagd till nästa år

Den stora mängden motioner gjorde att tidsschemat för fredagens plenum i praktiken hade spruckit redan före lunch. Till det kom den förvirring som uppstod sedan valberedningens förslag till ny andre vice ordförande röstats ner till förmån för en annan CS-ledamot (se artikel nästa sida). Det tog en bra stund innan det hade retts ut hur […](0 kommentar)

Bättre introduktion krävs för invandrande läkare

Certifiering är ingen uppgift för fackföreningar, bemötte Karl Obrant, CS, som även oroade sig för kostnaderna för sådan verksamhet. Flera debattörer menade dock att kostnaderna måste tas av arbetsgivaren eller delas mellan olika aktörer. Förslaget om certifiering avslogs av fullmäktige, men i övrigt var CS och fullmäktige ense om bättre introduktion för utländska kolleger. Förbundet […](0 kommentar)

Fortbildning engagerande utskottsfråga

Distriktsläkarföreningens Ann-Christine Sjöblom och Christina Spjut, Stockholms läkarförening, hörde till dem som riktade skarp kritik mot dagens otillräckliga möjligheter att få kontinuerlig fortbildning. – Sveriges Kommuner och Landsting behöver få sina fiskar varma, manade också Robert Svartholm, Norrbotten, observatör från Svensk förening för allmänmedicin, under utskottsbehandlingen. Hans Hjelmqvist, CS, erinrade om att det för närvarande […](0 kommentar)

Uteslutning kan inte upphävas

De båda läkare, i media kända som obducenten och allmänläkaren, som uteslöts ur förbundet för snart 18 år sedan blev åter en fråga för fullmäktige. Två personer motionerade om att förbundet skulle erkänna att man gjort ett misstag 1991 och låta dem återinträda i förbundet. Läkarna fråntogs sina legitimationer efter en dom i kammarrätten 1991. […](0 kommentar)

Ja till kontroll av jobbsökande

Patientsäkerhetsutredningen, som ska lägga fram sitt betänkande nästa vecka, väntas föreslå att det ska bli obligatoriskt för läkare att visa utdrag ur belastningsregistret när de söker jobb. Detta ska dock bara gälla vissa allvarliga brott, som grova vålds- och sexualbrott. Sjukhusläkarföreningen yrkade i en motion att Läkarförbundet ska motsätta sig detta krav. CS yrkade avslag […](0 kommentar)

Beslut i korthet vid fullmäktigemötet

Ny medicinsk vårdgaranti• Läkarförbundet ska verka för att patienters lagfästa rättigheter innebär en rätt att inom 30 dagar får träffa en specialistläkare för att få en plan upprättad för ett medicinskt indicerat sammanhängande behandlingsförlopp. Vårdplatsbrist ska rapporteras• Brist på vårdplatser hotar patientsäkerheten och läkarnas arbetsmiljö. Därför ska Läkarförbundet verka för att vårdgivaren lokalt fortlöpande ska […](0 kommentar)

Stoppa tidstjuvarna

Ropa upp och hämta patienten, skriva och fylla i PM, fylla i blanketter, faxa, leta efter undersökningsmaterial, patienter eller personal. Detta är några av många exempel på tidstjuvar, alltså arbetsuppgifter som tar tid från läkaryrkets kärnverksamhet och tar bort fokus från patient–läkarrelationen. Alltför mycket läkartid används i dag till administrativa uppgifter som borde utföras av […](0 kommentar)

Beslut för 2 miljoner

Fullmäktigebesluten kostar 2 miljoner extra under 2009. Det hade förbundets ekonomichef Björn Druse hunnit räkna ut innan budgeten skulle tas. Vid dragningen av budgeten räknade han upp de 10 motioner som tillsammans stod för de 2 miljonerna. Detta betyder att de budgeterade kostnaderna för Läkarförbundets fackliga och professionella verksamhet ökar från 75,2 till 77,2 miljoner […](0 kommentar)

Heidi Stensmyren andre vice ordförande i Läkarförbundet

Heidi Stensmyren är 35 år, ursprungligen norska och ST-läkare i anestesi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska i Göteborg. Hon bor på ett skogsbruk i Bollebygd utanför Borås tillsammans med sin man Björn Zackrisson, läkare och chef för Capio Specialistkliniker AB, och dottern Nora, 5 år. Fyra kandidater var nominerade till posten som andre vice ordförande, förutom Heidi […](0 kommentar)

Läkarassisterat självmord splittrar läkarkåren

En fjärdedel av alla självmord begås av personer över 65 år. Hos äldre personer som tar sitt liv finns, enligt Niels Lynöe, professor i medicinsk etik vid Karolinska institutet, KI, en starkare koppling än hos andra grupper till allvarliga kroppsliga sjukdomar. – Räcker palliativ sedering alltid i lägen där man kan förutse att döendet kommer […](0 kommentar)

STAN-studien ska granskas av Vetenskapsrådets oredlighetsgrupp

Lunds universitet lämnade på fredagen en formell begäran om att Vetenskapsrådet ska utreda misstankarna om forskningsfusk i en studie från 2001 om den så kallade STAN-metoden, en teknik för fosterövervakning som analyserar fostrets EKG-kurva. En tidigare oberoende utredning har påvisat ett antal fall där data i studiedatabasen avviker från patientjournalerna. Avvikelserna har genomgående varit till […](0 kommentar)

