Nr 41 2009

Kultur

Darwins evolutionslära ingår kanske i Guds plan

I Första Moseboken 2:2 läser man: »Och Gud fullbordade på sjunde dagen det verk som han hade gjort; och han vilade på sjunde dagen från allt det verk han hade gjort« [1]. Den irländska ärkebiskopen James Ussher (1581–1656) beräknade med hjälp av uppgifter i Bibeln att Gud påbörjade Skapelsen på kvällen söndagen den 23 oktober […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Viktigt individanpassa behandlingen

Betydelsen av samspelet mellan arv och miljö har varit särskilt uppmärksammad under 2009. Detta på grund av att det är 200 år sedan Darwin föddes och 150 år sedan »Om arternas uppkomst« publicerades. Genetiska skillnader är en huvudorsak till att olika människor har olika benägenhet att drabbas av sjukdom vid likartade livsbetingelser och »riskfaktorbörda«. Likaledes […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Tyreostatikabehandling kräver bra patient–sjukvårdskontakt

Tyreostatika har varit i bruk sedan 1940-talet. I dag används internationellt tiamazol, propyltiouracil och karbimazol, varav de två förs­ta används mest och är tillgängliga i Sverige (Thacapzol och Tiotil). En aktuell översikt rörande ty­reo­statika har presenterats av Cooper [1]. Tyreostatikabehandling används framför allt vid ­Graves’ sjukdom. Vid lätt–mo­derat sjukdomsaktivitet används oftast en behandlingstid på 12–18 […](0 kommentar)

Nya Rön

Ökat evidensunderlag för rosiglitazon

Glitazonerna, framför allt rosiglitazon, har anklagats för att öka risken för inte bara hjärtsvikt och frakturer utan också hjärtinfarkt. I RECORD-studien inkluderades totalt 4 447 patienter med metformin eller sulfonylurea (SU) i mono­terapi. Av dessa randomiserades 2 220 patienter till ett tillägg med rosi­glitazon 4–8 mg/dag respektive 2 227 till en kombinationsterapi där man lade till metformin eller […](0 kommentar)

Nya alzheimergener identifierade

Två nya gener har kopplats till Alzheimers sjukdom i en omfattande s k ge­nome wide association-studie som presenteras i tidskriften Nature Genetics. Studien bygger på data från drygt 16 000 individer (16 151) från USA och Europa. Av dessa var närmare 6 000 drabbade av alzheimer medan övriga var friska kontroller. Forskarna har tittat på mer än 600 000 genetiska […](0 kommentar)

Bättre sex efter överviktskirurgi

Hos både män och kvinnor är sexuell funktionsnedsättning korrelerad med graden av övervikt. Olika viktreduktionsprogram har visat divergerande resultat vad avser sexuella funktioner. Obesa män med erektil dysfunktion som behandlades med ett viktreduktionsprogram med bl a medelhavskost och motion fick signifikant förbättrad erektionsförmåga [Public Health Nutr. 2006;9:118-30, JAMA. 2004;291:2978-85]. Någon förbättrad sexuell funktion kunde däremot inte […](0 kommentar)

Hypertoni kopplad till kognitiv nedsättning

I en artikel i tidskriften Neurology kopplas högt diastoliskt blodtryck samman med kognitiv nedsättning. Rönen, som gjorts av amerikanska forskare, bygger på 19 836 män och kvinnor som ingick i Reasons for geograph­ic and racial differences in stroke (REGARDS), en nationell amerikansk kohort som omfattar individer av såväl europeiskt som afroamerikanskt ursprung. Samt­liga var över 45 […](0 kommentar)

Blodmarkör för hjärnskada hos boxare

Forskare från Sahlgrenska har visat att ett protein återfinns i förhöjda halter i blodet hos amatörboxare två månader efter att de slutat boxas. Rönen presenteras i tidskriften Brain Injury och bygger på data från 44 amatörboxare från Turkiet. Dessa lämnade ett blodprov i samband med ett träningsläger (då de alltså boxades aktivt) och därefter ett […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Överlevande svenskar efter tsunamin

