Nr 13 2009

Kultur

Ensam med pilten
tills hjärtat slutat slå

»Jag heter Gertrud och är barnmorska. Det är en prematur som inte dött än. Doktorn får nog komma. Jag ska då visa var jag lagt honom.« Året var 1962. Fredag kväll. Jag hade sytt ett smärre skärsår och satt och skrev på patientens journalkort, när barnmorskan ringde. Kirurgi och medicin med vård dygnet runt fanns […](0 kommentar)

Barnböcker hjälper läkare
förstå barns dödsångest

Att skönlitteratur har en plats i utbildning och fortbildning av läkare och annan vård personal är någonting som i dag är allmänt vedertaget. Inom det forsknings- och utbildningsområde, som internationellt går under beteckningen »medical humanities«, är det mest livaktiga området just »literature and medicine« [1]. Den som försöker överblicka fältet märker dock snabbt att all […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Forskning med förhinder

Läkare under utbildning forskar i dag i allt mindre utsträckning, rapporterar Sylf (se LT nr 3/2009). Varför är det så? Klinisk forskning är viktig, och svenska kliniska studier citeras ofta internationellt. De flesta som disputerar i dag avslutar därmed sin forskning i stället för att använda forskarutbildningen som »körkort« och på så sätt fortsätta höja […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Vården vid höft- och knäledsartros måste bli jämlik

I en artikel i detta nummer av Läkartidningen söker Thomas Ekblom och medarbetare förklaringar till att fler patienter opereras med knäprotes beräknat per invånare i Örebro län än i Västmanlands län. Studien påvisar skillnader mellan sjukhus i de båda länen beträffande ålder vid operation, röntgenologisk grad av artros och grad av symtom då operationen genomförs. […](0 kommentar)

Nya Rön

Val av bantningsmetod spelar ingen roll

Det spelar ingen roll vilken bantningsmetod man väljer. För att gå ned i vikt krävs att man får i sig mindre energi och gör av med mer. Om energin kommer från fett, kolhydrater eller proteiner är däremot mindre viktigt. Så kan man sammanfatta en amerikansk studie som presenteras i New England Journal of Medicine. Studien […](0 kommentar)

Utbrott av tropiska vektorburna
virusinfektioner i Italien

Den tropiska virusinfektionen chikungunyafeber, som främst ger feber och svåra led- och muskelsmärtor, drabbade oväntat sommaren 2007 ca 200 personer i närheten av Ravenna. Viruset, som överförs med myggan Aedes albopticus, har sedan 2004 orsakat flera stora utbrott i Östafrika, på öar i Indiska oceanen (särskilt Réunion) och i Indien [Läkartidningen. 2007;104:313]. I det aktuella […](0 kommentar)

Rehabilitering viktig vid utmattningssyndrom

Patienter med utmattningssyndrom skiljer sig från befolkningen i övrigt genom att de upplever högre krav i arbetet och sämre socialt stöd. Kvinnor med utmattningssyndrom är mer sårbara vid brist på känslomässigt stöd. Stressrelaterade sjukdomar och utmattningssyndrom har ökat i Sverige de senaste årtiondena. Psykiska sjukdomar och syndrom svarade för den största gruppen av nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar […](0 kommentar)

Hopp om förbättrat vaccin mot tuberkulos

En japansk grupp har utvecklat ett nytt vaccin mot tuberkulos (tbc): en kombination av DNA-vacciner som uttrycker mykobakeriellt »heat shock protein« 65 (HSP65) och interleukin-12 (IL-12) och som levereras via inaktiverat sendaivirus i liposomer. Detta vaccin var effektivt både profylaktiskt och terapeutiskt i en musmodell via tbc-specifika CD8-positiva och CD4-positiva T-celler. Efter vaccination var både […](0 kommentar)

Ohälsosam livsstil fördubblar risken för stroke

Att rökning, alkohol, brist på motion och dålig kosthållning leder till ökad risk för stroke är ingen hemlighet. Men hur pass mycket ökar risken om man är »allmänt ohälsosam« och uppfyller flera av dessa riskfaktorer samtidigt? Det har forskare från Storbritannien undersökt i en studie som presenteras i BMJ. Forskarna har följt 20040 individer mellan […](0 kommentar)

Kaffe minskar risken för stroke

Kaffe tycks minska risken för stroke hos kvinnor. Det rönet presenteras i tidskriften Circulation. Det har föreslagits att kaffe skulle kunna öka risken för stroke som en följd av koffeinets blodtryckshöjande effekt. Men detta stämmer inte, enligt den aktuella studien, som bygger på data från 83 076 kvinnor som följdes under 24 år. Kvinnorna led […](0 kommentar)

