Nr 21 2009

Kultur

Doktor Guillotin trodde inte på huvudets liv efter bilan

Två myter om Joseph Ignace Guillotin måste genast avlivas. Guillotin uppfann inte giljotinen. Han blev heller inte avrättad med den apparat som bär hans namn. Den unge Guillotin tog vid 23 års ålder examen i humaniora och teologi vid jesuitseminariet i Bordeaux. Men hans håg stod till den medicinska vetenskapen som han studerade i Reims. […](0 kommentar)

Stöd för läkare vid förskrivning till gravida

Janusfönstret är kronan på verket – direkt beslutsstöd för läkemedelsförskrivning till gravida och nyblivna mammor.Vem känner inte igen frågorna från gravida och nyblivna mammor om mediciner? Telefonsamtal och patientbesök till gynmottagningen, specialistvårdmottagningen, eller förlossnings- och nyföddhetsavdelningen: »Jag står på x-medicin«, »Tänk om jag måste göra abort«, »Måste jag sluta med y-medicin?«, »Kan jag amma fast […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Markera alltid operationsområdet!

I Socialstyrelsens vällovliga strävan att rensa bland gamla och alltför detaljerade föreskrifter har SOSFS 1989:1 upphävts. Den gällde åtgärder för att förhindra förväxlingar i synnerhet i samband med kirurgi och andra invasiva åtgärder. Bland annat föreskrevs obligatorisk markering av operationsområde vid ingrepp på extremiteter och pariga organ. Redan 1980 kom den första föreskriften om markering […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Blygsam absolut riskreduktion och osäkra långtidseffekter

JUPITER (Justification for the use of statins in the primary prevention: an intervention trial evaluating rosuvastatin) [1] är den första studie som visar att rosuvastatin har effekt på kliniskt relevanta mått som hjärtinfarkt, stroke och kardiovaskulär död. Rosuvastatin tar därmed ett steg framåt till samma nivå som tidigare väldokumenterade statiner, där främst simvastatin, prava­statin och […](0 kommentar)

Nya Rön

Strikt glukoskontroll kan öka dödligheten hos IVA-patienter

Hyperglykemi är vanligt hos svårt sjuka intensivvårdspatienter. Det är emellertid kontroversiellt om denna icke-diabetiska hyperglykemi ska normaliseras. Nyligen har belägg för att behandlingsprincipen inte förbättrar prognosen vid svår sepsis (VISEP-studien) publicerats [Läkartidningen. 2008;105:3516-7]. Nu har ytterligare en stor studie visat att strikt glukoskontroll (4,5–6,0 mmol/l) hos medicinska och kirurgiska intensivvårdspatienter, som vårdats mer än tre […](0 kommentar)

Ökad mortalitet hos storkonsumenter av rött kött

Individer som äter mycket rött kött och processat kött lever kortare än andra. Så kan man sammanfatta en studie som presenteras i tidskriften Archives of Internal Medicine. Studien har gjorts i USA och omfattar data från drygt 500 000 amerikaner i åldrarna 50–71 år. I samband med att undersökningen påbörjades i mitten av 1990-talet fick studiedeltagarna […](0 kommentar)

Manlig omskärelse minskar risken för HPV och HSV 2

Under de senaste åren har flera studier presenterats som visat att manlig omskärelse tycks skydda mot överföring av HIV. Nu har andra smittskyddsrelaterade fördelar med ingreppet belagts vetenskapligt. En undersökning presenterad i tidskriften New England Journal of Medicine visar att manlig omskärelse även tycks skydda mot överföring av humant papillomvirus (HPV) och herpes simplex typ […](0 kommentar)

Skållhett te ökar cancerrisken

Den som gillar att dricka sitt te skållhett bör överväga att låta drycken svalna lite. En studie från Iran, som presenteras i BMJ, visar nämligen att individer som dricker skållhett te, med en temperatur över 70 grader, löper ökad risk att drabbas av cancer i esofagus. Sedan tidigare kända riskfaktorer för esofaguscancer är alkohol och […](0 kommentar)

