Nr 05 2009

Kultur

Svenska läkare var gäster vid nazisternas elitskola

I delstaten Mecklenburg-Vorpommern i norra Tyskland finns flera minnesmärken som vittnar om en dunkel period i Tysklands moderna historia. Varje år besöker tusentals turister »kolossen i Prora« (ett bostadsområde) på Rügen – Adolf Hitlers tilltänkta semesterparadis för tyska arbetare med sina familjer – eller platserna för arbetslägren i Wöbbelin och Peenemünde. Mycket mindre känt, även […](0 kommentar)

Thomas Mann skrev gärna satir om läkekonsten

Få skönlitterära författare har skildrat läkare så kritiskt som Thomas Mann (1875–1955). Sjukdomar och patientöden driver handlingen i flera av hans böcker. I romanen »Dr Faustus« skriver Thomas Mann om syfilis, i släktsagan »Buddenbrooks« härjar tyfus och neurasteni, »Herr Friedemann« har svår astma och Gustav von Aschenbach – huvudpersonen i novellen »Döden i Venedig« – […](0 kommentar)

Anknytningsteorin på allvar i Sverige

Anknytningsteori. Betydelsen av nära känslomässiga relationer. 364 sidor. Författare: Anders Broberg, Pehr Granqvist, Tord Ivarsson, Pia Risholm Mothander. Förlag: Natur och Kultur; 2008. ISBN: 978-91-27-10975-9. Anknytning i praktiken. Tillämpningar av anknytningsteorin. 428 sidor. Författare: Anders Broberg, Pia Risholm Mothander, Pehr Granqvist, Tord Ivarsson. Förlag: Natur och Kultur; 2008. ISBN: 978-91-27-11484-5. Anknytning. Om att tolka samspelet […](0 kommentar)

Nyttig läsning för ­blivande »visslare«

Stephen Bolsin, anestesiolog vid Bristol Royal Infirmary, sa 1995 upp sig från sin tjänst efter att under flera år ha försökt hindra två av kirurgerna att utföra operationer på den barnhjärtkirurgiska enheten. Bakgrunden var att han noterat en påfallande hög mortalitet och komplikationsfrekvens. Stephen Bolsin hade försökt påverka klinikens och sjukhusets ledning och också rapporterat […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Riskfyllt dricka mycket under förlossning

Hyponatremi och vattenförgiftning har tidigare diskuterats i Läkartidningen, senast i samband med för högt vätskeintag under maratonsport [1]. För några år sedan beskrev vi och andra flera fall av allvarlig vattenförgiftning i ett annat sammanhang. Det gällde födande kvinnor som hade druckit för mycket – delvis på uppmaning av vårdpersonal. Kvinnorna uppvisade onormal trötthet, huvudvärk […](0 kommentar)

Familjär hyperkolesterolemi – underbehandlad och ofta dödlig

Då och då flammar kolesteroldebatten upp igen, med ifrågasättande av sambanden mellan serumkolesterol och kranskärlssjukdom, nu senast i samband med publiceringen av ENHANCE-studien. En patientgrupp som fått lida mycket av denna diskussion är patienter med familjär hyperkolesterolemi. Dessa patienter viftas ofta bort som ovanliga fall som man inte behöver ta hänsyn till när man diskuterar […](0 kommentar)

Nya Rön

Screening för kolorektal cancer minskade den sjukdomsspecifika dödligheten

Utländska studier har presenterat resultat som visat att screening för kolorektal cancer lett till 13–33 procent lägre sjukdomsspecifik mortalitet [J Natl Cancer Inst. 1999;91(5):434-7; Gut. 2002;50(6): 840-4;Scand J Gastroenterol. 2004;39 (9):846-51]. En svensk populationsbaserad randomiserad screeningstudie, som startades 1982 i Göteborg av Jan Kewenter med målet att bestämma om tidiga stadier av kolorektal cancer kan […](0 kommentar)

Psykisk ohälsa vanligt bland unga vuxna

Psykiska störningar är mycket vanligt förekommande bland individer i åldern 19–24 år. Få av dessa söker dock professionell hjälp. Så kan man sammanfatta en artikel som presenteras i Archives of General Psychiatry. Författarna har tittat på data från ett nationellt amerikanskt epidemiologiskt material och inkluderat män och kvinnor mellan 19 och 25 år, däribland ca […](0 kommentar)

Antibiotika vid luftvägsinfektioner – tydliga och användbara riktlinjer

Antibiotikas effekt på utläkningen av flertalet luftvägsinfektioner är mycket blygsam. I dagens industrialiserade värld är det dessutom sällsynt med komplikationer till luftvägsinfektioner, och det finns inte övertygande bevis för att låg förskrivning av antibiotika leder till fler komplikationer. Vi vet däremot att antibiotikaresistens är kopplad till antibiotikaförbrukning. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Bioaktiva isoprostaner

