Nr 10 2009

Kultur

Linnés okända intresse
för ögonens åkommor

I sina självbiografier beskrev Linné även sin utmärkta syn och betonade särskilt betydelsen av ett bra detaljseende. I botanisten Linnés förundran inför naturens underverk fanns ofta ett drag av prästsonens andäktighet, och den goda synförmågan såg han som en gåva av den Allwisa Skaparen. Men medicinaren Linné, som hade anammat Descartes´ nya idéer om seendet […](0 kommentar)

Mindfulness – ett redskap för att möta verkligheten

Under de senaste åren har intresset för mindfulnessbaserade metoder ökat kraftigt i Sverige inom vård och psykoterapi. »Mindfulness« är en översättning från pali till engelska av ett buddhistiskt begrepp, om handlar om medvetenhet/uppmärksamhet om andningen, kroppen, känslor, tankar och hela tillvaron. Ola Schenström, specialist i allmänmedicin, har varit verksamhetschef för en vårdcentral i Luleå under […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Militär – ett riskyrke?

Incidensen för plötslig hjärtdöd (sudden cardiac death – SCD) i populationen är cirka 1/1000, och den varierar som en funktion av prevalensen för koronarsjukdom. För specifika populationer som yngre tävlingsidrottare ligger incidensen på 1–3/100000 personår [1], men detta är förmodligen en underskattning på grund av ofullständig rapportering och avsaknad av nationella register för plötslig död. […](0 kommentar)

Nya Rön

Nikotin i ungdomen ökar risken för depression i vuxen ålder

Att röka i ungdomen kan öka risken för depression och ångest i vuxen ålder även om det bara rör sig om några enstaka cigaretter. Det är det huvudsakliga resultatet av en djurstudie som presenteras i tidskriften Neuropsychopharmacology. Författarna har utgått från råttor som injicerats med nikotin två gånger per dag under 15 dagar. Injektionerna gavs […](0 kommentar)

Alkohol som skydd mot hjärtinfarkt skyddar inte alla

Måttlig alkoholkonsumtion har associerats med minskad risk för kranskärlssjukdom, även om flera frågetecken finns angående effekten, mängderna och mekanismerna. I en analys utgående från Whitehall II-studien av brittiska statstjänstemän har effekten på insjuknande i hjärtinfarkt undersökts, med en uppföljning av 9655 män och kvinnor under 17 år. Hjärtinfarktförekomsten analyserades i förhållande till tre olika riskfaktorer: […](0 kommentar)

Var tredje extremt för tidigt född pojke blir synsvag eller blind

Ökad överlevnad bland extremt prematurfödda barn skapar en population av barn med hög förekomst av funktionshinder. Många studier har rapporterat om prematuritet som orsak till morfologiska och funktionella störningar i öga och synsystem, men få har fokuserat på långtidsuppföljning av de allra mest omogna barnen födda vid gränsen för överlevnad. I EPICure-studien med uppföljning av […](0 kommentar)

Tv-tittande kopplat till depression hos tonåringar

Individer som tittar mycket på tv som tonåringar är i större utsträckning än normalt deprimerade i 20-årsåldern. Det visar en amerikansk studie som presenteras i tidskriften Archives of General Psychiatry. Studien bygger på uppgifter från 4142 tonåringar, som under 1995 fick uppge hur mycket tid per dag de ägnade åt elektroniska medier, såsom tv, radio […](0 kommentar)

Endast på webben

Kritik från OECD för svensk »sjukskrivningskultur«

De nya rehabiliteringsreglerna och skärpta sjukskrivningsvillkoren är bra men räcker inte, hävdar det ekonomiska organet OECD, som gjort en översyn av Sveriges regelverk och arbete på sjukförsäkringsområdet. Resultaten presenterades förra veckan vid ett seminarium i Rosenbad, i rapporten »Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers«. Sverige ingår inte formellt i OECD-översynen av nationella policyer för […](0 kommentar)

Palliativ sedering är ovanlig inom specialiserad palliativ vård i Sverige

Människor som vårdas i livets slutskede bör erbjudas lindring för de plågsamma symtom som kan förekomma. Inom palliativ medicin har vården utvecklats på vetenskaplig grund de senaste 40 åren. Det finns goda möjligheter att lindra smärta, illamående, ångest m m. De senaste åren har medicinsk behandling vars syfte är att sänka vakenhetsgraden hos patienten utvecklats […](0 kommentar)