Jurist varnar: Ditt DNA kan testas utan din vetskap

Det senaste året har en rad företag börjat erbjuda kommersiella genetiska test till privatpersoner. Man skickar in ett DNA-prov – exempelvis genom att spotta i ett provrör eller topsa sig på insidan av kinden – och får svar via Internet. Svaret innehåller uppgifter om ett antal genetiska riskfaktorer för att drabbas av folksjukdomar som till […](0 kommentar)

Goda erfarenheter av heroinbehandling till terapiresistenta heroinister

Frågan är aktuell sedan det nu står klart att också Danmark kommer att införa denna kontroversiella behandlingsform, som tredje land efter Schweiz och Holland. Wim van den Brink, som var gästföreläsare på riksstämman, är professor i psykiatri och beroendeforskning vid universitetet i Amsterdam och en av världens ledande missbruksforskare. För två år sedan blev heroinbehandling […](0 kommentar)

Ledare

Läkemedelsgenomgångar – falsk trygghet

Läkemedel till äldre är åter en aktuell fråga. Att vårdkedjan brister finns det flera beskrivningar av. Dock kan man undra över de lösningar på problemen som lyfts fram. Nu senast har Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och Farmacevtförbundet startat en gemensam aktionsgrupp för att genomföra »högkvalitativa läkemedelsgenomgångar«. Många politiker framhåller också s k läkemedelsgenomgångar som en enkel lösning […](0 kommentar)

Konstruktivt fullmäktigemöte under tidspress

I förra veckan samlades Läkarförbundets fullmäktige och beslutade om inriktning för kommande års verksamhet. Ett ovanligt digert program med 74 motioner gjorde att vi inte hann diskutera den framlagda propositionen om revidering av våra etiska regler. Detta får vänta till nästa års fullmäktige. Motionerna bidrog till intensiva diskussioner, och resultatet blev i några fall nya […](0 kommentar)

Demens – många studier, få botemedel

Förr i tiden blev man lätt gaggig, i dag kallas samma problem mild kognitiv dysfunktion. Den nya terminologin antyder att ålderskrämpor blivit potentiellt behandlingsbara medicinska åkommor. Många läkemedelsföretag storsatsar också på forskning kring medel som kan öka den intellektuella kapaciteten eller bromsa dess nedgång. Med en åldrande befolkning finns en global jättemarknad för hjärnstärkande preparat. […](0 kommentar)

LT debatt

Framgångsrik klinisk grundforskning

Regeringen har aviserat en betydande extrasatsning direkt till universitet och högskola i sin forsknings- och innovationsproposition, med successiv ökning upp till 1,5 miljarder kronor år 2012. Medicinsk forskning är här ett prioriterat område tillsammans med teknik och klimatforskning. Det statliga finansieringsanslaget anger en stark inriktning på såväl grundforskning som den eftersatta kliniska forskningen. En framgångsrik […](0 kommentar)

Varje år drabbas 100 kvinnor i Sverige av cervixcancer i onödan

I Sverige drabbas varje år uppskattningsvis 100 kvinnor helt i onödan av livmoderhalscancer. Det framgår av en omfattande epidemiologisk och nationell studie av livmoderhals-cancer [1]. Nästan 25 procent av de kvinnor som får diagnosen har regelbundet deltagit i den gynekologiska cellprovstagningen, men alla prov har varit normala. Den gynekologiska hälsokontrollen, som numera oftast kallas gynekologiska […](0 kommentar)

Notiser

Tre nya ledamöter i CS

Maria Dalemar, Lena Ekelius och Anna-Karin Stridsman valdes in i Läkarförbundets centralstyrelse. Maria Dalemar, ordförande i Distriktsläkarföreningen, Lena Ekelius, vice ordförande i Sveriges yngre läkares förening, och Anna-Karin Stridsman, ledamot i Sjukhusläkarföreningen, valdes till nya ledamöter i enlighet med valberedningens förslag. Dessutom omvaldes Thomas Flodin, Lars Nevander och Gunnar Welander. De valdes alla på två […](0 kommentar)

Även konventionella antipsykotika risk för äldre

Läkemedelsverket meddelar på fredagen att det europeiska läkemedelsverket, EMEA, har utrett konventionella antipsykotiska läkemedel och bedömt att även dessa är förenade med risk för ökad dödlighet hos patienter med demenssjukdom. Slutsatsen överensstämmer med Läkemedelsverkets nyligen publicerade rekommendationer kring behandling med antipsykotiska läkemedel av dementa. EMEA har beslutat att införa en varning i produktinformationen för samtliga […](0 kommentar)

Endast på webben

Allt från riksstämman

Läkarassisterat självmord splittrar läkarkåren Jurist varnar: Ditt DNA kan testas utan din vetskap Goda erfarenheter av heroinbehandling till terapiresistenta heroinister Avvikelserapportering gör skillnad Sverige har högst aborttal i Norden Prisade för sina yttranden Läkare positiva till allmän vaccination mot hepatit B Bort med läkemedelsgenomgångar, in med apotekare i vården Nationellt patientsäkerhetscentrum ska driva på kunskapsstyrning […](0 kommentar)

Rättelse

Otydlig tabell

I artikeln »Färre kontroller och återbesök när Västerbotten omfördelar 114 miljoner«, som publicerades i Läkartidningen 2008;105(48–49):3510, angavs i de två första punkterna i faktarutan att kontroller av okomplicerad hypertoni och icke operabla hjärtklaffel ska upphöra. I själva verket flyttas de från sjukhusvård till primärvården. Västerbottens läns landsting beklagar att den lista de tagit fram var […](0 kommentar)