Registrering av kvalitetsparametrar visade ökning av komplikationer vid tyreoideakirurgi

Genom att i Shewharts diagram kontinuerligt registrera kvalitetsparamet­rarna rekurrenspares och hypopara­tyreoidism efter tyroideakirurgi kunde man upptäcka och analysera en tillfällig ökning av komplikationsfrekvensen. Detta är ett sätt att förbättra patientsäkerheten, enligt författarna till artikeln. Studien bygger på 1 114 tyreoideaoperationer, varav 85 procent totala tyr­eoid­ektomier och 24 procent med dia­gnosen cancer, under åren 2006–2007 vid en […](0 kommentar)

Gen kopplad till ökad risk för stroke

Den genetiska bakgrunden till stroke är i mångt och mycket höljd i dunkel. Nu har forskare från USA och ett flertal europeiska länder identifierat två punktmutationer (SNP, singelnukleotidpolymorfi) som ökar risken för ischemisk stroke. Forskarna presenterar sina rön i New England Journal of Medicine. Data från så kallad genome-wide association har inhämtats från flera studier […](0 kommentar)

Endast på webben

Socialstyrelsen oroad över LCHF-utbildning

Det skriver man som svar på ett brev från Dietisternas riksförbund. Läkarutbildningens nutritionsdel är enligt Socialstyrelsen »mycket bristfällig«, vilket gör att »förutsättningarna för den enskilde läkaren att bedöma information på området är begränsad«. Socialstyrelsen påpekar att det faktum att man gett klartecken för behandling av enskilda patienter med LCHF-kost under kontinuerlig läkarkontroll inte ska ses […](0 kommentar)

Uppsala universitet förnekar att student stängts av

Sedan landstinget i Uppsala län fått klart för sig att mannen, som dömdes för ett uppmärksammat mord på en fackföreningsman 1999, antagits till läkarutbildningen meddelade man med hänvisning till ett utlåtande från Socialstyrelsen att man inte tänkte bereda praktikplats för studenten. Motiveringen var att det skulle kunna skada förtroendet för vården. Universitetet vände sig då […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Plasmodium knowlesi
– den femte malarian

Malaria har sedan årtusenden plågat människorna på jorden. Infektionen dödar upp emot en miljon varje år, var­av de flesta är barn i Afrika söder om Sahara [1]. Under modern tid har man betraktat enbart fyra arter av Plasmodium som humanpatogena, men ny kunskap gör att vi nu måste räkna apparasiten Plasmodium knowlesi till de arter […](0 kommentar)

JUPITER kan ge paradigmskifte i prevention av hjärt–kärlsjukdom

Att inflammation är ett viktigt inslag i aterosklerosens uppkomst och utveckling står numera klart. Ett i dag omtvistat ämne inom kardiovaskulär medicin är huruvida C-reaktivt protein (CRP), en inflammationsmarkör och komponent i akutfassvaret, är en orsaksfaktor i aterogenesen. Om så är fallet kan det har stor betydelse för framtida riskbedömning och preventiv behandling av hjärtinfarkt […](0 kommentar)

Nya behandlingsmöjligheter vid kronisk ITP hos vuxna

Trombocyter bildas från megakaryocyter i benmärgen. En megakaryocyt kan fragmenteras i upp till 3 000 trombocyter. Trombocyterna har en kort livslängd på omkring 8 dygn och elimineras därefter av makrofager främst i mjälten men även i levern och i benmärgen. Produktionen av trombocyter är hög och regleras av tillväxtfaktorn trombopoetin (TPO) som bildas konstitutivt i levern […](0 kommentar)

Höjd kunskapsnivå önskvärd inom suicidprevention

Antalet självmord som årligen sker i Sverige är ungefär tre gånger högre än antalet dödsoffer i trafiken [1]. Det har under senare år inte skett någon nedgång i antalet självmord hos unga människor (15–24 år), till skillnad från i andra åldersgrupper. Antalet unga individer som behandlats inom slutenvården efter olika former av självskadebeteende ökar för […](0 kommentar)

