Nr 15 2009

Kultur

Kurslitteratur på svenska ger engelska titlar en match

De klassiska läroböckerna i medicin, skrivna på svenska, blir fler och fler inom allt fler terapiområden. Svenska titlar används på bred front vid läkarutbildningens kurser och kan i dag ge engelska titlar en match. Förlaget som satsar mest målmedvetet just nu på utgivning av medicinsk kurslitteratur på svenska är Studentlitteratur i Lund. Utgivningen inom området […](0 kommentar)

Svenska bokserier och interaktiv tjänst anpassas till utbildningen

Hos bokförlaget Liber står den svenska utgivningen av medicinska fackböcker också högt i kurs. Förlaget har redan en rad medicinska läroboksklassiker att förvalta och vidareutveckla. Sådana är till exempel titlarna »Kirurgi« av Bertil Hamberger och Ulf Haglund, »Internmedicin« av Göran Berglund m fl och »Psykiatri« av Jan-Otto Ottosson, samtliga i Libers så kallade punktbokserie (döpta […](0 kommentar)

Sveriges öronkliniker minns det som har varit

Bakom den anspråkslösa titeln på denna trevliga bok döljer sig en fascinerande berättelse om utvecklingen av en viktig gren av svensk sjukvård. Ungefär vid sekelskiftet 1900 hade läkartätheten och läkekonsten i Sverige nått nivåer som gjorde det angeläget med mer specialitetsinriktade samkväm än vad de allmänna läkarföreningarna kunde erbjuda. De kirurgiska specialiteterna var tidigt ute, […](0 kommentar)

Värdefullt om hypertonins roll vid metabolt syndrom

Eftersom de medicinska konsekvenserna av det metabola syndromet i allt högre grad kommer att involvera sjukvården är boken välkommen och relevant. Boken fokuserar på hypertoni, men tar även upp övriga aspekter av metabola syndromet som bukfetma, steatos, insulinresistens, dyslipidemi och typ 2-diabetes. Boken kan ge ett bra underlag till behandling då den tar upp både […](0 kommentar)

Litterära reflektioner över livets ytterligheter

Som läkare, och kanske särskilt som barnläkare, tvingas man ofta uppleva och hantera nöd i olika former. Men av och till upplever man förvisso även nåd och lättnad. Nöden kan förefalla både mer kontextbunden och konstant över tid, medan nåden glimmar till mer oväntat och i kortare sekvenser. Den kan vi uppleva när en livsavgörande […](0 kommentar)

Vetenskap förklarad med skönhet i språket

Oxfordprofessorn Richard Dawkins har valt ut material publicerat av stora forskare och Nobelpristagare under 1900-talet. Författaren har en professur i »public understanding of science« och detta är en bok som han kanske pliktskyldigt har givit ut i sitt specifika ämne. Entusiasmen är dock stor och smittande. Han samlar texter från olika forskare som till del […](0 kommentar)

Användbar kursbok för tolkning av EKG

Den här EKG-samlingen vänder sig till läkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker under utbildning eller i klinisk tjänstgöring med krav på viss förmåga att bedöma EKG-resultat. Boken återger en representativ och utförlig samling av drygt 100 EKG-exempel tagna ur en EKG-tolkares vardag i en realistisk och till synes slumpvis ordning, inklusive fall med typiska felkopplingar av […](0 kommentar)

Tillskott för utbildningen i medicinsk gastroenterologi

Specialiteten medicinsk gastroenterologi och hepatologi är relativt ung och någon samlad modern lärobok på svenska har egentligen inte funnits tidigare. På 1990-talet utgavs en serie böcker i ämnet via Tika läkemedel som var uppskattade. I övrigt finns mindre skrifter inom specifika områden och ganska omfattande avsnitt om medicinsk gastroenterologi och hepatologi i Läroboken i Medicin […](0 kommentar)

Vart har den enskilde forskaren tagit vägen?