Det har nu gått snart fem år sedan tsunamin med våldsam kraft drabbade Sydostasien och dödade mer än 200 000 människor. Det bedöms att över 7 000 svenskar var på plats i det drabbade området där 543 svenskar förlorade livet. Merparten av dem som drabbas av allvarliga händelser som svåra naturkatastrofer och olyckor klarar sig ofta utan […](0 kommentar)

Tyreostatika­inducerad agranulocytos

Agranulocytos är ett ovanligt men fruktat tillstånd vid behandling med tyreostatika. Det är därför viktigt att alla läkare som träffar patienter som behandlas med tyreostatika är medvetna om att både tiamazol (Thacapzol) och propyltio­uracil (Tiotil), de två i Sverige tillgängliga tyreostatika, kan ge upphov till benmärgspåverkan med risk för agranulocytos. De första debutsymtomen är oftast […](0 kommentar)

Kraftigt ökad celiakiprevalens

Celiaki, glutenöverkänslighet, beskrevs av den engelske läkaren Samuel Gee redan år 1888. Den holländske barnläkaren Karel Dicke fann i slutet av 1940-talet att barn med symtom som vid celiaki förbättrades i samband med spannmålsbristen under andra världskriget. När tillgången på spannmål blev bättre efter krigsslutet försämrades barnen åter. Det är klarlagt att proteinet gluten i […](0 kommentar)

Anhörigvårdare – oorganiserad, oerkänd och oavlönad omsorgsresurs

Ett informellt och oavlönat stödsystem bestående av anhöriga, vänner eller andra icke-professionella vårdgivare ansvarar för vården av många kroniskt sjuka personer [1]. Vård och omsorg om personer med kroniska eller handikappande sjukdomar innebär psykologiska, fysiska och emotionella påfrestningen, begränsningar i sociala aktiviteter och även en ekonomisk belastning för dessa närstående [2, 3]. Denna börda har […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Patientsäkerhet

Patient med retrofaryngeal abscess skickades hem utan provtagning

En man i 60-årsåldern sökte vårdcentralens jourläkare på grund av hög feber, frossa, ont i kroppen och halsen. Han hade kort dessförinnan haft en övre luftvägsinfektion med feber och ont i bihålorna och varit besvärsfri endast i en dag innan han nu i två dygn haft infektionssymtom på nytt. Vid läkarundersökningen var patienten enligt journalanteckning […](0 kommentar)

Socialstyrelsen definierar överbeläggning

I början av 2009 begärde Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Örebro in redovisningar från sjukhusen i Uppsala–Örebroregionen angående platssituationen. Vårdgivarna skulle bland annat uppge hur många överbeläggningar och utlokaliserade patienter de hade under en given vecka, och om dessa innebar en patientsäkerhetsrisk. Utifrån svaren kunde Socialstyrelsen konstatera att det var svårt att analysera vårdgivarnas statistik eftersom […](0 kommentar)

Nio läkare utan tydligt ansvar

En kvinna i 60-årsåldern vårdades inneliggande på kirurgkliniken i drygt två veckor på grund av buksmärtor. Dia­gnosen perforerad divertikulit med abscessbildning ställdes. Tillståndet behandlades konservativt med dränage av abscesser samt antibiotika. Inflammationen var emellertid svårläkt, och frågan om operation och snar kolonutredning fanns med från början. Då patienten skrevs ut hade det skett en förbättring […](0 kommentar)

Debatt och brev

Öppna jämförelser ger bättre bild än Riks-HIA

Omslaget till Läkartidningen 35/2009 tillkännager att »Överlevnad inget säkert mått på vårdkvalitet«. Vi anser att formuleringen är olycklig. Om vård kan förhind-ra en för tidig död blir definitionsmässigt överlevnad ett viktigt mått på vårdkvalitet. Analysen av hög dödlighet efter hjärtinfarkt i Örebro län av Ryttberg och medarbetare, som föranlett det drastiska påståendet, är en förtjänstfull […](0 kommentar)

