Nr 12 2009

Kultur

Rikt och mångfaldigt om förmågan att arbeta

Denna innehållsrika bok, utgiven av den kända juristen och experten inom socialrätt Lotta Vahlne Westerhäll, motsvarar verkligen undertiteln »ett mångdisciplinärt perspektiv«. Författarna till de olika bidragen kommer från så vitt skilda områden som social­rätt, sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, filosofi, nationalekonomi, genusvetenskap, litteraturvetenskap, teologi, arbetsmedicin och rehabiliteringsmedicin. Greppet är således utomordentligt brett. Arbetsförmåga liksom arbetsoförmåga får […](0 kommentar)

Synen på arbets(o)förmåga
berättar om Sverige i tiden

Arbetet har en central plats i en människas liv. Det ger individen försörjning och har också existentiella och kulturella värden. Det viktiga är att deltagandet i arbetslivet värderas för sin egen skull och inte bara i form av materiell belöning. För samhället har arbetet också kulturella värden, och en hög sysselsättningsgrad är dessutom av stor […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Allt bättre möjligheter diagnostisera karotisstenos

Tidigare amerikanska och europeiska studier har visat att operation av karotisstenos är till nytta för symtomatiska patienter med 70–99 procents stenos. Dessutom kan operation i vissa fall vara till nytta hos symtomatiska patienter med 50–69 procents stenos och asymtomatiska patienter med 60–99 procents stenos. I detta nummer av Läkartidningen beskriver Jan Malm och medarbetare ett […](0 kommentar)

Nya Rön

Viktnedgång minskar besvär med urininkontinens

Överviktiga kvinnor med urininkontinens minskar sina inkontinensbesvär om de går ned i vikt. Det visar en amerikansk studie som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine. Författarna har utgått från 338 överviktiga kvinnor med en genomsnittsålder på 53 år. Deltagarnas genomsnittliga BMI uppgick till 36,5 då studien inleddes. Samtliga studiedeltagare hade inkontinensbesvär med minst […](0 kommentar)

Medelhavskost minskar demensrisk

Medelhavskost, alltså kost baserad på olivolja, frukt, grönsaker, fisk, nötter och fullkorn, minskar risken för både alzheimer och lindrig kognitiv störning (mild cognitive impairment) – i alla fall om man ska tro en studie från amerikanska forskare som presenteras i Archives of Neurology. De grundläggande frågeställningarna har varit om medelhavskost skyddar mot lindrig kognitiv störning […](0 kommentar)

Periodisk behandling vid virusutlöst astma hos små barn bra bara för vissa

De dramatiskt goda behandlingsresultat vi har med inhalationssteroider vid astma hos äldre barn har vi tyvärr inte hos spädbarn och småbarn. Förklaringen är att hos de yngsta barnen dominerar en annan astma med en annan inflammation. I stället för den eosinofila inflammationen finns snarare en neutrofil inflammation. Internationellt är man faktiskt tveksam till att använda […](0 kommentar)

Betalning effektiv metod för att sluta röka

Att betala för rökstopp är effektivare än att informera om hälsoriskerna med rökning – i alla fall om man ska tro en amerikansk studie som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine. Författarna har utgått från 878 rökare, samtliga anställda vid företaget General Electric. Dessa lottades till två grupper. En grupp fick information om […](0 kommentar)

Ledare

Skillnad mellan epidemiologi och intervention

I detta nummer av LT skriver Olsson och Nilsson om värdet av att sänka LDL-kolesterol för att förhindra åderförkalkning och dess komplikationer. Epidemiologiskt vet vi att balansen mellan LDL- och HDL-kolesterol är viktig och att ett högt HDL-kolesterol är skyddande mot hjärt–kärlsjukdom. Det är dock inte alltid som ett epidemiologiskt förhållande kan omsättas i interventionella […](0 kommentar)

Hur läkare bör föra sig på marknaden

Behovet av att mark­nadsföra läkarverksamheterna ökar. En marknadssituation håller på att etableras i många landsting. Något som direkt påverkar vårdenhetens eller den enskilde läkarens ekonomi. Det är en av anledningarna till att Läkarförbundet sett över sina marknadsföringsregler och nyligen reviderat dem på några punkter både innehållsligt och språkligt. Marknadsföringsreglerna är teknikneutrala och ska tillämpas oavsett […](0 kommentar)

Aktuellt

Färre ST-läkare än läkarstudenter tror på eget chefskap

Ungefär hälften av ST-läkarna uppger att de kanske vill bli chef, enligt Sylfs 2009 års ST-enkät, men mindre än var tionde svarar »ja, absolut« på frågan om de vill bli chef. Enkäten har besvarats av 1 326 läkare (en svarsfrekvens på 53 procent), och syftar till att »identifiera och finna lösningar på de problem som Sveriges […](0 kommentar)