Modern forskning inom biomedicin och bioteknik, ja merparten av all naturvetenskaplig forskning, tillkommer genom grupprocesser. Den ensamme författaren till en vetenskaplig artikel eller en monografi tillhör det förflutna. I vår tid handlar det i stället om författarkollektiv, där den enskilda forskningsinsatsen är omöjlig att spåra. Under sådana omständigheter är det naturligt att kreativitet inte längre […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Medicinsk etik när den är som mest akut

Medicinsk etik har de senaste veckorna diskuterats flitigt på våra arbetsplatser och i Läkartidningen. Oavsett specialitet tycks frågeställningarna bli fler ju mer avancerad behandling vi kan ge. I många fall har vi tid att samla den bästa kompetensen runt patienten och dennes familj för att tillsammans ta svåra behandlingsbeslut. Nyligen besökte jag ett av världens […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Palliativ sedering – myter och fakta

I en tvärsnittsstudie (n=2 021 patienter) som Gunnar Eckerdal och medarbetare presenterar i detta nummer av Läkartidningen visas entydigt att palliativ sedering är mycket ovanlig i Sverige: 1 procent erhöll palliativ sedering, och endast 0,6 procent var vakenhetssänkta, jämfört med 3–68 procent internationellt sett [1]. Höga siffror har hänförts till brister i den palliativa vården: om […](0 kommentar)

Nya Rön

Antioxidanter och åldrande – sista ordet inte sagt

Uppfattningen att antioxidanter skulle motverka åldrandet baseras på teorin om fria radikaler, som först formulerades av Harman 1956 [J Gerontol. 1956; 11:298-300] och som genom åren har visat sig vara livaktig. Den har utvecklats och finns numera i två varianter: den »starka« hypotesen, som postulerar att fria radikaler orsakar åldrandet, och den «svaga«, som anser […](0 kommentar)

Barnmisshandel påverkar genuttrycket

Forskare från Kanada har upptäckt att individer som misshandlats som barn uppvisar ett förändrat uttryck av arvsmassan och att detta omfattar en gen som påverkar hur man reagerar på stress. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Nature Neuroscience. Studien bygger på vävnad från hippocampus som inhämtats från 24 männi­skor som avlidit till följd […](0 kommentar)

Huvudvärk kan påverkas av vädret

Många migränpatienter har uppgett att deras besvär påverkas av vädret. Nu har vetenskapligt stöd för detta presenterats av en grupp amerikanska forskare, som publicerar sina rön i tidskriften Neurology. Författarna har utgått från 7 054 individer som under perioden 2000–2007 sökte en akutmottagning i Boston för huvudvärksrelaterade problem. Av dessa diagnostiserades 2 250 med migrän, medan 4 803 […](0 kommentar)

Portionsstorlekarna ökar – även i kokböckerna

USA är det land i världen som har flest feta. Otaliga exempel finns på hur portionsstorlekarna av bl a snabbmat har ökat. Intressant är emellertid att denna nya attityd till portionsstorlekar slår igenom också i kokböckerna. Wansink och Payne har gått igenom en klassisk amerikansk kokbok, »The joy of cooking«, från 1936 och 70 år framåt. […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Mät njurfunktionen hos äldre!

Mellan 10 och 20, kanske till och med över 30, procent av alla akuta inläggningar av äldre beror på läkemedelsbiverkningar (se till exempel Läkartidningen nr 35 2008). Förutom antalet läkemedel och i många fall olämpliga kombinationer poängterar Johan Fastbom, docent i geriatrisk farmakologi, den stora risken för överdosering bland annat på grund av den äldre […](0 kommentar)

Risken för interaktioner ökar trots genomgångar

Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Jönköping gjorde 2005 en granskning av läkemedelsbehandling av de allra äldsta patienterna inom hemsjukvården vid 30 vårdcentraler i regionen. Nu har granskningen följts upp hos hälften av vårdcentralerna, dessutom har ytterligare 14 vårdcentraler granskats med samma utgångspunkt. Genomsnittsåldern på patienterna var 91 år vid båda granskningsomgångarna. Patienterna hade drygt 8 läkemedel […](0 kommentar)

Debatt och brev

Viktigt att vårdgivarna är delaktiga i nationella punktprevalensmätningar

Som hygienläkare och medlemmar i den expertgrupp som hjälpt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att ta fram protokoll och instruktion för de återkommande nationella punktprevalensmätningarna av vårdrelaterade infektioner (PPM-VRI) vill vi gärna kommentera de två artiklarna av Grabe et al och Hambraeus och Ransjö i Läkartidningen 10/2009. En huvuduppgift i vår dag­liga professionella verksamhet är […](0 kommentar)