Dagens patientadministrativa system otillräckliga som underlag för rankningslistor

Vårt kvalitetssäkringsprojekt av hjärtinfarktvård i Örebro län (LT 35/2009, sidorna 2121-4), som huvudsakligen fokuserade på dia-gnoskvaliteten i det patientadministrativa systemet (PAS), har föranlett två debattinlägg. Vi har också fått många kommentarer framförda direkt till oss, där olika företrädare för kardiologin haft samma reservation som vi mot att använda PAS-data för rankning av län och sjukhus. […](0 kommentar)

Ändrad trombosprofylax orsak till ­ ökning av postoperativa lungembolier?

Det är belagt i flera studier [1, 2] att trombosprofylax minskar risken för screening-upptäckta asymtomatiska tromboser, klinisk tromboembolism och dödlig lung­embolism, vilket sammantaget sänker den perioperativa dödligheten. Utan profylax anges trombosfrekvensen till 15–70 procent beroende på vilken typ av kirurgi som utförs [3]. Ortopedisk kirurgi, i synnerhet höft- och knäledsplastiker, har ofta använts som högriskmodell […](0 kommentar)

Trombosprofylax ­ – en kommentar

Att postoperativ lungembolism fortfarande är en klinisk realitet illustreras i artikeln från kirurgkliniken i Helsingborg. Och detta trots profylax! Om det samtidigt förekom några dödliga lungembolier vet vi inte. Dödsfall fanns säkert, men obduktionsfre­kvensen är ju mycket låg i Sverige. Sju fall av kliniskt manifest och objektivt verifierad lungembolism under fem månader kan tyckas mycket […](0 kommentar)

»Alltid trösta och lindra …«

En cancersjuk vän fick häromdagen detta besked av sin läkare: »Du lever inte till jul.« Därmed släcktes hans hopp, och humöret gick i botten. Säger man så till en patient? Vi tycker inte det. Nisse Simonson är en klok man och kirurg (en vanlig kombination) som numera skriver böcker. I den senaste, »Varför mår vi […](0 kommentar)

»Vofför säger vi på dette viset?«

Rubriken är förstås en lätt travestering på ett favorituttryck, som rumpnissarna i Astrid Lindgrens »Ronja Rövardotter« använder. Jag satt och dikterade, när jag plötsligt slogs av tanken: »Varför säger jag så här?« Det gällde redovisningen av en neurologisk undersökning. Jag rabblade en läxa som jag lärde för snart 40 år sedan. När jag redogjorde för […](0 kommentar)

Gravida måste kunna lita på att fullgod anestesi alltid ges

Vi önskar framföra följande kommentarer angående HSAN-ärende 2443/08 som refererades i Läkartidningen 39/2009 (sidan 2473). Fallet gäller en kvinna som förlöstes med planerat kejsarsnitt, där ryggbedövningen varit otillräcklig. Vid spinalanestesi kan effekten hos den gravida kvinnan vara oförutsägbar. Den mängd lokalanestetika som förväntas ge adekvat anestesi kan ibland ge otillräcklig anestesi eller förorsaka hög spridning […](0 kommentar)

Läkare ska ha både ansvar och inflytande

Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm anser att det är angeläget att patienten listas hos den läkare han eller hon valt (LT 39/ 2009, sidan 2475). Det är bra att hon understryker läkarens ansvar. Däremot är det inte bra att hon vill minska läkarens inflytande genom att knyta ersättningen till vårdenheten. En avsikt med vår motion […](0 kommentar)

Vi måste lära oss hantera konkurrensen

Självklart är det Läkarförbundets politik att läkare ska ha både ansvar och inflytande, dvs ett ökat professionellt inflytande i vården. Målet är Christer Sjödin och jag eniga om, men vi verkar ha olika uppfattning om hur vi bäst når dit. Tiderna ändras, och med fler aktörer i sjukvården ändras också förutsättningarna. Konkurrensen kommer att öka, […](0 kommentar)

LT debatt

Snälla, snälla, snälla …
stöd en ny utbildningsort för läkare i Sverige!

