Nr 50 2009

Kultur

Darwins dolda känsla för arternas emotioner

Emotioner spelade en stor roll i vetenskapsmannen Charles Darwins liv. Medlidande, nyfikenhet och rädsla påverkade på avgörande vis viktiga val i hans liv. Planen att bli läkare fick avbrytas då Darwin inte stod ut med att närvara då patienter opererades utan bedövning. Nyfikenhet drev honom på ständigt nya upptäcktsfärder i Englands flora och fauna, på […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Elektronisk läkarhandbok för hela Skandinavien?

Behovet av bra IT-stöd i läkararbetet har ökat parallellt med den ökade kunskapsmassa vi har att hantera. För en allmänläkare är det en svår – för att inte säga omöjlig – uppgift att hålla sig uppdaterad inom alla fält i medicinen. Information om framsteg inom diagnostik och behandling bör nå praktiserande läkare så snabbt som […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Uppmärksammade fynd om plötslig spädbarnsdöd

Att sova i samma säng som sitt spädbarn ökar risken för plötslig spädbarnsdöd (sudden infant death syndrome, SIDS), enligt en aktuell artikel i BMJ [1]. Artikeln uppmärksammades i ett flertal dagstidningar och tv. Budskapet ifrågasattes också, eftersom fri amning underlättas av att man har barnet i samma säng. I sådana situationer är det lätt att […](0 kommentar)

Nya Rön

Svårt göra randomiserade kontrollerade studier av leverkirurgi

Inom evidensbaserad kirurgi är randomiserade, kontrollerade studier viktiga instrument. Inom leverkirurgin finns relativt få sådana. Den aktuella studien har, baserat på uppgifter om mortalitet och morbiditet i modern litteratur, undersökt förutsättningarna för randomiserade, kontrollerade studier inom leverkirurgin. Med utgångspunkt i 32 publicerade arbeten från 2002–2007 utvalda efter i förväg uppgjorda kriterier gjorde författarna en systematisk […](0 kommentar)

Kraftig viktuppgång hos barn av antipsykotisk medicinering

Amerikanska forskare har studerat viktuppgång hos barn och ungdomar till följd av antipsykotisk medicinering. Resultaten är iögonenfallande. Det visade sig nämligen att användning av antipsykotiska preparat hos unga resulterar i en kraftig viktuppgång. Rönen presenteras i tidskriften JAMA. Studien omfattar 272 patienter i åldrarna 4–19 år som fick antipsykotisk medicinering insatt från att tidigare inte […](0 kommentar)

Priset på genetisk analys rasar

Att sekvensera det mänskliga genomeblir allt billigare. Ett företag i Kalifornien, Complete Genomics, rapporterar i Science att de kan göra en komplett sekvensering av en människas arvsmassa, totalt runt 3 miljarder baspar, för 4 400 dollar, ungefär 30 000 kronor. Det motsvarar en kostnad på en krona för att analysera 100 000 baspar. Kostnaden har sjunkit oerhört snabbt. […](0 kommentar)

Nytt retrovirus kopplat till kroniskt trötthetssyndrom

Forskare i USA har påvisat infektion med ett nytt retrovirus, xenotropt murint leukemivirusrelaterat virus (XMRV), vid myalgisk encefalomyelit/kroniskt trött­hetssyn­drom (ME/CFS). Om ett samband mellan infektion med XMRV och ME/CFS kan beläggas innebär det ett genombrott i forskningen. Orsaken till syndromet är okänd och botande behandling saknas. XMRV är ett humant retrovirus som har likheter med […](0 kommentar)

Endast på webben

Internationell hälsodelegation verkar för ett bindande avtal

Bakom det gemensamma initiativet, The Prescription for a Healthy Planet, står koalitionen Health Care Without Harm (HCWH), europeiska Health and Environment Alliance (HEAL) och det brittiska klimatrådet Climate and Health Council (CHC), som Sveriges läkarförbund är anslutet till. Delegationen omfattar även företrädare för bland andra World Medical Association, europeiska lungläkare och CPME – The Standing […](0 kommentar)