Oxidativa skador orsakade av fria radikaler har sedan flera årtionden föreslagits vara bidragande patogenetiska faktorer vid åldrande och även arterioskleros. Det har tidigare varit svårt att objektivt mäta oxidativ stress in vivo och därmed också svårt att driva forskningen inom området framåt. Flera epidemiologiska studier har visat att ett lågt intag av antioxidanten vitamin E […](0 kommentar)

Forskning utan etikprövning förekommer – ofta slarv bakom

Ett gott forskningsetiskt förhållningssätt börjar hos forskaren själv, och det är viktigt att ha hög etisk medvetenhet inom forskarsamhället. Kunskapskrav måste vägas mot skyddskrav för individen och forskningspersonens autonomi och integritet. Omsorgen om den som är föremål för medicinsk forskning måste alltid gå före vetenskapens och samhällets intresse. Allmänhetens förtroende för forskning är också i […](0 kommentar)

Maten i skolan – långt mellan kostråden och verkligheten

Goda matvanor hos barn och ungdomar är en förutsättning för normal tillväxt och utveckling – och god hälsa. Förutom att minska riskerna för kortsiktiga hälsoproblem som övervikt, ätstörningar och karies kan sunda matvanor under uppväxtåren minska risken för mer långsiktiga hälsoproblem som hjärt–kärlsjukdom, typ 2-diabetes och cancer [1]. FN:s barnkonvention slår fast barns rätt till […](0 kommentar)

Vetenskapligt stöd för vägledd KBT-baserad självhjälp vid depression

»Allt det som hade kunnat vara en källa till delaktighet, lust, till oskuldsfull harmoni, har blivit källa till lidande och olycka. Sedan flera år har jag gått sida vid sida med en fantom som liknar mig, och som bor i ett teoretiskt paradis, i nära relation till världen. Jag har länge trott att det tillhörde […](0 kommentar)

Dags att slopa »husets vin«

Begreppet »husets vin« har, något ironiskt, använts för att beteckna den slentrianmässiga empiriska användningen av ­parenteralt cefuroxim. Ofta nämner man i samma andetag dia­gnosen »pnuvi« (pneumoni/urinvägsinfektion). Trots att distinktionen mellan pneumoni och urinvägsinfektion inte alltid är enkel antyder detta begrepp bristande klinisk eftertanke och diagnostisk företagsamhet. Cefuroxim, som är ett andra generationens cefalosporin, har länge […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Långvariga förkylningssymtom hos rökare var lungcancer

En kvinna i sextioårsåldern söker hjälp på vårdcentralen med värk i axel, armhåla och till höger i bröstet. Så småningom också långvariga förkylningssymtom. Bland annat hostar hon blod. Kvinnan är rökare. Patienten gör sammanlagt tre läkarbesök hos två olika allmänläkare på vårdcentralen inom loppet av cirka sju veckor. Båda läkarna bedömer besvären som muskulära och […](0 kommentar)

Checklista vid operation minskar dödsfall och komplikationer

Initiativet till checklistan kommer från WHO, där den ingår i organisationens globala patientsäkerhetssatsning »Säker kirurgi räddar liv«. Grundversionen har utarbetats av en internationell expertgrupp och blev klar i juni förra året. Listan består av 19 punkter, och den tar sammanlagt ett par minuter att gå igenom. En viktig del är en »time out«, en kort […](0 kommentar)

Debatt och brev

Utan prioriteringsprocessen hade vi stått kvar på ruta ett

I Läkartidningen 3/2009 (sidorna 126-7) riktas kritik mot den prioriteringsprocess som Västerbottens läns landsting genomfört under hösten 2008. Artikelförfattarna hävdar bland annat att den metod som landstinget valt har stora brister när det gäller kunskap, etik och arbetsmiljö. Artikelförfattarna vill också nyansera den positiva bilden av prioriteringsarbetet. Vi vill börja med att bekräfta artikelförfattarnas avslutning, […](0 kommentar)

Viktig (!) information om PIN-koden till apoteket

Jag har länge använt mig av en PIN-kod när jag ringt in recept, detta har varit smidigt och utan krångel. Stor blev därför min förvåning när proceduren plötsligt upphörde att fungera, »ogiltig PIN-kod, försök igen«. På apotekets telefonservice kunde man inte ge mig någon förklaring till varför min kod avregistrerats. Nåväl, jag fick en ny […](0 kommentar)

Betablockerare på ont och gott – alltjämt ett bra alternativ vid hypertoni

Undertecknade har en benägenhet att inte alltid vara i linje med tidens strömningar. Denna gång gäller det användandet av betablockerare. När alla sjöng betablockerarnas lov som blodtryckssänkande medel påpekade vi möjligheten att de även kunde ha fler allvarliga biverkningar än de som då var kända. Nu har betablockerarna som hypertonimedel fallit i onåd. Patienter ska […](0 kommentar)

Murphys lag i hälsovården?

