Nr 03 2009

Kultur

Forskningen rentvår råttan från all skuld till digerdöden

Den klassiska föreställningen om medeltidens stora pestepidemi, digerdöden, är att sjukdomen var böldpest som spreds av råttor, via loppor, till människor. Den bilden stämmer dock inte med verkligheten, enligt nya forskningsrön som därmed avlivar en sekelgammal myt. När böldpesten bröt ut i Hongkong (som då var en engelsk koloni) 1894 utlöste händelsen panik i England. […](0 kommentar)

Läkaren fångad i en virtuell värld av diagnoser

Den subjektiva ohälsan under begreppet kultursjukdomar tas upp till diskussion då och då, senast i två tankeväckande artiklar av Anders Lundin och Karin Johannisson i nr 44/2008 av Läkartidningen. Resonemangen som förs utgår vanligen från patienten. Jag vill vända på steken och utgå från läkaren, och då är det lämpligt att introducera begreppet virtuell medicin. […](0 kommentar)

Kunskap på fickan för novisen på akutkirurgen

Denna bok är tänkt som en handbok för den inom kirurgin oerfarne läkaren som går jour på en akutmottagning. Den är följaktligen också utgiven i ett »fickvänligt« A5-format och med mjuka plastade pärmar. Innehållet är fördelat på 18 olika kapitel. Dessa täcker in de flesta symptomgrupper för vilka patienter söker vård på en kirurgisk akutmottagning. […](0 kommentar)

Sterilisering – från tvång till rättighet

Hur kommer det sig att var fjärde kvinna och var tionde man i USA har genomgått sterilisering, den vanligaste metoden för familjeplanering i det landet? I Europa är det endast Holland och Finland som ännu når höga tal. I Sverige, där sterilisering var en tillkämpad rättighet med lagen om sterilisering 1975, är den i dag […](0 kommentar)

Unik hjälp i statistisk för aktiva forskare

Sture Holm, professor emeritus i biostatistik med yrkeslivserfarenhet av forskning, undervisning och forskningssamarbete inom olika tillämpningsområden, har skrivit en bok som förutom statistikens grunder behandlar moment som är ofta förekommande men som sällan behandlas i böcker. Författarens mål år att läsaren ska förstå den statistiska metodiken och dess roll inom tillämpad forskning, och de teoretiska […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Ny kunskap måste ge ny praxis

I detta nummer av Läkartidningen redovisar Jan Samuelsson och medarbetare i två artiklar riktlinjer för hur vi bäst diagnostiserar och behandlar de två vanligaste Philadelphianegativa kroniska myeloproliferativa sjukdomarna (MPD) polycytemia vera och essentiell trombocytemi. Skälet till den krångliga beteckningen ovan är att man därmed utesluter kronisk myeloisk leukemi, som ju karakteriseras av Philadelphiakromosomen – bcr/abl-fusion […](0 kommentar)

Nya Rön

Rökning under graviditet ökar risken för missbildning

Kvinnor som röker under graviditeten löper ökad risk för att fostret ska drabbas av läpp- eller gomspalt. Det visar en amerikansk studie som presenteras i Journal of Pediatrics. Sambandet mellan rökning och läpp- och gomspalt är känt sedan tidigare. Den aktuella studien baseras, till skillnad från tidigare studier, dock inte på vad de gravida själva […](0 kommentar)

Hypoglykemi ger hypovolemi

Hypoglykemi kan uppstå 30 minuter efter avstängning av en intravenös infusion med 5 procent glukos. En sådan överreaktion av kroppens insulinsystem kallas rebound-effekt och har klinisk relevans för planering av parenteral nutrition samt inom förlossningsvården [Lancet. 1982;1:1150-2]. En ny studie visar att rebound uppträder parallellt med sänkning av plasmavolymen. När tolv friska försökspersoner erhöll 1,6 […](0 kommentar)

Ginkgo biloba skyddar inte mot alzheimer

Extrakt av bladen från det kinesiska tempelträdet Ginkgo biloba har ingen effekt på alzheimer. Det visar en omfattande studie presenterad i tidskriften JAMA. Studien omfattar 3069 amerikaner över 75 års ålder som följdes under i genomsnitt sex års tid. En grupp gavs två gånger per dag Ginkgo biloba-extrakt i doseringen 120 mg per gång, medan […](0 kommentar)

