Nr 40 2009

Kultur

Vad ska gästföreläsaren med blomsterkvast till?

Det är ett privilegium att i sitt arbete få syssla med ting som intresserar både kollegor och en bred allmänhet. Det är smickrande att bli inbjuden som gästföreläsare och fakultetsopponent, och särskilt den som är i början av sin karriär kan tycka att det känns överväldigande att bli ombedd att dela med sig av sina […](0 kommentar)

En liten dikt om polyfarmaci

Dikten nedan är en helt sannfärdig avskrift (utan några tillägg eller strykningar) av en medicinlista för en svårt funktionshämmad 60-årig kvinna utan tal eller rörelseförmåga. Dikten byggs upp av 21 anapester och kan läsas mycket rytmiskt genom hela strofen. Enstaka avsteg från rytmen som dock förekommer ökar den poetiska spänningen, samtidigt som de ger de […](0 kommentar)

Bred genomgång av forskning kring schizofreni

Nobelpristagaren John Nash Jr och Charlie Chaplins mor Hannah, drabbades båda av schizofreni. Sjukdomsbilderna hos två patienter kan te sig olika. Men det finns gemensamma drag, som till exempel i filmen »A Beautiful Mind« där Nash tycker sig på ett magiskt sätt styras av andra. Förmågan till social kontakt minskar och känslan av utanförskap ökar. […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Spökskrivare och svågerpolitik

Jag är nyss hemkommen från Vancouver, Kanada, och kongressen »Peer-review and biomedical publishing«, arrangerad av BMJ och JAMA. Det var mödan värt att åka till andra sidan jorden. Vetenskapens verktyg kan användas för att studera hur medicinsk forskning paketeras och kommuniceras. Med uppseendeväckande resultat. En enkätstudie med författare i högrankade tidskrifter visade att det är […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Ny studie om kirurgi vid kranskärlssjukdom och hjärtsvikt

Något så ovanligt som en internationell randomiserad multicenterstudie av en kirugisk behandling publicerades nyligen i New England Journal of Medicine [1]. Att studien inte kunde påvisa någon positiv tilläggseffekt av den undersökta behandlingen förvånade många, inklusive oss. Studien är den största i sitt slag, och eftersom resultaten var oväntade förtjänar den en noggrann genomgång. Dessutom […](0 kommentar)

Nya Rön

Biomarkörer identifierar ökad alzheimerrisk

Att identifiera markörer i exempelvis blod eller cerebrospinalvätska som kan selektera individer som löper ökad risk för Alzheimers sjukdom är ett intressant forskningsfält, som sannolikt kommer att tilldra sig allt större intresse. Flera studier har redan presenterats. De flesta av dessa har dock gjorts på mind­re material. Men nu publiceras en större studie i tidskriften […](0 kommentar)

Koronarsjukdom ökar risken för depression

Kranskärlssjuka löper ökad risk att bli deprimerade. Det omvända sambandet, att depression skulle öka risken för kranskärlssjukdom, är dock inte lika starkt. Så kan man sammanfatta en amerikansk studie som gjorts på det svenska tvillingregistret och som presenteras i tidskriften Archives of Gen­eral Psychiatry. Studien bygger på data från totalt 30 374 tvillingar i det svenska […](0 kommentar)

Dog Mozart av en streptokockinfektion?

Flera historiska personers medicin­histo­ria och dödsorsak har utretts med hjälp av både historiska dokument och modern teknik under senare år. Till dessa hör bl a Napoleon, som enligt en artikel som presenterades i Nature avled i sviterna efter en Helicobacter pylori-infektion (refererad i Läkartidningen 7/2007, sidan 489). I en färsk studie presenterad i Annals of Internal […](0 kommentar)

Högre diabetesrisk
efter cancer i barndomen

Individer som drabbats av cancer som barn löper i storleksordningen dubbelt så hög risk att senare i livet drabbas av typ 2-diabetes som jämnåriga som inte haft cancer. Det visar en studie som presenteras i Archives of Internal Medi­cine. Studien har gjorts i USA och omfattar 8 599 individer som drabbades av cancer innan de fyllde […](0 kommentar)