Läkaren släppt ur häktet

På måndagseftermiddagen släpptes den narkosläkare som sedan i fredags suttit häktad misstänkt för dråp. Läkarens advokat hade överklagat häktningen, men hovrätten hann inte ta ställning till detta överklagande eftersom det var åklagaren själv som beslutade att läkaren skulle släppas. Anledningen till häktningen var framför allt att en undersköterska skulle förhöras i ärendet. Åklagaren menade att […](0 kommentar)

Björn-Ove Ljung ny vd för IPULS

– IPULS ska jobba för att läkarna får en mer offensiv roll i utvecklingen av svensk sjukvård. Läkare är duktiga kliniker och forskare, men vi skulle kunna ha en tydligare roll i utvecklingen av sjukvården. Genom IPULS ägarstruktur, breda kontaktytor, seminarier och ändrat kursutbud kan IPULS bidra till en sådan utveckling, säger Björn-Ove Ljung. Han […](0 kommentar)

Läkaren begärd häktad

Åklagare Elisabeth Brandt bekräftade på torsdagsmorgonen att hon har begärt läkaren häktad. Häktningsförhandling ska hållas i Solna tingsrätt fredag morgon den 6 mars. På onsdagskvällen nådde Läkartidningen läkarens advokat Björn Hurtig. Enligt honom har läkaren sagt: ”Jag har inte dödat något barn.” Enligt advokat Björn Hurtig gjordes en polisanmälan i oktober. Därefter har en rättsmedicinsk […](0 kommentar)

Låt oss syna kunskapsbristen!

Med anledning av min artikel Kultursjukdomarna – den subjektiva ohälsans olika ansikten [1] skriver dr Rolf Nilzén i webbversionen av sitt debattinlägg i Läkartidningen nr 9/2009 att »det är fråga om en kunskapsbrist (min kursiv) som ger så stort utrymme för spekulationerna kring kultursjukdomsbegreppet«. Så var standarden satt för den diskussionen – när de vetenskapliga […](0 kommentar)

Vårdvalssystem ska införas i alla landsting

Som väntat antog riksdagen på onsdagen propositionen 2008/09:74 Vårdval i primärvården, vilket innebär att det blir obligatoriskt för landstingen att införa vårdvalssystem i primärvården från och med nästa år. Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagens 5 § ges ramarna för denna landstingens nya skyldighet: Alla bosatta i ett landsting ska kunna »välja utförare av hälso- […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Pliktverket fortsätter ta EKG vid värnpliktsmönstring

Mönstring inför militär- och civilpliktstjänstgöring görs för att pröva individens tjänstbarhet för sådan tjänstgöring och innehåller olika komponenter. Den medicinska prövningen syftar till att »så långt möjligt är, upptäcka och/eller bedöma sjukdom och/eller funktionsnedsättning samt bedöma prognosen så att den som skrivs in till grundutbildning kan fullfölja denna och därefter krigsplaceras« (Handbok mönstring, Pliktverket). Det […](0 kommentar)

Ögon- och synförändring vanligt hos adopterade från Östeuropa

Sedan början av 1990-talet har adoptioner från Östeuropa, inklusive Sovjetunionen, ökat markant [1, 2]. Barn från Östeuropa är en relativ ny grupp av adopterade barn med en till viss del annorlunda social bakgrund än barn adopterade från andra länder. De har oftast vistats en längre tid på barnhem och är i genomsnitt äldre vid adoption […](0 kommentar)

Ljumskbråcket som försvann!

