Nr 17 2009

Kultur

Unik sammanfattning av svensk medicins 1900-tal

Svensk medicinhistoria under 1900-talet har nu översiktligt skildrats i en bok av svensk medicins verklige nestor, professor emeritus Lars Werkö, som själv fått uppleva flera av de omvälvande förändringar i medicinens utveckling som han skildrar. Det har funnits andra medicinhistoriska exposéer tidigare, bland annat i form av en artikelserie i Läkartidningen (2004) om medicinens stora […](0 kommentar)

Barnets uppväxtmiljö styr uppkomst av AD/HD

Under de senaste 50 åren har läkare lagt ner ett stort arbete för att finna biologiska förklaringar till utvecklingsstörning och rörelsehinder hos barn. Intresset för att beskriva och bedöma hur den miljö barnen vistas i påverkar deras utveckling har däremot varit mindre. Detta är förvånande då utvecklingen inom omsorg och barn- och ungdomshabilitering har visat […](0 kommentar)

Kierkegaard light även för läkare

Ann Lagerström, journalist och driven frilansskribent, och Ted Harris, teologie doktor och präst med djup kunskap om människan och filosofen Søren Kierkegaard, har skrivit en bok tillsammans. Lagerström presenterar Kierkegaards filosofi enkelt och lysande. För första gången kan kanske en som aldrig hört talas om Kierkegaard förstå innebörden i hans inte helt lättillgängliga texter. Lagerström […](0 kommentar)

Hade Adolf Hitler Aspergers syndrom?

En ny biografi på svenska om Adolf Hitler (1889–1945) kom ut i fjol [1], skriven av författaren och historikern Bengt Liljegren. Under läsningen av boken slås man av hur många exempel som ges på autistisk problematik i Hitlers liv. Bilden av en man med Aspergers syndrom (AS) växer allt starkare fram. Tanken är inte ny […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Ronden – ett bra tillfälle för undervisning

Efter ett kort påsklov i härligt vårväder har många av oss nu återvänt till kliniskt arbete, forskning, undervisning eller studier. Ofta ska dessa arbetsuppgifter kombineras på ett bra sätt. Ronden har trots (eller kanske på grund av) att den är en väletablerad företeelse ibland varit ifrågasatt. Alternativa varianter för kommunikation vårdgivare sins-emellan och med patienter […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Molekylärbiologi kompletterar traditionell smittspårning

Kronisk hepatit B innebär en långsiktig risk för utveckling av levercirros eller levercancer och har blivit vanligare i Sverige genom invandring från länder med hög prevalens av hepatit B. Infektion som förvärvas efter barnaåren resul­terar van­ligen i akut hepatit B, som i sällsynta fall kan vara livshotande (fulminant) eller (i(0 kommentar)

Nya Rön

Sömnproblem tenderar att bli långvariga

För individer med sömnproblem levereras dyster läsning i tidskriften Archives of Internal Medicine. En kanadensisk studie visar nämligen att i storleksordningen tre av fyra individer med sömnproblem (insomnia) har besvär i minst ett år, medan närmare varannan har besvär som kvarstår i tre år eller mer. Studien har följt 388 vuxna individer med en medelålder […](0 kommentar)

Alkoholmissbruk ökar risken för depression

Kopplingen mellan alkohol och depression är välkänd. Även om man kan tänka sig att sambandet gäller åt båda håll är det många som har frågat sig vad som är hönan och vad som är ägget. Med and­ra ord: Är det alkoholmissbruket i sig som leder till ökad risk för depressiva besvär eller är det så […](0 kommentar)

Koppling mellan migrän och risk för stroke under graviditet

Gravida kvinnor med migrän löper ökad risk att drabbas av stroke. Det visar en amerikansk studie som presenteras i BMJ. Studien bygger på nationella amerikanska data från drygt 18 miljoner graviditeter under perioden 2000 till 2003. Bland dessa fanns 33 956 kvinnor med migränbesvär. Författarna har haft tillgång till ICD- dia­gnoser i samband med graviditeten. Man […](0 kommentar)

Nationell screening i Danmark halverar antalet nyfödda med Downs syndrom

I Danmark introducerades år 2004 nya nationella riktlinjer för prenatal scree­n­ing/diagnos under graviditet. Med ett suc­cessivt införande erbjuds alla gravida information om befintliga metoder. Kvinnor som så önskar erbjuds riskvärdering för Downs syndrom med ett kom­binerat test i första trimestern, där ultraljudsmätning av fostrets nackuppklarning och mätning av serummarkörer (fritt βhCG och PAPP-A) kombineras med […](0 kommentar)

