Nr 37 2009

Kultur

Var Nietzsches geni
en följd av sinnessjukdom?

Filosofen Friedrich Nietzsche (1844–1900) fortsätter att fascinera oss. Mer än 100 år efter Nietzsches död pågår ett intensivt idéutbyte kring karaktären av hans mentala hälsotillstånd [1-5]. Det är särskilt perioden från 1886 fram till sammanbrottet på nyåret 1889 som skärskådas. Det var under denna period som Nietzsche skrev flera av sina nu klassiska verk, samtidigt […](0 kommentar)

Genomgång av vårdens strukturomvandlingar             

Boken beskriver den privatisering som skett främst i Stockholms läns landsting under perioden 1994–2008. Dels beskrivs utvecklingen inom primärvården, dels utvecklingen vid S:t Görans sjukhus och dess ägare dess ägare Capio AB. Ambitionen har varit att belysa möjligheter att organisera och styra hälso- och sjukvården i ett läge där gapet ökar mellan vad vården skulle […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Mycket välvaddå?

Frågan om betyg på läkarlinjen är på tapeten. Igen, får sägas. I senaste numret av Läkartidningen skriver Victor Mill, läkarstudent vid Uppsala universitet, om sin oro över vår graderingsfria utbildning. Kommer frånvaron av betygsskala att göra dagens studenter till en framtida kår av klent kompetenta läkare? En fråga: Är det så att studenternas kunskaper beräknas […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Mödrasjuklighet och vårdkvalitet

Nyligen publicerade BMJ en nationell kohortstudie från Storbritannien [1], som visar att mycket svår maternell sjuklighet (eklampsi, peripartal hyster­ektomi, lung- eller fostervattensemboli samt akut fettlever) är vanligare bland vissa etniska minoritetsgrupper än bland den vita majoritetsbefolkningen. Högst risk hade kvinnor med afrikansk eller karibisk bakgrund, efter justering för socioekonomiska faktorer. Detta motsvarar fynd i tidigare […](0 kommentar)

Protrombinkomplexkoncentrat viktigt vid warfarinblödning

Förskrivningen av warfarin har ökat de senaste tio åren, främst på grund av ökningen av antalet patienter som behandlas på indikationen förmaksflimmer. Allvarliga blödningskomplikationer inträffar hos 1–2 procent, varav en liten andel är letala. Den mest fruktade komplikationen är hjärnblödning. Eftersom totalantalet patienter som behandlas med warfarin ökar, ökar också antalet patienter med warfarinrelaterad blödning. […](0 kommentar)

Nya Rön

Nya rön kring gentiken bakom malignt melanom

Forskare från flera centra i Europa och Australien har identifierat områden i genomet som är kopplade till ökad risk för malignt melanom, enligt en studie som presenteras i Nature Genet­ics. Det rör sig om tre olika kohorter. Totalt omfattar materialet 10 000 individer som analyserats genetiskt: 3 962 med malignt melanom och 6 203 friska kontroller. Forskarna har […](0 kommentar)

Resande ökar risken för djup ventrombos

Att resa, t ex med flyget, ökar risken för djup ventrombos (DVT). Det rönet presenteras i Annals of Internal Medicine. Att resande, inte minst flyg, ökar risken för DVT kan knappast komma som en överraskning för medicinsk personal, men faktum är att den forskning som presenterats inom fältet inte varit entydig. Bidragande till detta är att […](0 kommentar)

Kortikosteroider lindrar halsont

Kortikosteroider ökar chansen för att en patient med halsont till följd av infektion ska bli symtomfri. Det visar en brittisk metaanalys som presenteras i tidskriften BMJ. Författarna har tittat på åtta studier som totalt omfattar 743 individer, både barn och vuxna, med halsont. Av dessa testades 330 individer positivt för grupp A β-hemolytiska streptokocker. Deltagarna […](0 kommentar)

Förbättrad överlevnad efter operation för bukaortaaneurysm

Ruptur av bukaortaaneurysm kan förhindras om sjukdomen upptäcks i tid och opereras elektivt. Antalet elektiva operationer för buk­aortaaneurysm ökar i hela västvärlden. Detta beror dels på en åldrande befolkning, dels på tillkomst av minimalinvasiva (endovaskulära) metoder som möjliggör operation av äldre och sjukare patienter. En tidigare analys av det svenska kärlregistret (Swedvasc) visade att den […](0 kommentar)