Osakligt om Ljunganvirus

I Vetenskapsmagasinet den 9 februari ställdes följande fråga: Är ett och samma virus orsak till graviditetsförgiftning, svåra missbildningar, fosterdöd och plötslig spädbarnsdöd? TV-programmet, som skildrade forskning kring ett sorkvirus, har orsakat oro hos gravida och föräldrar till skadade barn. I programmet refereras till två nyligen publicerade arbeten i vilka ett kausalsamband föreslås mellan Ljunganvirus (ett […](0 kommentar)

Gärna kritisk granskning – men glöm inte helhetsperspektivet

Bergströms och Liljeqvists text låter som ett eko från när jag arbetade med sorkfeber och Ockelbosjukan. Även de projekten ifrågasattes med iver av vissa forskare, men genombrotten kom till slut [1, 2]. Beläggen för att Ljungan­virus orsakar sjukdomar hos foster, barn och gravida bygger på studier från olika vetenskapsområden. Virus­et bärs av bland annat vilda […](0 kommentar)

Visst kan vi göra något – om vi vill!

Förra året var 3 081 hemlösa i Stockholms Stad, av dessa var drygt 400 akut hemlösa; det vill säga bodde på härbärgen eller var uteliggare. Hemlösheten har blivit ett naturligt inslag i gatubilden, ett normaliserat tillstånd av utanförskap. Sam­­tliga partier i Stockholm bär ansvar för detta. Det är helt uppenbart att högermajoriteten på alla sätt förvärrar […](0 kommentar)

Rätt om kostnader för hudcancer

Vi vill komma med ett tillrättaläggande angående en uppgift om kostnader för hudcancer som fanns i vår ­artikel i Läkartidningen 39/2008, sidorna 2666-9, »Nevus eller malignt melanom ? Rätt kompetens vid dia­gnostik ger lägre kostnader«. I skrivande stund var vi medvetna om att dåvarande Statens strålskyddsinstitut (SSI) lagt ett uppdrag på Inger Rosdahl och medarbetare […](0 kommentar)

Endast övergripande politiska beslut kan minska hemlösheten

Det känns glädjande att mina debattartiklar om hemlöshetsproblematiken i Stockholm [1, 2] besvarats i inlägg dels från Birgitta Rydberg, landstingsråd (FP) för bland annat psykiatri och folkhälsa i Stockholms län [3], dels från Karin Rågsjö (V), vice ordförande i social och arbetsmarknadsnämnden i Stockholms stad. Samtidigt som båda författarna vill göra något åt hemlöshetssituationen i […](0 kommentar)

Penicillin V förstahandsval vid infekterade kattbett

I Läkartidningen nr 6/2009 kommenteras det HSAN-ärende 3174/08 där en kollega fått en varning för att han behandlat en patient med infekterat kattbett med flukloxacillin. Ulf Hallum, sakkunnig i allmänmedicin hos HSAN, har i stället skrivit att amoxicillin/klavulansyra är lämplig behandling vid infekterade kattbett. Åren 1999–2001 genom­fördes en prospektiv studie av patienter med infekterade kattbett […](0 kommentar)

Konst och psykiatri

Överläkare Eberhards upprördhet över Konstfackelev­ens spelade psykos är begriplig ur perspektivet att den avslöjat hur svårt det är för även psykiatriskt utbildade att skilja det normala från det psykiskt sjuka. Tilltaget kan jämföras med det som medi­cinarna Gyllensten och Greitz gjorde när de en kväll satte ihop ordlekar, och under pseudonym med titeln Camera obscura […](0 kommentar)

Odells tilltag säger inget om psykiatrin

Sven Britton tycker att psykiatrins företrädare ska vara upprörda över nedrustningen av psykiatrin. I detta håller jag med honom. Att han sedan använder Anna Odells »konstinstallation« som grund för den uppfattningen är mer diskutabelt. Att människor kan spela galna är ingen nyhet. I detta fall var det emellertid inte ens det som var intressant. Om […](0 kommentar)

Dunkelt om uppskattad GFR

Anders Kallner framför [1] att kreatininets utsöndringshastighet är en surrogatvariabel för glomerulär filtrationshastighet (GFR). Detta är knappast korrekt. Vid stabil njurfunktion, oavsett nivå, är kreatininnivån i plasma konstant, och utsöndringshastigheten måste därför alltid matcha produktionshastigheten i musklerna (annars skulle kreatinin ac­kumuleras och plasmanivån följaktligen inte längre vara konstant). Utsöndringshas­­- tigheten förblir alltså densamma även om […](0 kommentar)

Uppskattad GFR uppskattas inte!

