Nr 18 2009

Kultur

Svenske kirurgens rapport från västfrontens skyttegravar

Vad sorts sjukvård fanns under första världskriget? undrade jag i Luleås kommunbibliotek. Strax kom bibliotekarien fram med en liten bok, tryckt i maj 1915 och flitigt utlånad, sista gången »4.Mrs.18«. »Där stridens sår läkas. Skildringar från Tyskland och västra krigsskådeplatsen av Gunnar Nyström, med. doktor, docent i kirurgi vid Karol. Institutet, Norstedt, 1915. 133 s.« […](0 kommentar)

Ett samlat grepp om plastikkirurgin

Hannu Kuokkanen, Hans Holmström, Frank E Åbyholm och Krzysztof T Drzewiecki har lång erfarenhet inom plastikkirurgi och är respektive lands redaktörer för »Scandinavian plastic surgery«, som är en nyutkommen skandinavisk lärobok i plastikkirurgi. Den är skriven av flertalet ledande plastikkirurger inom respektive ämnesområde från de skandinaviska länderna. Texten är skriven på engelska för att lättare […](0 kommentar)

Plågsam vittnesbörd om emotionell ångest

Författarinnan är teologie doktor och forskare i etik. Hon har 2008 utgivit »Det var inte mitt fel. Om konsten att ta ansvar«. Dessutom har hon varit flitig debattör i media i moralfilosofiska frågor. I den aktuella boken skildrar hon i sporadisk dagboksform 24 år av periodisk psykisk ohälsa med ångest som dominerande symtom. Redan i […](0 kommentar)

Vård och vakt av sinnesslöa

År 1930 öppnade staten tre sinnessjukhus i ledigblivna kaserner för sinnesslöa med asocialitet, trots att det inte var fråga om psykiskt sjuka personer. Det ena av dem var Salberga i Sala med 370 platser för män. Skälet var rent administrativt; man kunde använda sig av sinnessjukvårdens regelverk, särskilt med tanke på tvångsvård. Så gjorde man […](0 kommentar)

Metabola skeenden vid diabetes förklaras

Författaren berättar i sitt förord att han upplevt att det saknas en svensk handbok inom diabetes och metabolism med ett omfång som är mera fylligt än det vanliga diabeteskapitlet i standardläroböckerna i invärtesmedicin men inte lika omfattande som exempelvis den svenska läroboken i diabetes. Onekligen fyller denna bok omfattande 177 sidor inklusive innehållsförteckning detta tomrum […](0 kommentar)

Lättläst om samverkan i psykiatrisk behandling

Det är med stor glädje jag läser undertiteln till denna bok: »Behandling i samarbete«. När två av vårt lands mest namnkunniga psykiatrer, professori eremiti Jan-Otto Ottosson och Giacomo D’Élia, enats om att den ständiga tesen »biologisk psykiatri« och lika ständiga antitesen »psykoterapi« kan ersättas av syntesen »behandling i samverkan« är detta ett viktigt trendbrott. Författarna […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

IT-system som underlättar för patienten

För att kunna fatta riktiga medicinska beslut krävs ett adekvat informationsunderlag och tid med och för patienten. Sjukvården använder informations- och kommunikationsteknologi relativt osystematiskt jämfört med andra verksamhetsområden i samhället. I en metaanalys av 257 »health information technology«-studier framgick att efterföljandet av riktlinjer var bättre, användningen av sjukvård lägre och felhändelserna färre när multifunktionella system […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Ensamkommande flyktingbarn måste få stöd

Under tio månader, mellan Kristallnatten i november 1938 och andra världskrigets utbrott i september 1939, skickades många barn utan sina föräldrar ut ur Nazityskland, Österrike, Polen och Tjeckoslovakien. Cirka 10 000 barn kom till England som ett resultat av Kindertransport-rörelsens arbete [1]. Ungefär 500 barn kom till Sverige. Med dagens terminologi hade dessa barn kallats ensamkommande […](0 kommentar)

Rädda liv – håll dina händer rena!