Omega 3-tillskott bör sannolikt undvikas under influensapandemin

Ett tillräckligt intag av omega 3-fettsyror i vår kost är viktigt såväl för normal utveckling av det lilla barnets hjärna som för att bibehålla hälsan hos vuxna individer. Vetenskapliga studier har visat gynnsam effekt på flera normalfysiologiska funktioner såsom syn och minnesförmåga samt på hjärtats retledningssystem och blodfetter. Det finns även epidemiologiskt stöd för att […](0 kommentar)

Ökad alzheimerrisk för ensamma

Frånskilda, änkor och änklingar löper ökad risk att drabbas av Alzheimers sjukdom. Så kan man sammanfatta en studie som presenteras i BMJ. Forskarna, från Karolinska institutet, Växjö universitet och universitetet i finländs­ka Kuopio, har undersökt ett material bestående av 2 000 finländare. Individerna har följts under drygt 30 år. Uppgifter om huruvida deltagarna var sammanboende (gifta […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Protrombinkomplexkoncentrat
bra vid warfarinblödning

I dag behandlas ca 1,5 procent av befolkningen med warfarin [1]. Andelen växer eftersom vi i enlighet med nya nationella riktlinjer ger warfarin till allt fler patienter med förmaksflimmer [2]. Behandling med warfarin innebär en risk för blödningar, där intrakraniella blödningar är de mest fruktade. Det är av stor vikt att riskvärdera och följa upp […](0 kommentar)

Ytersättning i höftleden

De senaste åren har så kallad ytersättningsprotes åter blivit aktuell vad gäller höftleden. Tekniken är sådan att bara ytskiktet av lårbenshuvudet ersätts, och således lämnas större delen av caput femoris kvar. Detta har ansetts vara en fördel inför eventuellt kommande protesbyte. Å andra sidan sätter man in en relativt stor ledskål, vilket gör att tekniken […](0 kommentar)

Psykoterapins »g-faktor«

Sedan flera år förs en omfattande debatt om den svenska psykiatrin, dess uppgift i samhället och hur man utformar sin verksamhet [1]. Som en del av denna debatt pågår en diskussion om psykoterapi i allmänhet och värdet av olika psykoterapeutiska metoder i synnerhet [2, 3]. I Läkartidningens temanummer om psykoterapi (nummer 42/2006) skriver man att […](0 kommentar)

Att samtala om alkohol

Cirka 15 procent av befolkningen har ett riskbruk av alkohol – ett bruk som hotar att orsaka medicinska skador eller sociala konsekvenser om det fortsätter [1]. Alkohol är en bidragande orsak till en lång rad symtom och sjukdomar. Detta uppmärksammas dock sällan inom hälso- och sjukvården [2]. Att föra patientsamtal om alkohol upplevs ofta svårt […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Torkad svinsköldkörtel kontra levotyroxin (Levaxin) vid hypotyreos

En husläkare har flera patienter som har läst på nätet om behandling med torkad svinsköldkörtel vid hypotyreos och vill byta till detta från behandling med levotyroxin (Levaxin). Vid sökning i den farmakologiska databasen Micromedex framkommer att torkad sköldkörtel finns under flera produktnamn, till exempel Thyroid USP eller Armour Thyroid [1]. Vid kontakt med Läkemedelsverkets licensavdelning […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

»Glöm inte att anmäla risker för allvarlig skada«

Om en patient inom hälso- och sjukvården drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, en allvarlig skada eller allvarlig sjukdom som kunde ha undvikits ska en lex Maria anmälan göras. Det är alltså inte bara utfallet som är avgörande för vad som ska anmälas. Samma händelse som kanske slutade lyckligt eller bara ledde […](0 kommentar)

Bortopererad »blindtarm« var äggledare

En kvinna som var gravid i vecka 28 + 6 sökte sjukhuset på grund av smärtor nere till höger i buken. En överläkare undersökte patienten och misstänkte blindtarmsinflammation. Överläkaren beslöt att operera. Vid operationen fann man en rodnad struktur som avlägsnades. Efter operationen normaliserade patientens infektionsvärden, och hon kände sig bättre. Laboratorieundersökningen visade dock att det var […](0 kommentar)