Sjukvårdens arbete med sexuellt överförda infektioner har brister

Sexuellt överförda infektioner (sexually transmitted infectons, STI) är i dag ett stort nationellt och globalt problem. Sedan mitten av 1990-talet kan man konstatera en kraftig ökning av antalet rapporterade fall av klamydia [1-5]. Klamydia faller under smittskyddslagen, vilket innebär att den är anmälningspliktig och att sjukvården måste utföra smittspårning utifrån varje nytt fall [6]. Sjukvården […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m

Ladda ner pdf genom att klicka på texten »Läs artikeln som PDF« här över eller under.(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

Ladda ner pdf genom att klicka på texten »Läs artikeln som PDF« här över eller under.(0 kommentar)

Patientsäkerhet

»Räddade över 1 500 liv«

Förebild för Operation Life, som startade i april 2007, var den omtalade amerikanska patientsäkerhetskampanjen »Save 100 000 lives«. Man räknade om de amerikanska talen till danska förhållanden, höjde ambitionen en aning, och fastställde målet att rädda 3 000 liv på två år. Nu har kampanjen precis avslutats, och totalresultatet blir klart först i sommar. Vad man vet […](0 kommentar)

»Otrolig styrka att vi är fristående«

I styrelsen för Dansk Selskab for Patientsikkerhed sitter representanter för både vårdgivare, yrkesförbund, patientorganisationer, industri och forskning. Att skapa en bred och oberoende organisation för att driva patientsäkerhetsfrågor var ett självklart val, understryker sekretariatschefen Beth Lilja: – Det är en otrolig styrka att vi är fristående, säger hon. Hade vi varit en del av sjukhusägarnas […](0 kommentar)

Osäkerhet om svenskt patientsäkerhetscentrum

Patientsäkerhetsutredningen föreslår att ett nationellt centrum för att driva patient säkerhetsfrågor ska inrättas i Sverige. Men det är ännu inte klart hur ett sådant centrum ska se ut eller om det verkligen blir av. Ett av förslagen från den svenska Patientsäkerhetsutredningen, som lades fram i december, är att ett nationellt patientsäkerhetscentrum ska inrättas. Sverige behöver […](0 kommentar)

Ledare

Tydligare tider för vårdkö och kontakt

Andra delbetänkandet från den statliga utredningen »Patientens rätt« har varit ute på remiss. Läkarförbundet välkomnar förslagen att stärka patientens ställning. Samtidigt ser vi att vissa delar behöver justeras. Läkarförbundet är kritiskt till hur den svenska vårdgarantin fungerat hittills. Den så kallade kömiljarden har gjort att många landsting arbetar med ökad tillgänglighet. Läget är nu väsentligen […](0 kommentar)

Bra med självständigare lärosäten

Läkarförbundet har lämnat synpunkter på betänkandet »Självständiga lärosäten«. Att landets universitet och högskolor måste få en friare ställning håller förbundet med om. Dock avstyrker vi förslaget om lokala anställningsordningar och en lokal befattningsstruktur. Här är en nationell reglering bra för ett jämförbart och opartiskt system, samtidigt som förutsägbarheten i karriärgången blir större. På tvärs mot […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Dags att utbilda legitimerade självmordsassistenter?

Daniel Brattgård, Niels Lynöe och Barbro Westerholm (BLW) skriver tillsammans (Läkartidningen 11/2009, sidorna 794-6), och Niels Lynöe (NL) skriver även själv (Läkartidningen 12/2009, sidorna 832-3), att de förstår »att frågor om döden i allmänhet och dödshjälp (!) i synnerhet väcker mycket starka känslor«. Psykologiserande i all ära, men det vore bättre om man som representanter […](0 kommentar)

