Nr 34 2009

Kultur

Omtvistade tekniker som utmanar etiken

Xenotransplantation var namnet på ett hett medicinskt forskningsområde på 1990-talet. Tekniken att transplantera över gränsen mellan olika arter, från djur till människa, härbärgerade många möjligheter. I transplantationsvärlden förväntades inte minst lösningar på problemen med organbrist. Vid millennieskiftet 2000 hade forskningen om xenotransplantation likväl tappat fart. Framför allt hade varningarna för virussmitta tagit udden av den […](0 kommentar)

Människans musikaliska hjärna – unik i djurvärlden

Det finns olika uppgifter om vad som skiljer människan från de övriga djuren – språket ligger högt på listan, den motstående tummen brukar nämnas. Men också musiken utgör ett av människans absoluta särmärken. Vi är ensamma om den lek med ljud, som vi kallar musik. De »sjungande« djuren nyttjar bara signaler, de är inte i […](0 kommentar)

Svårigheten att citera rätt – bra bevis på Murphys lag

Carl Hampus Lyttkens inledde ett välskrivet och humoristiskt debattinlägg i Läkartidningen nr 5/2009, om sjukvårdens alkoholskadeförebyggande arbete, med att citera Murphys lag: »If anything can go wrong it will«. Man kan med ganska stor säkerhet säga att citatet är felaktigt återgivet. För egen del har jag till nyligen varit övertygad om att det rätteligen ska […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

E-hälsa leder till EU-hälsa?

Begreppet e-hälsa omfattar all användning av informations- och kommunikationsteknik inom hälso- och sjukvårdssektorn. För oss som är verksamma i denna sektor är det uppenbart att det skett en mycket snabb utveckling under de senaste tio åren. Pappersjournaler har ersatts av datajournaler, pappersrecept av e-recept och röntgenskåp med kärvande skärmar av digitala bilder på dataskärm. Mycket […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Postmenopausal hormonterapi
– en uppdatering

Den medicinska diskussionen om könshormoners betydelse för kvinnors hälsa och sjukdomar är livlig, och den tilldrar sig också ett stort allmänt intresse. I Sverige finns omkring 1,8 miljoner kvinnor över 50 års ålder, vilket motsvarar 20 procent av befolkningen. Under senare år har debatten om hormonbehandling fokuserats på möjliga risker och präglats av en stor […](0 kommentar)

Nya Rön

Omfattande mental ohälsa i Kina

173 miljoner kineser, motsvarande 17 procent av landet befolkning, lider av mental ohälsa, vilket är långt fler än vad som tidigare befarats, enligt en studie i Lancet. Författarna har screenat över 63 000 kineser från fyra provinser, boende i såväl städer som på landet, för mental ohälsa. Man har använt frågeformuläret Struct­ured clinical interview for DSM […](0 kommentar)

Laserterapi vid akut ischemisk stroke visar intressant resultat

Vi saknar i dag effektiv behandling för många patienter med akut ischemisk stroke. Trombolysbehandling har visat relativt lovande resultat, men behandlingen måste påbörjas inom 4,5 timmar efter insjuknandet [1], vilket begränsar antalet lämpliga patienter. Därför får i Sverige endast ca 5 procent av alla patienter med isch­emisk stroke sådan behandling. Experimentella studier på försöksdjur med […](0 kommentar)

Diabetes sprids snabbt i Asien

Prevalensen av typ 2-diabetes ökar mycket snabbt i Asien. Det visar en sammanställning presenterad i JAMA. Författarna har gjort en omfattande genomgång av engelskspråkiga medicins­ka artiklar och studier som publicerats under perioden 1980–2009. De oroas av den utveckling de noterat i regionen. Tittar man specifikt på Kina konstaterar författarna att 1 procent av alla kineser […](0 kommentar)

Hormonspiral effektiv vid rikliga mensblödningar

Rikliga menstruationer är en vanlig orsak till att kvinnor söker gynekolog och en av de vanligaste indikationerna för hysterektomi. Alternativa behandlingsmetoder är endometrieablation, där slemhinnan i uterus destrueras, eller insättning av en gestageninnehållande spiral. I majnumret av Obstetrics and Gynecology publiceras en metaanalys där man noterar samma terapeutiska effekt av båda metoderna. Författarna har i […](0 kommentar)