Sten-Erik Bäcks inlägg är angeläget också i ljuset av de två artiklar som publicerats i Läkartidningen och som kritiklöst anammar eGFR [1, 2]. Jag skriver inte [3] att S/P-kreatininkoncentrationen är en god surrogatstorhet för GFR utan att den är en dålig sådan. Clearance-begreppet innehåller en faktor som beskriver mängdflöde. Clear- ance bör uppfattas som mängdflödet […](0 kommentar)

Olof Wilander tillhör också forskningshistorien om mastceller

Professorerna Gunnar Pejler och Gunnar Nilsson har skrivit en trevlig artikel om mastceller i Läkartidningen 12/2009, sidorna 845-9. Till artikeln hör också en informativ faktaruta 2 med rubriken »Svensk forskningshi-storia inom mastcellsområdet«. Det är nog ett namn som saknas där. Vem var det som visade att mastcellerna lagrar och frisätter heparin? Erik Jorpes renade heparin […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Palliativ sedering är ovanlig inom specialiserad palliativ vård i Sverige

Människor som vårdas i livets slutskede bör erbjudas lindring för de plågsamma symtom som kan förekomma. Inom palliativ medicin har vården utvecklats på vetenskaplig grund de senaste 40 åren. Det finns goda möjligheter att lindra smärta, illamående, ångest mm. De senaste åren har medicinsk behandling vars syfte är att sänka vakenhetsgraden hos patienten utvecklats för […](0 kommentar)

Ärftlig risk för plötslig hjärtdöd – genetisk utredning av familjen

Flera primära och sekundära hjärtrytmrubbningars genetiska orsak har klarlagts under senare år. Majoriteten av dessa nedärvs autosomalt dominant med varierande penetrans (Figur 1 och 2). Det är nu möjligt att använda denna kunskap i det dagliga kliniska arbetet, så att familjer med risk för någon av dessa ärftliga sjukdomar kan erbjudas omhändertagande och uppföljningsprogram alternativt […](0 kommentar)

Fosfatidyletanol i blod (B-PEth) – ny markör för alkoholmissbruk

Läs även:B-PEth och andra markörer för överkonsumtion av alkohol(0 kommentar)

B-PEth och andra markörer för överkonsumtion av alkohol

Läs även:Fosfatidyletanol i blod (B-PEth) – ny markör för alkoholmissbruk(0 kommentar)

Ledare

Skillnader i arbetstid trots direktiv

EUs arbetstidsdirektiv är aktuellt i debatten. Huvudsyftet för arbetstidsdirektivet är att lägga fast minimiregler för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Flera studier visar att långa arbetspass och för lite vila (speciellt över en lång period) kan ge negativa effekter som fler olyckor och misstag, lägre produktivitet, svårigheter att kombinera arbete och familjeliv, högre stress och […](0 kommentar)

Svensk hjärtsjukvård granskad

I förra veckan presenterade Socialstyrelsen för första gången en öppen jämförelse och utvärdering av hjärtsjukvårdens processer och resultat. Syftet var att se om svensk hjärtsjukvård är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och given i rätt tid. Dödligheten efter hjärtinfarkt har minskat betydligt under de senaste decennierna, men denna jämförelse visar att det råder […](0 kommentar)

Aktuellt

Barmhärtigheten kommer först

Domus Medica strax ­söder om centrala Utrecht är en stram skapelse i glas, metall och mörkt tegel. Sedan två år har ett 30-tal holländska läkarorganisationer sina kanslier i byggnaden, däribland det inflytelserika kungliga nederländska läkarsällskapet KNMG. Hela ena väggen i den luftiga foajén täcks av läkareden, i böljande text likt en uppslagen bok. Visserligen rör […](0 kommentar)

Myter får vika för fakta
när dödshjälp sätts under lupp

Frågan huruvida dödshjälp i den ena eller andra formen ska tillåtas är i grunden en etisk fråga som aldrig kan avgöras på vetenskaplig väg. Däremot är många av de skäl som förs fram för eller emot i princip testbara. De senaste åren har ett flertal studier gjorts för att pröva argumenten i den stundtals känsloladdade […](0 kommentar)