Niels Lynöe har rätt på felaktiga grunder

I LT Debatt (LT nr 12/2009, sidorna 832-3) resonerar Niels Lynöe i många stycken intressant, men inte alltid invändningsfritt, under rubriken »Även det etiska resonemanget måste följa vissa spelregler!«. Saken gäller argument som använts i debatten om »vård i livets slutskede – avslutande av livsuppehållande behandling, palliativ sedering och olika former av dödshjälp«. Lynöe vill […](0 kommentar)

Lynöe ska inte bestämma hur vi ska diskutera medicinsk-etiska frågor

I ett inlägg i (Läkartidningen nummer 12/2009) [1] tar Niels Lynöe upp hur diskussionen kring etiska frågor som »kan väcka starka känslor« bör gå till, till exempel frågor om »vård i livets slutskede – avslutande av livsuppehållande behandling, palliativ sedering och olika former för dödshjälp«. Lynöe hävdar att diskussionen i dessa frågor präglas av en […](0 kommentar)

Eutanasidebatten befinner sig på ett sluttande plan

Den debattmetod Niels Lynöe (NL) använder – att undvika att besvara viktiga frågor genom att ironisera över dem – är inte ovanlig i akademiska kretsar. Hur fruktbar den är i en diskussion om införande av dödshjälp i Sverige kan man ha olika åsikter om. Dessutom är hans eget etiska resonemang i flera stycken diskutabelt vad […](0 kommentar)

Är det rätt att legalisera läkarassisterat självmord i livets slutskede?

Ett uttalande från en ledande företrädare för läkarkåren, tillika anhängare av dödshjälp, publicerat i Svenska Dagbladet lyder som följer: »Om läkaren vet att patienten skall avlida, är det inte lika viktigt att dosera exakt rät.« En sådan formulering vittnar om bristande respekt för människovärdet i livets slutskede. Man ifrågasätter efter ett sådant uttalande SMER:s trovärdighet […](0 kommentar)

Efterlyses: Konstruktiv debatt om sjukhus-tv

Björn Ragnarsson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala samt talesmän för tv anklagar oss för att vara oetiska när vi med stöd av vetenskapliga analyser av innehållet i tv-serien »Sjukhuset« väcker frågor om bland annat patientintegritet. I artikeln efterlyste vi vetenskapliga effektstudier av hur vårdverksamhet påverkas av tv:s närvaro samt studier av hur medverkande patienter upplevt […](0 kommentar)

Oetiskt angrepp på tv-serien »Sjukhuset«

I Läkartidningen nr 17 ifrågasätter docent Jörgen Lundälv, Umeå universitet, och Karin Fogelberg, lektor vid Göteborgs universitet, etiken i TV3:s dokumentärserie »Sjukhuset«. Detta utifrån den studie de gjort av första säsongens avsnitt. Forskarna påstår felaktigt att medverkande patienter systematiskt ska ha filmats innan de tillfrågats och spekulerar om att vården skulle påverkas negativt av tv-teamets […](0 kommentar)

LT debatt

Patientsäkerheten – USA lämnar den väg som utredning föreslår i Sverige

Betänkandet (SOU 2008:117) handlar i grunden om två viktiga aspekter som berör eller kommer att beröra alla medborgare. Den första är förväntan om att vården, liksom flyget och kärnkraftsindustrin, kontinuerligt ska arbeta för inget ska gå fel. Den andra aspekten handlar om att kunna upprätthålla ett förtroende och en tillit till vårdens kompetens. Eftersom behandling […](0 kommentar)

Debatt och brev

Nollvisionen för självmord bryter tabubeläggningen

Herman Holm, utredare på Sveriges Kommuner och Landsting, tidigare chef för psykiatrin vid Universitetssjukhuset i Malmö och Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, har tillsammans skrivit en debattartikel i Läkartidningen (17/2009, sidorna 1153-4) i vilken de pekar på att regeringens nollvision för självmord kan få motsatt effekt. De menar att en nollvision inte är ett […](0 kommentar)

Kvalitet – en fråga för professionens omdöme

För ett halvår sedan ställde distriktsläkarna Bengt Järhult, Sven Engström och Kjell Lindström i Läkartidningen frågan om kvalitetsregister kan värdera vårdkvalitet [1]. De besvarade den nekande. De fann att sådana register vare sig mäter eller värderar vårdkvalitet. Till detta är registrens mått alldeles för ofullständiga med brister i urval och jämförbarhet mellan underliggande grupper. De […](0 kommentar)

Är vi rädda för att resultaten inte ska vara de önskade?