Debatt och brev

Så här tror Stig Nyman om sjukvården

»Med Nya Karolinska väljer vi att i första hand ta utgångspunkt i de personer som sjukhuset ska vara till för, näm­ligen patienterna. Framtidens organisation kommer att behöva se sjukvården som tjänsteproduktion. Vi behöver gå från en kultur- och gruppbaserad ämbetsmanna- och hantverkskultur till industriella system för tjänsteproduktion. Det nya synsättet och epokskiftet måste bygga på […](0 kommentar)

Allvarligt att påstå att en produkt skyddar mot genital infektion

En produkt som kan köpas i livsmedelsbutiker marknadsförs av företaget Ellen, som presenterar sig som ett företag »which sells probiotic sanitary products for women«. Det handlar om en tampong med frysvakuumtorkade laktobaciller som marknadsförs som om det är dokumenterat att den kan ändra den vaginala floran så att den blir dominerad av laktobaciller. Att man […](0 kommentar)

Psykoterapicentrum ingår numera i Centrum för psykiatriforskning

Jag delar helt Johan Cullbergs med flera (Läkartidningen 14/2009, sidorna 1024-5) uppfattning att psykosociala och psykologiska behandlingar i framtiden måste anpassas till varje patients förutsättningar. Olika människor och olika situationer behöver olika insatser av terapi, läkemedel, ibland elbehandling (ECT) eller kombinationer. En mångfald av terapiformer behöver kunna användas – såväl kognitiv beteendeterapi (KBT) som psykodynamisk […](0 kommentar)

Ny behandling av hårbottenpsoriasis – rubriker och text stämmer inte överens

I Läkartidningen nr 8/2009 fanns i sektionen Nya rön ett referat av en klinisk läkemedelsprövning med rubriken »Tvåkomponentgel ger bäst effekt vid psoriasis i hårbotten«. Rubriken ger ett intryck av att läkemedlet jämförts med andra medel och befunnits bäst. När sedan figurtexten fastslår att »patienter med hårbottenpsoriasis bör behandlas med den nya tvåkomponentgelen« förstärks intrycket […](0 kommentar)

Vi allmänläkare behöver ingen protektionism!

Svar på debattartikeln »ST-läkare: Upprop för allmänmedicinen!« (Läkartidningen 14/2009, sidan 1032). Sverige och dess invånare behöver självklart engagerade och kompetenta specialister i allmänmedicin inom primärvården. En allmänmedicinare kan som ingen annan ge god och effektiv vård till männi-skor av alla sorter med alla sjukdomar i livets alla skeden. Något så självklart behöver inte skyddas av […](0 kommentar)

Hemlöshet och motviljan mot fristående aktörer

Svar till Karin Rågsjö (V) och Jan Halldin, Läkartidningen 15–16/2009 (sidorna 1114-5) angående hemlösheten i Stockholm. Att råda bot på hemlösheten kräver en bredd av insatser och aktörer – därom är säkerligen jag, Karin Rågsjö och Jan Halldin ense. Från vårdens och landstingets sida besitter vi bara en mindre del av verktygen och kan framför […](0 kommentar)

Visst sköter ­vi döende patienter i öppenvården

Med stort intresse har jag, liksom säkert de flesta läkarkollegor i detta land, följt det tragiska händelseförloppet med kollegan som blev häktad, och som anses vara misstänkt för dråp på ett prematurt barn. Vad som egentligen hänt vet jag lika lite om som andra, och så småningom får vi veta mer. Med förvåning läser jag […](0 kommentar)

Vi vill ha ersättningsformer för mångfald och bästa möjliga resursutnyttjande

I sin debattartikel tar Reimer, Envall och Sjödin (RES) upp de farhågor som många privatpraktiserande läkare nu har. De undrar också över min och Läkarförbundets inställning till deras roll i svensk hälso- och sjukvård. Ledaren var ämnad att beskriva läget i en mycket komplicerad fråga som nu förhoppningsvis kan få en lösning i den statliga […](0 kommentar)

Det »renodlade« medicinska ​arbetsoförmågebegreppet är fejk

Det är glädjande att sjuktalen i Sverige under senare år har minskat kraftigt. Det innebär dessvärre inte att den för läkare svåra och ofta plågsamma arbetsuppgiften med sjukskrivning har lösts eller ens blivit lättare att hantera. Kvar står den centrala frågan om hur bedömningen görs av om och i vilken grad en sjukdom nedsätter den […](0 kommentar)

TLVs beslut om blodfettsänkare vilar på felaktig grund

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att från den 1 juni 2009 blodfettssänkande behandling med Lipitor 10 mg inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet. Detta trots att denna behandling är ett kostnadseffektivt alternativ för de patienter som inte tolererar förstahandsalternativet simvastatin. Beslutet innebär att patienter som i dag behandlas med Lipitor 10 mg måste byta behandling […](0 kommentar)

Delar Läkarförbundet privatläkarnas glädje?

