Nr 43 2009

Kultur

Läkaren som förbrytare värre än andra skurkar

I litteraturen förekommer flera exempel på läkare som är illvilligt inställda till vissa av sina patienter eller medmänniskor – mest känd i svenska sammanhang är Hjalmar Söderbergs »Doktor Glas«. Också i den internationella litteraturen finner vi sådana läkare, exempelvis Dr Roylott i Arthur Conan Doyles berättelse om Sherlock Holmes och »Det spräckliga bandet« och dr […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Säkerhetstänk på läkarutbildningen

På senare år har patientsäkerhet inom vården fått ett ökat intresse. Detta har också speglats i Läkartidningen, nu senast i LT 38/2009, sidorna 2377-9. Men återspeglas detta i undervisningen av blivande läkare? Jag är tveksam. Vi vet att skador förorsakade av vården är vanliga och mycket kostsamma, såväl peku­niärt som mätt i mänskligt lidande. Socialstyrelsen […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Positiv vikttrend bland 4-åringarna

Fetma är ett av våra största folkhälsoproblem. Fetma leder till ökad risk för en mängd olika sjukdomar, medför sänkt hälsorelaterad livskvalitet och risk för för tidig död. Utveckling av fetma och övervikt bland barn är särskilt alarmerande, eftersom det är farligare att utveckla övervikt och fetma när man är ung än senare i livet [1]. […](0 kommentar)

Nya Rön

Ökad dödlighet hos svarta som drabbas av hjärtstillestånd

Afroamerikaner som drabbas av hjärtstillestånd på sjukhus löper ökad risk att avlida jämfört med individer av europeiskt ursprung. De uppseendeväckande rönen presenteras i JAMA. Studien omfattar 10 011 patienter, 60 procent män och 40 procent kvinnor, vilka defibrillerats efter att ha drabbats av hjärtstillstånd på 274 sjukhus över hela USA under perioden 2000–2008. Det visade sig […](0 kommentar)

Infektioner påverkar progress av alzheimer

Infektioner tycks påverka den kognitiva försämringen hos patienter med alzheimer. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Neurology. Författarna har tittat på 222 patienter med alzheimer som hade en snittålder på 83 år. Dessa följdes under sex månader. I samband med att studien påbörjades fick deltagarna genomgå kognitiva test. Därtill mättes nivåerna av TNF-α […](0 kommentar)

Ökad DNA- metylering vid typ 2-diabetes

Personer med typ 2-dia­betes har nedsatt insulinkänslighet i skelettmuskulaturen och nedsatt förmåga att ta upp och förbränna glukos. Mitokondrierna, de intracellulära organeller där själva den oxidativa förbränningen av substrat för att generera energi sker, är också färre i muskulaturen hos diabetiker. Nya resultat från Juleen Zieraths grupp vid Karolinska institutet visar att en del av […](0 kommentar)

Influensa kan leda till hjärtinfarkt och död

Att influensa kan resultera i kardiella komplikationer såsom myokardit är välkänt. Däremot är sambandet mellan influensa och ökad risk för hjärtinfarkt och kardiovaskulärt orsakad död inte lika välundersökt. Forskare från Storbritannien har undersökt detta i en studie som presenteras i tidskriften Lancet Infectious Diseases. Författarna har gjort en metaanalys och identifierat sammanlagt 42 studier som […](0 kommentar)

Blind tro på privata sektorns förmåga i fattiga länder

I över två decennier har Världsbanken förespråkat en strategi som går ut på att öka den privata sektorns roll inom sjukvården. Bakgrunden är den offentliga sjukvårdens problem i fattiga länder. Dessa problem är emellertid i stor utsträckning orsakade av Världsbankens strukturanpassningsprogram, som in­ne­burit minskning av den offentliga budgeten. Fastän Världsbanken på senare år erkänt den […](0 kommentar)

