Nr 07 2009

Kultur

Djuren i par mot Noaks ark – var de alla heterosexuella?

Du går längs stranden och ser ett svanpar fridfullt glida förbi ute i viken. En hane och en hona, tänker du, utan att fundera närmare över saken. Men det är inte så säkert. Naturen är inte alltid som den ser ut att vara. I själva verket har svanar med homosexuella beteenden dokumenterats från många delar […](0 kommentar)

Finns det hopp för alternativ medicin?

Det här är en mycket bättre bok än vad den svenska titeln låter antyda. Försöket att hitta en svensk motsvarighet till den engelska ordvitsen »Trick or treatment« är direkt misslyckat och den engelska undertitelns (»Alternative medicines on trial«) poängtering av bokens huvudbudskap missas helt i den svenska. Edzard Ernst är professor i komplementär medicin i […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Välj rätt metod för beräkning av njurfunktion

I detta nummer av Läkartidningen presenterar Per Simonsson de riktlinjer för njurfunktionsundersökningar som tagits fram av en tvärvetenskaplig arbetsgrupp inom Svensk förening för klinisk kemi [1]. Det kan dock finnas skäl att kommentera slutsatserna, speciellt som detta område har varit föremål för debatt i Läkartidningen [2-4]. Det är lätt att dela arbetsgruppens rekommendation om att […](0 kommentar)

Nya Rön

Antioxidanter bromsar inte åldrandet

Antioxidanter kan inte bromsa åldrandet. Så kan man sammanfatta en studie från Storbritannien gjord på rundmasken Caenorhabditis elegans som presenteras i tidskriften Genes and Development. Att antioxiderande ämnen skulle kunna bromsa åldrande genom att motverka skada från fria syreradikaler är en teori som framfördes första gången på 1950-talet. Teorin har sedan dess använts i mer […](0 kommentar)

Länk mellan schizofreni och bipolär sjukdom

Schizofreni och bipolär sjukdom tycks ha gemensam genetisk bakgrund. Det visar en epidemiologisk studie som gjorts vid Karolinska institutet. Den bygger på uppgifter från närmare 36 000 individer som vårdats för schizofreni och drygt 40 000 som vårdats för bipolär sjukdom. De utgör samtliga som vårdats på psykiatrisk avdelning för nämnda diagnoser i Sverige perioden 1973–2004. Uppgifterna […](0 kommentar)

Dags överge indelningen i första och andra generationens antipsykotika

Psykiatrer har de senaste 15–20 åren blivit närda med evidens för att andra generationens antipsykosläkemedel (olanzapin, risperidon, quetiapin, aripiprazol, sertindol) visat bättre effekt på en rad symtom vid schizofreni än första generationens läkemedel (haloperidol, perfenazin, flufenazin, flupentixol). Det rådande evidensläget har avspeglat sig i officiella rekommendationer att använda de nyare läkemedlen. I en aktuell artikel […](0 kommentar)

Kaffe skyddar mot Alzheimers sjukdom

Medelålders individer som dricker 3–5 koppar kaffe per dag minskar risken att drabbas av alzheimer med ca 60 procent. De upplyftande rönen har gjorts vid Kuopiouniversitetet i samarbete med Karolinska institutet. Studien bygger på uppgifter från 1409 finländare som följdes under i genomsnitt 21 år. Undersökningen påbörjades på 1970-talet, och inklusion av studiedeltagare skedde under […](0 kommentar)

Jakten på den rätta platsen för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom

Tvångssyndrom eller OCD (obsessive-compulsive disorder) är ett tillstånd präglat av tvångstankar, mentala ritualer och andra tvångshandlingar. För svårt tvångssjuka har sedan länge neurokirurgisk behandling erbjudits som ett sällsynt och inte okontroversiellt alternativ. Med de metoder som varit vanligast har man placerat lesioner i capsula interna (kapsulotomi) och främre cingulum (cingulotomi). På senare tid har en […](0 kommentar)

Remission av symtom vid schizofreni ger bättre funktion och högre livstillfredsställelse

Efter flera års konsensusarbete i USA och Europa har en definition av remission vid schizofreni föreslagits, baserad på att åtta kärnsymtom som mest får vara av lindrig grad och inte får påverka funktionen. Denna definition är ofullständigt validerad i kliniskt representativa grupper av patienter med schizofreni i tidig sjukdomsfas. I en studie av 76 patienter […](0 kommentar)

Otydlighet ger dålig följsamhet

Mellan 20 och 100 procent av vårdpersonalen följer riktlinjer som ska minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner hos patienter på intensivvårdsavdelningar, enligt en undersökning som Institute for Healthcare Improvement (IHI) nyligen gjorde vid 3100 sjukhus i USA. De främsta orsakerna till dålig följsamhet är omedvetenhet, oenighet om riktlinjer, bristande kommunikation, hög arbetsbelastning och oförmåga hos personalen […](0 kommentar)