Pulsoximetriscreening på BB upptäcker fler allvarliga hjärtfel i tid

Varje år föds i Sverige ett hundratal barn med ductus-beroende hjärtfel. Ett stort problem är att dessa barn ofta skrivs hem från BB odiagnostiserade därför att symtomen, trots de allvarliga hjärtfelen, kan vara mycket diskreta så länge ductus arteriosus kvarstår öppen. När ductus sedan sluter sig kan direkt livshotande cirkulatoriska problem uppstå mycket snabbt. Om […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Malign sjukdom behöver inte
vara hinder för att få biologiska barn

Resultaten av cancerbehandling har stadigt förbättrats de senaste 30 åren, i synnerhet för unga patienter[1]. Mot bakgrund av detta har ambitionsnivån höjts, och man nöjer sig inte längre med att rädda liv utan strävar också efter att skapa förutsättningar för maximal livskvalitet (för referenser se Nieman och medarbetare [2]). En viktig aspekt av livskvaliteten är […](0 kommentar)

Olika indikation för knäplastik
vid olika ortopedkliniker

Något förvånande finner man i nationella jämförelser för de flesta diagnoser och åtgärder skillnader, även mellan närliggande sjukhus. Man kan observera att det föreligger avsevärda skillnader över landet bla i antal patienter som opererats med knäplastik per 10000 invånare [1]. Under flera år har det i detta avseende varit en stor skillnad mellan grannlänen Västmanland […](0 kommentar)

Framtidens vård kräver interprofessionellt samarbete

Hälso- och sjukvården kräver, idag och i framtiden, förmåga att arbeta i team. Ska vi kunna möta människors mångfasetterade vårdbehov och erbjuda god vård krävs det att de medverkande professionerna känner till varandras kompetensområden och kan arbeta tillsammans. Nästan alla som söker vård träffar i dag företrädare för mer än en profession, vilket innebär en […](0 kommentar)

Möjligheter och utmaningar vid användning inom rehabilitering

»Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa« [1] är den svenska översättningen av »International classification of functioning, disability and health« (ICF) [2]. ICF, som kom 2001, erbjuder en internationellt standardiserad nomenklatur för att förstå och beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd. Föregångaren till ICF, International classification of impairments, disabilities and handicap (ICIDH) [3], har spelat en stor […](0 kommentar)

Frakturer i fingrar och metakarpalben

Denna översikt beskriver de vanligaste finger- och metakarpalbensfrakturerna med tyngdpunkt på diagnostik och praktisk handläggning. Litteratursökningen har skett via PubMed och Medline och begränsades till de senaste åtta åren. Sökord har utgjorts av »hand fractures review«, »digital fractures review« och »finger fractures review«. Finger- och metakarpalbensfrakturer är mycket vanliga skador på en jour- eller akutmottagning. […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Checklistan för operationer – nu är den här

– Det här är de professionella föreningarnas egen produkt. Jag tror att det är viktigt för acceptansen ute i vården. Det säger Jon Ahlberg, chefläkare vid Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, som tillsammans med en projektgrupp har arbetat fram den svenska versionen av WHOs checklista för säker kirurgi, något som Läkartidningen vid flera tidigare tillfällen berättat om […](0 kommentar)

Landstinget i Stockholm medger brister

Sophie Ekman, skolöverläkare i Solna, har länge kämpat för att barn med neuropsykiatriska tillstånd som ADHD eller autism ska få tidig diagnos och bra behandling. För två år sedan tröttnade hon på att hennes remisser till bland annat BUP-Solna inte togs på tillräckligt allvar, och anmälde saken till Socialstyrelsen. Anmälan ledde till att Socialstyrelsen gjorde […](0 kommentar)

Debatt och brev

Regeringens storsatsning
mot psykisk ohälsa
äventyrar patientsäkerheten

I december 2008 skrev staten och Sveriges Kommuner och Landsting avtal om en rehabiliterings- garanti med det huvudsakliga syftet att åstadkomma en återgång i arbete för sjukskrivna personer. Garantin vänder sig till personer med långvarig funktionsnedsättning på grund av icke-specifik smärta och/eller lindriga till måttliga tillstånd av depression, ångest eller stress. Rehabiliteringsgarantin gäller vetenskapligt utvärderade […](0 kommentar)

