Nr 38 2009

Kultur

»I livet sover döden och i döden livet«

Jag vill dö! Som läkare möter vi inte så sällan denna önskan hos patienter. Ibland uttrycks den explicit, ibland bara i åtbörder och handlingar. Men vad menar den som vill dö? Det är en fråga som tränger sig på när man studerar Stig Dagermans liv och dikt. Självmordet var ett återkommande tema för honom. Redan […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Jämförelser över Östersjön

Nyss hemkommen från en kort resa till Tallinn läser jag att Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket riktar hård kritik mot Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. »Överbeläggningar betraktas som normalt. Det är oacceptabla förhållanden som återverkar allvarligt på patientsäkerheten«, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen. Visst finns det brister i svensk sjukvård som behöver åtgärdas, men vi har det […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Psykisk ohälsa vanligt bland läkare

BMJ publicerade i april i år en rapport om den stress och psykiska ohälsa som unga läkare kan mötas av, med rådgivning om primär och sekundär prevention. Författarna listade en rad instanser för brittiska läkare i behov av hjälp [1]. Psykisk ohälsa och stress bland läkare har uppmärksammats flitigt under de senaste decennierna, särskilt internationellt. […](0 kommentar)

Nya Rön

Underläkaren – en utsatt kugge i vårdmaskineriet

Underläkare upplever ofta etiskt svåra situationer i sitt arbete. I en studie har 14 australiska läkare med mellan ett och fyra års arbetserfarenhet ombetts berätta om händelser de funnit etiskt problematiska. Sex teman kunde urskiljas: • Att vara inblandad i behandling som man uppfattar som oriktig. Detta var det mest framträdande temat. Här märktes att doktorn […](0 kommentar)

Manlig omskärelse skyddade inte kvinnan mot HIV-överföring

Manlig omskärelse skyddade inte männens kvinnliga partner mot HIV. Det visar en studie som gjorts i Uganda. Studien presenteras i tidskriften Lancet och bygger på 922 HIV-positiva män mellan 15 och 49 års ålder som vid studiens början inte var omskurna. Samtliga deltagares CD4-tal översteg 350/µl då studien påbörjades. De lottades till två grupper: en […](0 kommentar)

Koffein bromsar alzheimer

Att dricka mycket kaffe tycks vara en god idé för äldre som vill skydda sig mot Alzheimers sjukdom. Så kan man i alla fall tolka två studier som presenteras i tidskriften Journal of Alzheimer’s Dis­ease. Det rör sig om djurförsök. Författarna har tittat på transgena möss som överuttrycker beta-amyloid (Aβ), den runt 40 aminosyror långa […](0 kommentar)

Nioåringar kan lära sig hjärt–lungräddning

Nioåringar är kapabla att lära sig hjärt–lungräddning. Det anser forskare från Österrike som presenterar sina rön i tidskriften Critical Care, en s k open access-tidskrift. Studien bygger på 147 barn i olika åldrar med en snittålder på 13 år. Dessa genomgick sex timmars utbildning i hjärt–lungräddning i skolan. En uppföljning gjordes fyra månader efter utbildningstillfället, och […](0 kommentar)

Diabetes typ 1 ökar dramatiskt hos barn i Europa

Diabetes ökar bland barn i Europa i en accelererande takt och snabbast hos de yngsta barnen. Ökningstakten är högst i tidigare lågincidensländer i Öst- och Centraleuropa. Om trenden fortsätter i samma takt kommer prevalensen av diabetes hos barn under 15 år att öka med 70 procent 2020 och fördubblas hos barn under 5 år. Sedan […](0 kommentar)

Bättre cancerprognos med ASA

Acetylsalicylsyra (ASA) är associerad med förbättrad pro­gnos vid kolorektalcancer. Det rönet presenteras i JAMA. Studien har gjorts i USA och omfattar patienter som regelbundet ätit ASA efter att ha dia­gnostiserats med kolorektalcancer. Patientmaterialet har inhämtats från två olika studier och uppgår sammanlagt till 1 279 individer med kolorektalcancer i stadierna ett till tre. Av deltagarna åt […](0 kommentar)