Övervikt och alkohol kan öka risken för återfall i bröstcancer

Kvinnor som överlevt bröstcancer och som röker, dricker alkohol och är överviktiga löper ökad risk att drabbas av cancer i det andra, tidigare friska, bröstet; detta enligt en studie som presenteras i Journal of Clinical Oncology. Författarna har tittat på 365 kvinnor drabbade av östrogenreceptorpositiv (ER+) invasiv bröstcancer. Dessa överlevde sin malignitet men drabbades sedan […](0 kommentar)

Rättelse

En siffra för mycket

(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Kongenitala melanocytära nevus hos barn

Kongenitala melanocytära nevus (KMN) betraktas som neurallistderiverade hamartom, där defekter i cellmigration och/eller differentiering på grund av postzygotiska mutationer leder till medfödda kutana nevocellulära/melanocytära proliferationer [1]. KMN anses uppstå någon gång under gestationsvecka 5–24 [2]. Den histopatologiska och kliniska bilden skiljer sig från vanliga, banala, förvärvade pigmentnevus. Förekomst och histopatologi KMN finns hos 0,2–2,1 procent […](0 kommentar)

Fetma­utvecklingen bland svenska 4-åringar tycks ha stannat av

Förändrade levnadsvanor med obalans mellan intag och förbrukning av energi har under de senaste 30 åren bland både barn och vuxna inneburit en kraftigt ökad förekomst av övervikt och fetma. SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden mellan 1980 och 2007 visar en ökning av andelen överviktiga eller feta män från 35 procent till 52 procent. På motsvarande […](0 kommentar)

Samsjuklighet vanligt vid långvariga besvär efter halsryggsdistorsion

Prevalensen av långvariga besvär efter nackdistorsion varierar stort mellan olika studier. Trots många års forskningsarbete är evidensen beträffande riskfaktorer för pisksnärtsrelaterad skada (WAD; whiplash associated disorder) sparsamma enligt, Neck Pain Task Force [1]. Strukturella förändringar är svagt relaterade till smärtans intensitet, funktionsförmåga och andra symtom [2]. En upp till 5-faldig riskökning för WAD har beskrivits […](0 kommentar)

Svårt värdera sena besvär efter distorsion av halsryggen

Den försäkringsmedicinska synen på långvariga besvär efter distorsion av halsryggen (pisksnärtsrelaterad skada [WAD; whiplash associated disorder]) har varierat över tid, från ett relativt okritiskt accepterande av samband som exemplifieras i försäkringsläkaryttrande daterat 2003 »Den försäkrade har varit utsatt för ett olycksfall och blivit påkörd bakifrån. Enligt praxis talar övervägande skäl för ett samband« till den […](0 kommentar)

Mefedron – Internetdrog som tycks ha kommit för att stanna

Den 14:e december 2008, dagen innan mefedron klassades som hälsofarlig vara av regeringen, avled i Stockholm en 18-årig kvinna efter att ha tagit mefedron. På akutenheten på Maria Ungdom i Stockholm, där beroendevård för ungdomar under 20 år bedrivs, började mefedron förekomma alltmer frekvent under sensommaren/hösten 2008. Under hösten tog akutmottagningen i princip varje vecka […](0 kommentar)

Neurologiska symtom vid endoskopi

När luft får tillträde till blodbanan kan följden bli embolisering. En fruktad sådan är cerebral luftembolisering med åtföljande infarkt. Endoskopi, särskilt interventionell sådan, är exempel på en åtgärd som kan orsaka luftembolisering. Ett fåtal fall av cerebral luftembolisering har rapporterats i samband med endoskopi. Sannolikt finns en underdiagnostik och därmed underrapportering, då luftembolisering kan orsaka […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Omeprazol ökar risken för hjärtinfarkt vid klopidogrel­behandling

