Nr 36 2009

Kultur

Stjärnkirurgens ingrepp målat på duk av patienten

På våren 1807 opererades kyrkomålaren Pehr Hörberg av den tidens stjärnkirurg Pehr af Bjerkén. Ingreppet gällde borttagandet av en sten i urinblåsan. Operationen lyckades, och den tillfrisknade kyrkomålaren bestämde sig för att föreviga händelsen. År 1809 målade han en tavla i olja som föreställer honom själv på operationsbordet och den store kirurgen med operationsverktygen i […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Att vara lättkränkt eller rättrådig, det är frågan

Konstfacksstudenten Anna Odell spelade upp en stormande psykos och hamnade inte bara i bältessäng utan också i tingsrättens bås. Det verkar lätt att lägga en över­seende hand på detta konstprojekt på kultursidan i tidningen, men det är förståeligt att sjukvårdspersonalen hade svårigheter att hantera denna våldsamma konstnärlighet i praktiken. Om en skvatt galen person kommer […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Intensiv glukoskontroll
vid typ 2-diabetes lönar sig

Det finns väl belagda observationella och patofysiologiska samband mellan grad av hyperglykemi och risk för mikro- och makrovaskulära händelser vid typ 2-diabetes, vilket kan liknas vid tidigt vaskulärt åldrande [1]. Olika försök har gjorts att påvisa nyttan av att medikamentellt minska hyperglykemin för att skydda mot dessa oöns­kade diabeteskomplikationer inom hjärt–kärlområdet. Enskilda studier har dock […](0 kommentar)

Kroniskt trötthetssyndrom – en användbar diagnos?

Det är nästan exakt tio år sedan Birgitta Evengård och Anthony Komaroff i Läkartidningen för första gången för en svensk läsekrets gjorde en bred och sammanfattande beskrivning av dia­gnosen kroniskt trötthetssyndrom under rubriken »Kroniskt trötthetssyndrom finns – påverkan på biologiska para­met­rar kan mätas« [1]. Kriterier för diagnosen kroniskt trötthetssyndrom hade då formulerats som en hypotes […](0 kommentar)

Nya Rön

Depression utan koppling till serotonintransportör

Att ärftlighet är en riskfaktor för depression är givetvis ingen nyhet. En av de gener som pekats ut som orsak till detta är serotonintransportörgenen 5-HTTLPR, som kodar för ett membranprotein som transporterar serotonin till och från synapsen. Flera studier har presenterats kring genen, men nu visar en metaanalys att stödet för en koppling mellan genen […](0 kommentar)

Övervikt associerad med pankreascancer

Övervikt och fetma är kopplade till ökad risk, sämre prognos och tidigare sjukdomsdebut vid pankreascancer. Det visar en amerikansk studie som presenteras i JAMA. Studien bygger på data från 841 patienter med adenokarcinom i pankreas och 754 friska kontroller. Studiedeltagarna har följts avseende bl a sjukdomsutfall, andra sjukdomar och BMI. Deltagarna har själva lämnat information kring […](0 kommentar)

Migrän med aura kopplad till lesioner i hjärnan

Kan migrän orsaka strukturella skador i hjärnan? Det är den centrala frågeställningen man ställs inför efter att ha läst en studie som presenteras i tidskriften JAMA. Forskare från Island visar nämligen att lesioner i cerebellum är vanligare hos kvinnliga migränpatienter med aura än hos jämnåriga kvinnor som inte lider av migrän. Migränprevalensen brukar anges till […](0 kommentar)

AV-block I – kanske inte så ofarligt som vi trott

AV-block I (PQ-tid >200 ms) har traditionellt betraktats som en godartad åkomma utan ökad risk för mortalitet eller progredierande överledningsrubbning. Dessa data baserar sig på stora populationsstudier, framför allt av amerikanska flygvapenpiloter, gjorda i slutet av 1940-talet och som följts upp under 13–15 år. Det enda signifikanta fyndet i dessa undersökningar var att man såg […](0 kommentar)

Alkohol bidrar till vart
25:e dödsfall i världen

Alkohol bidrar till vart 25:e dödsfall globalt trots att varannan människa på jorden avstår helt från att dricka. Det alarmerande rönet presenteras i Lancet. Författarna har tittat på publicerade studier kring alkohol och dess skadeverkningar. Situationen har analyserats utifrån ett globalt perspektiv. Dessutom har man undersökt tio länder närmare. Sammantaget beräknas att 3,8 procent av […](0 kommentar)

Genetisk likhet bakom schizofreni
och bipolär sjukdom

Att ärftlighet är en tungt vägande riskfaktor för både schizofreni och bipolär sjukdom är välkänt. Nu visar en multicenterstudie att den genetiska bakgrunden tycks vara gemensam för de båda sjukdomarna. Rönen presenteras i Nature och bygger på uppgifter från 26 olika forskningscentra i Australien, USA och Europa, däribland Sverige. Författarna har utgått från drygt 3 300 […](0 kommentar)