Endast på webben

Örebro ger sig inte – ansöker om läkarutbildning för tredje gången

Två gånger tidigare, 2004 och 2007, har Örebro universitet ansökt om att få utbilda och examinera läkare. Båda gångerna fick man avslag från Högskoleverket, HSV. Vid den senaste bedömningen pekade HSV bland annat på att universitetet saknar en fullständig medicinsk fakultet och att den pedagogiska kompetensen var otillräcklig. Dessa brister anser Örebro universitet nu att […](0 kommentar)

En dos influensavaccin kan räcka

Det aktuella testet är gjort i Tyskland på 130 personer mellan 18 och 60 år och visar att vaccinet redan efter en dos ger ett kraftigt immunsvar som överskrider den europeiska läkemedelsmyndighetens krav för pandemivacciner. Efter tre veckor hade 98 procent av försökspersonerna så höga nivåer av antikroppar att de bedöms vara skyddade mot att […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Ansträngningsastma kan vara laryngeal obstruktion

Diagnosen »vocal cord dysfunction« (VCD) används ofta som en samlingsbenämning för laryngeal obstruktion men bör reserveras för tillstånd med patologisk stämbandsadduktion. Adduktion av stämbanden vid inandning har också benämnts paradoxala stämbandsrörelser (paradoxical vocal cord movements; PDVCM) [1, 2] och har, speciellt i amerikansk litteratur, uppfattats som ett närmast psykiatriskt tillstånd som drabbar unga kvinnor. På […](0 kommentar)

AT-provets resultat varierar beroende på studieort och ålder

Under 1990-talets början utvecklades AT-provet i sin nuvarande form. Utformningen av examinationen skedde i en större arbetsgrupp, och många olika examinationsformer diskuterades. Man enades slutligen om att ha en skrivning med modifierade essäfrågor (modified essay questions, MEQ) och därefter vid godkänd skrivning ett muntligt prov, där AT-läkarens möte med en patient bedömdes i anamnesupptagning, statusgenomgång […](0 kommentar)

Högteknologi revolutionerar kraniomaxillofacial kirurgi

Den högteknologiska utvecklingen skapar allt fler nya möjligheter inom den medicinska världen, och datornavigerad kir­urgi är ett av flera exempel. Tekniken för datornavigerad kir­urgi utvecklades ur­sprungligen för biopsitagning vid neurokirurgiska ingrepp, men under de senaste tio åren har datornavigation funnit tillämpningar inom flera kirurgiska di­­- sci­pliner. Datorstött navigationssystem finns numera även inom ortopedi och öron-, […](0 kommentar)

Verktyg för mer konstruktiv återkoppling vid klinisk handledning

Återkoppling, positivt såväl som konstruktivt tillrättavisande, är en viktig komponent i den kliniska utbildningen. Återkoppling som ges korrekt underlättar inlärningen och gör det möjligt för studenten att upptäcka vilka arbetssätt och färdigheter som kan utvecklas och förstärkas [1]. Det är dock svårt att både få och ge återkoppling. J Ende framhåller i en artikel [1] […](0 kommentar)

Hjärtkirurgi i Sudan

Den italienska biståndsorganisationen Emergency driver sedan 2007 ett hjärtkirurgiskt sjukhus, Salam Centre for Cardiac Surgery, i utkanten av Khartoum. Till skillnad från många andra hjärtkirurgiska projekt i utvecklingsländer bygger detta på en kontinuerlig verksamhet med stor volym och helt kostnadsfri vård för både pediatriska och vuxna patienter. Sjukhuset är modernt och tekniskt välutrustat. Under 2008 […](0 kommentar)

Bra immunsvar av vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta i årskurs 4

Sedan acellulärt kikhostevaccin introducerades i Sverige 1996 har incidensen av odlingsverifierad kikhosta sjunkit från ca 900 fall/100 000 år 1995 till knappt 20 fall/100 000 år 2007 för barn i åldern 1–9 år [1]. Immuniteten mot kikhosta är dock inte livslång, varken efter kikhosteinfektion eller efter vacccination. Ungdomar och vuxna smittar de allra minsta barnen, som ännu […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Leverbiverkningar av allopurinol