Klopidogrel (Plavix) är ett antitrombotiskt läkemedel som används dels vid sekundärprevention av hjärt–kärlsjukdom, dels i kombination med acetylsalicylsyra under en begränsad period för att förebygga trombotisering och restenosering efter stentning. Eftersom denna patientgrupp inte sällan besväras av gastrointestinala besvär och/eller har ökad risk för gastrointestinal blödning kan frågan om kombination med en protonpumpshämmare (PPI) bli […](0 kommentar)

LT debatt

Demensriktlinjer under lupp

Om P4P (pay for performance) och kvalitetsregister får styra vården kan möjligen en kal­lelse till demensutredning i framtiden se ut som i exemplet härintill. Datainspektionen kan ha en del att invända, åtminstone när det gäller att i preventivt syfte överföra individuppgifter om diagnoser mellan huvudmän och kliniker, och de etiska regelverken kan möjligen påverka formuleringarna […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Hälften av alla anmälda självmord visade brister i handläggningen

Läs om fem ärenden:Delat ansvar blev ingens ansvar Viktigt följa upp återbud ?inför sommaruppehåll Anmärkningsvärt att atropin ?saknades i akutväskan Bedömdes aldrig av läkare Suicidrisk-bedömningen ska upprepas tills faran är över(0 kommentar)

Delat ansvar blev ingens ansvar

En ung kvinna hade pågående kontakt med flera olika delar av den psykiatriska vården. I början av sommaren sökte patienten akut på grund av självmordsplaner. Efter en veckas slutenvård skrevs hon ut på egen begäran. Ingen uppföljning var då inplanerad eftersom den mottagning hon tillhörde hade semesterstängt. En tidigare planerad utredning kom igång under sommaren. […](0 kommentar)

Viktigt följa upp återbud inför sommaruppehåll

En ung flicka kommer till BUP via skolkuratorn. Vid bedömningssamtalet fram­kom bland annat svårhanterad ilska, sömnstörning, huvudvärk samt livsleda. Patienten hade funderat på suicid och även tänkt på tillvägagångssätt. Före sommaren kom hon på två återbesök tillsammans med anhörig. Ett ytterligare besök inför sommaruppehållet avbokades av patienten till receptionen och en ny tid sattes upp […](0 kommentar)

Anmärkningsvärt att atropin saknades i akutväskan

Socialstyrelsen har inga synpunkter på den vård som givits fram till patientens suicid men tycker det är anmärkningsvärt att det saknades atropin i avdelningens akutväska när det behövdes vid återupplivningsförsöket, även om det är oklart om det verkligen hade kunnat ändra händelseförloppet. »En akutväska måste alltid vara så utrustad att den är färdig att använda […](0 kommentar)

Bedömdes aldrig av läkare

En man i 30-årsåldern tog själv kontakt med psykiatriska mottagningen. Han kände sig värdelös och nedstämd och hade självmordstankar. Enhetens överläkare sade, utan att träffa patienten, att han skulle få krisbearbetning av mentalskötare på mottagningen. Under ett par månaders tid hade patienten och skötaren fyra samtal innan skötaren gick på semester. Patienten uppgav att han […](0 kommentar)

Suicidrisk­bedömningen ska upprepas tills faran är över

En strukturerad självmordsriskbedömning innebär enligt Socialstyrelsen en dokumenterad penetration av eventuell suicidalitet i anamnes/aktuellt tillstånd utifrån en i förväg fastställd struktur, till exempel suicidstegen, tydligt angiven observation i psykiskt status och en självmordsriskbedömning och grunderna till denna bedömning. Självmordsriskbedömningen kan även göras med hjälp av skattningsskalor, som då ska dokumenteras i journalen. Det skriver Socialstyrelsen […](0 kommentar)

Debatt och brev

Hur klarar vi rekryteringen
av dem som ska göra jobbet?

