Nr 44 2009

Kultur

Den anhörige och mötet med den levande döden

I nöd och lust, tills döden skiljer oss åt. Nemo nisi mors. I kärlek och äktenskap, i vänskap och släktskap, finns alltid förhoppningen om att den nära och goda relationen ska bli bestående, helst livet ut. Men vad är »livet ut«, vad är »död« i egentlig, existentiell mening? Slutar livet när man slutar andas? Dör […](0 kommentar)

Medicin – en mänskligt riktad vetenskap   

Vårterminen 2008 genomfördes för första gången i Sverige, på läkarprogrammet vid Lunds universitet, en fem veckors intensivkurs där medicin och humaniora samverkade i ett särskilt fördjupningsmoment i utbildningen. »Kroppen i humanioraperspektiv« gavs som en alternativkurs för läkarstudenterna på termin 6, 7, 9 och 10. Försöket blev en framgång. Kursen gavs igen 2009 – återigen översökt […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

God miljö för klinisk forskning

Att svensk klinisk forskning har problem är ingen nyhet. Problemet har varit föremål för dels en utredning av Olle Stendahl (SOU 2009:42, »Klinisk forskning – ett lyft för sjukvården«), dels Näringsdepartementets tillsättning av Delegationen för samverkan inom klinisk forskning ‹www.sou.gov.se/samverkanklinforsk›. Delegationen, som leds av Nina Rehnqvist, har agerat på olika sätt för att förbättra samverkan […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Behandla alla – och behandla rätt!

I detta nummer av Läkartidningen pub­liceras två artiklar som belyser ett kärt ämne bland nefrologer och läkare som behandlar hypertoni, nämligen njurartärstenos. Artikeln av Gottsäter et al ger en mycket gedigen, fyllig och heltäckande bild av sjuk­doms­entiteten fibromuskulär dysplasi (FMD). FMD utgör 10 procent av renovaskulär hypertoni och förekommer oftast hos barn och yngre hypertoniker. […](0 kommentar)

Nya Rön

Långtidsbehandling med antipsykotika halverar mortaliteten vid schizofreni

I en elva års uppföljningsstudie (FIN11 study) av behandling med antipsykotiska läkemedel i Finland har Tiihonen och medarbetare redovisat övertygande evidens för suicidförebyggande effekter vid schizofreni. Författarna använde finska nationella register för läkemedelsbehandling, behandlingsdia­gnoser och dödsorsaker. Sammanlagt 66 881 individer identifierades av en total population på 5,2 miljoner, och mortalitet och dödsorsak noterades för perioden 1996–2006. […](0 kommentar)

Behandling med antidepressiva minskade självmorden i Sverige

Antalet suicid har minskat kraftigt i Sverige. År 1995 begicks 1 783 suicid, medan antalet år 2005 var 1 451 (–332 eller en minskning med 18,6 procent). Undertecknad har påvisat att detta hade ett starkt tidssamband med den ökade användningen av antidepressiva läkemedel i befolkningen och att motsvarande samband kunde ses i övriga nor­diska länder [Läkartidningen. 2000;97:1644-50]. […](0 kommentar)

Koppling mellan övervikt, midjemått och astma

Amerikanska forskare har visat att övervikt och högt midjemått är korrelerat med ökad förekomst av astma hos kvinnor. Rönen presenteras i tidskriften Thorax. Studien bygger på uppgifter från 88 304 kvinnor i Kalifornien, samtliga av dem aktiva eller pensionerade lärare (de ingick i vad som kallas the California Teachers Study). Studien påbörjades 1995, och deltagarna fick […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Behandling av aterosklerotisk njurartärstenos i förändring

Njurartärstenos är en anatomisk eller röntgenologisk förträngning av njurartärlumen (Figur 1) men begreppet omfattar inte i sig självt förekomsten av dess fysiologiska konsekvenser. Å andra sidan är både renovaskulär hypertension och ischemisk nefropati kliniska korrelat kopplade till njurartärstenos. Renovaskulär hypertension är hypertoni som en direkt följd av njurartärstenos. Prevalens Njurartärstenos beräknas föreligga hos 1–5 procent av […](0 kommentar)