Hepatit är en känd allopurinolbiverkan. I de fall där den är symtomgivande ingår den vanligen i ett generaliserat överkänslighetssyndrom som ses hos cirka 2–4 per 1 000 behandlade patienter och som brukar debutera under de första två behandlingsmånaderna [1, 2]. Överkänslighetssyndromet karak­teriseras av leverskada, feber, hudutslag, orala och genitala lesioner och akut njurpåverkan i varierande kombinationer. […](0 kommentar)

LT debatt

Läkarkåren måste själv sätta dagordningen för sjukvården

När jag var en ung kirurg, först i Halmstad och sedan i Lund, diskuterade vi mycket kring det som hände på arbetsplatsen. I Halmstad pratades mycket om skötseln av enskilda patienter, om operationsteknik, om hur vi skulle utbilda oss mer, hur man skulle handla vid vissa diagnoser och symtom etc. I Lund utökades detta med […](0 kommentar)

En enda läkemedelskommitté – ett okunnigt förslag

I Läkartidningen 36/2009 (sidorna 2188-91) intervjuas regeringens utredare Toivo Heinsoo om nya riktlinjer för primärvårdens och öppenvårdens innehåll och organisering. Som representant för nätverket Sveriges läkemedelskommittéer (LOK) vill jag kommentera ett inslag i artikeln och rätta till uppenbara missförstånd kring läkemedelskommittéernas verksamhet. I artikeln frågar reportern: »Henrik Hammar (M), regionråd i Region Skåne och ordförande […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Mannen som gav patientsäkerheten ett ansikte

Det är i slutet av juni. På marken utanför universitetssjukhuset i Linköping ligger häggens vita blommor i drivor. Hans Rutberg är redan solbränd som en ensamseglare under den ljusa luggen. Men vi är långt ifrån havet och även om sommarvinden är frisk så är det helt stilla inne på tjänsterummet på Patientsäkerhetsenheten. Hans Rutberg är […](0 kommentar)

Aktuellt

Regler ses över efter anmälan om dataintrång

En läkare vid medicinkliniken på Varbergs sjukhus polisanmäldes den 7 juli av sjukhuschefen för olovligt dataintrång. Läkaren, som inte var behandlingsansvarig för patienten och vid tillfället inte i klinisk tjänst, hade under en minut loggat in i en patientjournal. I tidningen Sjukhusläkaren, som ägnar fallet 16 sidor i nr 4/2009, uppges att läkaren av kollegor […](0 kommentar)

Psykiatrer underkänner KBT-rekommendation

Enligt de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen ska terapi och i synnerhet kognitiv beteendeterapi, KBT, prioriteras vid behandling av depression och ångest. Metoden är lika effektiv som läkemedel men ger inga biverkningar, sägs det. När riktlinjerna presenterades i mars lät protesterna inte vänta på sig. Företrädare för andra skolor inom psykoterapin klagade på rekommendationens KBT-fokus, medan […](0 kommentar)

AT-rankning visar på läkare i utanförskap

Det är bedrövligt att så många som 30 procent av AT-läkarna överväger att byta yrke. Arbetsmiljön är under all kritik för både AT- och ST-läkare. De har inte så mycket att säga till om, säger Lena Ekelius, ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Sylf. Fokus i årets undersökning är nya frågor om organisation och arbetsmiljö. […](0 kommentar)

Sollefteå i botten

På Sollefteå sjukhus är det främst medicinblocket som fallerar och får lågt betyg av AT-läkarna. – Inte bra, men vi vet att vi har problem på medicinkliniken. Det är en lednings- och planeringsfråga och vi håller på att arbeta fram en åtgärdsplan för att rätta till detta, säger Ingrid Liljenberg, studierektor för opererande specialiteter, på […](0 kommentar)

»I Ljungby känner många läkare ett handledaransvar«

Ljungby lasarett kammar i år hem höga 5,63 poäng på den sexgradiga skalan, se tabell 1 Särskilt utmärkande är att kirurgi- och medicinblocket får höga betyg, tillsammans med frågan om möjligheten att påverka sin arbetssituation. Att Ljungby får toppresultat kan enligt AT-studierektor Sara Johansson bero på att det är ett litet sjukhus där man som […](0 kommentar)

