Nr 42 2009

Kultur

En bortglömd teori
om orsaken till hydrocefalus

Skrämselpropaganda om mammografiDen kunskapsutveckling som drivs av modern medicinsk forskning uppfattas ofta som en evolutionsliknande process där teorier som inte lyckas överleva empirisk testning efter hand sorteras ut till förmån för sådana som är mer livskraftiga [1]. Men det har också föreslagits att andra mekanismer verkar bakom vetenskapliga teoriers föränderlighet – mekanismer som på ett […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Vem vågar blåsa i pipan?

I dagspressen redogjordes nyligen för en läkare som anmälts till Socialstyrelsen av några kolleger för bristande kompetens. Det är något som inträffar ganska sällan. Vanligare är ju att läkare slår larm angående brister i organisation eller avsaknad av resurser. Att påpeka brister och fel är en självklar uppgift för medarbetare inom alla sektorer av samhället […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Skräddarsydd läkemedelsterapi vid hjärtsvikt – en framtidsvision

Användningen av natriuretiska peptider (NP) (framför allt BNP [brain natriuretic peptide] och NT-proBNP [pro-brain natriuret­ic peptide]) vid handläggning av patienter med hjärt­svikt ökar. Studier har visat att låga nivåer av NP med stor sannolikhet kan utesluta att patienten har hjärtsvikt. Höga nivåer innebär att sannolikheten för att patienten har hjärtsvikt ökar betydligt; diagnosen måste dock […](0 kommentar)

Nya Rön

Dålig kondition och bukfetma – oberoende riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom

Dålig kondition och bukfetma är båda starkt kopplade till risk för hjärt–kärlsjukdom. Ofta förekommer de två tillstånden samtidigt, och det är viktigt att försöka särskilja effekten av dem. Majoriteten av tidigare studier har använt sig av BMI som mått på övervikt och är gjorda på främst män och på selekterade populationer. I en svensk studie […](0 kommentar)

Aviumbakterier dolda i duschen

Mycobacterium avium-komplexet (MAC) innehåller många likartade arter av omgivningsmykobakterier. Dessa icke-tuberkulösa mykobakterier orsakar bl a en tuberkulosliknande sjukdom hos fåglar. Människor som är disponerade kan i sällsynta fall insjukna i lunginfektion eller eventuellt allmäninfektion med MAC. Man har i en studie undersökt förekoms­ten av olika bakterier i duschmunstycken med användning av molekylära metoder, dels i själva […](0 kommentar)

Varning för sjukvårdsorsakad strålning

Traditionell röntgen, datortomografi och nuklearmedicinska undersökningar såsom skintigrafi innebär alla att patienten utsätts för joniserande strålning. Forskare från USA har sammanställt data kring strålningsexponering till följd av medicinska undersökningar. Rönen presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine. Studien bygger på data från närmare en miljon amerikaner (952 420 individer) mellan 18 och 64 år som […](0 kommentar)

Annorlunda dopaminaktivitet vid ADHD påvisad med PET-teknik

Det neurobiologiska kunskapsfältet kring ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) tog ett kliv framåt i en amerikansk artikel presenterad i tidskriften JAMA. Författarna har tittat på 53 vuxna individer med diagnostiserad ADHD i PET-kamera och jämfört dessa med 44 friska kontroller. Man har studerat dopamintransportören DAT och dopaminreceptorerna D2/D3. PET-undersökningarna visar sammantaget att det föreligger skillnader […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Rektaltermometern fortfarande bäst för temperaturmätning

En av sjukvårdens vanligast förekommande och mest använda parametrar är patientens kroppstemperatur. Den ligger ofta till grund för diagnos, utredning och behandling. I många år har den rektala mätmetoden varit självklar, åtminstone i Skandinavien, men även mun- och öronmätning är vanligt förekommande. På infektionskliniken i Örebro har vi i en tidigare studie funnit en påtagligt […](0 kommentar)

Samband mellan risk­faktorer
och komplikationer vid diabetes

Nationella diabetesregistret (NDR) är ett av Sveriges nationella kvalitetsregister och drivs av Svensk förening för diabetologi (SFD) på uppdrag och med stöd av Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen. Varje landsting har utsedda koordinatorer och kvalitetsansvariga sjuksköterskor (KAS) med uppgift att inspirera vårdgivare och att stödja registreringsarbetet. NDR har skapats som ett verktyg för […](0 kommentar)