Fibromuskulär dysplasi – angiopati som oftast drabbar njurartärerna

Fibromuskulär dysplasi (FMD) är en icke-aterosklerotisk, icke-inflammatorisk angiopati i medelstora artärer, vilken beskrevs i njurartärer 1938 [1] och i karotisartärer 1964 [2]. Oftast engageras njurartärerna, vilket kan leda till renovaskulär hypertoni. Epidemiologi Symtomatisk renal FMD (Figur 1 a) anses förekomma hos 0,4 procent av befolkningen [3], men prevalensen av asymtomatisk FMD hos potentiella njurdonatorer är […](0 kommentar)

Antipsykotiska läkemedel väljs bäst efter biverkningsprofil

På senare år har antalet godkända antipsykotiska läkemedel ökat markant, och vi har fler alternativ än någonsin vid behandling av schizofreni och liknande åkommor. Trots stor heterogenitet inom grupperna delar man in antipsykotiska läkemedel på kronologisk basis i två stora huvudgrupper: första generationens antipsykotika (FGA) och andra generationens antipsykotika (SGA). Det finns 62 olika preparat […](0 kommentar)

Nytt läkarprogram på KI

I de engelskspråkiga länderna började man redan på 1970-talet ifrågasätta det traditionella sättet att utbilda läkare, och det problembaserade lärandet utvecklades i bland annat Maastricht och senare i Linköping. Vid de övriga fem lärosätena i landet har grundutbildningen länge varit förhållandevis traditionellt organiserad. På senare år har mer eller mind­re genomgripande förändringar genomförts bland annat […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Serotonergt syndrom vid kombination av linezolid (Zyvoxid) och SSRI

På grund av de ökande problemen med resistenta bakterier använder infektionskliniken i ökande omfattning linezolid vid behandling av infektioner. Relativt många inkommande patienter behandlas också med SSRI. Problem uppstår när man vill sätta in linezolid eftersom Fass varnar för serotonergt syndrom. Linezolid är en reversibel, icke-selektiv hämmare av monoaminoxidas (MAO) som hör till gruppen oxazolidinoner […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

LT debatt

Det behövs läkarengagemang
mot den ökande växthuseffekten

Tidskriften Lancet publicerade nyligen tillsammans med University College London Institute for Global Health en 40-sidig rapport om klimatförändringen, baserad på en omfattande genomgång av nuläget [1]. »Den kommer att påverka de flesta befolkningar och hota liv och hälsa för miljarder människor, och är det största globala hotet mot mänsklig hälsa under 2000-talet«, sammanfattar man sina […](0 kommentar)

MSF:s krav för att stödja Örebro

Mikael Hasselgren efterlyser i Läkartidningen 41/2009 (sidorna 2588-9) stöd från facket för startandet av en läkarutbildning i Örebro. Medicine studerandes förbund (MSF) anser att dimensioneringen av läkarutbildningen bör motsvara Sveriges behov av läkare. Vi välkomnar alla initiativ för att möjliggöra en utökning av antalet utbildningsplatser för läkare med bibehållen och eftersträvat förbättrad kvalitet, såväl av […](0 kommentar)

Debatt och brev

Viktigt hålla fast vid principen om värdebaserad prissättning av läkemedel

Den pågående apoteksmarknadsreformen för med sig en hel del förändringar i regelverket, och i anslutning till dessa har diskussioner uppstått kring läkemedelsförmånen och den i Sverige rådande prismodellen. Vår artikel är ett inlägg i debatten om det pågående arbetet med att utveckla pris- och subventionssystemet som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) bedriver. I TLV:s rapport till […](0 kommentar)

Har inte artroskopisk meniskkirurgi sin givna plats?