Endast på webben

Två läkarupprop om kriget i Gaza

Svenska läkare protesterar mot Israels angrepp på Gaza Svenska läkare fördömer »Hamas användning av civila som mänskliga sköldar« Läs även:»Genèvekonventionerna måste respekteras i Gazakonflikten«(0 kommentar)

Svenska läkare fördömer »Hamas användning av civila som mänskliga sköldar«

Hamas agerande är en förbrytelse mot den egna befolkningen. Först och främst måste den stora förlusten av människoliv i Gaza beklagas djupt. Det är mycket sorgligt att civila dödas och det gäller särskilt barn. Det israeliska angreppet kommer som ett svar på åtta års daglig beskjutning med tusentals raketer och robotar mot civilbefolkningen i södra […](0 kommentar)

Svenska läkare protesterar mot Israels angrepp på Gaza

Shadi Afarin Ghasemi Abdullah A Ahmed Mohammad Al-chalabi Gert Andersson Malin André Eva Arvidsson Stig Attvall Ahmad Ayed Pelle Baeck Bo Bjerre Nils Block Magnus Bolling Christina Brändström Lars Carlsson Anne Dettmer Mats Eliasson Lars Englund Håkan Ericson Björn Eriksson Katarina Eriksson Fagerberg Ninni Ernstdotter Annika Forssén Mikael Fransén Torsten Green-Petersen Olof Gunnarsson Maria Hagert […](0 kommentar)

Nya rekommendationer om kroniska myeloproliferativa sjukdomar

Nya rekommendationer om kroniska myeloproliferativa sjukdomar. Ny kunskap måste ge ny praxis Medicinsk kommentar Polycytemia vera – fokus på Hb-värdet. Framtida behandling kanske kan ge sjukdomsremission Klinik och vetenskap Essentiell trombocytos – en kriteriediagnos. Viktigt skilja från reaktiv/sekundär trombocytos Klinik och vetenskap(0 kommentar)

Debatt och brev

Utmattningssyndrom ska inte tillhöra depressions- och ångesttillstånd

I en debattartikel (LT 47/ 2008, sidan 3393) vill Ingvar Lundberg, Peter Allebäck, Peter Westerholm och Hans Ågren räkna in utmattningssyndrom bland sedvanliga psykiatriska diagnoser. Tanken är god men leder fel. Diagnostik av psykiska tillstånd är komplicerad. I flertalet fall är orsaken okänd, och detta har lett till att diagnoserna ställs ifrån symtomkonstellationer. DSM-systemet bygger […](0 kommentar)

Annan diagnos leder till svårigheter

Problematiken kring begreppet utmattningssyndrom som vi tog upp i vår artikel var minst tvåfaldig: 1) Svårigheter som uppstår när man använder kausala formuleringar i psykiatrisk, och även annan, diagnostik. 2) Om den kliniska presentationen av »utmattningssyndrom« skiljer sig signifikant från den vid egentlig depression eller generaliserat ångestsyndrom (GAD). Vi har påpekat att »reaktivi-tet« i form […](0 kommentar)

Klinisk forskning förutsätter forskande läkare

I debatten om hur Sverige ska återta en internationell topplacering inom den kliniska forskningen glöms alltför ofta den enskilda individen bort. Det är oerhört viktigt att regeringens mål om att 1 procent av BNP investeras i forskning uppfylls, men samtidigt måste vi fråga oss vad som gör att en så stor del av de forskarintresserade […](0 kommentar)

Låt patienten slippa ständiga läkemedelsbyten

En pensionerad apotekare, som disputerat i farmakologi, berättade nyligen att han tog fem olika läkemedel. Han fick olika generika stup i ett och begrep inte hur vanligt folk klarade detta då han själv hade svårigheter att hålla reda på doserna. En dansk undersökning [1] av läkemedelsanvändningen hos patienter äldre än 65 år visade skrämmande siffror. […](0 kommentar)

Eutanasi och läkarassisterat självmord som ersättning för god lindrande vård?