Den femte maj i år lanserar Världshälso­organisationen (WHO) budskapet »Save lives: Clean your hands« som ett led i den globala satsningen »Ren vård är säkrare vård«, som startade år 2005. WHO:s satsning har i dag stöd från 117 länders hälsoministrar, och Socialdepartementet diskuterar för närvarande i positiv anda med WHO om ett tydligare svenskt deltagande. […](0 kommentar)

Nya Rön

Rökning och övervikt i tonåren – riskfaktorer för förtida död

Autoreferat. Rökning och fetma (BMI ≥30) är två av de viktigaste modifierbara riskfaktorerna för förtida död i västvärlden. Huruvida övervikt (BMI 25–29,9) och undervikt (BMI 10 cigaretter/dag). Såväl fetma som storrökning var associerad med en dryg fördubbling av risken för förtida död i en multivariat analys. Även övervikt, men inte undervikt, var dock associerad med […](0 kommentar)

Måttligt alkoholintag stärker benen

Amerikanska och brittiska forskare tror att måttligt alkoholintag kan stärka benen hos äldre. Författarna presenterar sina rön i tidskriften American Journal of Clinical Nutrition. Studien bygger på data från 1 182 män och 1 537 kvinnor av vilka majoriteten av kvinnorna (1 289) var postmenopausala. Deltagarnas åldrar varierade från 29 till 86 år. Männens snittålder uppgick till 61 […](0 kommentar)

Fetma förkortar livet

Moderat fetma, definierat som ett BMI mellan 30 och 35, minskar livslängden med i genomsnitt tre år, medan grav fetma (BMI ≥40) förkortar livet närmare tio år. De alarmerande rönen presenteras i Lancet. Studien är en metaanalys över 57 studier som följt sammanlagt ca 895 000 individer. Majoriteten av de ingående studierna har gjorts i Europa […](0 kommentar)

Rött kött ökar risken för makuladegeneration

Rött kött ökar risken för åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Det hävdar forskare från Australien, som presenterar sina rön i American Journal of Epidemiology. Studien omfattar 6 734 individer från Melbourne som var i åldrarna 58–69 år då undersökningen påbörjades i början av 1990-talet. Dessa lämnade uppgifter om bl a kosthållning i samband med att studien startade. En uppföljning […](0 kommentar)

Ultraljud på akuten värdefullt instrument i kirurgens händer

Avhandling. Användningen av ultraljud utfört bedside av tjänstgörande kir­urg eller akutläkare på akutmottagningen vid både traumatisk och icke-traumatisk buksmärta ökar runtom i världen men är fortfarande ovanlig i många länder, t ex i Sverige. Att abdominellt ultraljud är av värde vid buksmärta är väldokumenterat, men vilken effekt ultraljudsundersökningen har när den utförs bedside av kirurg är […](0 kommentar)

Balanstest förutser alzheimerprogress

Kan ett enkelt balanstest förutsäga utvecklingen av den kognitiva nedgången hos alzheimerdrabbade? Det tror i alla fall en grupp forskare som presenterar sina rön i tidskriften Journal of Alz­hei­mer’s Disease. Studien bygger på data från 686 alzheimerpatienter som behandlats vid 16 olika centra. Studiedeltagarna genomgick halvårsvis under två års tid en kognitiv utvärdering baserad på […](0 kommentar)

Endast på webben

Nya influensan planeras bli anmälningspliktig

Socialstyrelsen har fört diskussioner med regeringen om att få den nya influensan A/H1N1 klassad som anmälningspliktig och allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Ett sådant beslut innebär skyldigheter för behandlande läkare att anmäla misstänkta och konstaterade fall till smittskyddsläkaren i sitt landsting och till Smittskyddsinstitutet. Läkaren ska också »skyndsamt undersöka patienten och ta de prover som behövs«, […](0 kommentar)

»Skriv inte ut för hamstring eller för säkerhets skull«

Det går rykten om att läkare skriver ut omotiverat mycket antivirala läkemedel. Men uppgifterna är svåra att verifiera, påpekar Anders Tegnell. – Läkarkåren har ett väldigt stort ansvar. Ställ inte upp på att skriva ut för hamstring eller för användning för säkerhets skull, uppmanar Anders Tegnell. Han avråder till och med från utskrivning till personer […](0 kommentar)