Murphys lag säger som bekant att »if anything can go wrong, it will«. Sjukvården vill hjälpa människor att inte dricka för mycket alkohol. Det är av allt att döma en utmärkt ambition. Alkohol ökar risken för ett stort antal sjukdomar, och nyligen kunde man höra i medierna att redan en låg konsumtion krymper hjärnan. Som […](0 kommentar)

Sjukvården måste vara fri från brottsliga läkare och läkarstuderande

Alla som är i behov av sjukvård hoppas på att möta en läkare eller sjuksköterska för vilken de kommer att känna förtroende. De som arbetar inom vår hälso- och sjukvård måste därför inte endast ha förväntade kunskaper utan också visa tecken på medkänsla med den som söker hjälp. Det senaste året har vi dock sett […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Rättelse

Felaktig enhet

Artikeln med rättelsen införd:Ska ammande mammor slänga mjölken efter narkos?(0 kommentar)

Ledare

Vad gör läkarna på jouren?

De flesta landsting är pressade av dålig ekonomi och stora besparingskrav. Naturligtvis ser man då över sina kostnader. I Stockholms läns landsting anser det ansvariga landstingsrådet och landstingsdirektören det vara dags att schemalägga läkarna. Läkarna borde »kunna styras till arbetstider då patienterna är som flest«. Ett uttalande som visar på en häpnadsväckande okunskap om läkares […](0 kommentar)

Ny utrustning kräver utbildning

Medicinsk-teknisk utrustning omfattar allt från plåster till magnetkameror. Genom att EUs medicinsk-tekniska direktiv införs i svensk lag så vidgas omfattningen ytterligare. Dataprogram som direkt påverkar vården av patienten ska exempelvis omfattas av bestämmelserna. Det här är förändringar som Läkarförbundet välkomnar. Bland annat ställs tydligare krav på säkerhet och hållbarhet för patientdatajournaler, dessutom blir kravet på […](0 kommentar)

Utbildning under forskningslupp

I årets första nummer av tidskriften Science (2009;323:15) presenterar chefredaktören Bruce Alberts tidningens storsatsning på att publicera högkvalitativ forskning inom området »science of education«. Han menar att ett funktionellt och effektivt utbildningssystem är grunden för ett lands framgång och därför av största vikt att granska vetenskapligt. Högskoleverket har de senaste åren utvärderat svensk universitetsutbildning och […](0 kommentar)

LT debatt

Tala hellre om chans och chansökning än om risk

I det enskilda samtalet med patienten är riskfaktorer svårhanterliga begrepp. De bygger på populationsstudier och gruppdata och säger lite om den enskilda individens risk. Det finns inte heller någon skarp gräns för när riskbehandlingen inte längre har någon effekt. Ett ytterligare problem är att patienten vanligtvis har flera riskfaktorer som måste vägas samman. Att finna […](0 kommentar)

Svårt sjuka patienter trakasseras

Rubriken innehåller en grov anklagelse. Det finns emellertid fog för den. Jag har mer än 35 års verksamhet som kirurg och behandlar nästan uteslutande svårt sjuka människor, företrädesvis med cancer i mag– tarmkanalen och inflammatorisk tarmsjukdom. Under tidigare år har det nästan ald-rig hänt att jag fått tillbaka ett intyg för komplettering och definitivt aldrig […](0 kommentar)

Aktuellt

Flyktingmedicinskt centrum får skarp kritik av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har under 2008 granskat verksamheten vid FMC i Rissne och Fittja, som bedriver flyktingvård på uppdrag av Stockholms läns landsting. Bland annat hade uppgifter om FMC inkommit från smittskyddsläkare i Stockholm och en Lex Maria-anmälan från FMC. Socialstyrelsens utredningar visar på grava brister i flyktingvården. Bland annat har en HIV-positiv kvinna fått diagnos först […](0 kommentar)

Hallandsläkarna underkänner vårdvalsmodell

»Billigast och bäst«, »en lysande förebild«, »om alla landsting arbetar som Halland blir patienterna nöjda och vården får ett överskott på 15 miljarder varje år«. Efter att modellen lovsjungits bland annat i tidningen Fokus för ett och ett halvt år sedan har den politiska och massmediala framgången för Hallands vårdval, som infördes 2006, varit stark. […](0 kommentar)

Vårdtunga patientgrupper får stå tillbaka i alla modeller

Enkäten har besvarats av knappt 700 läkare och är en del i Läkarförbundets arbete med att formulera en policy för hur vårdvalssystem bör utformas. De medverkande är i huvudsak allmänläkare, men även ett antal andra specialister som verkar i primärvården – som ortopeder, geriatriker och psykiatrer – har medverkat. På en femgradig skala har de […](0 kommentar)