Ökad diagnostisk kompetens – recept mot onödig antibiotikabehandling

I Läkartidningen 41/2008 beskriver André och medförfattare hur besöken för luftvägsinfektioner och förskrivningen av antibiotika för halsinfektioner minskat i öppenvård enligt diagnos–förskrivningsstudier för åren 2000–2005. Man sammanfattar: »utan risk kan färre patienter som söker för halsinfektion, sinuit, mediaotit och akut bronkit antibiotikabehandlas«. Vi instämmer i att det är ytterst angeläget att antibiotikaförskrivningen minskar. Emellertid bör […](0 kommentar)

Förbättrad diagnostik önskvärt – men svårt att nå i primärvården

Öronläkarna Anna Stjernquist-Desatnik och Ann Hermansson uppmärksammar risken för att komplikationer till luftvägsinfektioner skulle öka vid en minskad antibiotikaförbrukning vid vanliga luftvägsinfektioner. Vi instämmer i att det är viktigt att fortlöpande ha kunskap om möjliga komplikationer, så att inte de ökar på ett oväntat sätt. Strama har sett det som ett av sina uppdrag. Det […](0 kommentar)

Trovärdighet saknas i artiklar om KBT-metod för fetmabehandling

I LT 38/2008 sammanfattas på ett missvisande sätt två artiklar, som om det handlade om en »specialdesignad KBT-metod för användning av fetmabehandling inom primärvården«. Vid granskning av artikeln från 2005 (Studie 1) ser man i stället att detta »treatment program included elements from cognitive psychotherapy and psycho-education« och i artikeln från 2007 (Studie 2): »The […](0 kommentar)

Dåligt underbyggd kritik av KBT

Sven-Erik Johansson riktar kritik i olika avseenden mot min sammanfattande artikel i LT [1] och de två randomiserade studier (RCT) den bygger på, vilka redovisar viktminskning efter KBT-baserad gruppbehandling av obesa kvinnor [2, 3]. Han vill göra en poäng av att det i rubriken anges att det är fråga om en »specialdesignad KBT-metod« vilket påstås […](0 kommentar)

En klar vinnare och två förlorare

Inga läkemedel har bara en effekt, alla har en kombination av positiva och negativa effekter. Den sekundärpreventiva effekten av beta-blockerare och de gynnsamma effekterna av diuretika och ACE-hämmare vid hjärtsvikt kan inte förklaras av en blodtryckssänkning. Dub-bleringen av risken för hjärtsvikt med doxazosin och den 40-procentiga ökningen i risk med amlodipin jämfört med diuretika i […](0 kommentar)

Lancet bildar hälsoallians i Palestina

The Lancet har blivit en oundgänglig källa för den som är intresserad av hälsoeffekterna av konflikten i Gaza och på Västbanken. Tidskriften har tagit initiativ till fem artiklar som ger en helhetsbild av hälsoläget i området [1-5]. Vi deltog 4 mars i den vetenskapliga konferens där artikelserien presenterades av de palestinska huvudförfattarna, fyra av dem […](0 kommentar)

Ingen bluff att upptäcka i kliniska prövningar

Med anledning av Curt Furbergs kommentar [1] till Peter M Nilssons artikel angående ACCOMPLISH-studien gör jag följande reflektion. Naturligtvis måste varje studie kritiskt granskas, alldeles oavsett vem som sponsrat eller drivit den. Om det är ett läkemedelsföretag, en professor med en inre över-tygelse eller någon intressegrupp med politiska särintressen gör ingen skillnad. Att det funnits […](0 kommentar)

Läkarförbundet har agerat kraftfullt – nu måste vi avvakta rättsprocessens gång

Peter Arner tar upp flera viktiga frågor i sitt inlägg i LT 12/2009 (sidan 870). Läkarförbundet har agerat kraftfullt på flera sätt för att stötta vår kollega på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Inte minst har kollegor och skyddsombud på Karolinska gjort en fantastisk insats. Vi har haft kontakter med både Karolinskas ledning, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner […](0 kommentar)

Det som skett är ett klart övergrepp

Anders Hernborg gillar inte min uppfattning om hur man ska agera som kollega i det aktuella rättsfallet om den för mig okända narkosläkaren på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Han tycker att det är emotionellt och överilat. Kanske det, vi får nog snart veta om det var befogat eller inte. Varje dag kommer dock nya uppgifter som […](0 kommentar)