Landstinget riskerar vite för överbeläggningar på Huddinge

I vintras slog Läkarförbundets huvudskyddsombud och en enskild läkare larm om att läkare på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge på grund av vårdplatsbristen tvingats fatta beslut som är oacceptabla ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Patienter som egentligen borde läggas in har skickats hem, andra patienter har skrivits ut alltför tidigt och ytterligare andra har lagts in på avdelningar […](0 kommentar)

Debatt och brev

Hälsodataregistren nödvändiga för uppföljning av kvaliteten i sjukvården!

I Läkartidningen 35/2009 (sidorna 2121-4) redovisar Britta Ryttberg och medförfattare en ambitiös journalgranskning för ett urval patienter med registrerad hjärtinfarkt i det patientadministrativa systemet (PAS) i Örebro. Anledningen är de förhållandevis höga dödstalen efter hjärtinfarkt som redovisats i Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet [1] för Örebro län. Avsikten med granskningen har […](0 kommentar)

Information och andningsträning, inte kirurgi

Sedan snart tio år har vi på Karolinska universitetssjukhuset i Solna haft ett organiserat samarbete kring patienter med »vocal cord dysfunction«. Delaktiga i detta samarbetet är barnläkare, sjukgymnast, logoped och foniater. Om detta går att läsa i Läkartidningen 48/2006 (sidorna 3832-6). Många synpunkter i artikeln av Leif Nordang och medarbetare i detta nummer (sidorna 2351-3) […](0 kommentar)

Kliniska studier av olika behandlingsalternativ är väl motiverade

Huvudbudskapet i vår artikel »Ansträngningsastma kan vara laryngeal obstruktion« är: Patienter med misstänkt laryngeal ob­struk­tion bör videolaryngoskoperas under maximal ansträngning. Detta är enda sättet att få en detaljerad information om graden och nivån av den laryngeala obstruk­tionen. Flertalet fall i vår sammanställning jämte fallen i de norska studierna gäller en supraglottisk kollaps [1, 2], men […](0 kommentar)

Om cefuroximets vara eller icke vara

Vi anser det angeläget kommentera artikeln »Dags att slopa ’husets vin’. Stopp för okritisk empirisk användning av cefuroxim«, Läkartidningen 5/2009 (sidorna 291-2), där fyra representanter för Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) skriver: »RAF har värderat tillgänglig publicerad litteratur om cefuroxim, och vi ser inga fördelar med att ha kvar preparatet för empirisk behandling. ––– Som empirisk […](0 kommentar)

Cefalosporinerna bör ersättas med smalare och mer riktad behandling

Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) och Gårdlund och Kalin är helt överens om att den totala cefalosporinförbrukningen i Sverige bör minska till förmån för mindre resistensdrivande preparat. Gårdlund och Kalin är också överens med oss om att cefuroxim är underlägset cefotaxim mot gramnegativa tarmbakterier och att detta förhållande inte är känt för alla kollegor. Ännu mindre […](0 kommentar)

Läkemedelskommittéernas informationsblad behövs

Man brukar ju inte debattera recensioner, men apotekaren Anders Cronlunds redovisning och bedömning (LT 26–27/2009, sidan 1762) av innehållet i läkemedelskommittéernas periodiska publikationer må ändå föranleda ett inlägg. Först ett tack för att Läkartidningen uppmärksammar dessa informationsblad, som man kanske inte ens kan kalla tidskrifter. De når ju ändå alla förskrivande läkare och sjuksköterskor inom […](0 kommentar)

Ledare

Lång kö till AT-tjänst

Dagens nyutexaminerade läkare får i genomsnitt vänta i sju månader och en vecka innan de kan börja sin allmäntjänstgöring. Det framkommer i Sylf:s AT-rankning, som i år genomförts för tionde gången. Med den rådande och ökande bristen på specialistläkare i Sverige är det inte rimligt att läkare står i kö för att kunna fortsätta sin […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)