Mobil intensivvårdsgrupp ger bättre patient­övervakning och trygg personal

Ett flertal studier visar att klinisk försämring av en patient ofta föregås av fysiologiska förändringar, som kan observeras upp till 24 timmar före en allvarlig händelse [1-3]. Redan 1990 visade en amerikansk studie att 70 procent av de patienter som drabbades av hjärtstopp uppvisade svikt i vitala funktioner 8 timmar före hjärtstoppet och att dessa […](0 kommentar)

Samråd förutsättning
vid palliativ sedering

Symtomlindring i livets slut är nästan alltid förenlig med oförändrad vakenhet och kognition. Men det finns situationer när sjukdomens yttringar är plågsamma på sådant sätt att gängse symtomlindringsmetoder inte fungerar. Då kan frågan om sedering för att patienten ska bli fri från plåga aktualiseras – med sänkt vakenhet som nödvändig konsekvens [1]. Palliativ sedering kan […](0 kommentar)

Aldrighändelser – undvikbara vårdskador
som sjukvården själv får ersätta

Center for Medicare and Medicaid Services (CMS) är USA:s största finansiär av sjukvård och ersatte 2008 sjukvård för 511 miljarder dollar [1]. CMS har tillämpat flera olika program för att skapa incitament i avsikt att förbättra kvaliteten på vården, huvudsakligen inriktade på sluten vård [2]. Dessa kräver i allmänhet följsamhet gentemot evidensbaserade protokoll för vanliga […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Många frågor obesvarade

Krister Nilsson, Socialstyrelsens vetenskapliga råd inom ämnesområdet barnanestesi och barnintensivvård, har i sitt långa yttrande till Socialstyrelsen tillåtit sig att resonera runt omständigheterna. – Det har förvånat mig mycket att vi inte hittar någon rimlig förklaring, om vi kan lita på de inblandade. Och just detta har han i sin slutsats påpekat; att hans bedömning […](0 kommentar)

Socialstyrelsen finner inga fel i Astrid Lindgren-fallet

Bara några dagar efter att narkosläkaren häktades misstänkt för dråp i mars i år öppnade Socialstyrelsen på eget initiativ ett tillsynsärende angående händelsen. Socialstyrelsen har inte kunnat finna några avvikelser i vårdförloppet fram till flickans död. Ärendet handlar om en för tidigt född flicka som under sina första månader vårdades på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Flickan […](0 kommentar)

Färdiga sprutor med tiopental fanns på flickans rum

Enligt det expertutlåtande som Krister Nilsson, Socialstyrelsens vetenskapliga råd inom ämnesområdet barnanestesi och barnintensivvård, skrivit har 0,5 gram tiopental tagits ur läkemedelsförrådet. Den ansvariga läkare har berett tiopental genom att utgå från 500 mg tiopental och späda med 20 ml natriumklorid till 25 mg per ml i två sprutor à 10 ml.
 Staffan Blom, enhetschef […](0 kommentar)

Recension

Aktuell rapport om hur världen mår

Den här textboken är en bred och handfast introduktion i ämnet global hälsa, skriven för högskolans fem- till tioveckorskurser i global hälsa vid JHCAR, institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet i Solna, där samtliga författare är eller har varit verksamma. Målgruppen är medicin- och sjuksköterskestuderande, folkhälsostuderande och farmaceuter på grundnivå. Boken kan dock läsas av alla […](0 kommentar)

Är döden något att offra en tupp för?

Ingen vet ju något om döden. Man vet alltså inte heller, om den inte till äventyrs är det högsta av allt gott för människorna, men man fruktar den, som om man säkert visste, att den är det största av allt ont. Orden är tillskrivna Sokrates, men kunde lika gärna vara hämtade från den engelske författaren […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Debatt och brev

Redskap finns och plattformen håller

Bakgrunden till prioriteringsproblemenen inom sjukvården är välkänd och utredd av Prioriteringsutredningen [1]. Den har även upprepats av Prioriteringscentrum [2], så den behöver inte presenteras här. I stället ska jag diskutera tillämplig­heten av Prioriteringsutredningens principer, den så kallade etiska plattformen, som jag också förutsätter är bekant. Den bygger på tre principer som är rangordnade i relation […](0 kommentar)