Farligt att sitta stilla även om man motionerar ofta

De flesta av oss har i dag ett stillasittande arbete, och även på fritiden har vi blivit alltmer stillasittande. Omfattande nationella undersökningar från USA visar att mer än hälften av såväl vuxna som barn tillbringar mer än hälften av den vakna tiden stillasittande. Tidigare rekommendationer rörande fysisk aktivitet och hälsa har varit mycket fokuserade på […](0 kommentar)

Ökad dödlighet vid celiaki

Få större studier har undersökt dödligheten hos patienter med celiaki, och kunskapen om dödligheten hos barn med celiaki är bristfällig. Vi studerade dödligheten vid celiaki och förstadier till celiaki genom att samla in data på tunntarmsbiopsier från 28 svenska patologiavdelningar och sedan länka dessa med celiakiserologidata från ett antal kemiska laboratorier vid svenska universitetssjukhus. Studien […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Poplitea­aneurysm – ovanligt tillstånd
som varje läkare bör känna till

Diagnosen popliteaaneurysm bör övervägas hos patienter med akut eller kronisk benischemi, och patienter med känt abdominellt aortaaneurysm bör screenas för popliteaaneurysm. Den sanna prevalensen är inte känd, men man har uppskattat den till 1 procent hos 65-åriga män [1], och prevalensen ökar med åldern. Popliteaaneurysm utgör 70 procent av alla perifera aneurysm. Till skillnad från […](0 kommentar)

Nutritionsbehandling i äldrevård – ett bortglömt perspektiv

Undernäring hos patienter på svenska sjukhus har beskrivits sedan länge [1, 2]. Liknande rapporter från övriga Europa resulterade i en resolution från Europarådet år 1999 (reviderad 2003) med riktlinjer för utredning och behandling av sjukdomsrelaterad undernäring inom slutenvården (Fakta 1) [3], då tydliga såväl medicinska som socioekonomiska vinster rapporterats för nutritionsbehandling [4]. I en artikel […](0 kommentar)

Rättelse och kommentar till tidigare publicerad LT-artikel

Artikeln »Klaffbevarande kirurgi bör övervägas i första hand« av Anders Franco-Cereceda och Jan Liska (Läkartidningen 2008;105:434-7) rör en retrospektiv kohortstudie av 70 patienter opererade med aortaklaffbevarande kir­urgi 1999–2007. Studien har som tidigare meddelats varit föremål för en utredning av Karolinska institutets etik­råd med anledning av en anmälan om misstänkt oredlighet. Anmälan framförde kritik mot redovisning […](0 kommentar)

Rättelse

Med anledning av den kritik som riktats mot vårt arbete »Klaffbevarande kirurgi bör övervägas i första hand« (Läkartidningen 2008;105:434-7) ber vi att få inkomma med följande beriktigande. 1. Statistik. Vi har i texten skrivit att spridningsmåttet i Tabell I är ± SD när det riktiga ska vara ± SEM. 2. Felaktig beskrivning av patientstatus. Vi skriver i […](0 kommentar)

Kommentar

Med anledning av att Anders Franco-Cereceda och Jan Liska korrigerat sin artikel »Klaffbevarande kirurgi bör övervägas i första hand« har jag som medicinsk kommentator till den artikeln inbjudits att lämna mina synpunkter på korrigeringarna. I min ursprungliga kommentar tryckte jag bl a på att de publicerade resultaten var mycket goda men efterlyste ett resonemang kring […](0 kommentar)

Fagterapi kan vara räddningen när antibiotika inte längre fungerar

Antibiotika har varit och är ett av våra viktigaste terapeutiska framsteg sedan tiden efter andra världskriget. De har kraftigt reducerat mortaliteten i många olika typer av infektioner och har sin största betydelse för de patienter som har olika faktorer som gör dem extra känsliga för bakterier som finns mycket vitt spridda, t ex patienter med traumatiska […](0 kommentar)

Debatt och brev

Varning för simvastatin 80 mg!