Endast på webben

Billiga lipidsänkare ska lyfta strokesjukvården

Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för strokesjukvården presenterades i en preliminär version på torsdagen den 12 februari tillsammans med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLVs, beslut om ändrade subventioner av lipidsänkare. – Sammantaget skulle förbättringarna vi föreslår i de nya riktlinjerna kosta hälso- och sjukvården 60 miljoner kronor årligen. Den kostnaden täcks med lätthet upp av de resurser som […](0 kommentar)

Nyttan överväger riskerna

– Vi menar att det är viktigt att låta vaccinera sina barn, och vi ska fortsättningsvis säga att det är bra att vaccinera sig. Men om någon förälder väljer att inte vaccinera sina barn måste vi respektera det, säger docent Åke Örtqvist, smittskyddsläkare och ordförande i projektet bakom rapporten. För fem, sex år sedan var […](0 kommentar)

Nya riktlinjer för bedömning av njurfunktionen

Läs artiklarna Välj rätt metod för beräkning av njurfunktion. Frågeställningen avgör vilken metod som bör användas Medicinsk kommentar Nya svenska rekommendationer om njurdiagnostik. Lär känna din patients GFR! Klinik och vetenskap(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Lär känna din patients GFR!

Njuren är ett tyst organ. Först vid omfattande skador uppkommer kliniska symtom. Tidig och adekvat diagnostik av njurpåverkan kräver därför biokemiska markörer av god kvalitet, ordinerade vid rätta indikationer och korrekt tolkade. Det finns i dag en osäkerhet om bästa diagnostiska strategi. Därtill har brister i dagens metodik nyligen lyfts fram [1]. Osäkerheten har inte […](0 kommentar)

Metformin i serum

Metformin är indicerat från debut vid diabetes typ 2 [1] och är ett av Sveriges mest använda läkemedel. Magbesvär är vanligt vid insättning, men metformin har för övrigt få allvarliga biverkningar. En biverkning är laktatacidos som ansetts inträffa vid hög koncentration av metformin i serum. Sambandet mellan metformin och laktatacidos är dock inte oomtvistat. Det […](0 kommentar)

Nya läkemedel mot smärta är på väg

Samtidigt som frihet från fysisk smärta är normaltillståndet för de flesta av oss vet vi att smärta inte finns långt borta; huvudvärk, tandvärk, muskelsmärta eller mildare ryggont tillhör livet och kan i stor utsträckning hävas med dagens läkemedel. Men patienter med långvariga svåra smärtor, särskilt av neuropatisk karaktär, har liten anledning att vara nöjda med […](0 kommentar)

Vibrio-arter i sydsvenska vatten orsakade badsårsfeber

Under sommaren 2006 uppmärksammades ett antal fall av sårinfektioner som drabbade badare i svenska och danska vatten. I Sverige kom denna infektion att kallas »badsårsfeber«, en sårinfektion som orsakas av bakterier tillhörande släktet Vibrio [1, 2]. Vibrio kopplas oftast samman med diarrésjukdomar, som vanligen smittar via skaldjur eller dricksvatten, men det har visat sig att […](0 kommentar)

ABC om Vibrationsskador

Exponering för vibrationer är vanligt i arbetslivet och medför signifikant risk för skada eller ohälsa. Man skiljer mellan hand–armvibrationer (HAV) vid arbete med handhållna vibrerande maskiner (tex slipmaskiner, mejselhammare, borrmaskiner, motorsågar) och helkroppsvibrationer (HKV) vid arbete i motorfordon (skogsmaskiner, grävmaskiner, lastbilar, bussar, taxibilar etc). Det är välkänt att hand–armvibrationer kan ge övergående och bestående skador […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Misstänkt allergi vid lokalbedövning inför tandbehandling

En kvinna reagerade med bronkkonstriktion och hastigt inträdande medvetslöshet i samband med en injektion av felypressin–prilokain (Citanest Dental Octapressin) inför ett tandingrepp. Allergiska reaktioner mot lokalanestetika anses vara mycket ovanliga: mindre än 1 procent av alla patienter med rapporterade biverkningar av lokalanestetika [1]. Vasovagala reaktioner, farmakologiska/toxiska effekter respektive latexallergi är exempel på differentialdiagnoser. Vid användning […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Patientsäkerhet

Ordinerade bananer mot livshotande saltrubbning

Kvinnan led sedan tidigare av spasmangina och hypertoni som behandlades med diuretika. Patientens temperatur och blodtryck var normalt. Inga nytillkomna förändringar syntes på EKG. Prover som togs visade dock låg kalium- och natriumnivå (2,0 respektive 117 mmol/liter) i blodet samt tecken på urinvägsinfektion. Läkaren satte ut diuretikan och rådde patienten att äta mer bananer än […](0 kommentar)