LT debatt

Avsluta behandling – svåra beslut i neonatalvården

De etiska problemen inom vården ökar i takt med att vi får alltmer avancerade behandlingsmetoder. Patienter som tidigare inte kom ifråga för behandling kan nu fås att överleva. Inte minst gäller detta nyföddhetsvården där man sett en dramatiskt ökning i överlevnad av barn som fötts mycket för tidigt. Framgångarna har också baksidor, som när patienter/barn […](0 kommentar)

Livshjälp i stället för dödshjälp

I den pågående debatten om dödshjälp framhålls ibland det faktum att vi tillåter abort av friska foster, men inte tillåter dödshjälp för sjuka som vill dö och som har livet bakom sig. Detta förefaller ologiskt. Om vi nu sedan 1974 accepterat abortingrepp i Sverige, varför kan inte det fåtal svårt sjuka som vill få hjälp […](0 kommentar)

Ledare

Rekrytering av läkare kräver etisk kod

Aldrig tidigare har Sverige haft så många läkare som nu. Tillgången på läkare ökade med 28 procent mellan 1995 och 2006, enligt Socialstyrelsens årsrapport 2008. Trots det råder brist på läkare. Det gäller framför allt inom vissa specialiteter som allmänmedicin och psykiatri. Även övriga EU har problem med rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal. Kommissionen presenterade […](0 kommentar)

Aktuellt

»Lönsamt satsa på psykisk hälsa«

I kristider som dessa är det viktigare än någonsin att satsa offensivt på bättre psykisk hälsa. Det säger Cary Cooper när Läkartidningen träffar honom i Stockholm i slutet av februari. Cary Cooper är professor i organisationspsykologi och hälsa vid Lancaster University i England, och han har lett en mycket ambitiös och originell brittisk framtidsstudie med […](0 kommentar)

Lena Ekelius ny Sylf-ordförande

Lena Ekelius, ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse och i Läkarförbundets arbetslivsgrupp och styrelseledamot i Sylf sedan tre år, valdes till ny ordförande i Sveriges yngre läkares förening vid dess fullmäktigemöte under helgen. Hon efterträder Heidi Stensmyren som i december valdes in i Läkarförbundets centralstyrelses inre krets som andre vice ordförande. Det är en lång lista med frågor […](0 kommentar)

SKL ifrågasätter lagkrav på AT-block för utlandsutbildade

SKL hävdar att man endast har skyldighet att dimensionera antalet AT-platser för examinerade från svenska lärosäten, samt ett antal platser för läkare från tredje land som gör så kallad AT-liknande tjänst. – Lagen är föråldrad, och var inte ämnad för att ta hänsyn till alla svenskar som nu utbildar sig utomlands, säger Barbro Emriksdotter, avdelningen […](0 kommentar)

Notiser

Morddömd började aldrig studierna

Den man som dömts för ett uppmärksammat mord av hatbrottskaraktär 1999 och – som Läkartidningen kunnat bekräfta – i vintras antogs till läkarlinjen i Uppsala, påbörjade aldrig sina studier. Av sekretesskäl har man från universitetets sida konsekvent undvikit att bekräfta mannens identitet. Vad man däremot kan bekräfta är att den student med skyddad identitet som […](0 kommentar)

Ökat statsbidrag för läkemedelsförmåner

Statsbidraget för läkemedelsförmåner höjs med 800 miljoner kronor per år de kommande två åren, enligt en överenskommelse mellan So­cialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting. Den totala bidraget 2009 blir 22,4 miljarder kronor. I bidraget ingår en solidarisk finansiering av vissa mycket dyra läkemedel för ovanliga sjukdomar, så kallade särläkemedel, som belastar landstingen ojämnt.(0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m

Ladda ner pdf genom att klicka på texten »Läs artikeln som PDF« här över eller under.(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Endast på webben

Växande brister i vården och omsorgen av äldre

– När man lägger ned vård- och boendeplatser måste resurserna, särskilt de inom sjukvården, stärkas för att kunna ge de äldre en bra vård och omsorg i hemmet. I annat fall riskerar man att äventyra hälsan och tryggheten för de äldre, säger Christer Neleryd, chef för äldreenheten på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande. Det är sammantaget […](0 kommentar)

PSA-screening minskade dödligheten med 20 procent

I the European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) ingår 162 000 patienter från sju länder, däribland Sverige. Cirka 73 000 har genomgått allmän screening i genomsnitt vart fjärde år, medan närmare 90 000 män har utgjort kontrollgrupp. Studien inleddes i början av 1990-talet och avslutades 31 december 2006. De män som vid […](0 kommentar)