»Läkaren har följt journallagens krav«

Länsrätten har dömt en läkare för att »ej undersökt en patient« i samband med frågeställning om övre luftvägsinfektion/sinuit. Vi har i Läkartidningen 48–49/2008 (sidan 3569) hävdat att handläggningen varit korrekt. Socialstyrelsen påpekar i sitt utlåtande: »När den i målet aktuella händelsen inträffade hade han haft läkarlegitimation i knappt tre månader, vilket rimligen borde innebära att […](0 kommentar)

Läkarförbundet har ett odelat stort engagemang i klimatfrågan

Med anledning av artikeln om Läkarförbundet och klimatfrågan i LT 39/2009 (sidorna 2432-4) vill vi göra ett förtydligande. Av samma skäl som klimatfrågan är prioriterad för Sverige som ordförandeland i EU är den angelägen för Läkarförbundet. Läkarförbundet har aktivt deltagit i arbetet inom World Medical Association med att ta fram en policy om hälsa och […](0 kommentar)

Låg ambition om elevernas hälsa i skollagsförslaget

Svenska skolläkarföreningen har tillsammans med Riksföreningen för skolskö-terskor formulerat ett gemensamt remissvar på Skollagsberedningens departementspromemoria »Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet« (Ds 2009: 25).Promemorian är ett ambitiöst dokument om ca 1 100 sidor där bl a barnets bästa och alla elevers rätt till likvärdig utbildning betonas liksom att skolan ska vara icke-konfessionell. På hälsoområdet […](0 kommentar)

Medicinsk terminologi är inte bara knappologi

Magnus Carlsson (MC) är en duktig skribent med öppna ögon för att vända på saker och få en ny infallsvinkel, vilket han visar i sin artikel i LT 41/2009 (sidan 2627) om uttrycket »knä–häl«. Sådant är inte svårt i språkliga frågor men alltid lika intressant. Uttrycket »knä–häl« är ett utmärkt exempel på detta. Under författarbetet […](0 kommentar)

Fagterapi revisited

Det är ett tidens tecken att alternativ eller komplement till antibiotikabehandling av infektionssjukdomar diskuteras i samband med de ökande problemen med antibiotikaresistens. Därför var det intressant att läsa Gunnar O Kleins översiktsartikel om fagterapi i LT 40/2009 (sidorna 2530-3). Eftersom jag själv under en kort period studerade möjligheterna att använda fagterapi för femtio år sedan […](0 kommentar)

Sjukvård och moral

På väg, för vilken gång i ordningen, till mottagningen för gömda flyktingar, hör jag ännu en minister tala i radion. Denna gång är det statsminister Fredrik Reinfeldt som lugnt och sakligt förklarar att den som uppehåller sig illegalt i vårt land självklart inte ska ha rätt till sjukvård och annan »skattefinansierad välfärd«. Den nuvarande regeringen […](0 kommentar)

Viktigt att granska alarmerande fynd om neuroleptika och hjärnatrofi

I en intervju i New York ­Times den 16 september 2008 [1] redovisade den framträdande schizo-­freniforskaren Nancy C ­Andreasen alarmerande ­biverkningar vid neurolep­tikabehandling. Hon oroades över att patienter med schizo­freni förlorade hjärnvävnad snabbare än friska. Det visste man i och för sig förut, men nu verkade det säkerställt att förlusten är kopplad till mängden neuroleptika […](0 kommentar)

Ledare

Otillräcklig höjning av studiemedel

Regeringen har aviserat en höjning av studiemedlen. En student som har fullt studiemedel ska få 352 kronor mer varje månad efter nyår. Det är ett välkommet tillskott, men för lite pengar i en alltför tunn plånbok. Sveriges förenade studentkårer har beräknat att studiemedlet skulle behöva höjas med 900 kronor i månaden för att studenters ekonomi […](0 kommentar)

En viktig pusselbit

Förra veckan publicerade Socialstyrelsen granskningen av fallet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Rapporten har inte kunnat visa att några fel begåtts vid vården av den lilla flickan. Det är ett positivt besked. Tyvärr kvarstår flera frågetecken kring läkemedlet tiopental. Nu har det gått sju månader sedan polisen anhöll vår kollega på arbetsplatsen och fortfarande pågår förundersökningen. […](0 kommentar)

LT debatt

Skrämselpropaganda
om mammografi

Karsten Jørgensen och Peter Gøtzsche från Cochraneinstitutet i Köpenhamn lyfter i artikeln »Overdiagnosis in publicly organised mammography screening programmes: systematic review of incidence trends« [1] fram problemet med att mammografiscreeningen inte har precisionen att diskriminera mellan de cancrar som oupptäckta skulle ha lett till döden respektive inte ha lett till döden, och alltså resulterar i […](0 kommentar)

