Nr 32 2009

Kultur

Människans kropp och själ bär vittne om evolutionen

Det hände någonting utomordentligt på den östafrikanska savannen för 200 000 eller 300 000 år sedan. Vetenskapen har inte riktigt reda på vad, eller exakt när, men fynd pekar på att det som hände just vid denna tid påskyndade en arts förvandling från ett vanligt däggdjur till den tänkande varelse som i dag kallas Homo sapiens sapiens, […](0 kommentar)

Kämpedos av kunskap om modern lungmedicin

Medicinen som vetenskap är gränslös och universell, men den gamla goda läke­konsten har till och med i modern tappning förvånande stark koppling till lokal tradition och kultur. Därför är det viktigt att publicera anpassad litteratur och läromedel på det egna språket. Studentlitteratur i Lund har systematiskt gått in för detta sedan 60-talet (se Läkartidningen nr […](0 kommentar)

Berättelsen om de utvecklingsstörda

Karl Grunewald har gjort en makalös prestation med sin berättelse om de utvecklingsstördas historia »Från idiot till medborgare«. Här fullföljer han sin enträgna kamp för att synliggöra dem som samhället under långa tider har glömt bort, gömt undan, låtit leva under vidriga förhållanden, men som i dag i mångt och mycket lever som andra ute […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Bedräglig känsla av trygghet?

Nu vet vi. Den nya influensan kommer att härja i höst. Men vår beredskap är god. Skeppslaster med vaccin är på väg mot landets gränser. Planer smids. Vi kommer att vara beredda. Jag vet inte om det beror på sommarledighetens lättja, psykologiska försvarsmekanismer eller lyckad retorik, men sprids det inte en bedräglig känsla av trygghet […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Medelhavskosten skyddar hjärtat

Debattens vågor har länge gått höga om vilken mat som är den bästa för kardiovaskulär prevention – alltifrån speciella dieter (t ex Atkins, stenålderskost, me­del­havskost) eller speciella kostkomponenter (t ex högt eller lågt intag av fett, frukt, mat med varierande glykemiskt index). Några besvikelser har noterats på vägen, t ex att inga fördelar kunnat rapporteras när diverse vitaminer […](0 kommentar)

Nya Rön

Många bröstcancerpatienter tar antioxidanter

Många kvinnor med bröstcancer tar på eget bevåg supplement av antioxidanter trots att kunskapen om hur dessa påverkar cellgiftsbehandling är mycket begränsad; detta enligt en amerikansk studie som presenteras i tidskriften Cancer. Till antioxidanter hör bl a vitaminerna E och C samt betakaroten. Dessa säljs som bekant som tillskott, och marknaden för detta växer. I vilken […](0 kommentar)

Träning i simulator gav kirurgisk färdighet

Att träna i en simulator är ett mycket bra sätt att förbereda sig inför laparoskopisk kirurgi. Så kan man sammanfatta en dansk studie som presenteras i tidskriften BMJ. Författarna har låtit elva ST-läkare i gynekologi och obstetrik träna laparoskopisk salpingektomi i en datorsimulator under sitt första och andra utbildningsår. Läkarna kom från sex olika gynekologiska […](0 kommentar)

Bukaortaaneurysm och familjescreening

Bukaortaaneurysm är vanligt förekommande i åldersgrupperna över 60 år och en viktig dödsorsak. Familjär anhopning av bukaortaaneurysm har beskrivits sedan över 30 år, men tidigare studier är baserade på patientmaterial från ett eller ett fåtal centra och retrospektiva journalstudier med enkäter. Det saknas kunskap om hur denna patientgrupp och deras anhöriga ska informeras om den […](0 kommentar)

Validerad checklista för hela operationsprocessen

Checklistor används alltmer i sjukvården för ökad patientsäkerhet. I Läkartidningen har WHO:s checklista för säker kirurgi och hur denna nu lanseras i Sverige beskrivits. de Vries och medarbetare beskriver nu hur de tagit fram en checklista, SURPASS, för användning vid kirurgi [1]. Medan WHO:s checklista täcker endast det perioperativa omhändertagandet är SURPASS avsett att täcka […](0 kommentar)