Universitet och landsting bör leda universitetssjukhusen ihop

Senast den 30 april ska utredningen presentera sina förslag till åtgärder för att stärka den kliniska forskningen i Sverige, som enligt samstämmiga bedömningar inte håller den klass man kan förvänta sig med tanke på förutsättningarna. Några antydningar om vad utredningen kommer att innehålla gav den särskilde utredaren Olle Stendahl vid den heldag som SACO vård, […](0 kommentar)

Reformen befaras underfinansierad

– Vi ville gärna tro att det skulle bli en satsning på primärvården, men det betvivlar jag att det blir, säger Per Olsson, verksamhetschef och distriktsläkare vid en av Region Skånes största vårdcentraler, Sjöbo vårdcentral med ett femtiotal anställda. Utanför de låga byggnaderna utslängda en knapp kilometer utanför bykärnan står ambulanser vilande på rad. En […](0 kommentar)

Omfördelning av resurser
väntar Skånes primärvård

Region Skåne lägger minst pengar på primärvården per capita av Sveriges alla landsting och regioner, enligt Sveriges Kommuner och Landstings statistik. Med »Hälsoval Skåne« hoppas man komma upp på en genomsnittsnivå. Pengarna, framöver i snitt 2 200 kronor per patient och år, ska följa patienterna med störst vård­behov, utifrån diagnoser och socioekonomisk viktning­ (se artikel […](0 kommentar)

Region Skåne satsar på experiment – till 80 procent baserat på vårdtyngd

Region Skåne blir först ut i Sverige med att använda ett så kallat ACG Case-Mix- system i full skala. Det är en individbaserad modell för att förutsäga vårdbehov. Med detta kan man också analysera per vårdgivare. Syftet är att bättre beskriva den samlade sjukdomsbördan, och därmed storleken på den vårdpeng som följer patienten till den […](0 kommentar)

Debatt och brev

Sidotjänstgöringen blir alltför ofta en dyr historia

Sidotjänstgöringar, tjänstgöring på annan klinik än hemmakliniken, har alltid varit en naturlig del av den svenska specialiseringstjänstgöringen (ST). De flesta sidotjänstgöringar kan göras på hemorten, men många ST-läkare är tvungna att arbeta en tid på kliniker på annan ort, till exempel på ett länssjukhus eller ett universitetssjukhus. Detta medför extra utgifter i form av resor […](0 kommentar)

Framtidens läkarutbildning – några kommentarer föranledda av en ny internationell studie

Resultatet av en ny stor studie om framtidens läkarutbildning har precis offentliggjorts vid en internationell konferens om medicinsk pedagogik i Singapore [1]. Studien har genomförts av Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching i USA och bygger på ett flerårigt forskningsprojekt där omfattande data samlats in om tillståndet inom läkarutbildningen i USA. Studien är en […](0 kommentar)

Patientsäkerhetsutredningens förslag
äventyrar patientsäkerheten

Patientsäkerhetsutredningen har som experter från personalhåll Eva Nilsson Bågenholm, Sveriges Läkarförbund (39 000 medlemmar) och Vårdförbundet (112 000 medlemmar). Från patienhåll finns Njurförbundet (4700 medlemmar) och Patientnämndens ordförande i Stockholm, Åsa Rundqvist. Utredningen föreslår i sitt betänkande (SOU 2008:117) bland annat ett avskaffande av det sjukvårdsrättsliga disciplinpåföljderna erinran och varning. Disciplinansvaret ska ersättas med ökade […](0 kommentar)

Nu stärker vi vården för hemlösa i Stockholm

Hemlösa hör till vårt samhälles allra mest utsatta – socialt, ekonomiskt och givetvis hälsomässigt, såväl fysiskt som psykiskt. Hemlösheten har länge framstått som ett mer eller mindre konstant problem framför allt i men även utanför storstadsregionerna. Jan Halldin ger i Läkartidningen 10 och 11/2009 (sidorna 657-8 respektive 797-8) en angelägen bild av dagsläget – hur […](0 kommentar)

Framtidens vård kräver framtidens arbetssätt

Med anledning av den debatt som nu förts i Läkartidningen (LT 9–10/2009) avseende vad som skapar framgångsrik vård, och planeringen av Nya Karolinska Solna (NKS), vill vi som projektledare för de medicinska rådgivargrupperna inom NKS ge vår syn på dessa frågor. Vi välkomnar till att börja med debatten och önskar att fler liksom Magnus Lichtenstein […](0 kommentar)

Manifestation till stöd för anklagade läkaren!