Debatt och brev

Evidens för reproduktionstoxisk effekt hos kemikalie ignorerad

På tidningarnas kultursidor har vi kunnat läsa om den stämningsansökan som det amerikanska multinationella fruktföretaget Dole lämnat in mot ett mindre, svenskt filmbolag (WG film) och personligen mot dokumentärfilmaren Fredrik Gertten och filmproducenten Margarete Jangard. Stämningsansökan gäller förtal och avser dokumentärfilmen »Bananas!« som skildrar nicaraguanska ba­nanarbetare och deras juridiska process mot företaget Dole. Processen är […](0 kommentar)

Kroniskt trötthetssyndrom ­ – mer än bara kronisk trötthet

I en medicinsk kommen­­tar ­ i Läkartidningen nr 36/2009 förordar Anders Lundin en biopsykosocial förklaringsmodell till kroniskt trötthetssyndrom (KTS eller ME/CFS) och frågar sig varför detta synsätt är så svårsmält för personer som vill att ME/CFS-diagnosen ska vinna ökad acceptans. De två mest spridda definitionerna av ME/CFS kommer från amerikanska CDC (Centres for Disease Control […](0 kommentar)

Förnyad prövning vid fortsatt prövning – i realiteten en omprövning

När vi skrev vår artikel ­rörande Försäkringskassans omprövningar i arbetsskademål i Läkartidningen 35/ 2009 (sidorna 2151-2) var det inte beslutat om den nya tillsynsmyndigheten, Inspektionen för socialförsäkring, ISF. Konstateras kan dock att denna myndighet är i uppbyggnadsskedet och inte ska ta ställning i enskilda ärenden. För övrigt motsatte sig Försäkringskassan att en sådan myndighet tillskapades. […](0 kommentar)

Diagnossystem gratis i iPhone

Diagnossystemet ICD-10 (International Classification of Diseases) innehåller ett stort antal diagnoser. De ­flesta läkare ställer många dia­gnoser varje dag.För att underlätta arbetet ­ med att få fram rätt ICD-kod/har jag och programmerare Mikael Mannberg tagit fram en webbplats för Apples mobiltelefon iPhone som söker igenom över 11 000 koder ­ och som låter dig spara bokmärken […](0 kommentar)

Vetenskapsrådet välkomnar debatt om öppenhet och konkurrens

Transparens, öppenhet och konkurrens – det förväntar sig forskare av Vetenskapsrådet när fördelningen av forskningsmedel görs. Vetenskapsrådet granskar andra och förväntar sig att i sin tur bli granskat. All erfarenhet visar tydligt att forskningen mår bra av detta. Vetenskapsrådet välkomnar därför debatten om jäv i Hällstens och Sandströms artikel i Läkartidningen 30–31/2009 (sidorna 1872-3), där […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Ledare

Upphandling kräver socialt ansvar

Sveriges landsting köper in varor för många miljarder kronor varje år. Fair Trade Center är en svensk ideell förening som ska främja en socialt rättvis och ekologiskt hållbar handel. År 2006 rapporterade föreningen att de svenska landstingen ställde svaga eller inga krav på sina leverantörer. Året efter visade TV4 dokumentären »Vita rockar – till vilket […](0 kommentar)

Aktuellt

Ny sajt jämför vårdkvalitet

En av personerna som stödjer satsningen är Nina Rehnqvist, ordförande i Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, som sitter i webbplatsens medicinska råd tillsammans med Johan Calltorp och Magna Andreen – Sachs. Läkartidningen ringde upp henne för att ställa några frågor. Varför har du gått in i detta projekt? – Vårdens syfte är ju att […](0 kommentar)

»Stoppa godisförsäljning i skolorna«

Folkhälsonätverket, med skolläkare Lennart Persson i Bollnäs som initiativtagare, hade föreslagit ett förbud för försäljning av lösviktsgodis, alternativt mycket höga punktskatter. Dessutom ville man se begränsade förpackningar för söta drycker, högst 50 centiliter. – Vi som ingår i nätverket har under åren sett hur en form av överviktsepidemi brett ut sig. Inför detta har samhället […](0 kommentar)

Fakulteter protesterar mot resursfördelning

Nästa år kommer för första gången en del av fakultetsmedlen att fördelas utifrån hur forskningen vid respektive lärosäte publiceras och citeras. I enlighet med rege­ringens instruktioner har Vetenskapsrådet utelämnat pub­likationer från universitetssjukhusen när man tagit fram underlaget för de medicinska fakulteterna. Bo Ahrén, dekanus för medi­cinska fakulteten vid Lunds universitet, är en av sju dekaner […](0 kommentar)