Hypoteser om viruset

– Det är mycket positivt att det verkar vara det milda viruset som sprider sig, säger hon. För henne som forskare är frågan »oerhört fascinerande«, säger hon. – Det måste vara någon sorts skillnad. Hypotesen, och hon betonar verkligen att det är en hypotes, är att det rör sig om två varianter av samma virus. […](0 kommentar)

WHO: Alla länder bör aktivera sina beredskapsplaner

Fas 5 innebär att en pandemi är nära förestående och att tiden för att vidta planerade åtgärder är knapp. Situationen fortsätter att utveckla sig snabbt. Allt fler länder rapporterar konfirmerade fall. Men antalet bekräftade dödsfall hade på torsdagskvällen inte ökat. Då döpte WHO också om influensan, från svininfluensan, till Influensa A/H1N1. Influensapandemier måste tas på […](0 kommentar)

PCR-teknik och Internet möjliggör snabb analys

Den nya typen av svininfluensa A upptäcktes i mitten av april i Kalifornien hos två barn i tioårsåldern. Barnen var inte särskilt sjuka, men rutintest togs ändå, som visade att barnen hade influensa A. När man skulle bestämma vilken av de vanliga undergrupperna det rörde sig om gick man dock bet. Viruset var, som termen […](0 kommentar)

Bra effekt av utbildning i grupp vid typ 2-diabetes

Patienter med typ 2-diabetes behöver utbildning i frågor kring hur en ändrad livsstil kan ge en bättre glykemisk kontroll och ett lägre HbA1c. Den aktuella rapporten är en genomgång av det vetenskapliga underlaget för hur sådan patientutbildning kan bedrivas individuellt och i grupp. Enligt rapporten är grupputbildning betydligt mer effektiv än individuell utbildning. – Grupputbildningen […](0 kommentar)

Ökad risk för pandemi – ännu inga fall i Sverige

Sju länder, i tre världsdelar, har nu bekräftade fall av svininfluensa, och situationen utvecklar sig snabbt, enligt Världshälsoorganisationen på tisdagskvällen. Bekräftade fall finns nu i Mexiko, USA, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Israel och Spanien, se nedan. Alla de 24 prov som har inkommit till svenska Smittskyddsinstitutet har dock visat sig vara negativa. Det rör sig […](0 kommentar)

Delade meningar om Sveriges pandemiberedskap

En av regeringen tillsatt särskild utredare ska den 1 juni lämna en översyn av de myndigheter som bedriver verksamhet inom smittskyddsområdet. Utredaren ska bland annat lämna förslag som bidrar till att den operativa beredskapen i samhället förbättras. Riksrevisionen riktade i fjol svidande kritik mot Sveriges krisberedskap efter att ha granskat regeringens och ansvariga myndigheters beredskap […](0 kommentar)

Morddömd student JK-anmäler Uppsala universitet

Mannen, som 2000 dömdes för ett uppmärksammat mord med nazistkoppling, var enligt egen utsago med på uppropet i Uppsala den 19 januari. Den 4 februari fick han besked från universitetet att han inte skulle kunna göra någon praktik. De landsting som universitetet har avtal med ville inte låta en person med den bakgrunden ha patientkontakter, […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Infiltrat som tecken på lungembolism
– den gäckande skuggan

Rubriken efter »Den gäckande skuggan«, klassisk amerikansk deckarfilm från 1936 med William Powell, Myrna Loy och James Stewart (www.wikipedia.org). Akut lungembolism, ett potentiellt dödligt tillstånd, är ett diagnostiskt dilemma för många inblandade aktörer, tex triagesköterskor, akutläkare och radiologer. Det har bla illustrerats i två nyligen publicerade debattartiklar i Läkartidningen [1, 2]. Den största svårigheten är […](0 kommentar)