En nyligen publicerad studie från Karolinska institutet, som presenterades vid riksstämman i Göteborg, visar att 35 procent av 1200 tillfrågade läkare inom sex specialiteter kan tänka sig möjligheten att förskriva läkemedel i dödlig dos till en terminalt sjuk patient så att denne kan ta sitt liv. Statens medicinsk-etiska råd (SMER) har i sin promemoria om […](0 kommentar)

Seriöst prioriteringsarbete kräver kunskap och öppna etiska principer

Västerbottens läns landsting har under hösten 2008 genomfört en »horisontell prioriteringsprocess« med målsättningen att under två år omfördela 160 miljoner kronor. Processen har nyligen beskrivits i Läkartidningen (45/2008, sidorna 3180-2; 48–49/2008, sidan 3510). Bakgrunden är den brist på resurser som landets landsting och kommuner står inför. Ekvationen med stigande kostnader och vikande intäkter blir allt […](0 kommentar)

Ungdomsmottagningarna saknar enhetlig struktur för sitt preventiva arbete

Vi har idag en klamy-diaepidemi i Sverige bland unga och unga vuxna med 47 101 rapporterade fall under 2007. Det finns förväntningar på de i Sverige väl etablerade ungdomsmottagningarnas (UM) preventiva arbete från såväl myndigheter som lokala politiker och inte minst från ungdomar. Trots det saknar många ungdomsmottagningar ett tydligt uppdrag, metod-stöd och handledning. Om […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

LT debatt

Brett åtgärdsprogram behövs
för att minska aborterna

Aborterna i Sverige fortsätter att öka, om än marginellt, medan motsatt trend syns i övriga Norden. Antalet tonårsaborter i Sverige är fortsatt avsevärt högre (60 procent) än i våra nordiska grannländer. Under perioden 1995–2006 ökade antalet med 73 procent. Störst antal aborter görs i åldersgruppen 20–25 år. Därefter kommer åldersgruppen 25–29 år och sedan tonåringarna. […](0 kommentar)

Höj blicken, vidga vyerna i tobaksfrågan!

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm har tillsammans med sina nordiska kollegor i Läkartidningen (48–49/2008 och 1–2/2009) på ett välgörande sätt satt ned foten i den animerade snusdebatten. Vi välkomnar den insikt som ligger bakom – att tobaksbruket generellt och rökningen speciellt innebär en global hälsokatastrof. Dagens årliga fem miljoner döda riskerar att om tjugo år fördubblas […](0 kommentar)

Ledare

Fler läkare kan vara »inne på banan«

Vid ett symposium om patientsäkerhet på riksstämman lär Johan Carlson, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning, ha yttrat att läkarna i detta avseende inte är »inne på banan«. Det finns dock flera goda exempel på hur läkare tagit mycket aktiv del i patientsäkerhetsarbetet. Ett sådant är Aktion avvikelse på Sahlgrenska Universitetssjukhuset liksom Läkarförbundets PS-kampanj. Ett annat är […](0 kommentar)

Gemensam kunskapsbas behövs

Svensk grundutbildning av läkare håller hög internationell standard. Det visar bland annat Högskoleverkets utvärdering av läkares grundutbildning. Kvaliteten i utbildningen är en starkt bidragande orsak till varför Sverige har en sjukvård av världsklass. Den framgång som bygger på utbildningens kvalitet är nu utsatt för konkreta hot. Omstruktureringen av sjukvården med centraliseringar och polikliniseringar ställer högre […](0 kommentar)

Aktuellt

Läkare kritiska till apotekens planerade receptgranskning

Apoteket AB har precis avslutat utvecklingen av det amerikanska elektroniska receptgranskningssystem – eller expeditionsstöd, som det officiellt heter – som de utvärderar på uppdrag av regeringen. Syftet med systemet är att förbättra läkemedelsanvändningen i landet och tanken är att det ska användas av alla apotek från och med den 1 juli i år när monopolet […](0 kommentar)

Läkarförbundet: Felsatsning av regeringen

– Tanken är ju god, att man ska försöka se till att patienter inte får fel kombination av läkemedel. Problemet är att när det sker på apoteket så blir det en efterkontroll som kan göra att det blir svårt för patienten att veta vad som egentligen gäller. Vi vill ju att den typen av varningssystem […](0 kommentar)

»Genèvekonventionerna måste respekteras i Gazakonflikten«

Civila måste skyddas, och sjukvårdspersonal får inte hindras i sitt uppdrag. Båda parter måste säkra tillgången till mediciner och medicinsk utrustning för att ta hand om sjuka och skadade samt fri passage som tillsammans med rent vatten, livsmedel och skydd är avgörande för hälsan, skriver de. De uppmanar de stridande parterna och världssamfundet att stoppa […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Polycytemia vera – fokus på Hb-värdet

Under 2007 och 2008 har den nordiska studiegruppen för myeloproliferativa sjukdomar (NMPD) publicerat riktlinjer för handläggning av polycytemia vera, essentiell trombocytos och primär myelofibros i ett dokument där alla aspekter av behandling redovisas enligt evidensbaserade kriterier. För yngre patienter som drabbas av polycytemia vera och essentiell trombocytos innebär sjukdomarna fortfarande en risk för ökad mortalitet […](0 kommentar)