Sensommarens »Uppdrag granskning« i Sveriges Television om den kroniska läkarbristen pekade på Läkarförbundets brist på framsynthet när det gäller antalet utbildningsplatser. Tyvärr kan jag inte låta bli att känna mig lite träffad av kritiken; jag var som Uppsalastudent med i styrelsen för Medicine studerandes förbund (MSF) på slutet av 1980-talet och medger att det på […](0 kommentar)

Indiens läkemedelsindustri hotas av frihandelsavtal

För närvarande (september 2009) pågår förhandlingar om frihandelsavtal mellan Indien och andra handelsblock, främst EU, EFTA och Japan. Förhandlingarna äger rum i tysthet, vilket kritiseras av indiska frivilligorganisationer. Bortsett från en liten grupp av förhandlare och lobbygrupper från industrin vet få vad som egentligen diskuteras. Förhandlingarna är principiellt viktiga från hälsosynpunkt. Indien har tidigare värnat […](0 kommentar)

Recension

Nyckfull hantering av läkarintyg

Försäkringskassans (FK) hantering av läkarintyget i sjukskrivningsprocessen har sedan 1990-talet förändrats påtagligt. Det har blivit vanligt att behandlande läkares intygade sjukdomsdia­gnoser och bedömning av arbetsförmåga ifrågasätts, ofta på nyckfulla och obegripliga sätt. I debattartiklar och reportage har många läkare uttryckt ilska, irritation och förtvivlan över detta. Dessa uttryck viftas oftast bort, förminskas eller tigs ihjäl […](0 kommentar)

Ledare

Plan för att motverka diskriminering

Är diskriminering och missgynnande ett problem i arbetslivet och för läkarkåren? Det beror förstås på vem vi frågar. Samhället förändras – läkarkåren och normen för läkare likaså. Inom Läkarförbundet pågår just nu ett remissarbete kring en handlingsplan mot diskriminering. I förslaget till handlingsplan berörs huvuddelarna av den nya diskrimineringslagen, framför allt de regler som handlar […](0 kommentar)

Aktuellt

Konstgjorda nervceller kan snart vara verklighet

Elektrisk stimulering av nervceller är redan en etablerad behandlingsform. Vid så kallad deep brain stimulation (DBS) opereras elektroder in i hjärnan, och genom elektrisk stimulering kan signaler mellan nervcellerna blockeras för att exempelvis mildra skakningarna hos patienter med Parkinsons sjukdom. Koklea-implantat i örat, som används vid grav hörselskada, bygger på samma princip. – Men direkt […](0 kommentar)

Kan bli ett genombrott för ryggmärgsskadade

En svår ryggmärgsskada avbryter hjärnans möjlighet att signalera till de mottagarceller nedanför skadan som styr kroppens motoriska funktioner. Då kan ett implantat i form av en artificiell nervcell, som genom att känna av hjärnans signaler aktiveras till att utsöndra rätt signalsubstanser i rätt doser, bli bryggan som återupprättar kontakten med mottagarcellerna. Det är ett av […](0 kommentar)

Tre fick Nobelpriset för upptäckt av kromosomskydd

De har ibland jämförts med de små plasthylsorna som sitter längst ute på skosnören och hindrar att de fransar upp sig, telomererna, vars upptäckare belönas med 2009 års Nobelpris i medicin eller fysiologi. I och med deras upptäckt av telomererna och enzymet telomeras har Elizabeth Blackburn, Carol W Greider och Jack W Szostak löst en […](0 kommentar)