Uppehållstillstånd kan ge psykiatriska komplikationer

Migrationsprocessen i flyktingsammanhang är väl beskriven i litteraturen [1]. Trauman både före och efter flykten har stor inverkan på individens fortsatta psykiska hälsa. Trauman före flykten kan vara krigsupplevelser, förlust av förälder genom våldsam död och kvarlämnande av syskon. Språk- och bostadsproblem, isolering och en oklar asylprocess är exempel på traumatiska faktorer efter flykten [2]. […](0 kommentar)

Malignt neuroleptikasyndrom
– sällsynt diagnos med hög dödlighet

Inom psykiatrin finns ett fåtal diagnoser med hög dödlighet genom somatiska komplikationer, som exempelvis malignt neuroleptikasyndrom (MNS), malign katatoni och serotonergt syndrom. Dessa tillstånd är viktiga att ha kunskap om även för dem som är verksamma inom andra medicinska specialiteter. Tillståndens likheter och skillnader är betydelsefulla i den kliniska diagnostiken och visar på intressant bakomliggande […](0 kommentar)

Fler dementa – men något minskad kostnad per person

Den kraftiga ökningen av antalet dementa personer de senaste decennierna i kombination med det faktum att vården och omsorgen av dessa personer oftast är mycket resurskrävande har beskrivits i närmast apokalyptiska scenarion i termer av »demensbomb« och »kostnadsbomb« [1]. Denna beskrivning har också förstärkts av det ansträngda ekonomiska läge som många kommuner och landsting befinner […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Inget stöd för »dubbel« dos av paracetamol

Koncentrations–effekt-sambandet för paracetamol är bristfälligt studerat. Data tyder på att analgesi erhålls vid plasmakoncentrationer över 3–5 mg/l, vilket vanligen uppnås vid rekommenderad dosering av 0,5 till 1 g paracetamol. Över denna nivå torde en högre plasmakoncentration inte ge en ökad effekt [1]. En högre dos (2 g) än rekommenderat (1 g) borde således inte ge […](0 kommentar)

Debatt och brev

Kvalitetsregisterarbete ska tåla granskning

Jag läste med stort intresse Bengt Järhults artikel »Kan kvalitetsregister värdera vårdkvalitet?« [1] och har sedan dess rekommenderat andra »registerentusiaster« att läsa den. I artikeln belyses flera problem med det sätt på vilket vissa registeranhängare förespråkar att registren ska användas, framför allt med den stora övertro som finns på registrens möjligheter att producera underlag för […](0 kommentar)

De psykiatriska kvalitetsregistren bidrar inte till ökad kunskap om sjukdom och behandling

Vetenskapsrådet har i dagarna utlyst sex halvtidsforskartjänster inom psykiatri för de närmaste sex åren. Det anses sensationellt att så mycket satsas på psykiatrisk forskning, och det kostar cirka tre miljoner om året. Mycket pengar. Å andra sidan: fyra pågående kvalitetsregister i psykiatrin, samt en satsning på några till, beräknas kosta staten mellan 12 och 15 […](0 kommentar)

Myndighetskontakter hinder för klinisk forskning

Vi noterar att Lena Marions i LT 13/2009 (sidan 904) slår huvudet på spiken i sin beskrivning av de höga trösklar som kan medföra att klinisk forskning blir oöverstigligt svår att genomföra. Vi presenterar här ett paradexempel på en sådan »tröskeleffekt«. Redan innan Socialstyrelsen levererade sin propå om att inkludera ett vetenskapligt arbete i ST-utbildningen […](0 kommentar)

Escitalopram ger större sannolikhet för remission än citalopram

I en artikel i Läkartidningen 12/2009 gör Sofie Schwan och Pär Hallberg, båda vid läkemedelsenheten i Uppsala, en översikt och bedömning av huruvida det finns någon kliniskt betydelsefull skillnad mellan escitalopram och citalopram. Vi anser att författarnas slutsats kan ifrågasättas. I översikten av Schwan och Hallberg ingår sex publicerade studier där escitalopram jämförs med citalopram […](0 kommentar)