I artikeln »Unga patienter – gamla knän« av Roos och Lohmander i LT 24–25/2009 (sidorna 1645-8) diskuteras effekten av artroskopisk meniskkirurgi. På sidorna 1646-7 står: »Även om förbättring ses efter ingreppet visar en sammanställning av självrapporterade utfall från flera tvärsnittsstudier att patienterna under de följande 20 åren aldrig kommer tillbaks i nivå med befolkningen eller […](0 kommentar)

»Ingen fördel artroskopera medel­ålders, kunskap som inte slagit rot?«

Brynjólfur Jónssons inlägg berör främst Figur 3 i vår artikel. Figuren utgör en sammanställning av tidigare pub-licerade tvärsnittsdata från fem olika publikationer. En datapunkt utgörs av ännu opublicerade data. Samtliga källor anges i figurtexten. Syftet med figuren är att ge en översikt över utvecklingen av smärta, symtom, funktion i dagliga livet, funktion under sport och […](0 kommentar)

En intressant fotnot

Normering av språkbruk och exakta beskrivningar av fenomen i världen är svårt men i professionella texter nödvändigt. I LT 34/2009 (sidorna 2052-6) resonerar Johan Petersson och medarbetare om hur man uttrycker och tolkar bakterieodlingsresultat från bronkoskopiskt tagna prov, och visar därmed prov på problemet med inexakta beskrivningar om vad det är som mäts vid en […](0 kommentar)

Instämmer – men svårt att påverka resten av världen

Vi tackar Urban Forsum för hans korrekta tillägg till vår artikel. Vi har beskrivit de koncentrationsangivelser för resultat erhållna efter odling av luftvägssekret som vi anser bör användas med målsättningen att tabell och text sammantaget ska ge en komplett bild. Naturligtvis borde man använda CFU/L, men vi tror oss inte om att kunna påverka resten […](0 kommentar)

Ärlig information om mammografiscreening, tack!

Det var med stor förvåning som vi konstaterade att Sven Törnberg och Lennarth Nyström [1] syftade på vår forskning om överdiagnostik av friska kvinnor [2] och på vår informationsbroschyr om mammografiscreening [3, 4] med sitt debattinlägg »Skrämselpropaganda om mammografi«. Det förhåller sig nämligen precis tvärtom. Kvinnor har skrämts till mammografi i många länder, inklusive Sverige […](0 kommentar)

Ledare

Följ upp fortbildningen för specialister

Det fortbildnings­politiska program som Läkar­förbundet nu antagit – Kvalitetssäkrad fortbildning för alla specialistläkare – bygger på ställningstagandet att läkare under hela sitt yrkesliv måste få möjlighet att ta till sig nya kunskaper för att kunna ge god sjukvård. Detta gäller såväl läkare i offentligt som i privat driven sjukvård. Det finns en god tradition i […](0 kommentar)

Aktuellt

Motstridiga riskbesked i kommersiella DNA-test

Det är den amerikanske genetikern och entreprenören Craig Venter och hans medarbetare som står bakom undersökningen som publiceras på debattplats i Nature. Tre kvinnor och två män skickade sitt DNA till två företag, 23andMe och Navi­genics, för att se om resultaten matchade varandra. För en del sjukdomar, som MS, artrit, celiaki och bröstcancer, var de […](0 kommentar)

Utlandsutbildade ST-läkare måste se upp

Petter Borna, studierektor för ST-utbildningen i Lund, vill göra ST-läkare och studierektorer uppmärksamma på övergångsproblem i ST-utbildningen för läkare med utländsk examen och legitimation. ST-läkare som fått svensk läkarlegitimation efter 1 juli 2006 måste följa den nya ST-utbildningen. Hela tjänstgöringen måste göras i enlighet med nya ST, och samtliga dess kompetenskrav måste uppfyllas. Vägen till […](0 kommentar)

Fler möjligheter jämföra vård för patienter

Den svenska regeringen tonar nu ned sina förväntningar på patienters vilja att välja vård och att fungera som välinformerade vårdkonsumenter. – Det blir inte »ännu ett elval«. De flesta patienter är i dag ointresserade av att gå in och titta på information. Man går till vårdcentral och sjukhus i närheten och förväntar sig att få […](0 kommentar)