Dödligheten i subaraknoidal­blödning sjunker

Dödligheten i subaraknoidalblödning har sjunkit under de senaste tre decennierna. Det är det viktigaste rönet i en sammanställning som presenteras i Lancet. Studien är en metaanalys där författarna, med hjälp av PubMed, har sammanställt studier publicerade under perioden 1995–2007. Man har plockat ut 33 studier kring subaraknoidalblödning från aneurysm, vilka sammantaget omfattar 8 739 patienter. Studien […](0 kommentar)

Schizofrenins samband med våldsbrott ifrågasatt

Samhällsdebatten om våldsbrott, särskilt s k vansinnesdåd som de i Åkeshov och Gamla stan i Stockholm 2003, fokuserar ofta på för­övarnas psykiska sjukdom och den psykiatriska vårdens (eller bristen på) eventuella del i det som inträffat. Den psykiska sjukdomen, när den förekommer, antas ofta ha orsakat våldet. I Sverige prövas också sådana eventuella samband vid rättspsykiatriska […](0 kommentar)

Rättelse

Frågetecken?

(0 kommentar)

Debatt och brev

Frågan värd en mer nyanserad diskussion

Torbjörn Tännsjö återkommer i LT 28–29/ 2009 (sidorna 1796-7) till sin uppfattning att det bör vara föräldrarnas sak att besluta om avbrytande av livsuppehållande behandling av mycket för tidigt födda barn. Fortfarande lämnar han dessvärre avgörande frågor obesvarade. Han förklarar till exempel inte hur han tänker sig att den aktuella gruppen barn ska avgränsas och […](0 kommentar)

SBU bör utreda vad som är en evidensbaserad och kostnadseffektiv statinanvändning

Behandling med simvastatin är den dominerande terapin för kardiovaskulär prevention hos högriskpatienter med ordinära till måttligt förhöjda lipidhalter. Statinbehandling är klart indicerad för sekundär prevention, medan ställningstagande till behandling av patienter för primär prevention bör baseras på en individuell riskskattning [1, 2]. Vår rekommendation för Stockholms läns landsting i Kloka listan [3] är att det […](0 kommentar)

Även extremt underburna barn har rätt till fullvärdig vård

I ett debattinlägg i Läkartidningen argumenterar Torbjörn Tännsjö för att det bör vara föräldrarna som avgör hur aktivt sjukvården ska agera när ett barn föds mycket för tidigt, eller om insatt livsuppehållande behandling ska avslutas [1]. Enligt Tännsjö bör föräldrarna bestämma vårdinsatsens omfattning sedan de informerats om och tagit ställning till statistiska data om överlevnad […](0 kommentar)

Beslutet kan inte tas ensidigt av föräldrarna

Filosofen Torbjörn Tännsjö argumenterar för föräldrars rätt att besluta om livsuppehållande behandling för barn med extremt för tidig födelse [1]. En människa som föds mycket för tidigt har samma värde som andra människor. Vårdbehovet vid detta tillstånd dikteras av möjligheten att vinna ett rimligt intakt liv, på samma sätt som vid andra dödliga sjukdomar som […](0 kommentar)

Tampongen Ellen bör regleras som ett läkemedel

Genmäle till debattinlägg av Monica Walter, Ellen AB, i LT 28/2009 (sidan 1840). Ellen är en menstruationstampong som innehåller levande mjölksyraproducerande bakterier. Produkten är enligt tillverkaren avsedd att återställa den mikrobiologiska balansen i den vaginala slemhinnan. Det finns ingen medicinteknisk komponent i tampongen. Bakterier som används för ett medicinskt syfte ska uppfylla kraven för läkemedel. […](0 kommentar)

Konferens i Kina om privat sjukvård i låginkomstländer

En stor del av sjukvården i Kina finansieras för närvarande med patientavgifter. Det har lett till att många familjer utarmas ekonomiskt när någon i familjen blir allvarligt sjuk. För att motverka detta inför nu Kina en obligatorisk sjukförsäkring som skall ge täckning för basal sjukvård. Det berättade dr Hao Chai Lei, chef för Health Policy […](0 kommentar)