Viktig diskussion om antidepressivas effekter

Syftet med vår artikel var att redovisa dokumenterade effekter utifrån publicerat material, och liksom vid flera tidigare evidensbaserade genomgångar av antidepressiva läkemedels effekter, utförda av till exempel SBU och NICE (National Institute for Clinical Excellence ) [1, 2], fokuserade vi på primära effektvariabler. Förändring av poäng enligt MADRS eller HAM-D är de rekommenderade primära effektmåtten […](0 kommentar)

Psykologiprofessorer vilseleder opinionen

Regeringen har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att staten ska satsa totalt 1 600 000 000 kronor under år 2009 och 2010 på en rehabiliteringsgaranti inom vilken långtidssjukskrivna personer »med icke specificer­ad smärta i rygg, axlar och nacke och/eller lindrig eller medelsvår ångest, depression eller stress« ska behandlas med psykologiska metoder, i allt väsentligt […](0 kommentar)

Forskningsresultaten inom KBT är otvetydiga

Tomas Eriksson påstår att vi [1] vilseleder opinionen när vi hävdar att KBT har ett starkt vetenskapligt stöd och är en effektiv behandlingsmetod vid de tillstånd som omfattas av regeringens rehabiliteringsgaranti. Vi har kommit fram till samma slutsatser som Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) gjort i sina utförliga rapporter om evidensbasen för olika former […](0 kommentar)

Akademikerförbundet SSR vill ha legitimation, inte »yrkesförbud«

Cirka 30 procent av alla patienter i primärvården har psykiska, psykosociala eller psykosomatiska problem. ­Depressioner är den största dia­gnosgruppen i sjukskriv­ningsstatistiken. Den första juli 2008 tecknade staten och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om en rehabiliteringsgaranti för evidensbaserade rehabiliteringsinsatser med syfte att få sjukskrivna att återgå snabbare i arbete. Ersättning enligt rehabiliteringsgarantin utgår bland […](0 kommentar)

Svår minnesförlust efter ECT
– liknande erfarenheter efterlyses

På kort tid har jag träffat två patienter som lider av svåra minnesstörningar som har uppkommit i direkt anslutning till genomgångna ECT-behandlingar. En gemensam nämnare är att båda har fått långa ECT-serier inom en relativt kort tidsrymd. Patient X är en 34-årig man som förra året fick sammanlagt 30 ECT-behandlingar inom loppet av ett halvår, […](0 kommentar)

LT debatt

Vi får inte släppa debatten om åtal mot läkare

De senaste åren har en rad läkare polisanmälts, åtalats och i vissa fall också dömts för misstag de begått i sin yrkesutövning. En psykiater dömdes efter att ha avskrivit ett vårdintyg, en kirurg fälldes efter att ha förlängt en operation, och nu senast rapporterade SvD att tre läkare i Stockholm polisanmälts av anhöriga för att […](0 kommentar)

Varför mäts blodtryck i svensk sjukvård
ofta rutinmässigt i liggande?

Redan 2001 påpekade jag i Läkartidningen [1] att man i alla anvisningar från blodtrycksexpertis för hur man rutinmässigt ska mäta blodtrycket slår fast att det ska mätas i sittande [2-4]. I de flesta av dessa dokument står inte ens angivet liggande som ett alternativ till sittande! I praktiskt taget alla de stora blodtrycksstudierna bygger resultaten […](0 kommentar)

Ledare

För lite statsbidrag och för sent

Försvagningen på arbetsmarknaden har redan slagit igenom i landstingens och kommunernas skatteunderlag. Det generella statsbidraget till landstingen skulle behöva höjas med minst 8 miljarder kronor i år och ytterligare 6 miljarder kronor från och med 2010 om verksamheten ska kunna upprätthållas på nuvarande nivå. Det är tidigare och betydligt mer än vad som aviserats i […](0 kommentar)