Brian Godman vill sprida svensk modell för läkemedel i Europa

Lokalt verksamma läkemedelskommittéer är den bästa modellen för att få enskilda läkare att verkligen följa läkemedels­rekommendationerna; förskrivaren känner ofta personligen till och har respekt för dem som tar besluten, vilket inte skulle vara fallet om det bara fanns en central nationell läkemedelskommitté. Däremot tror jag på ett större samarbete mellan läkemedelskommittéerna i framtiden, inte minst […](0 kommentar)

Försvarsadvokaten laddar med egen expertgrupp

I veckan delgavs försvaret chefsåklagare Peter Claesons färdiga förundersökning. Några dagar innan hade narkosläkaren varit på slutförhör tillsammans med sin försvarsadvokat. Björn Hurtig säger att han i och med det visste att förundersökningen skulle färdigställas. – Jag har hela tiden sagt att jag tippar på att det skulle bli så här, och när det inte […](0 kommentar)

Notiser

65 procent vill vaccinera sig

65 procent vill vaccinera sig mot svininfluensan (A/H1N1). Det är en minskning med sju procent sedan en mätning i juli/augusti, uppger Socialstyrelsen som låtit SKOP tillfråga 2 000 personer 11–19 oktober. Vaccinationsviljan ökar med stigande ålder. I gruppen 65–74 år vill tre av fyra vaccinera sig, 74 procent, i åldrarna 18–24 bara drygt varannan, 58 procent.(0 kommentar)

SLS har inrättat en IT-kommitté

Svenska Läkaresällskapet har inrättat en IT-kommitté i syfte att bevaka vårdens IT-lösningar. Kommittén ska värna om att IT-systemen stöder vårdens arbete för patientens bästa, säger Göran Petersson, ordförande för IT-kommittén. – IT-lösningar inom vården måste utformas ändamåls­enligt avseende patientsäkerhet, kvalitet och kompetens­utveckling, framhåller sällskapets ordförande Peter Aspelin. IT-kommittén finns representerad i Socialdepartementets samrådsgrupp för uppföljning […](0 kommentar)

Flest nomineringar till Marie Wedin

Det gäller Dalarnas läkarförening, Mellersta Skånes läkarförening, Nordvästra Skånes läkarförening, Sjukhusläkarföreningen, Stockholms läkarförening, Södra Älvsborgs läkarförening, Örebro läkarförening och Östra Skånes läkarförening. Gunnar Welander, i dag ordförande för Privatläkarföreningen, har nominerats av Sylf och MSF. Heidi Stensmyren, som så sent som 2008 valdes till andre vice ordförande, har nominerats av Östergötlands läkarförening att efterträda Marie […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Utfärdade dödsbevis för fel patient

En patient vid ett demensboende dog. Blanketter för utfärdande av dödsbevis fanns emellertid inte tillgängliga utan den ansvariga läkaren skrev i stället ut dödsbeviset senare samma dag i sitt eget hem där hon hade ett blankettförråd. Efter en tid uppmärksammades att fel patient hade registrerats som död. Vårdgivaren har gjort en lex Mariaanmälan efter händelsen. […](0 kommentar)

AT-läkare får en erinran

En drygt 90-årig man sökte akutmottagningen för svår smärta i nacken. Han behandlades sedan tidigare med warfarin och läkemedel mot obstruktiv lungsjukdom. En AT-läkare undersökte patienten. Efter att ha konsulterat bak­jouren beställdes en röntgenundersökning. Utifrån den kunde såväl malignitet som fraktur uteslutas, och det hela bedömdes som en oklar nackspärr. Patienten skickades hem med kodein–paraceta­mol […](0 kommentar)

Sömn efter nattpass minskar risken för fel

Det visar en studie som publicerades i JAMA för ett par veckor sedan. Författarna har studerat kirurger och specialister i obstetrik och gynekologi och utfallet av deras planerade operationer respektive förlossningar under dagtid. Till att börja med syntes ingen signifikant skillnad i andel misstag om läkaren hade jobbat föregående natt eller inte. Vid en närmare […](0 kommentar)

Rättelse

Fel läkemedel

(0 kommentar)