Patienten och anhöriga kunde höra hjärtat slå – sällsynt fall i primärvården

I bruset av vanliga infektioner och folksjukdomar på en primärvårdsmottagning kommer även sporadiska fall av sällsynta symtom och åkommor. Ett ovanligt och svårtolkat symtom på vår mottagning visade sig vara ett fall av »noisy or clicking pneumothorax«. Patienten, en 23 år gammal tidigare helt frisk man, sökte på grund av att han själv hört ett […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Antikroppar mot cyklisk citrullinerad peptid indikerar reumatoid artrit

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk systemisk inflammationssjukdom med stor risk för funktionsnedsättning och ökad komorbiditet över tid för de drabbade patienterna. Reumatoid artrit är en av de vanligaste autoimmuna sjukdomarna, med en prevalens på 0,5–1 procent. I de inflammerade lederna destrueras brosk och lednära benvävnad, men också and­ra organ, såsom blodkärl, hjärta och lungor, […](0 kommentar)

Anfalls­utlösande faktorer vid migrän

Migrän är i huvudsak ett tillstånd som karakteriseras av återkommande anfall av kraftig huvudvärk associerad med illamående eller kräkningar samt ljus- och ljudkänslighet. En genetisk predisposition i kombination med sensibilisering av delar av nervsystemet ligger sannolikt bakom anfallsbenägenheten [1]. Etiologin är emellertid i stort sett okänd, men sannolikt multifaktoriell, och troligen startar ett migränanfall långt […](0 kommentar)

Goda långtidseffekter av rehabilitering i varmt klimat

Att fysisk aktivitet och träning är både hälsofrämjande och förebyggande och därför används som behandling vid ett stort antal sjukdomstillstånd är kända fakta [1]. En nyligen gjord sammanställning visar dessutom att sjukgymnastik med inriktning mot konditions- eller styrketräning ger goda effekter vid flera kroniska sjukdomar, däribland reumatoid artrit (RA), ankyloserande spondylit, AS, (pelvospondylit/Mb Bechterew), olika […](0 kommentar)

Behandling med insulinpump vid vård på sjukhus bör ifrågasättas

Allt fler patienter med typ 1-diabetes behandlas med insulinpump. Detta medför att det blivit allt vanligare att läkare inom olika specialiteter stöter på dessa patienter, t ex i samband med akut sjukdom. Det är då viktigt att ha kunskap om hur man hanterar insulinbehandling i akuta situationer. Vi vill här belysa detta med tre patientfall som […](0 kommentar)

Att tro på sig själv – grund för lyckad rehabilitering

Många patienter som genomgått en till synes lyckosam rehabilitering efter en ortopedisk skada klarar, vill eller vågar inte återgå till sin tidigare fysiska aktivitetsnivå. Olika orsaker till detta har föreslagits, t ex att patienten har en otillräcklig mental beredskap, ett yttre »locus of control« (dvs att patienten är starkt beroende av andra personer för sin […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Patientsäkerhet

»Alla kan lära av felen som begås«

– De första månaderna gick i stort sett helt och hållet åt till att formulera ett remissvar på Patientsäkerhetsutredningens betänkande. Det säger Aud Sjökvist. Hon är förvånad över att så många lovordade utredningen. HSAN var inte nådig i sitt svar, som var så omfattade att det i sig nästan utgjorde en egen utredning (se LT nr […](0 kommentar)

Aud Sjökvist brinner för sitt nya jobb

Aud Sjökvist är född och uppvuxen i Danmark. Direkt efter gymnasiet började hon på Lärarhögskolan men avbröt studierna i förtid för att följa med sin dåvarande make till Norge. Där blev hon hemmafru några år. I mitten av sjuttiotalet flyttade hon till Sverige och utbildade sig till sekreterare för att sedan börja arbeta på ett […](0 kommentar)

Anmälningarna till HSAN ökar men de från Socialstyrelsen minskar

Under flera år har anmälningarna till HSAN ökat. I början av 2000-talet gjordes runt 3 000 anmälningar varje år, 2008 anmäldes 4 624 ärenden. – Folk vet numera vad de har för rättigheter och de gör rätt i att utkräva dem. Det är ingen konstig utveckling, den hör ihop med hela samhällsutvecklingen, jag tror att den kommer att […](0 kommentar)

HSAN-beslut kan överklagas i flera instanser

Till de två sistnämnda krävs emellertid prövningstillstånd. Mer än vart fjärde avgjort ärende överklagas. När en yrkes­utövare överklagar blir Socialstyrelsen motpart. Drygt 6 procent av de överklagade ärendena ändras i sak. I fjol skärptes ingen påföljd utan domarna innebar endast mildrande ändringar. HSAN skriver i sin årsredovisning »Domstolen har uppenbarligen, i likhet med Socialstyrelsen, en […](0 kommentar)

LT debatt

Säkerställ den socialmedicinska kompetensen!