Ny smittskyddsmyndighet får nobben av Socialstyrelsen

Enligt utredningen »Ett effektivare smittskydd« som överlämnades till regeringen i juni kan smittskyddet i landet effektiviseras genom att man för samman delar av Socialstyrelsens smitt­skydds­enhet med SMI till en ny myndighet, Smittskyddsmyndigheten, med ansvar för epidemiologisk analys och övervakning inom smittskyddsområdet. I sitt remissvar motsätter sig Socialstyrelsens starkt en sådan myndighet. Främst invänder man mot […](0 kommentar)

Läkarförbundet blir medlem i PTK

Efter sju års väntan tas Läkarförbundet upp i Privattjänstemannakartellen, PTK. Medlemskapet börjar gälla från och med första januari 2010. Berörda är läkare anställda i privat sektor. Läkare i till exempel läkemedelsindustrin kan framöver representera akademiker vid företag och bilda klubb, vilket inte varit fallet tidigare. Läkarförbundet hoppas vidare på större möjlighet att påverka PTK:s framtid, […](0 kommentar)

Notiser

Ökad forskarmakt i Vetenskapsrådet

Regeringen föreslår i en proposition att forskarinflytandet i Vetenskapsrådet ska öka. Ämnesråden bantas från elva till nio ledamöter, samtidigt som de fyra ledamöter som tillsätts av regeringen försvinner. I ämnesrådet för medicin kommer dock fortfarande två extra ledamöter att utses av regeringen, en från vårdsektorn och en från industrin. Elektorerna som väljer forskarrepresentanter i ämnesråd […](0 kommentar)

Rågsved får patientråd

Carema inbjuder alla intresserade patienter att medverka i ett nytt patientråd vid vårdcentralen i Rågsved. Syftet är att patienter ska kunna tycka till om vårdcentralens utbud och diskutera hur de upplever service och bemötande. Allt i syfte att utveckla och förbättra verksamheten.(0 kommentar)

Skolhälsopersonal kritiserar lagsförslag

Svenska skolläkarföreningen och Riksföreningen för skolsköterskor är kritisk mot skrivningarna om elevhälsa i Skollagsberedningens förslag till ny skollag. Främst motsätter sig skolhälso­personalen att det till skillnad från i nuvarande skollag saknas en formulering om att elever har rätt att söka hjälp, oberoende om det finns stöd för detta hos vårdnadshavare eller skolpersonal. Vidare invänder man […](0 kommentar)

Sverige får toppbetyg

Sverige får åter toppbetyg när det gäller behandlingresultat enligt Euro Health Consumer Index (EHCI), ett konsument­baserat index som presenteras för femte året i rad. Undersökningen rankar 33 europeiska nationella sjukvårdssystem utifrån 38 indikatorer, som täcker sex delområden: Patienträttigheter och information, e-hälsa, väntetider till behandling, behandlings­resultat, vårdåtagandets omfattning samt tillgång till läkemedel. Totalt hamnar Sverige på […](0 kommentar)

Kritiserad sjukhuschef har avgått

Den av läkarfacket hårt kritiserade sjukhuschefen vid Varbergs sjukhus avgår med omedelbar verkan, meddelade Hallands läns landsting i ett pressmeddelande på tisdagen i förra veckan. Situationen blev ohållbar efter det att sjukhuschefen i somras på lösa grunder polisanmält en läkare för journal­intrång (se LT 38/2009, sidan 2344). – Situationen hade gått in i ett dödläge […](0 kommentar)

Håll koll på Pandremix när vaccinering inleds

Läkemedelsverket uppmanar hälso- och sjukvårdspersonal att medverka i den förstärkta övervakningen av vaccinet Pandemrix och antivirala läkemedel, när den allmänna vaccineringen av influensan A/H1N1 börjar inom kort. Med hjälp av en elektronisk tjänst ska vårdpersonal kunna rapportera in misstänkta biverkningar som inte redan listats som vanliga eller mycket vanliga.(0 kommentar)

Rättelse

Byline saknades

(0 kommentar)