I de flesta landsting pågår just nu förberedelser för införandet av ersättningsetablering för de privatläkare som går i pension. Ersättningsetablering är nödvändigt för att garantera det personliga ansvar som är privatläkarvårdens signum. Vi är glada över att ha kommit så här långt. Varför Eva Nilsson Bågenholm inte delar vår glädje är svårt att förstå. Hon […](0 kommentar)

Orimligt betala 16 gånger mer för Lipitor 10 mg än för generiskt simvastatin i jämförbar dos

TLV har beslutat att Lipitor 10 mg förlorar sin subvention eftersom det inte är ett kostnadseffektivt behandlings-alternativ jämfört med generiskt simvastatin. Det beror på att Lipitor 10 mg kostar så mycket mer för att ge en likvärdig sänkning av halten LDL-kolesterol. Förutsatt att statiner används i doser som sänker LDL-kolesterol lika mycket är vår slutsats, utifrån […](0 kommentar)

Ledare

Flera bra förslag om patientsäkerhet

Förra veckan lämnade Läkarförbundet sitt remissvar över betänkandet »Patientsäkerhet – Vad har gjorts? Vad behöver göras?«. I huvudsak är Läkarförbundet positivt till förslagen. Förbundet delar ut- redningens uppfattning att nuvarande regelverk inte tillräckligt stödjer en hög patientsäkerhet och att ett repressivt system motverkar patientsäkerhetsarbetet. Avgörande är att det skapas ett öppet klimat och ett lärande […](0 kommentar)

DI efterlyser granskning av loggar

Vid en granskning av Karolins­ka Universitetssjukhuset har Datainspektionen, DI, funnit brister i kontrollen av om någon olovligen läst patientuppgifter. DI föreslår flera förbättringar av granskning av loggar vid till exempel känsliga verksamheter, särskilda patientgrupper, omfattande behörigheter och avvikande sökningsmönster. Åtkomst till journalinformation ska styras av vårdrelation och behov. I många fall framgår av sammanhanget att […](0 kommentar)

LT debatt

Regeringens nollvision för självmord kan få motsatt effekt

I vårt land tar cirka 1 400 personer sitt liv varje år (i snitt fyra personer om dagen). Det utgör cirka 1,5 procent av det totala antalet dödsfall [1]. Sedan början av 1980 har antalet suicid minskat från cirka 2 200 per år [2]. Suicid är den vanligaste dödsorsaken hos män 15–44 år [3]. Flera […](0 kommentar)

Aktuellt

»En sjukvårdsreform kan inte vänta – den måste komma i år«

Den amerikanska sjukvården dras med gigantiska problem. Men landet är splittrat när det gäller hur problemen ska lösas. Förutsättningarna för Barack Obamas stora sjukvårdsreform kunde ha varit bättre. Men han är fast besluten att ro den i land. – Det finns ingen tvekan: en sjukvårdsreform kan inte vänta. Den måste komma i år. Så sa […](0 kommentar)

Läkarförbundet kritiskt till vårbudgeten

Om inte skatterna höjs kommer landstingssektorn enligt Läkarförbundets beräkningar de närmaste åren att tvingas skära ned på sin verksamhet med närmare fyra procent. Orsaken är vikande skatteintäkter i krisens spår i kombination med ökade kostnader för nya mediciner och behandlingar. I arbetstillfällen motsvarar det ca 11 000 års­arbeten som kan försvinna. I kalkylen ingår de satsningar […](0 kommentar)

Zoonoser i fokus under EU-ordförandeskapet

Inför det kommande ordförandeskapet i EU har regeringen tagit fram en tiopunkts- lista med frågor inom de hälso- och socialpolitiska om­rådena som man vill lägga särskild kraft på. Bland annat kommer Sverige under sitt ordförandeskap att ta upp de ökade riskerna för sjukdomar som sprids från djur till människa, så kallade zoonoser, till följd av […](0 kommentar)