Undertecknad är en av initiativtagarna till Nationellt kvalitetsregistret för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD – BUSA. Min personliga motivation till detta är att det under de senaste tio åren skett en mycket stor ökning av förskrivningen av centralstimulerande medel till barn och ungdomar. Även vuxna har nu börjat behandlas i allt större utsträckning. Genom forskning vet […](0 kommentar)

Satsa på kunskap i stället för kontroll!

Den psykiatriska vården kan förbättras (och gör det) utan att man fyller i kontrollregister för varje patient. Men jag håller med om att uppföljning är viktigt. Vi har därför under två år följt 133 centralstimulantiabehandlade patienter med ADHD som behandlats vid den neuropsykiatriska enheten vid Norra Stockholms psykiatri avseende effekt och biverkningar [manus; preliminärt accepterat […](0 kommentar)

Så vill vi ha det nya ersättningssystemet

Det är glädjande att Eva Nilsson Bågenholm vill arbeta för mångfald (LT 17/2009, sidan 1196). Också i framtidens sjukvård behövs det små mottagningar som kan erbjuda den kontinuitet och det personliga ansvarstagande som många patienter efterfrågar. För att det ska bli möjligt behövs ett sjukvårdssy-stem som ger säkerhet för den enskilde läkaren samtidigt som det […](0 kommentar)

Aktuellt

AT vara eller icke vara

Sverige är inte ensamt om att kräva praktisk tjänstgöring av blivande läkare innan de kan legitimeras. Danmark med sin »turnus« och Storbritannien med sitt »internship« är exempel på länder vars system påminner mycket om det svenska. Det dominerande mönstret i Europa är dock att en student kan hämta ut sin legitimation direkt efter avklarad grundutbildning. […](0 kommentar)

Vård över gränserna knäckfråga i Europa

Ska man som EU-medborgare kunna få sjukvård i hela EU med pengar från sitt eget landsting eller motsvarande? Ja, tillstyrkte EU-parlamentet nyligen i ett beslut kring det så kallade patientrörlighetsdirektivet. Någon anstormning till vård utomlands väntas dock inte. De flesta vill ha vård i sin närhet. Alla svenska partier som i dag är invalda i […](0 kommentar)

Hägglund hoppas på beslut under året

Ett antal prejudicerande domar i EG-domstolen har öppnat möjlighet för patienter att söka vård i andra länder och få betalt i efterskott av det egna landet. För närvarande uppskattas 800–1 000 sven­skar ha nyttjat möjligheten. – Det kommer att vara en företeelse på marginalen. De patienter som vill känna sig säkra på att få ersättning ska […](0 kommentar)

Ska AT vara kvar eller bakas in i grundutbildningen?

Läs även huvudartikeln:AT vara eller icke vara; EU-harmoniseringen av läkarutbildningen Karin Bäck, AT-läkare vid Timrå vårdcentral– Spontant skulle jag säga att AT ska vara kvar. Jag är snart klar med min AT och det har varit otroligt lärorikt. Om det var en del i utbildningen är jag osäker på om man skulle få samma kvalitet. […](0 kommentar)

Nationell certifiering i (S)-program

Socialdemokraterna kommer i sitt nya sjukvårdspolitiska program att föreslå en nationell certifiering för alla vårdgivare i det offentliga systemet. – Kvalitet och säkerhet är de viktigaste vårdfrågorna – tillgängligheten är sekundär. Det är bara en tidsfråga innan vi får en politisk debatt om vårdens kvalitet, säger Ylva Johansson, socialdemokraternas talesman i hälso- och sjukvårdsfrågor. – […](0 kommentar)