Svårt få in namn på skolläkare

Elever i kommunala skolor har dubbelt så ofta tillgång till psykolog och kurator som friskolorna, visar en enkätundersökning av skolhälso­vården i Stockholms län och Gotlands kommun. – I undersökningen ser vi att eleverna har tillgång till psykolog och kurator i dubbelt så hög utsträckning i de kommunala skolorna som i friskolorna, säger Socialstyrelsens Ann-Christine Jönsson. […](0 kommentar)

Mindre kontorsplikt kan kurera läkarbrist

Läkarutbildningen byggs ut för fjärde året i rad, framhåller regeringen i ett pressmeddelande i förra veckan från Utbildningsdepartementet. Läkarutbildningen har de senaste fyra åren (2006–2009) utökats med 234 nya utbildningsplatser, och ytterligare 30 nybörjarplatser införs 2010. Totalt kommer 1 279 nya läkarestuderande att erbjudas plats vid landets universitet och högskolor 2010, vilket är det högsta antalet […](0 kommentar)

Svensk kostdebatt kritiseras i Lancet

Det är två näringsforskare från Nya Zeeland, Jim Mann och Edwin R Nye vid universitetet i Otago, som kritiserar svenska myndigheter för att inte ha agerat mot den populära dieten, lanserad av Annika Dahlqvist, »fettdoktorn« kallad. Dahlqvist anmäldes 2005 av två sjukgymnaster till Socialstyrelsen för att hon rekommenderar överviktiga typ-2 diabetiker LCHF-kost. Socialstyrelsen friade 2008 […](0 kommentar)

Spädbarn dog av bakterier
trots behandling med meropenem

Tre för tidigt födda barn smittades av den multiresistenta tarmbakterien Klebsiella pneumoniae på neonatalavdelning 69 på Centrallasarettet i Västerås. Barnen var kraftigt underburna, två av dem var födda i vecka 30 och det tredje i vecka 27, men hade även andra allvarliga komplikationer när de dog under andra veckan i augusti. Trots att antibiotikabehandling med […](0 kommentar)

Notiser

Barn och gravida bör vaccineras

Gravida kvinnor löper ökad risk för komplikationer vid influensa, och Läkemedelsverket rekommenderar därför att alla gravida vaccineras mot den nya influensan. Riskerna för fostret är inte fullständigt kända, men data och teoretiska resonemang pekar inte på någon förhöjd risk. Samtidigt kan nyfödda få ett visst skydd genom att antikroppar överförs via moderkakan. Man rekommenderar även […](0 kommentar)

Ny kommunikationschef på Läkarförbundet

Carina J Hansson, tidigare bland annat informationsansvarig på Praktikertjänst AB och Astra Sverige, blir ny kommunikationschef för Läkarförbundet.(0 kommentar)

Koll på händelser ska förhindra självmord

Regeringen ger i uppdrag till en utredare att studera möjligheter att förbättra det preventiva arbetet kring självmord med hjälp av »händelseanalyser«. Tanken är att hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska kunna utveckla och förbättra händelseanalyser av inträffade självmord. Utredaren ska vidare ge förslag på hur de nya kunskaperna kring händelseanalyser kan föras över till regional […](0 kommentar)

Endast på webben

Läkarförbundet: Tre tillfälliga miljarder är för lite

Vid en presskonferens på måndagen presenterade regeringen satsningar ur den kommande budgeten för 2010. Regeringen aviserar tio miljarder kronor i ett tillfälligt statsbidrag till kommuner och landsting nästa år. Sju miljarder viks för kommunerna, resterande tre miljarder tillskjuts landstingen. Pengarna är avsedda att mildra effekterna av den ekonomiska krisen, och ska användas under 2010. Liksom […](0 kommentar)

LT debatt

Geriatrikundervisningen klarar inte framtidens behov

Trots vår allt äldre befolkning och behovet av geriatrisk kompetens visar en klartläggning av utbildningen i geria­trik under läkarstudierna fortfarande på väldigt låga siffror. Detta trots upprepade larmrapporter om konsekvenserna av bristande geriatrisk kunskap med såväl över- som underbehandling med läkemedel och bristfälligt omhändertagande på akutmottagningar, sjukhus och i kommunens vård och omsorg vad gäller […](0 kommentar)