I Läkartidningen 40/2009 (sidan 2512) presenterar glädjande nog företrädare för internmedicin, allmänmedicin och geriatrik ett gemensamt policydokument som förmedlar ett nytt synsätt rörande vården av multisjuka äldre: situationsbaserat arbetssätt. Med detta menas att varhelst i vårdkedjan ett behov uppstår ska detta mötas med att man fokuserar på patientens behov ur ett helhetsperspektiv i stället för, som […](0 kommentar)

Interventioner bör vara både evidens- och värdebaserade

Ur ett folkhälsoperspektiv vet vi sedan länge att förhöjd alkoholkonsumtion är förenad med ökad ohälsa, sjukdom och för tidig död. Missbruksvården har sina strategier för att behandla sina patienters problem. Men hur kan man minska andra människors alkoholkonsumtion och därmed förebygga ohälsa och sjukdom som är relaterad till en förhöjd konsumtion men som inte är […](0 kommentar)

Lägg ansvaret för statistikutbildningen där det hör hemma

Vi håller med Jonas Ranstam et al (LT 34/2009, sidorna 2070-1) om att statistikutbildningen inom den medicinska forskarutbildningen måste utvecklas och förbättras. Och då inte bara för att tidskrifter publicerar artiklar med bristande statistisk metod, ofta med felaktiga slutsatser, och som har dåliga eller inga statistiska artikelgranskare, utan därför att dagens teknik och utveckling inom […](0 kommentar)

Faktum kvarstår att 80 mg simvastatin dagligen ger hög myopatirisk

Korrigeringen av Hjemdahl och medarbetare i LT 40/2009 (sidorna 2550-1) att nio patienter fick myopati på 80 mg simvastatin dagligen mot en patient på simvastatin 20 mg dagligen i A to Z-studien (P = 0,02) [1], och förtydligandet att 49 patienter på 80 mg simvastatin hade hotande myopati mot sex fall bland dem som tog 20 mg […](0 kommentar)

Vi rekommenderar simvastatin (20–)40 mg dagligen

Vi är helt överens med Anders G Olsson (AGO) om betydelsen av statinbehandling inom hjärt–kärlpreventionen. Vi anser däremot inte att man i oträngt mål ska använda högdoserade statiner [1, 2]. Detta av tre skäl: • Biverkningarna är dosberoende (med alla statiner). • den ytterligare nyttan för patienten är liten. • Kostnaden blir mycket högre. Det […](0 kommentar)

Spekulativt och förlegat om smärta

Olle Hellström (OH) tar i LT 34/2009 (sidorna 2062-3) upp frågan om skillnaden mellan att ha en sjukdom och att uppleva sig sjuk, och han belyser frågan med ett referat av ett patientmöte. Det gäller en kvinna från Somalia som söker för smärtproblem. Hon är undersökt av många specialister som inte har kunnat påvisa några […](0 kommentar)

Om det till synes oförståeliga

Olle Hellström (LT 34/2009 sidorna 2062-3) pekar på väsentliga frågor som reses i mötet med patienten med oförklarlig smärta. Speciellt intrikat kan det bli om patienten är flykting eller kommer från en kultur annorlunda vår egen. Vi kan då luras i olika fallgropar. Vi kan alltför lätt »psykologisera« patientens problem och förklara det med stress, […](0 kommentar)

Om anslag och underton

Jag är glad att min artikel »Att ha eller uppleva – det är frågan« (LT 34/2009 sidorna 2062-3) gett upphov till ett brett spektrum av kommentarer. Kristian Svenberg belyser allmänläkares förhållande till dominerande teorier. Han är samtidigt mån om att i lämpliga lägen tillämpa teorierna kritiskt och omdömesgillt. Sune Fredenbergs text är också värdefull. Han […](0 kommentar)

Utbildningen behöver förändras

Johansson och Alinaghizadeh (JA) förbiser att vår kritik gäller bristande förståelse för grundläggande statistiska principer, inte de avancerade statistiska metoder som JA påstår används ofta i medicinsk forskning. Att statistiklärarna med JA:s ord »sliter ihjäl sig, utan något styrdokument« är ingen ursäkt, snarast ytterligare ett argument för att utbildningen behöver förändras.(0 kommentar)