I en debattartikel i Läkartidningen förordar Hjemdahl och medarbetare användning av simvastatin 80 mg dagligen till patienter som inte når målvärdet uppsatt för LDL-kolesterol, i stället för andra läkemedel, främst mer effektiva statiner [1]. Orsaken till denna ståndpunkt är ekonomisk, eftersom simvastatin 80 mg är generiskt och bara kostar en bråkdel av vad de icke […](0 kommentar)

Allt lägre kolesterolmål ökar biverkningarna

Anders G Olsson (AGO) varnar för simvastatin i dosen 80 mg, då myopati med kreatinkinasstegring >10 gånger över normalvärdet nyligen redovisats i SEARCH- studien [2]. Vi är tacksamma för att den ökade biverkningsförekomsten med höga statindoser tas upp till diskussion. Vi anser att det för de allra flesta högriskindivider med ordinära till måttligt förhöjda lipidnivåer […](0 kommentar)

Svampplockning lika bra som hårda krav?

En mycket intressant och seriös debatt kring betyg på läkarprogrammet har startats i LT av kollegorna Lagerlöf, Sallin och Friberg [1] och fortsatts av Victor Mill [2] . Debattinläggen är båda omfattande, välskrivna och välformulerade, och intresset för ämnet är stort, vilket inte minst kan utläsas av de många och engagerade kommentarerna på LT:s webbplats. […](0 kommentar)

Om svårigheterna att jämföra äpplen med päron

Sverige har en åldrad befolkning, och det är de äldre som främst brukar vår hälso- och sjukvård. Detta gäller på (nästan) alla mottagningar och (nästan) alla kliniker. Således krävs goda kunskaper och färdigheter i geriatrik hos läkarna inom (nästan) alla kliniska specialiteter. Där är vi helt eniga med Anne Ekdahl och hennes inlägg på LT […](0 kommentar)

Geriatrikundervisningens omfattning – avgörande för framtidens sjukvård

Repliken från Anders Håkansson, Ann-Christin Haffling och Martin Stjernquist speglar en alltför utbredd missuppfattning, nämligen att geriatrisk kompetens innehas av var och en som arbetar mycket med äldre patienter. Det är ett otvetydigt faktum att det framförallt är äldre som brukar hälso- och sjukvård, och likaså är det ett faktum att samtidig sjuklighet i flera […](0 kommentar)

SMiLE – ny betygsmodell för läkare

Återigen debatteras ­införandet av betyg ­på landets läkarprogram, och många goda synpunkter har framförts [1, 2]. Jag delar åsikterna att studenternas potential måste tillvaratas och att våra läkarutbildningar självklart måste leda till patientsäker vård. En gång en entusiastisk läkarstudent i början av mitt äventyr [3]. Nu kanske antytt mer erfaren efter kliniska terminer, besök på […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Ledare

Klinisk forskning lyfter sjukvården

Ofta är den medicinska forskningens kvalitet beroende av närheten till den kliniska vardagen. För att forskningen ska nå goda resultat måste hela vårdkedjan finnas med. Läkarförbundet är emot att forskningsfinansiering centraliseras i för stor utsträckning. Risken är då att den patientnära forskningen missgynnas och att bara de största forskarkonglomeraten favoriseras. I ett framtida finansieringssystem för […](0 kommentar)

Aktuellt

Förbundet tar nya tag
mot diskriminering

Exemplen i inledningen ovan bygger på autentiska fall som Läkarförbundets avdelning för arbetsliv och juridik kommit i kontakt med. De är hämtade från det förslag till handlingsplan mot diskriminering som Läkarförbundet tagit fram och som just nu är på internremiss hos delföreningarna. Att planen tillkommit är en följd av att det vid de senaste årens […](0 kommentar)

Sjukvården frikopplas från sjukskrivning efter 180 dagar

Regeringens särskilda utredare Anna Hedborg lämnar den 5 oktober över sitt slut­betänkande i utredningen om arbetsförmåga och sjukdom ur ett sjukförsäkringsperspektiv. – Vi kommer att föreslå att Försäkringskassan tar över beslut om sjukförsäkring vid 180 dagar, inklusive det medi­cinska beslutsstödet, säger Anna Hedborg, som sedan den 1 februari 2008 utrett arbetsförmåga och sjukdom ur ett […](0 kommentar)