Aktuellt

Det går trögt men renässans för vård­kooperativ kan vara på gång

I Spanien är kooperativ vård vanlig. I Tyskland bedrivs hälso- och sjukvård ofta av ideella organisationer och stiftelser. Men när regeringarna i Storbritannien och Sverige vill lansera personalkooperativ vård går det trögt. Hopp ställs till de yngre generationerna, »ent­reprenörerna«. Den brittiska myndigheten National Health Service uppmuntrar personal att ta över hälso- och sjukvårdsverksamhet i syfte […](0 kommentar)

Trivsel och effektivitet präglar Akka

Hälsocentralen Akka bedriver primärvård, och har sedan kooperativstarten för 19 år sedan vuxit från ett 15-tal medlemmar till i dag cirka 30 medlemmar och totalt 40 anställda. Tillsammans arbetar man i en ekonomisk förening. Akka har ett blandat upptagningsområde och ligger geografiskt längst ut på en av Stockholms pendeltågslinjer. Kooperativet har fått flera utmärkelser. Besök […](0 kommentar)

Inspektioner ska säkra fortbildningen

– Vi har lagt mer mycket tid på att säkra kvaliteten i grund- och ST-utbildningen. Nu tycker vi att det är dags att ta tag i fortbildningen. Det är den utbildning man får under största delen av läkarkarriären, säger Hans Hjelmqvist, ordförande för utbildnings- och forskningsdelegationen. Till viss del handlar det om att fästa på […](0 kommentar)

Dopp i motionsfloden

Skapa juridiskt säkra arbetsmiljöer Fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus har väckt frågan om läkare som följer alla rutiner kan vara säkra på att inte bryta mot några lagar. Det menar Sylf, DLF och MSF, som vill att Läkarförbundet driver en politik för vad man kallar en »juridiskt säker arbetsmiljö«. Grunden är att gränsen mellan vad […](0 kommentar)

Svensk sjukvårds nestor Lars Werkö har dött

Lars Werkö var ikonen bortom all jämförelse inom svensk sjukvård, med uppåt 70 yrkesaktiva år bakom sig. Han verkade i många roller under en karriär med många toppar: som läkare, professor i akademin, forskningschef inom läkemedelsindustrin, förtroendevald till såväl fackliga som vetenskapliga specialuppdrag. Bland annat hade han suttit som ledamot i WHO:s advisory panel on […](0 kommentar)

Notiser

Billigare blaska för MSF:are

Prenumerationsavgiften för Läkartidningen sänks för medlemmar i Medicine studerandes förening, MSF. Den nya årsavgiften 150 kronor/år innebär en subventionering med cirka 200 kronor jämfört med självkostnadspriset för att distribuera tidningen. Syftet med prissänkningen är att öka spridningen av Läkartidningen samt underlätta rekryteringen av nya medlemmar i MSF.(0 kommentar)

Folkhälsan undersökt

Var 5:e kvinna och var 7:e man mår psykiskt dåligt, visar en undersökning som SKL, Social­styrelsen och Folkhälsoinstitutet har gjort. – Sjukvården måste ta ett större ansvar för patienters matvanor och fysiska aktivitet, sade Lars-Erik Holm vid en presskonferens på måndagen och aviserade nationella riktlinjer på området.(0 kommentar)

Endast på webben

Bristfällig dokumentation kritiseras inte

Såväl Lena Hellström Westas, Socialstyrelsens vetenskapliga råd inom ämnesområdet neonatologi, som Krister Nilsson, Socialstyrelsens vetenskapliga råd inom ämnesområdet barnanestesi och barnintensivvård, noterar i var sitt yttrande brister i dokumentationen kring läkemedelsadministrationen. Den förefaller rörig och svårtillgänglig; identifikation saknas och det finns oklarheter runt signering och kontrasignering. Harriet Hillström är byrådirektör vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet. Hon […](0 kommentar)

Läkarförbundets ordförande välkomnar Socialstyrelsens beslut

Verksamhetstillsynen inleddes efter det att en narkosläkare häktats misstänkt för dråp av en prematur flicka. – Det är en bra utredning. Genom att konstatera att vården i sig bedrivits på ett korrekt sätt så kan vi fortsätta ge morfin till patienter i livets slutskede utan den stora oro som funnits i läkarkåren efter det att […](0 kommentar)