Aktuellt

Ökat hopp om diabetesvaccin

GAD (glutaminsyradekarboxylas) prövas nu i fas III-studier som vaccin för nyinsjuknade i typ 1-diabetes. Dessutom pågår studier med riskbarn som ännu inte insjuknat, med vuxna med den autoimmuna formen av typ 2-diabetes, samt en helt unik studie där biopsier från bukspottkörteln från både friska och nyinsjuknade vuxna analyseras före och efter GAD-behandling. Blir resultaten positiva […](0 kommentar)

Nej till utökad anmälningsplikt

I en utredning (SOU 2008: 130) om en ny körkortslagstiftning föreslås att läkare i framtiden ska vara skyldiga att anmäla inte enbart patienter som är »uppenbart olämpliga« att inneha körkort, utan även de som bara är rätt och slätt »olämpliga«. Läkarna ska alltså bli hårdare i sin bedömning av vilka patienter som ska anmälas till […](0 kommentar)

Läkarförbundet kräver vårdplatsgaranti

PAL-funktionen (patientansvarig läkare) fungerar inte alltid tillfredsställande. Om det råder stor enighet. För att bättre tillvarata patientens behov av kontinuitet och samordning har utredningen om patientens rätt i ett delbetänkande föreslagit att PAL ersätts av en »fast vårdkontakt« som utses av verksamhetschefen. Denna kontaktperson kan, men behöver inte, vara läkare. I sitt remissvar understryker Läkarförbundet […](0 kommentar)

Sjukvård som framtida exportindustri?

En rapport från regeringens Globaliseringsråd pläderar för en kunddriven och försäkringsfinansierad vård i syfte att gynna svenskt näringsliv. Den är en av flera aktuella rapporter kring globalisering av sjukvården. Förra veckan presenterades två. I samband med förslag till ett nytt EU-direktiv om patientrörlighet, och regeringsuppdraget »Entreprenörskap och upphandlingar av vård och omsorg«, duggar rapporter kring […](0 kommentar)

Notiser

Subvention upptäcks via journalsystemet

I framtiden kommer läkare att få information om hur läkemedel är subventionerade via journalsystemet. Senast den 31 december i år ska SIL, Svensk informationsdatabas för läkemedel, vara integrerat i samtliga landstings datasy­stem, enligt en överenskommelse mellan regeringen och SKL. Syftet med överenskommelsen är en effektivare läkemedelsanvändning. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, uppskattar att bara för blodtrycksmedicin […](0 kommentar)

LIF: Sänk priser för patent som gått ut

Läkemedelsindustriföreningen. LIF, föreslår att läkemedel vars patent löpt ut ska prissänkas med 65 procent, i de fall det finns generiska läkemedel på marknaden. Ett skäl är att patienter med särskilda behov ska ha fortsatt tillgång till originalläkemedlet när patentet gått ut. TLV välkomnar förslaget som ett snabbt sätt att få ner priserna till nivåer som […](0 kommentar)

Vårdgaranti till BUP skärps till 30 dagar

Vårdgarantin till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, skärps till 30 dagar för nybesök och ytterligare 30 för behandling. De landsting som klarar att korta köerna får dela på 214 miljoner kronor. Det meddelade regeringen när man förra veckan presenterade detaljerna i den satsning 650 miljoner på psykiatriområdet som aviserades i förra årets höstbudget. I satsningen ingår […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Patientsäkerhet

Patientsäkerhetsbetänkandet får ros – men också ris

Fredagen den 17 april var sista dagen för remissinstanserna att svara på betänkandet »Patientsäkerhet – Vad har gjorts? Vad behöver göras?« (SOU 2008:117) . I svaren till den 600 sidor långa utredningen ger många beröm till utredaren. Läkarförbundet tycker att förslaget att ersätta den nuvarande lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område med […](0 kommentar)

HSAN sågar patientsäkerhetsutredningen

–Vi tycker att det är så stora brister i utredningen att den inte på något sätt kan ligga till grund för lagstiftning, säger Aud Sjökvist, generaldirektör för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). När många andra remissinstanser berömmer utredningen för att vara grundlig och välskriven uttrycker HSAN sin besvikelse. På en sida räknar HSAN upp de […](0 kommentar)