Blinda tog examen i att palpera bröst

Gynekologen Frank Hoffmann, från Duisburg i Tyskland, fick idén att låta blinda eller synskadade kvinnor, med sin väl utvecklade känselförmåga, utbilda sig för att genomföra palpationsundersökning av det kvinnliga bröstet. 2006 initierade Frank Hoffmann, tillsammans med kvinnokliniken vid universitetssjukhuset i Essen, läkarförbundet i Nordrhein, landstinget i Rheinland och Institutet för blinda i Düren projektet »Discovering […](0 kommentar)

Tusentals sökande till läkarutbildningen kan ha rätt till skadestånd

Uppsala tingsrätt tilldömde den 30 mars 44 kvinnor ett skadestånd på 35 000 kronor vardera för att de diskriminerats i samband med intagningen till veterinärutbildningen vid SLU. Enligt domen har diskrimineringsförbudet i 7 § likabehandlingslagen åsidosatts, vilket berättigar till skadestånd enligt samma lag. Urvalet skedde genom så kallad viktad lottning, ett system som använts även […](0 kommentar)

Var tredje ST-läkare har övervägt att byta yrke

Sveriges yngre läkares förening, Sylf, har presenterat den andra delen av årets ST-enkät. Denna gång behandlar man de yngre läkarnas åsikter och erfarenheter kring arbetstider, hälsa och patientsäkerhet. De flesta av de 1 113 svarande räknar med att vara kliniskt verksamma under resten av sina yrkesliv. Men hela en av fem svarande svarar nej på […](0 kommentar)

Notiser

Prioriteringsförslag klart i Jämtland

Jämtlands läns landsting är klart med sitt förslag till prioriteringsbeslut. Sammanlagt föreslås verksamhet för ca 55 miljoner omprioriteras 2009–2010. Största mängden bortprioriteringar föreslås inom primärvård, landstingsservice och stab. Ungefär en femtedel av verksamheten prioriteras bort inom dessa områden. Inom primärvård försvinner bland annat hälsoundersökningar av friska personer samt vissa kontroller och provtagningar. Inprioriteringarna rör bland […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Endast på webben

Breddning av kurslitteratur på svenska

Kurslitteratur på svenska ger engelska titlar en match Svenska bokserier och interaktiv tjänst anpassas till utbildningen(0 kommentar)

17 miljarder extra
till kommuner och landsting

I månader har regeringen väjt för kraven om att höja statsbidragen för att kompensera underskotten i landstingens och kommunernas kassor och säkra välfärdens kärnverksamheter. Nu tillkännager dock de fyra partiledarna i alliansregeringen i en debattartikel i Dagens Nyheter att man tillför sammanlagt 17 miljarder kronor i vårbudgeten för att motverka uppsägningar i kommuner och landsting. […](0 kommentar)

Vinnarna i Läkartidningens tävling på AT-stämman

Läkartidningens tävling på AT-stämman: Fråga 1. Typ-2 diabetes behandlas ofta med läkemedlet metformin. I samband med dehydrering finns risk för intoxikation. Vilken metabolisk produkt ökar vid sådan intoxikation?1 Bikarbonatx Laktat (rätt svar)2 ATP Fråga 2. Efter en förlossning finns risk för stor svårstillad blödning som leder till hysterektomi. Hur många gånger högre är incidensen post […](0 kommentar)

Läkarens advokat begär att förundersökningen läggs ner

– Han får naturligtvis göra vad han vill, kommenterar åklagare Elisabeth Brandt. Hon säger att anmälan på intet sätt förändrar hennes arbete, utan utredningen pågår »i vanlig ordning«. Chefsåklagare Magnus Bolin på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg säger att det är mycket ovanligt med klagomål på att en förundersökning pågår. Enhetens vanligaste ärenden består i klagomål […](0 kommentar)

LT debatt

Hög tid testa kvalitetsindikatorer i primärvården

V i måste emellertid vara överens om termer, begrepp, mätskalor och värdetabeller. För att få så sanna svar som möjligt ska indata hämtas från den kliniska verkligheten. Annars finns en uppenbar risk för snegling på koppling till bl a ekonomiska utfall med en oönskad »indikatorglidning« som följd. Svensk sjukhusvård har många kvalitetsregister. Varje register fokuserar på […](0 kommentar)