Essentiell trombocytos – en kriteriediagnos

Utredning av trombocytos är något mer komplicerad än utredning av högt Hb, eftersom det i dagsläget inte finns något prov för uteslutande av essentiell trombocytos. Reaktiv/sekundär trombocytos är mycket vanligare än essentiell trombocytos och bör därför penetreras i första hand. I fall av reaktiv trombocytos finns oftast en (mer eller mindre) uppenbar positiv anamnes på […](0 kommentar)

Tåblodtrycksmätning nu mer tillförlitlig efter metodutveckling

Ett av världens snabbast växande folkhälsoproblem är diabetes, som i västvärlden har en prevalens på ca 6–7 procent. För ett år sedan kunde man i en uppmärksammad studie läsa att i Ontario, Kanada, har den köns- och ålderskorrigerade diabetesprevalensen ökat med 69 procent mellan 1995 och 2005. Den är nu uppe i nästan 20 procent […](0 kommentar)

Tuberkulös meningoencefalit under graviditet – en svår diagnos

Under flera decennier har tuberkulos minskat i Sverige för att under de senaste åren åter öka; år 2006 rapporterades 498 nya fall till Smittskyddsinstitutet. Bland svenskfödda var den genomsnittliga incidensen 1,8/100 000: 2,1/100 000 bland män och 1,4/100 000 bland kvinnor. Bland de utrikes födda var incidensen 32/100 000, ingen skillnad mellan män och kvinnor. Över hälften av de […](0 kommentar)

Alla medicinare bör känna till resonemanget kring Bayes’ sats

För att inte skrämma iväg alltför många läsare med sannolikhetslära vill jag börja med ett exempel som skulle kunna förekomma i den kliniska vardagen. Antag att vi har ett test för t ex HIV med 99 procents sensitivitet (om man undersöker HIV-bärare med detta test kommer man att i medel få positivt utfall i 99 […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Remittera frikostigt vid misstänkt kraniosynostos

En tre och en halv vecka gammal pojke kommer till barnavårdscentralen med sin mamma. Modern har initierat besöket då hon är orolig över pojkens huvudform. BVC-sköterskan, som tycker att huvudomfånget ökat för mycket sedan föregående besök, hämtar distriktsläkare A för konsultation. Läkaren A ger lugnande besked; den ås hon kunde känna på pojkens huvud är […](0 kommentar)

1 630 sömntabletter på ett år är för mycket

Patienten, en kvinna född 1960, gick hos distriktsläkaren i många år och följde även med då läkaren började arbeta på en annan vårdcentral. Under 1990-talet hade patienten missbruksproblem som hon så småningom lyckades bryta. De senaste åren sökte kvinnan hjälp hos distriktsläkaren i samband med ångest och smärta relaterat till en behandlad bröstcancer med metastaser. […](0 kommentar)

Började hastigt operera bort obefintliga skruvar

En ST-läkare i ortopedi randande sig vid en klinik med inriktning mot fotkirurgi. En dag under hennes första månad på kliniken fick hon hastigt ta över sin handledares patienter då handledaren var tvungen att lämna kliniken för ett brådskande ärende. En av patienterna, en 48-årig kvinna, kommer på remiss från sin husläkare. Hon har för […](0 kommentar)

Infektionsrisken stor vid bett från katt

En äldre kvinna blir biten i handen av sin katt. Eftersom hon ändå har tid på vårdcentralen två dagar senare i ett annat ärende avvaktar hon till dess att söka vård för bettet. På vårdcentralen träffar hon i första hand distriktssköterskan för att få hjälp med ett sår på benet men passar alltså också på […](0 kommentar)

Missade lungemboli hos gipsad patient

En patient som en månad tidigare brutit foten, fått den opererad och gipsad sökte jourcentralen för andningsbesvär och ont i bröstet. Röntgen visade vätska i vänster lungsäck. CRP 61 mg/l. Läkaren antog att patienten drabbats av influensa och satte in antibiotika samt uppmanade patienten att höra av sig om han inte blev bättre eller rent […](0 kommentar)

Rättelse

Fel färg i figuren

Artikeln med rättelsen införd:Uppskattad GFR – mervärde eller hägring? Läkartidningen 2009;106(1–2):40-3(0 kommentar)