Effektivare inskolning av läkare från tredje land

På tre orter – Göteborg, Linköping och Stockholm – startar i höst kompletteringsutbildning för tredjelandsläkare, det vill säga utländska läkare som kommer från länder utanför EU/EES. Syftet är att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att de utländska läkarna ska kunna göra AT och få svensk läkarlegitimation. Utbildningssamordnare blir Karolinska institutet i Stockholm. […](0 kommentar)

Läkarförbundet initiativtagare till ny global klimatpolicy

Läkarförbundet är ett av sex nationella läkarförbund som är representerade i den arbetsgrupp inom WMA som just nu förbereder ett policydokument kring klimatförändringar och hälsa. Dokumentet, som är tänkt att antas vid WMA:s generalförsamling i New Delhi i oktober, ska peka ut åtgärder som läkarförbund runtom i världen bör vidta för att möta klimatförändringens effekter […](0 kommentar)

Utredning om arbetsförmåga färdig först i höst

Anna Hedborg överlämnade en första delrapport till regeringen i juni i fjol: »Arbetsförmåga? En översikt av bedömningsmetoder i Sverige och andra länder« (SOU 2008:66). Slutrapporten skulle ha kommit den 30 april men kommer sannolikt först i höst. – Det är stora och viktiga frågor, som jag vill fundera på över sommaren. Jag vill också hinna […](0 kommentar)

Sjukhusläkarna ska kartlägga jourveckorna

– Det är inte rimligt med nattveckor varannan eller var tredje vecka. Då är det inte längre jour utan någon form för skiftarbete, och det är inte den modell vi avtalat om, sa Sven-Erik Bartfay från Göteborgs sjukhusläkarförening, när frågan behandlades vid Sjukhusläkarföreningens fullmäktigemöte i Stockholm den 2–3 april. De så kallade nattjoursveckorna har blivit […](0 kommentar)

Notiser

10 av 18 klarar krav för kömiljard

Enligt ett stickprov som gjordes den sista februari klarar tio av 18 landsting eller regioner kraven för att få vara med och dela på den så kallade kömiljarden – pengar som regeringen avsatt för att stimulera arbetet med att korta vård- köerna. Den sista oktober 2008 var det bara sex landsting som kvalade in. För […](0 kommentar)

100 000 fler cancerfall på 10 år

Antalet personer som lever med cancer har ökat med 100 000 jämfört med för tio år sedan. I dag har 380 000 personer i Sverige en cancerdiagnos. Det framgår av Socialstyrelsens och Cancerfondens rapport »Cancer i siffror«, som presenterades den 16 april. Rapporten visar samtidigt att prognosen för överle blir bättre. 2007 var 10-årsöverlevnaden 55 procent för […](0 kommentar)

12 miljoner per år till psykiatrin

Regeringen har beslutat satsa 12 miljoner kronor per år för att öka antalet forskningsplatser inom psykiatrin. För att kunna upprätthålla en högkvalitativ psykiatrisk forskningsmiljö måste antalet disputerade psykiatrer öka. Bakgrunden är en inventering av akademiska tjänster inom psykiatrin som gjordes 2006. Enligt denna upprätthåller 43 personer 36,6 akademiska tjänster. Om tio år kommer bara elva […](0 kommentar)

Maria Dalemar lämnar CS

Maria Dalemar, avgående ordförande för Distriktsläkarföreningen, lämnar även sitt uppdrag som ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse, CS. Skälet är att hon den 1 april tillträdde som biträdande sjukhuschef för Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Den nya tjänsten innebär att hon lämnar primärvården, och därför meddelade Maria Dalemar i början av året att hon skulle avgå som […](0 kommentar)

Rättelse

Fel i figurerna

Läs den rättade artikeln Ärftlig risk för plötslig hjärtdöd – genetisk utredning av familjen Figur 1. Autosomalt dominant nedärvning. Figur 2. Autosomalt recessiv nedärvning.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Ny typning av hepatit B-virus ger bättre övervakning av smittspridning

Hepatit B-virus (HBV) utgör fortfarande – trots att allmän barnvaccination införts i de flesta länder – ett globalt hälsoproblem. Enligt WHO har en tredjedel av världens befolkning utsatts för hepatit B-smitta, varav ca 350 miljoner utvecklat kronisk infektion. Denna kan orsaka levercirros och primär levercellscancer. I högendemiska områden som Sydostasien och Afrika söder om Sahara […](0 kommentar)