Det har väl knappast undgått någon att en kollega på Astrid Lindgrens barnsjukhus blev polishämtad under de mest förnedrande omständigheter och berövades sin frihet för att hon gjort sin vanliga läkargärning. Man kommer osökt att tänka på fallet Ingmar Bergman. Även den gången agerade en inkompetent åklagare och brutal polis inför öppen ridå emot en […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Kvinnans grava demens var läkemedelsbiverkningar

I september förra året kunde man i tv-programmet »Uppdrag granskning« få ta del av den häpnadsväckande historien om en kvinna som på sin dödsbädd inte längre klarade sin medicinering peroralt. Läkemedlen, bland annat valproat och lamotrigin mot epilepsi, sattes ut och efter några dagar ville kvinnan stiga upp och frågade efter sitt morgonkaffe. Händelsen Lex […](0 kommentar)

»För en person som är döende finns ingen anledning att snåla in på smärtlindring«

– All medicinsk behandling kan ju ha icke avsedda negativa effekter. Det kan vara allvarliga biverkningar eller skador som inte skulle vara acceptabla under andra omständigheter. Men i vården accepterar man det efter en avvägning mot den insats man behöver göra. Det säger Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet. Hon påpekar att […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Escitalopram kontra citalopram vid egentlig depression

Escitalopram (Cipralex) och citalopram (Cipramil och generiska produkter) hör till gruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Citalopram är ett racemat som innehåller lika delar av S-enantiomeren och R-enantiomeren, som är varandras spegelbilder. S-enantiomeren har påvisats ha en större blockerande effekt på serotonintransportörer i hjärnan än R-enantiomeren och tycks stå för större delen av den farmakologiska effekten [1]. […](0 kommentar)

Mastcellen – både ond och god

Mastcellen har mest varit känd (eller snarare ökänd) för sina skadliga effekter i samband med allergiska reaktioner. Ny forskning har dock på ett fundamentalt sätt förändrat vår förståelse av mastcellens biologi och funktion och visat att aktivering av mastceller inte bara utgör en patologisk faktor vid allergier utan också vid flera andra typer av sjukdomar, […](0 kommentar)

DT-angiografi och ultraljud likvärdiga vid undersökning av halspulsådern

Kirurgi avseende förträngning i halspulsådern, karotiskirurgi, har under de senaste 15 åren utvecklats till en viktig behandlingsmetod för att förebygga stroke och TIA. Såväl symtomgivande (dvs TIA, amaurosis fugax eller stroke på grund av karotisstenos) som icke symtomgivande karotisstenoser blir i dag föremål för utredning och behandling. Operationsindikationen bygger på gradering av stenosgraden i procent: […](0 kommentar)

»Ju lägre LDL-kolesterol, desto bättre« gäller fortsatt

På senare tid har tre randomiserade interventionsstudier med blodlipidpåverkan publicerats med negativt eller neutralt kliniskt resultat, Investigation of lipid level management to understand its impact in atherosclerotic events (ILLUMINATE) med torcetrapib [1], Ezetimibe and simvastatin in hypercholesterolemia enhances atherosclerosis regression (ENHANCE) med ezetimib [2] och Simvastatin and ezetimibe in aortic stenosis (SEAS) [3]. Det är […](0 kommentar)

Idiosynkratiska biverkningar kopplas till 11 års antiepileptisk medicinering

En 77-årig i övrigt väsentligen frisk kvinna hade vid 64 års ålder (januari 1995) fått debut av attacker av medvetslöshet. Hon fick diagnosen epilepsi 1996 och hade dels partiella komplexa anfall, dels sekundära generaliserade tonisk-kloniska anfall. Efter allvarliga allergiska reaktioner av fenytoin respektive karbamazepin i form av exantem, feber och leverpåverkan övergick man till valproat […](0 kommentar)

LT debatt

Även det etiska resonemanget måste följa vissa spelregler!

Vissa etiska frågor kan väcka starka känslor, ibland så starka att de kan komma att påverka en annars rationell argumentation. Diskussionen om vård i livets slutskede – avslutande av livsuppehållande behandling, palliativ sedering och olika former för dödshjälp – är exempel på sådana frågeställningar. Även om man försöker disciplinera sin subjektivitet kan man ibland bli […](0 kommentar)

Endast på webben

2 000 mikrogram tiopental per gram lårblod

Koncentrationen »av tiopental i lårblodet är kraftigt förhöjd och representerar en nivå omkring 1 000 gånger mer än vad man ser vid ordinär användning av preparatet och ligger långt över de nivåer som man kan se vid dödliga förgiftningar (…) koncentrationerna av morfin är förhöjda och ligger också inom de nivåer som man kan se […](0 kommentar)

Läkare erkänner över tio års forskningsfusk

Scott S Reuben har i kliniska studier visat det fördelaktiga med att använda COX-2-hämmare som rofecoxib (Vioxx), valdecoxib (Bextra) och celecoxib (Celebra) liksom pregabalin (Lyrica) och venlafaxin (Effexor) vid postoperativ smärtlindring. En hörnsten i hans forskning har varit att kombinera celecoxib och pregabalin. Nu visar det sig att minst 21 publicerade artiklar från 1996 och […](0 kommentar)