Varicer i ligamentum rotundum är en ovanlig orsak till knöl i ljumsken under graviditet. Knölen debuterar vanligen efter graviditetsvecka 20 och försvinner spontant inom 2 månader efter förlossningen. Rotundum-varicerna kan vara såväl dubbelsidiga som enkelsidiga, och de är omöjliga att kliniskt skilja från ljumskbråck. I flera av de fall som rapporterats har kvinnan haft liknande […](0 kommentar)

Diskbråckskirurgi polikliniskt

Incidensen av diskbråckskirurgi har under de senaste årtiondena varit relativt konstant, i genomsnitt ca 20 operationer per 100000 invånare per år [1, 2]. Medelvårdtiden efter diskbråckskirurgi under tidsperioden 1987–1999 har nästan halverats: från nio till fem dagar [2]. En drastisk minskning av antalet ortopediska och neurokirurgiska vårdplatser under denna period kan ha bidragit till denna […](0 kommentar)

Trombocytopeni kan vara HIT

En 54-årig kvinna hade, efter att ha arbetat i jordbruk i många år, blivit sjukskriven på grund av artrosbesvär. Hon fick en protes inopererad i vänster knä i november 2004, och behandlades med sedvanlig postoperativ profylax med dalteparin (Fragmin). Efter 15 dagar fick hon trots detta en utbredd, proximal trombos i vänster ben, vilken behandlades […](0 kommentar)

Debatt och brev

Viktiga studier – som måste sättas in i sitt sammanhang

I Läkartidningen 4/2009 (sidorna 218-9) publicerades i ett reportage resultaten per specialitet från den nationella prevalensstudien om vårdrelaterade infektioner som genomfördes i november 2008. Där uppmärksammas att den urologiska verksamheten kännetecknas av en frekvens betydligt över rikssnittets 11,1 procent. Med sina 18,1 procent kommer urologin tätt efter infektionsklinikernas 18,8 procent. Artikelförfattaren citerar smittskyddsläkaren Mats Erntell […](0 kommentar)

Vad är punktprevalensstudier bra för?

Genom den nationella punktprevalensstudien (PPI) av vårdrelaterade infektioner (VRI) har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på ett förtjänstfullt sätt riktat fokus mot ett allvarligt problem inom vården. Nu är det dags att fundera över fortsättningen. »Målet för satsningen, som alla landstings- och regiondirektörer ställt sig bakom, är därför att på två år halvera förekomsten av […](0 kommentar)

Mätningar leder till förbättringar

Svensk sjukvård är världsledande inom medicinska resultat. Trots detta drabbas var 12:e patient av en vårdskada. Samtliga landsting och regioner har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutat att intensifiera det förebyggande arbetet mot vårdskador genom den nationella satsning som nu pågår. Sex viktiga områden har identifierats där evidensbaserade åtgärdspaket har tagits fram av […](0 kommentar)

Fick nobben i PIL – högskoleprovet blev bingo

Kommentar till artikeln »Intervjuantagna läkarstudenter klarar AT-provet lika bra som de övriga« av Margaretha Bågedahl-Strindlund mfl (LT 48/2008, sidorna 3522-5). Läste artikeln med intresse och kände mig träffad av den obesvarade frågan. I näst sista stycket undrar författarna nämligen hur det går för de studenter som faller bort vid PIL-antagningen (prov- och intervjubaserat urval till […](0 kommentar)

Uteslutningen vilade på vederhäftig grund

Som framgår av mitt och Rolf Kristenssons tidigare svar i ämnet ( LT 3/2008, sidan 140) anser jag att beslutet 1991 om uteslutning vilade på vederhäftig grund. I sak har vi också framhållit att förbundet inte kan ägna sig åt privat rättsskipning vid sidan om domstolarna. Fullmäktige är Läkarförbundets högsta beslutande organ. Rätt att närvara […](0 kommentar)

Icke-medicinska faktorer påverkar diagnostiken

I LT 8/2009 uttrycker Elisabeth Fernell, med hänvisning till min artikel i ämnet [1], farhågor att begreppet »kultursjukdom« är en etikett som ska släta över och dölja medicinska problem, företrädesvis kognitiv funktionsnedsättning [2]. Jag delar många av hennes farhågor. Först ett förtydligande. Min artikel om kultursjukdomar publicerades tillsammans med en artikel av Karin Johannisson [3], […](0 kommentar)

Missförstånd eller medveten ovilja?

Inte helt oväntat avslogs vår motion nr 63 till Läkarförbundets fullmäktige. Vårt yrkande att uteslutningen av de två läkare som friades i tingsrätten 1988 för mordet på Catrine da Costa skulle upphävas vann inte fullmäktiges gillande. Vårt yrkande baserar sig på att uteslutningsbeslutet 1991 grundades på uppgifter som senare visat sig vara felaktiga, även om […](0 kommentar)

Stöd och respektera sjukvårdspersonalen!