Aktuellt

Ny tidning om hälsa och vetenskap

Tanken är att popularisera delar av det omfattande vetenskapliga medicinska material som publiceras i Läkartidningen. Men Hälsa & Vetenskap ska också ta upp egna ämnen. Med en upplaga om 35 000 exemplar distribueras tidningen initialt gratis via vårdcentraler, sjukhus och träningsanläggningar. Den kommer också att kunna kunna köpas i välsorterade tidningsbutiker samt via prenumerationer. Den […](0 kommentar)

Medicinska fakulteter saknar
regler mot spökskrivning

De medicinska fakulteterna vid Sahlgrenska akademin, Uppsala och Lunds universitet och Hälsouniversitetet i Linköping saknar egna skriftliga riktlinjer för hur deras medicinska forskare får, och inte får, medverka som författare i vetenskapliga artiklar. Det visar en webbenkät som Läkartidningen gjort. I Lund och Linköping har fakulteterna visserligen webbsidor som länkar till olika befintliga riktlinjer för […](0 kommentar)

WMA antog klimatdeklaration i New Delhi

Delhi-deklarationen blir namnet på det dokument i klimatfrågan som Världs­läkarorganisationen WMA antog i lördags och som Sveriges läkarförbund medverkat till att formulera, se LT nr 39/2009, sidorna 2430-4. Syftet är att sätta hälsan på klimatdebattens agenda och minska de allvarliga hälsorisker som världen står inför genom att kräva och föreslå en rad åtgärder. – Jag […](0 kommentar)

Dubbla uppdrag i förbundstoppen ifrågasätts på nytt

Marie Wedin har varit förste vice ordförande för Läkarförbundet sedan 2004. Hennes nuvarande mandat löper ut, och hon har meddelat att hon ställer upp till omval vid fullmäktigemötet den 3–4 december. – Jag tycker att jag behövs i presidiet. Jag anser att jag kan tillföra en stor och bred läkarfacklig kompetens efter femton års arbete […](0 kommentar)

Ledare

Chefen – nyckeln till framtiden

När sjukvårdens utmaningar diskuteras brukar det framtida finansieringsbehovet ofta framhållas. Hur vi ska kunna tillgodose en vård av hög kvalitet till en befolkning som blir både äldre och mer krävande. Andra utmaningar som nämns är hur vi ska få snabbare spridning av nya rön och metoder, liksom bättre tillgänglighet och minskade skillnader i vården. Vad […](0 kommentar)

Recension

Musik som medikament och profylax

»Jag känner hur testosteronet vattnas i munnen på mig«, säger en av sopranerna till författaren av denna bok när han förklarat för kören varför sång är bra för hälsan. Författaren är känd som stressforskare och i en mening pro­fessionell som både sångare och vio­linist men dessutom en begåvad pedagog. Han ställer svåra frågor, som vad […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Endast på webben

Narkosläkaren delges förundersökningen

Nu har försvaret ett par veckor på sig att begära kompletteringar till förundersökningen. Tidigare i dag medgav Peter Claeson till Läkartidningen att något var på gång, kanske delgivning. – Antingen det eller att det hela avskrivs, sa Peter Claeson. I början av oktober sa Peter Claeson så här: – Om jag inte tror på fällande […](0 kommentar)

»Anmärkningsvärt att Socialstyrelsen inte går vidare«

Han säger att utredningen snarast styrker hans egen utredning eftersom det på flera ställen framgår att den mängd tiopental flickan hade i blodet var följden av en dödlig dos. – Men Socialstyrelsen har inte kunnat ta reda hur det gick till. Och sedan har man bara släppt frågan! säger Peter Claeson. Av Socialstyrelsens beslut framgår […](0 kommentar)