Hirschsprungs sjukdom
– ovanlig medfödd tarmsjukdom

Hirschsprungs sjukdom (HD, aganglionos, megacolon congenitum, ICD-kod Q43.1) är en av de vanligaste orsakerna till uppblåst buk, gallfärgade kräkningar och försenad mekoniumavgång hos nyfödda barn. År 2004 föddes 101108 barn i Sverige. Av dessa hade 21 sjukdomen [1], vilket ger en incidens på 1/5000 levande födda i Sverige. Hirschsprungs sjukdom är ungefär fyra gånger vanligare […](0 kommentar)

Helikopter i sjukvården kan lösa logistiken och stärka kompetensen

I februari 2008 skrevs det i dagspressen om en 34-årig man som avled av en hjärtinfarkt i sitt hem i Skåne. Både familjen och Universitetssjukhuset MAS anmälde ärendet enligt Lex Maria, då det dröjde två timmar efter första larm innan en ambulans var på plats. SOS Alarm AB förklarade detta med att det bla var […](0 kommentar)

När sjukvård blir tv-underhållning

I de skandinaviska ländernas tv-utbud under 2000-talet har realitygenren kommit att få en betydande utbredning. Realitygenren i tv omfattar flera olika programformat, som alla har det gemensamt att de vidareutvecklar redan existerande programformat (tex nyheter och dokumentärer respektive fiktiva underhållningsgenrer) och skapar nya hybridprogram där fakta och underhållning förenas. Till realitygenren hör programformat såsom dokusåpor, […](0 kommentar)

Arbetsförmåga i sjukförsäkringen – så beskrivs begreppet i lagstiftningen

Reglerna för sjukskrivning har nyligen ändrats, och arbetsförmågan har blivit än mer central att bedöma än tidigare. Intuitivt har nog de flesta en uppfattning om vad arbetsförmåga är, men när begreppet ska tillämpas gäller det att förstå vad lagstiftaren avser. Den allmänna svenska sjukförsäkringen kom 1955. Under de år som gått har samhällets, arbetsgivarens och […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Tadalafil (Cialis) efter hjärnblödning – underlag saknas för riskbedömning

En patient som tidigare har haft ponsblödning önskar behandling med tadalafil på grund av erektil dysfunktion. Patienten är i övrigt väsentligen frisk, frånsett tablettbehandlad hypertoni. Tadalafil är en selektiv hämmare av ­cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP)-specifikt fosfodiesteras typ 5 (PDE5). Godkänd indikation är behandling av erektil dysfunktion. Maximal plasmakoncentration uppnås efter en mediantid på 2 timmar, och […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Nytt samarbete tillvaratar patienterfarenheter

Patientnämnderna och Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter ska kontinuerligt utbyta information om risker för patientsäkerheten. Det föreslår Patientsäkerhetsutredningen i sitt betänkande. I Västerbottens län har man gått före och arbetar redan på detta sätt. Förändringsarbetet inleddes 2005. Både i patientnämnden och på myndigheten kände man sig otillfredsställd med det gamla systemet, berättar byrådirektör Lotta Hjelm Sjöström vid […](0 kommentar)

Tre läkare polisanmälda – Socialstyrelsen bistår åklagare i utredningen

I vilken omfattning har en anhörig rätt att påverka eller till och med bestämma vad som ska göras i behandlingssituationen? Vem äger rätten att fatta beslut om huruvida livsuppehållande behandling ska sättas in? Det är frågeställningar som Elisabeth Bergström, vice chefsåklagare vid Södertörns åklagarkammare, har vänt sig till Socialstyrelsen med. Bakgrunden är en polisanmälan där […](0 kommentar)

Endast på webben

Ny typning av hepatit B-virus
visar på ökad sexuell spridning

Akut hepatit B: de flesta genotyper förekommer nu i Sverige. Molekylärbiologi kompletterar traditionell smittspårning Medicinsk kommentar Ny typning av hepatit B-virus ger bättre övervakning av smittspridning. Prospektiv molekylär typning visar ökad sexuell spridning Klinik och vetenskap Geografisk utbredning av subgenotyper av hepatit B-virus. Efter förlaga av Heléne Norder.(0 kommentar)

Ny åklagare i Astrid Lindgren-fallet

För ett par veckor sedan vände sig läkarens advokat, Björn Hurtig, till Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum med en begäran om att förundersökningen beträffande den dråpmisstänkta läkaren skulle läggas ner. Utvecklingscentrum kunde inte se någon anledning till det, varför förundersökningen fortsatte. Men nu byts alltså åklagaren ut på egen begäran. – Sedan Utvecklingscentrum Göteborg har konstaterat att förundersökningen […](0 kommentar)