Ledare

Vårdfrågor under ordförandeskapet

Den 1 juli tog Sverige över ordförandeskapet i EU. Svenska regeringen leder och driver arbetet i EU:s ministerråd under det kommande halvåret. Flera viktiga frågor som rör hälso- och sjukvård ärvs från tidigare ordförandeskap. Dessutom sätts några nya frågor på agendan. I Sverige kommer det att anordnas flera konferenser och möten under hösten för att […](0 kommentar)

Debatt och brev

Etik, prioriteringar och värdegrund

I Läkartidningens spalter och i dagspress har de senaste månaderna diskuterats etiska frågeställningar. De har rört läkarassisterat självmord [1-4], avslutad respiratorbehandling hos spädbarn [5] och prioriteringsmodeller i Östergötland och Västerbotten [6, 7]. Statens medicinsketiska råd har kritiserat Prioriteringscentrums (PC) jämställande av behovsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen [8]. Ämnena kan tyckas spre­tiga att kommentera i ett inlägg. Om […](0 kommentar)

Dags att ändra på forskarutbildningen!

Vi har under många ­år undervisat i me­dicinsk statistik och metodgranskat ma­nuskript för vetenskapliga tidskrifter. Våra erfarenheter gör att vi ifrågasätter om den traditionella forskarutbildningen i medicinsk statistik verkligen har rätt inriktning. Vi anser att en om­prövning bör göras och att stora förbättringar kan åstadkommas med små insatser, inte bara för medicinsk statistik utan för […](0 kommentar)

Livsstilsförändring och läkemedel kompletterar varandra

Den gemensamma nämnaren i Jan Håkanssons, Lars Linnerstens och Jonas Perssons inlägg i debatten om JUPITER-studien är att alla förordar livsstilsförändring i primär prevention [1-3]. Livsstilen är i de flesta fall helt avgörande för den kar­diovaskulära risken och hjärt–kärlsjukdom har med rätta betecknats som en livsstilssjukdom. Den kraftiga nedgången i kardiovaskulär sjukdom de senaste decennierna […](0 kommentar)

Kvalitetsmätning behövs – men kan inte värdera vårdkvalitet

Det har det senaste halvåret förts en viktig debatt i Läkartidningen om kvalitetsregisters ändamål och möjligheter. En huvudfråga är om det är möjligt att med dagens kvalitetsindikatorer värdera/gradera/betygsätta vårdkvaliteten vid sjukhus och vårdcentraler. Registerhållarna för de nio kvalitetsregistren inom psykiatri har nyligen deklarerat att de inte anser detta möjligt [1]. Vi vill här, som ett […](0 kommentar)

Vilseledande avhandling om strålning från mobiltelefoner

Hösten 2007 beskrev Lars-Erik Holm, Per Hall och Anders Ekbom i Läkartidningen stora brister i en doktorsavhandling [1]. Enligt avhandlingen skulle det radioaktiva nedfallet från Tjernobyl ha lett till ett ökat antal cancerfall i Sverige. Författarna riktade kritik mot såväl studiernas design som tolkningen av resultaten och konkluderade att omständigheten att avhandlingen blivit godkänd belyste […](0 kommentar)

Fullt förtroende för systemet

Nordström refererar till kvalitet och process kring en avhandling och disputation i Lund. Nordström har en annan uppfattning än fakultetsopponent och ledamöter i betygsnämnd. Detta har lett till en omfattande skriftväxling mellan Nordström och berörda parter, vilka alla givits tillfälle att yttra sig. De som är intresserade att ta del av skriftväxlingen i denna process […](0 kommentar)

LT debatt

Inför betyg på läkarprogrammet

Debatten kring hur betygssystem ska användas har aktualiserats genom Bolognaprocessen. Bolognaprocessen har som mål att öka jämförbarheten mellan utbildningar och därigenom studenternas rörlighet inom Europa. I Sverige föreslogs i linje med denna målsättning att den sju­gradiga ECTS-skalan (European credit transfer and accumulation system) skulle införas. Enligt högskoleförordningen gäller dock alltjämt att »som betyg skall användas […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Fick medroxiprogesteron i stället för naturligt progesteron inför behandling med äggdonation

En drygt 40-årig kvinna skulle förberedas för att genomgå behandling med äggdonation vid en klinik i ett grannland. En svensk gynekolog accepterade att ansvara för medicineringen i Sverige. Enligt skriftliga dokument från den utländska kliniken skulle kvinnan behandlas med mikroniserat progesteron 400 mg. Eftersom detta läkemedel inte finns upptaget i Fass ordinerade den svenska gynekologen […](0 kommentar)