I ett samhälle med snabb förändringstakt är behovet av kunskap om sociala faktorers betydelse för hälsan särskilt stort. Vi ser i dag ökande inkomstskillnader och växande arbetslöshet, och samtidigt en utveckling av sjukdomspanoramat mot sjukdomar med tydliga sociala bakgrundsfaktorer och, särskilt, en ökande psykosocial ohälsa. En ökad andel av hälso- och sjukvårdens patienter har sjukdomar som […](0 kommentar)

Endast på webben

Vem ska bestämma om det underburna barnet?

Även extremt underburna barn har rätt till fullvärdig vård Gunnar Sjörs Beslutet kan inte tas ensidigt av föräldrarna Stellan Håkansson Frågan värd en mer nyanserad diskussion Elisabeth Rynning(0 kommentar)

Ledare

En gigantisk uppgift väntar

Under de senaste månaderna har vi i tidningar och andra media matats med information om den nya influensan, i folkmun ofta kallad svininfluensan. Sällan har en nyhet väckt så stort intresse under så lång tid. Under hösten befaras smittan få stor spridning i Sverige och vi läkare har en viktig roll att axla både när […](0 kommentar)

Aktuellt

Långtidseffekterna börjar klarna

Det är nu tio år sedan de förs­ta biologiska läkemedlen introducerades inom reumatologin. Det var de två TNF-alfa-hämmarna infliximab (Remicade) och etanercept (Enbrel) som kom nästan samtidigt 1999. I ett slag förändrades reumatologin från att ha varit en specialitet med relativt lite att erbjuda sina patienter i form av lindring och bot till att bli […](0 kommentar)

»Biologiska läkemedel inte farligare än andra«

Biologiska läkemedel ger inte fler biverkningar än and­ra läkemedel, menar Läkemedelsverket. Detta trots att myndigheterna har tvingats varna för nya och okända biverkningar hos närmare vart fjärde biologiskt läkemedel som godkänts i Europa och USA. I höstas publicerade en holländsk forskargrupp en studie i JAMA som visade att närmare var fjärde av de 174 biologiska […](0 kommentar)

Allt fler östuniversitet startar läkarutbildning på engelska

Medicinutbildning på engels­ka har blivit en lönsam affärs­idé för fattiga univer­sitet i det gamla Östeuropa. Vid det här laget finns minst 40 engelskspråkiga utbildningar i öst – och svenska studenter är attraktiva eftersom de får ta med sina studie­lån utomlands. Nya EU-länderna Ungern, Polen, Rumänien, Bulgarien, Tjeckien, Slovakien, Lettland, Litauen och Estland – alla har […](0 kommentar)

Massvaccinering stor utmaning för landstingen

I slutet av september ska vaccinet mot den nya influensan A(H1N1) börja levereras till en plats någonstans i Sverige, för transport till lagerutrymmen och vidare ut till landets vårdcentraler och andra lokaler där vaccinering sker. Hur den distributionen ska gå till är inte klart än, inte ens huruvida man ska använda befintliga system eller göra […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Hur påverkar ibuprofen nedbrytningen av alkohol?

Frågeställaren har nyligen haft ett par patienter som säger sig ha tagit terapeutiska eller högre doser av ibuprofen i samband med alkoholkonsumtion. Etanolkoncentrationen, mätt i utandningsluft, har inte sjunkit som förväntat hos dessa patienter. (Bristfällig mätutrustning har också misstänkts.) Det finns ingen uppenbar teoretisk mekanism för en farmakokinetisk interaktion mellan etanol och ibuprofen. Vi har […](0 kommentar)