Läkaren underskattade risken för hjärtinfarkt

En frisk 77-årig man med god kondition fick plötsligt kraftig andnöd och bröstsmärtor under en motionsrunda i skidspåret. Han uppsökte en jourläkare som remitterade honom till vårdcentralen för EKG nästa dag. EKG visade mindre T-negativiteter över vänster kammares framvägg. I patientens anamnes fanns medicinering mot högt kolesterolvärde sedan flera år samt stark hereditet för hjärt–kärlsjukdom. […](0 kommentar)

Flera förmildrande omständigheter vägde tungt

Mer än vart fjärde HSAN-beslut överklagas av någon av parterna. I de allra flesta fall leder detta inte till någon förändring, men det förekommer också att länsrätten ändrar HSANs beslut. Så var det för Åsa Stenberg, ST-läkare vid medicinkliniken på Skellefteå lasarett. Förra våren tilldelades hon en varning av HSAN, den hårdaste av ansvarsnämndens två […](0 kommentar)

Debatt och brev

Registerentusiaster måste träda fram och ta sitt ansvar

Paradigmskifte. Sammanbrottet i det finans- och banksystem som var kärnan i det världsvida marknadstänkandet – det som skulle reglera sig självt – har lett till ekonomisk kris med synnerligen destruktiva sociala och socialmedicinska konsekvenser. Över en natt har den förhärskande ideologin sedan 20 år övergivits, och till och med konservativa regeringar bedriver keynesiansk samhällsintervenerande politik, […](0 kommentar)

Överdrivet om det tyska inflytandet i Sverige

»I sekler har svenska intellektuella haft en positiv inställning till Tyskland och influerats av tysk kultur«, heter det i en artikel om svenska läkares förbindelser med medicinsk mönsterutbildning i Nazityskland (Läkartidningen 5/2009, sidorna 301-3). En långvarig förtjusning har lett till en ödesdiger förblindelse, är artikelns budskap. Något är det som inte stämmer här. Länge var […](0 kommentar)

Vibrationsexponerade ska erbjudas läkarundersökning

År 2005 infördes nya arbetsmiljöregler om vibrationer i Sverige baserat på ett EU-direktiv. Bland annat ställdes krav på att arbetstagare som exponeras för vibrationer över en viss nivå ska erbjudas läkarundersökning innan arbetet med vibrationer påbörjas och därefter periodiska kontroller vart tredje år. Enligt Arbetsmiljöverkets konsekvensbedömning skulle drygt 100 000 svenska arbetstagare omfattas av kontrollerna. […](0 kommentar)

»Registergranska dem som söker vårdutbildningar«

En nynazist som avtjänat ett långt fängelsestraff efter att kallblodigt ha mördat en fackföreningsledare påbörjade medicinska studier vid Karolinska institutet hösten 2008. Han blev dock avstängd eftersom han förfalskat sina betyg. Samme person har nu kompletterat sina betyg och har därefter antagits på läkarlinjen på Uppsala universitet. Den 31 januari i år meddelas i Dagens […](0 kommentar)

ACCOMPLISH och riskerna med företagssponsrade kliniska prövningar

Heres och medarbetare [1] publicerade 2006 en analys av jämförande kliniska prövningar av andra generationens antipsykotiska läkemedel. Trettiotre var industrisponsrade. Nio av prövningarna jämförde olanzapin och risperidon. Rimligen borde resultaten ha varit likartade i de nio prövningarna, men så var inte fallet. Fem av prövningarna var sponsrade av Eli Lilly, tillverkare av olanzapin, och samtliga […](0 kommentar)

När är ett positivt test sant?

Det var med stort nöje jag läste Attila Frigyesis artikel »Alla medicinare bör känna till resonemanget kring Bayes´ sats« (LT 3/2009, sidorna 122-3). Som författaren påpekar är det viktigt att kunna förstå att konsekvenserna av provtagning blir helt annorlunda när en person med symtom undersöks än när en population med låg prevalens av sjukdom föreligger. […](0 kommentar)

Drick när du är törstig – för mycket vatten kan vara livsfarligt

För två år sedan rapporterades i TV och tidningar världen över att »Woman dies of ´water intoxication´ after radio contest«. Detta hände i ett radioprogram där man tävlade om vem som kunde dricka mest vatten utan att behöva gå på toaletten. Tävlingen slutade, som titeln antyder, med att en 28-årig tvåbarnsmor avled i hyponatremi efter […](0 kommentar)