Lamt om rehabilitering

I ett remissvar på utredningen »Bättre samverkan – Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring« (SOU 2009:49), delrapport tre i utredningen »Patientens rätt i vården«, stöder Läkarförbundet ett förslag om att Socialstyrelsen arbetar in rekommendationer om rehabiliteringsåtgärder i nationella riktlinjer. Man accepterar också att Försäkringskassan föreslås kunna överlåta samordningsansvar för försäkringstagare till andra aktörer. […](0 kommentar)

Saco uppgraderar lönesajt

Sedan lanseringen 2001 har fackligt anslutna akademiker gjort uppåt en miljon sökningar på statistiksajten Saco Lönesök inför löneförhandlingar, nyanställningar eller bara av nyfikenhet. Bortåt 70 000 av dessa sökningar har läkare stått för. Den 30 september är det premiär för en ny och – förhoppningsvis – ännu mer användarvänlig version. – Sidan har fått en mer […](0 kommentar)

Bräcke diakoni startar privata vårdcentraler

Den första oktober ska Bräcke diakoni inviga tre vårdcentraler i Falköping, Skara och Alingsås. In i det sista är det osäkert hur många som listar sig på vårdcentralerna. – Risken är förstås att vi står med för mycket eller för lite personal, men både vi och det offentliga står inför det, säger Eva Öfwerman, enhetschef […](0 kommentar)

Notiser

Labbet missade notera resistens

Vid minst två tillfällen under 2007 och 2008 har mikrobiologiska laboratoriet vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge försummat att skriva i »Vankomycin = R« (resistent) i resistensmönstret för isolat, något som görs manuellt. Det filter som selekterar fram provsvar som ska smittskyddsanmälas identifierade därför inte fynden. Det ledde till att de berörda patienterna inte vårdades som […](0 kommentar)

EMEA ger klartecken för pandemivaccin

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA rekommenderar EU-kommissionen att godkänna två vacciner mot den nya influensan, varav ett är Pandemrix som Sverige beställt. Vaccinerna har tidigare godkänts för en annan virusstam, H5N1. Bytet av stam till det nya A/H1N1-viruset har bedömts ut­ifrån samma typ av data som vid byte av stam på säsongs­influensavaccinerna.(0 kommentar)

Få fall av »vårdturism«

Organisationen Läkare i världen har intervjuat 1 200 papperslösa i 11 europeiska länder, däribland Sverige, om deras skäl till att komma till Europa. Endast sex procent angav hälsoskäl. Detta visar enligt organisationen att det är en myt att bättre vård till papperslösa skulle leda till «vårdturism«. Undersökningen visar också att Sverige hör till de länder som […](0 kommentar)

LT debatt

Bättre vård för multisjuka äldre

Vården för de multisjuka äldre fungerar dåligt. Sjukvården måste tänka om. Det traditionella sjukdomsorienterade arbetssättet, där fokus ligger på diagnosbehandling, behöver förändras till ett situationsbaserat förhållningssätt. Vilken verklighet lever den människa vi ser framför oss i, vad kan vi göra för att den personens vardag ska fungera? Det måste skapas en vård där helhetssyn och […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Ordförande för HSAN varnas

Det var för mer än fyra år sedan som en kvinna anmälde privattandläkaren till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för felbehandling. Patienten hade ett halvår tidigare fått besvär med en tand sedan tandläkaren övertalat henne att laga den med porslinsfyllning. Så småningom fick patienten så svåra smärtor i tanden att den borrades upp av samma tandläkare. […](0 kommentar)

Endast på webben

Antibakteriella medel med helt ny verkningsmekanism

Sedan antibiotika började användas på 1940-talet har de räddat livet på miljontals patienter, och behandlingen med antibiotika blev så framgångsrik att man på 1960-talet menade att slaget mot bakteriella infektioner hade vunnits. Trots detta är infektionssjukdomar fortfarande det största hotet mot global hälsa. Överanvändning och felanvändning av antibiotika har lett till spridning av antibiotikaresistenta bakterier, […](0 kommentar)