Musik som premedicinering

Patienter som just ska genomgå kirurgi blir ofta nervösa och oroliga. Anestesiläkaren ordinerar i regel ett oralt eller parenteralt anxiolytiskt läkemedel för att lindra sådana besvär, s k premedicinering. Men andra metoder kanske kan fungera lika bra. På operationsavdelningen på Södertälje sjukhus jämfördes effekten av vilsam musik med 0,05–0,10 mg/kg oralt mid­azolam, ett kortverkande bensodiazepin, som […](0 kommentar)

Aktuellt

Nu är målet nära för Toivo Heinsoo

Toivo Heinsoo lämnar i höst ett slutbetänkande i utredningen »Patientens rätt i vården«, efter drygt två års arbete. Den fjärde och sista etappen handlar om öppenvården. Landstingen ska konkurrensutsättas och specialister etablera sig med hjälp av offentliga medel. Frågan om den nationella taxan ska lösas. – Men det handlar också om att anpassa vårdsystem till […](0 kommentar)

Carema bildar eget läkarfack

I juni bjöd Läkarförbundets avdelning för arbetsliv och juridik in fackligt intresserade läkare på Carema för att diskutera möjligheten att bilda en egen läkarförening för Caremas runt 350 läkare. Mötet resulterade i bildandet av en interimsstyrelse och beslut att gå vidare med planerna. – I princip är lokalföreningarna lokal förhandlingspart till Carema. Men eftersom Carema […](0 kommentar)

Visstidsanställningar på Akademiska ska bli färre

Förra året visade en kartläggning av Upplands allmänna läkarförening, UAL, att 40–45 procent av läkarna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala saknade tillsvidareanställning. Enligt Sylf:s senaste ST-enkät hade bara 12 procent av ST-läkarna på Akademiska i början av 2008 fast tjänst, att jämföra med 93 procent i riket som helhet. Facket har länge verkat för att […](0 kommentar)

Vårdplatserna i Sverige
fortsätter att minska

Trots de senaste årens upprepade larm om överbeläggningar på landets sjukhus fortsätter vårdplatserna att minska. Det framgår av SKL:s statistik över verksamheten och ekonomin i landstingen för 2008. Enligt den fanns det förra året 25 889 vårdplatser i landet, vilket är 307 platser färre än 2007. Inklusive psykiatriplatser finns nu 2,8 vårdplatser per tusen invånare. Läkarförbundets […](0 kommentar)

KI friar misstänkt artikel i Läkartidningen

I artikeln, publicerad i Läkartidningen 7/2008 (sidorna 434-7), presenterar två forskare verksamma vid thoraxkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna resultat som pekar på att klaffbevarande kirurgi är att föredra vid aortainsufficiens. I mars i år anmälde två överläkare vid samma klinik studien till etikrådet på KI. De ansåg att författarna utelämnat tre dödsfall samt beskrivit […](0 kommentar)

Ännu inget beslut om åtal

– Nej, det kommer inget beslut denna vecka och inte nästa vecka heller. Det säger chefsåklagare Peter Claesson, förundersökningsledare i fallet med den dråpmisstänkta narkosläkaren från Astrid Lindgrens barnsjukhus, men lägger till brasklappen: – Utan att veta helt säkert … – Det är nog sannolikt så att vi måste avvakta Socialstyrelsens rapport innan vi kan […](0 kommentar)

Debatt och brev

Svårt att upptäcka falska och friserade data

Forskningsfusk får ofta stor uppmärksamhet i såväl vetenskapssamhället som nyhetsmedia. Ett av de mest kända vetenskapliga bedrägerierna beskrivs i boken »The patchwork mouse« [1]. En ung dermatolog, William T Summerlin, började sin vetenskapliga karriär i Minnesota med att transplantera hud mellan olika stammar av möss och lyckades komma till den berömde immunologen Robert A Goods […](0 kommentar)

Betyg på läkarprogrammet ingen självklarhet

Debatten som Lagerlöf, Sallin och Friberg aktualiserar genom sitt inlägg i Läkartidningen [1] är som författarna nämner inte ny, tvärtom. De anser sig dock ha skäl att åter lyfta fram den i ljuset med anledning av Bolognaprocessen och en nationell ackreditering av ECTS-skalan. Detta må vara hänt, men det finns ytterligare skäl till att aktualisera […](0 kommentar)