Landstingsrådet Stig Nyman motiverar bygget av Nya Karolinska utifrån en vision om att skapa »världens ledande region för Life Science« (LT 8/2009, sidan 524). Hade frågan bara handlat om rimligheten i att bygga nytt skulle andra än jag vara mera lämpade att föra diskussionen vidare. Men Stig Nymans bild av vad och vem som utvecklar […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Tidigare cancer kräver mer noggrann utredning

En kvinna i 40-årsåldern som tidigare haft bröstcancer sökte vårdcentralen och ST-läkare A för smärta i bäckenet. En skelettröntgen gjordes, men inget onormalt kunde hittas. Patienten rekommenderades sjukgymnast. Ett halvår senare återkom patienten till vårdcentralen eftersom besvären tilltagit trots sjukgymnastik. Patienten var orolig för ny cancersjukdom. En ST-läkare B bedömde att besvären kom från muskulaturen […](0 kommentar)

Smärtpatient dog av överdos metadon

En man i trettioårsåldern råkade ut för en trafikolycka med kroniskt smärttillstånd som följd. Han behandlades via sin vårdcentral med olika slags analgetika som han dock överdoserade eftersom han inte tyckte han fick effekt. Han remitterades till specialistläkare som rekommenderade honom att minska doserna. Genom specialistläkaren prövades ytterligare några preparat utan tillfredsställande smärtlindrande effekt. Till […](0 kommentar)

Meddelanden

Meddelanden, Disputationer, Kalendarium mm

(0 kommentar)

Ledare

Viktminskning i semmeltider

Övervikt är ett problem som från folk­hälso­synpunkt börjar bli lika allvarligt som rökning, enligt en svensk studie, utgången från data erhållna vid mönstring, som nyligen publicerats elektroniskt i BMJ. I förra veckans nummer av New England Journal of Medicine presenterades en randomiserad studie som jämförde 4 kostregimer med olika andel fett- (20 eller 40 procent), […](0 kommentar)

Läkemedelsinformation på bättre villkor

Den helt dominerande läkemedelsfrågan just nu är omregleringen av apoteksmarknaden. Vi möts dagligen av rubriker om sparkade generaldirektörer, nyckelpersoner som rekryteras hit och dit, spelet om handelsmarginalerna och strider kring kompetenskraven för läkemedelsansvariga. Bakom bruset av omregleringen pågår flera andra processer av betydelse inom läkemedelsområdet. EU-kommissionens stora så kallade läkemedelspaket som presenterades i december förra […](0 kommentar)

Aktuellt

»Att vara tydlig behöver inte vara detsamma som att vara repressiv«

Det är fredag eftermiddag på den stora myndigheten och generaldirektören tar emot i sitt ljusa hörnrum. Lars-Erik Holm är korrekt men glad och avspänd. – Det här är ett fantastiskt arbete. Spännande och energikrävande. Det känns väldigt meningsfullt, säger han. Men det är mycket att göra och tempot är högt, enligt Lars-Erik Holm. Det går […](0 kommentar)

Arbetsmiljöverket förbjuder Sahlgrenska stänga vårdavdelning

– Vi vill att landstinget först utreder hur en neddragning skulle påverka arbetsmiljön, säger Tin Westermark, jurist på Arbetsmiljöverket i Göteborg. Situationen på medicinkliniken vid Östra sjukhuset har varit hårt pressad ända sedan nyår. En julhelg med många röda dagar har gjort att många färdigbehandlade patienter legat kvar, eftersom kommunerna har fem vardagar på sig […](0 kommentar)

LT debatt

Dags att få bukt med hemlösheten i Stockholm

I boken »Hemlös – med egna ord. Texter av hemlösa människor 1997–2007« [1] ger 57 hemlösa skakande inblickar i hur det är att leva som hemlös i Stockholm. Bokens texter har ursprungligen publicerats i gatutidningen Situation Stockholm åren 1997–2007. Åtta av de hemlösa författarna avled innan boken gavs ut. I texterna ges bland annat exempel […](0 kommentar)