Ledare

Förbättrat antibiotikabruk på sjukhus

Användningen av brett verkande antibiotika har minskat. Det visar Stramas mätning av antibiotikaanvändningen på 68 svenska sjukhus. Nu används allt oftare mera riktad behandling, till exempel penicillin, som inte driver på utvecklingen av resistenta bakterier lika mycket. Andelen brett verkande cefalosporiner har minskat från 37 till 28 procent, och andelen antibiotika med smalt spektrum ökade […](0 kommentar)

Bättre integritet via pseudonym

En undersökning av Sveriges Radio visade att 62 av 74 vårdcentraler inte kunde erbjuda en anonym HIV-testning. I stället ställdes märkliga frågor som ifrågasatte behovet av att testa sig, trots att gällande författning från 1989 är glasklar: HIV-testning ska erbjudas anonymt och kostnadsfritt. Socialstyrelsen understryker detta »för att den som testar sig redan vid de […](0 kommentar)

Hög medelålder på riksstämman

Under höstens riksstämma i Göteborg blev jag erbjuden att blogga för Läkartidningens räkning. Detta var premiär för mig – jag hade varken läst eller skrivit någon blogg tidigare. Efter en viss initial vånda upptäckte jag snart det sköna i att, utan omedelbart mothugg, få skriva ur mig några av alla de reflexioner och funderingar som […](0 kommentar)

Aktuellt

Antalet läkare ökar – men även efterfrågan

Socialstyrelsens årliga analys av arbetsmarknaden för vårdens och tandvårdens olika personalkategorier visar att alla legitimerade yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården fortsätter att öka i antal. Mest av alla ökar läkarna. Mellan åren 1995 och 2006 ökade antalet läkare i relation till folkmängden med 24 procent (specialister 22 procent). Tillgången på barnmorskor och sjuksköterskor ökade under […](0 kommentar)

Ny studentredaktör i Läkartidningen

Anne Lindén är ny studentredaktör på Läkartidningen. Hon är 26 år gammal och läser för närvarande termin 5 vid Karolinska institutets läkarprogram. Tidigare har hon arbetat som ledarskribent vid ett antal tidningar, däribland Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter.(0 kommentar)

Ännu har inget landsting nappat på erbjudandet

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tecknade i somras ett ramavtal som började gälla från första juli 2008. Avtalet innebär att företagshälsovården ska kunna ge den yrkesarbetande befolkningen primärvård om landsting, arbetsgivare och individ så önskar. Regeringen vill engagera företagshälsovården för att få ner ohälsotalen. Reformen har dock stött på patrull såväl hos landstingen […](0 kommentar)

Regeringen får bakläxa – tvingas se över satsningen på utvidgad företagshälsovård

Det pågår ett arbete, där vi tittat på vad det är för tjänster som företagshälsovården förväntas göra. Det kan inte uteslutas att företagshälsovården byggs ut som en verksamhet inom primärvården, uppger Mattias Lundbäck, politiskt sakkunnig hos socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson. Regeringen tvingas nu se över konstruktionen av satsningen på en utvidgad företagshälsovård. Den storsatsning som […](0 kommentar)

Inga patientkontakter för morddömd student i Uppsala

Läkartidningen har kunnat bekräfta uppgiften att en man som dömts för ett uppmärksammat mord med nazistiska förtecken 1999 i vår antagits till läkarutbildningen på Uppsala universitet. Mannen antogs 2007 till läkarutbildningen vid Karolinska institutet, KI, men blev av med sin plats sedan det framkommit att han förfalskat sina gymnasiebetyg. Nu har han kompletterat sina betyg […](0 kommentar)

Läkares plikt att anmäla olämpliga förare föreslås skärpas

Läkares anmälningsplikt avseende patienter som uppfattas som olämpliga bilförare föreslås skärpas, enligt körkortsutredningen som i mitten av januari överlämnade betänkandet »En reformerad körkortslagstiftning – Genomförandet av tredje körkortsdirektivet« (SOU 2008:130) till regeringen och infrastrukturminister Åsa Torstensson. Utredningen har på regeringens uppdrag sett över körkortsförfattningarna och hur EG-regler ska genomföras i svensk rätt. I detta arbete […](0 kommentar)

LT debatt

Är MRSA-patienter olika smittsamma i olika län?

Smittsamheten hos patienter koloniserade med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) bedöms mycket olika i olika delar av Sverige. Patienterna anses smittsamma hela livet om de bor i Nykvarn, i Stockholms län, och utan smitta efter två negativa odlingar om de bor i Mariefred, i Sörmland, trots att det bara är cirka två mil mellan orterna. En […](0 kommentar)

Rättelse

Fel antal angivna vägspärrar

Läs den korrigerade artikeln Fungerar mot alla odds. Svenskstödd primärvård i Palestina(0 kommentar)