Svåra frågor behöver belysas bättre i debatten om extremt underburna barn

Mitt inlägg om beslutsordningen då vård av extremt underburna barn avbryts (Läkartidningen 28–29/2009, sidorna 1796-7) har väckt en livlig diskussion i Läkartidningen. Jag ska inte här gå i polemik med de artiklar som skrivits som reaktion på mitt inledande bidrag. De har alla förtjänster, och de aktualiserar svåra frågor. Jag vill i stället passa på […](0 kommentar)

Professor Hofvander har helt rätt om omskärelse

Det är med viss förvåning jag läser Axel Heymans drapa i Läkartidningen (webbpublicerad 7 juli 2009) mot Yngve Hofvander ­och hans kloka åsikter ­(Läkartidningen 23/2009, sidorna 1575-6). Och Läkartidningen har förvånansvärt nog tagit in denna artikel med personangrepp mot ­Yngve Hofvander. Då kan vi gå vidare till fakta då det gäller manlig omskärelse. Det finns […](0 kommentar)

Den digitala missen inom sjukvården

Ända sedan 1980-talets slut har utvecklingen av IT-system för sjukvården pågått. Utan detaljkännedom om landstingens olika budgetar under de gångna 20 åren, anar man att det satsats miljarder på programvaruutveckling i vården. Under fyra år kring millennieskiftet deltog jag aktivt i några av dessa projekt och fick en liten inblick i denna verksamhet. Nyligen togs […](0 kommentar)

Ledare

Tung administration stjäl tid

För några veckor sedan efterlyste Cecilia Wide­gren, Moderaternas gruppledare i socialutskottet, en nationell handlingsplan mot bristen på vårdpersonal. Om social­ministern väljer att ta fram en handlingsplan är det önskvärt att det också ingår en analys av hur den befintliga vårdpersonalen skulle kunna använda sin arbetstid mer effektivt. Dagens tunga administrativa uppgifter orsakar nämligen ett ineffektivt […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

HSAN:s beslut är offentliga handlingar

Alla beslut i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är offentliga, och det är även i allmänhet anmälningarna. HSAN:s generaldirektör Aud Sjökvist säger att det är många som inte vet eller förstår att det är på det sättet. I en ny broschyr som precis tagits fram upprepas detta med offentligheten flera gånger för att de som skriver […](0 kommentar)

»Tidig fosterdöd« var normal graviditet

En 22-årig kvinna väntade sitt andra barn. Mycket tidigt i graviditeten genomgick hon en vaginal ultraljudsundersökning som visade en graviditetslängd på drygt sex veckor. Ingen fosteraktivitet kunde påvisas då graviditeten fortfarande var så kort, utan man planerade för en ny ultraljudsundersökning fyra veckor senare. Då undersöktes hon med ultraljud genom buken av en specialistläkare. En […](0 kommentar)

En fjärdedel av HSAN:s beslut överklagas

Läkartidningen gör ett urval och refererar ansvarsärenden utifrån de beslut som fattas i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Ibland skriver vi också om domar som ändrat ett beslut efter ett överklagande. När Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har fattat ett beslut har parterna tre veckor på sig att överklaga till Länsrätten i Stockholms län. Det har de […](0 kommentar)

Notiser

Statlig miljard till influensavaccin

Regeringen skjuter till en miljard kronor till landstingen för höstens massvaccination mot den nya influensan A/H1N1. Sammanlagt beräknar SKL att kostnaden för vaccin och vaccination uppgår till mellan två och tre miljarder kronor.(0 kommentar)

Östergötland inför vårdval

Ersättningen till vårdenheterna bygger på en kombination av en åldersmässigt och socioekonomiskt viktad fast vårdpeng, en rörlig del som utgår för varje listad individ som besökt vårdcentralen under året samt en kvalitetsbonus om enheten lever upp till vissa nivåer för tillgänglighet, medicinsk kvalitet och förebyggande insatser. Läs mer på landstingets webbplats:Vårdval Östergötland(0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m

Ladda ner pdf genom att klicka på texten »Läs artikeln som PDF« här över eller under.(0 kommentar)

Endast på webben

Avliden upplänning hade nya influensan

Vid 20-tiden på måndagkvällen kom provsvaret som bekräftar att en uppländsk man i 30-årsåldern som avled förra fredagen hade den nya influensan A/H1N1. Det uppger Akademiska sjukhuset i Uppsala på sin webbplats. – Detta är det första kända dödsfallet i Sverige där den utlösande faktorn med största sannolikhet har varit den nya influensan även om […](0 kommentar)

Medicinsk kontrovers
om behandling av stabil angina

Fler patienter med stabil angina bör behandlas med PCI Ulf Stenestrand Livsstilsbehandling lika effektiv som PCI vid stabil angina Mats Börjesson Replik: Oetiskt med enbart livsstilsbehandling och läkemedel utan ischemiutredning Ulf Stenestrand Slutreplik: Evidens saknas för ytterligare ökning av antalet PCI Mats Börjesson(0 kommentar)