Hormonpreparat för förberedande av könsbyte utan föregående utredning

En HIV-positiv manodepressiv man i 35-årsåldern var sedan cirka fyra år tillbaka patient på en infektionsklinik. Sommaren 2007 övertogs behandlingsansvaret av en av klinikens läkare som haft kännedom om patienten sedan ett par år tillbaka. Patientens immundefekt hade med åren förvärrats med stor risk för utveckling av aids. Patienten var därför i starkt behov av […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Att ha eller uppleva – det är frågan

Allmänläkares biomedicinska kunskapskarta, vår inre bild av möjliga orsaker till patientens symtomupplevelse, är fylld av tecken som vägleder oss i förhållande till patienters fysiska tillvaro. Kartan saknar ännu symboler för hur vi kan förlösa en egentligen frisk patients möjlighet att ta sig ur sin ofta fjättrande upplevelse av att vara drabbad av sjukdom. I patienters […](0 kommentar)

Frysning med ballong vid förmaksflimmer – snabb, enkel och effektiv terapi

Transvenös kateterburen lungvensisolering har under senare år utvecklats till ett värdefullt behandlingsalternativ vid farmakologiskt svårbehandlat förmaksflimmer. I huvudsak används två metoder, segmentell ablation kring varje lungvensostium eller parvis linjär ablation med viss marginal utanför lungvensostierna [1-3]. Den dominerande bakomliggande mekanismen till paroxysmalt förmaksflimmer är ofullständigt känd, men frekvent ektopi inne i lungvenerna bedöms vara av […](0 kommentar)

Kvantitativa odlingar från nedre luftvägarna och hur de ska tolkas

Vårdrelaterade infektioner orsakar extra lidande, ökad risk för död och ökade sjukvårdskostnader. Detta gäller inte minst ventilatorassocierad pneumoni (VAP), en komplikation som drabbar många intensivvårdspatienter. VAP orsakas ofta av bakterier med nedsatt känslighet för ett flertal antibiotika. Vi vet också att adekvat initial, empirisk antibiotikabehandling har avgörande betydelse för behandlingsresultatet [1-4]. VAP medför därför ökad […](0 kommentar)

Pulmonell arteriell hypertension

Fram till 1990-talet fanns i princip ingen effektiv behandling vid pulmonell arteriell hypertension (PAH). Även systematiska riktlinjer för utredning, omhändertagande och behandling saknades. Sedan dess har kunskaperna inom detta speciella område glädjande nog ökat lavinartat, men det innebär också ökande krav på vårdgivares kompetens. Trots betydande terapeutiska framsteg och belägg för förbättrad prognos för flera […](0 kommentar)

Viktnedgång via Internet – liten insats som når många

Rapporter visar att medelvikten i Sverige ökar och därmed riskerna för allvarliga komplikationer. Möjligheterna att nå hjälpsökande individer med övervikt och fetma runt om i Sverige är begränsade. Internet har tidigare använts som stöd i vården, men här presenteras ett program som enbart bygger på Internetförmedlad kunskap, energibalans, återkoppling och stöd. Över 340 000 individer har […](0 kommentar)

Aktuellt

Trakasserier bakom självmordstankar hos kvinnliga läkare

2005 visade en banbrytande studie att kvinnliga läkare begår självmord mer än dubbelt så ofta som kvinnor i allmänhet. Andra undersökningar har bekräftat att självmordstankar är betydligt vanligare bland kvinnliga läkare än bland kvinnor i andra yrkeskategorier. Det är känt att den som nyligen haft självmordstankar löper större risk att begå självmord. Därför har forskare […](0 kommentar)

»Nästa, varsågod«

Doktor Karin står i dörren till väntrummet som kryllar av barn med mjuka sjuklingar. En giraff har ramlat och brutit benet. Så får vi veta varför skelettet behövs. Ugglan Uggli har fått en fotboll i huvudet och är yr. Så inleds programmet om hjärnan. Älgen Roffe går in i saker och snubblar. På doktor Karins […](0 kommentar)

»Onormalt mycket tiopental«

Beslut om eventuellt åtal i det uppmärksammade fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna väntas om några veckor. En knäckfråga är om det finns någon naturlig förklaring till de höga halter av tiopental som påvisats i den nyfödda flickans blod, eller om det, som åklagaren gjort gällande, rör sig om ett »barmhärtighetsmord« från den misstänkta […](0 kommentar)