Många vill vaccinera sig mot influensan

Enligt undersökningen, där drygt 2 000 personer mellan 18 och 74 år tillfrågats, oroar sig tre av fem svenskar inte alls för att bli smittade av den nya influensan, medan drygt 30 procent oroar sig lite grann. I åldersgruppen 25–34 år är det något fler som oroas för influensan. Paradoxalt nog är det den grupp […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Tidig komplikation efter överviktskirurgi

Kirurgisk behandling av svår övervikt, främst med metoden gastrisk bypass, ökar snabbt i Sverige. Överviktskirurgi är ett ingrepp i den normala näringsfysiologin och ökar risken för malabsorption av viktiga vitaminer, till exempel tiamin, som i sin tur kan leda till Wernickes encefalopati [1, 2]. Wernickes encefalopati (konfusion, ataxi, oftalmoplegi med flera) och dess följdtillstånd Korsakoffs […](0 kommentar)

Evidens saknas för ytterligare ökning av antalet PCI

Ulf Stenestrands artikel visar tydligt var han står avseende resultaten av COURAGE-studien. Ett antal påståenden behöver bemötas. Antalet PCI har redan ökat Stenestrand efterlyste fler PCI vid stabil angina pectoris, vilket redan i dag är verklighet. Enligt SCAAR-registret [1] har andelen patienter med stabil angina som genomgick PCI minskat från 40 procent år 2000 till […](0 kommentar)

Låg risk för sårinfektion efter användning av nät på inklämda ljumskbråck

I Sverige utförs årligen ca 20 000 operationer för ljumskbråck [1]. Av dem är ca 6 procent akuta [1]. Vid de akuta ljumskbråcksoperationerna utförs tarmresektion i 8 procent av fallen [2]. Återfall (recidiv) efter ljumskbråcksoperation var tidigare ett stort problem, men tack vare introduktionen av syntetiska nätmaterial har recidivfrekvensen kunnat minskas till ca 1 procent [3]. […](0 kommentar)

Livsstilsbehandling lika effektiv som PCI vid stabil angina

Progressiv aterosklerotisk kärlsjukdom är den vanligaste orsaken till död i Sverige. Mortaliteten i kranskärlssjukdom har dock minskat allt mer under senare delen av 1900-talet, vilket främst anses bero på förbättrad medicinsk primär- och sekundärprofylax tillsammans med reducerad rökning. Dessa framgångar hotas på sikt av den samtidiga och livsstilsrelaterade ökningen av diabetes och övervikt i världen. […](0 kommentar)

Fler patienter med stabil angina bör behandlas med PCI

Att instabil angina ska behandlas med revaskularisering med perkutan koronarintervention (PCI) eller bypass-kir­urgi (CABG, coronary artery bypass graft) är ett väl accepterat faktum och förespråkas i både internationella och nationella riktlinjer för kranskärlssjukvård. Såväl instabil som stabil angina orsakas ju av förträngning av hjärtats kranskärl, men i det första fallet finns tecken på snabb symtomprogress, […](0 kommentar)

Immunstörningar kan förklara kroniskt trötthetssyndrom

Långdragen trötthet är ett vanligt sjukdomssymtom, som inte sällan förblir medicinskt oförklarat. De allvarligaste fallen har benämnts kroniskt trötthetssyndrom. Detta syndrom avgränsades för endast två decennier sedan men är sannolikt ett sjukdomstillstånd som alltid funnits. På 1800-talet användes diagnosen kloros flitigt, en annan var »lilla febern«, och på 1900-talet användes benämningen neurasteni för ett syndrom […](0 kommentar)

LT debatt

Incitament och bonussystem styr fel

Apropå … en världsekonomisk ­krasch, där incitament och bonussystem visat sig styra företag och pensionsfonder fel; Läkarförbundets privatise-ringsiver med lovord av kon­kurrens och prestationsersättningar [1, 2]; ett antal tunga socialdemokraters ut­spel om att vinst från skattefinansierad vård inte ska gå i aktieägarnas fickor utan tillbaka i verksamheten [3, 4].  Engelska läkare och deras läkarförbund British Medical Association […](0 kommentar)

Barnpsykiatrisk diagnostik
måste kvalitetssäkras

Man kan diagnostisera barnpsyki­atriska symtom på ett tillförlitligt sätt genom att använda diagnostiska hjälpmedel: frågeformulär, diagnostiska inter-vjuer och symtomskattningsskalor. Trots kunskap används inte dessa hjälpmedel på majoriteten av landets barn- och ungdomspsykiatriska enheter (BUP). Detta visas i en nationell inventering ­av vilka metoder som används inom barn- och ungdomspsykiatrin som genom­fördes av Socialstyrelsens utvecklings­centrum för […](0 kommentar)