Blekingeläkare kräver bättre arbetsmiljö

Landstinget Blekinge har omorganiserat och lider brist på både sängplatser och personal kvalificerad för vissa arbetsuppgifter. På övervakningsenheten i Karlshamn råder brist på sjuksköterskor med kompetens i respiratorvård. För närvarande har sjukhuset därför ingen respiratorvård. – Situationen är på ett par ställen riktigt prekär. När personalbehoven inte är tillgodosedda tvingas vi ta ansvar för en […](0 kommentar)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009

De samlade artiklarna i Läkartidningen från Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009. Självkritisk generaldirektör möttes med värme Nya etiska reglerna tagna Ordföranden lyfte etiken Läkare tar strid för bättre sjukhusmat Patientsäkerhet efter slopat specialistkrav följs upp Beslut i korthet vid fullmäktigemötet För vida ansvarsområden bör hanteras lokalt Intygsskrivande tar för lång tid Jämställda löner högt på agendan – […](0 kommentar)

SBU ska täppa till kunskapsluckor i vården

Många metoder saknar tillräcklig kunskap, samtidigt görs ingen forskning kring dem. En del av dem används redan i vården, andra borde föras in, men först när evidensen är klarlagd. – Nyckelfrågan är att vi ska identifiera dessa kunskapsluckor och sedan initiera till klinisk forskning. Det handlar om att vi vill sätta press på arbetet med […](0 kommentar)

Primärvård, jämställda löner och sjukintyg bland besluten

Motionerna utskottsbehandlades under torsdagseftermiddagen, och i dag fredag tas beslut i plenum. Av de 41 motionerna var ungefär hälften avklarade vid 11-tiden på fredagen. Läkarförbundet ska också verka politiskt aktivt under det kommande året för ökade ekonomiska resurser till primärvården. Annat som förbundet ska verka för är att kvaliteten på sjukhusmaten förbättras. Möjligheten att inrätta […](0 kommentar)

2009 års fullmäktigemöte öppnat

Eva Nilsson Bågenholm kommenterade även den avslutade utredningen Patientens rätt i vården och beklagade att den inte lett till ett för förbundet önskat resultat. – Vi har inte fått några förutsättningar för den öppna specialistvården. Läkarförbundet vill ha öppna, småskaliga, flexibla lösningar, men tyvärr har förslaget blivit för oprecist. Situationen är otillfredsställande. Förbundets verksamhet sträcker […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Komplettering av fakta om primärpreventiv behandling med implanterbar defibrillator

Samtidigt vill vi peka på några andra fakta som bör inkluderas i diskussionen. I SBU Kommenterar »Att förebygga död med implanterad defibrillator hos patienter hög risk för allvarlig hjärtrytmrubbning«, som publicerades i september 2009, finns en aktuell svensk hälsoekonomisk beräkning, http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Kommentar/Att-forebygga-dod-med-implanterad-defibrillator-/ . Data från Svenska pacemakerregistret (PMR) och ICD-registret visar att andelen komplikationer i samband […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Elastografi – nytt hjälpmedel för diagnostik av kronisk leversjukdom

För diagnostik av leversjukdom och stadieindelning av fibros är leverbiopsi ännu standardmetod. Leverbiopsi har dock vissa nackdelar. Det är ett invasivt ingrepp med risk för komplikationer som smärta och blödning [1]. Dessutom är metoden behäftad med urvalsfel, som beror på att endast en 50 000-del av levern undersöks. Såväl fibros som inflammation kan vara heterogent fördelad […](0 kommentar)

Mätning av lever­elasticitet kan differentiera hög- och låg­gradig fibros

Leverbiopsi utgör alltjämt standardmetod för att utvärdera graden av fibros hos patienter med kronisk hepatit C. Korrekt gradering av fibrosen är en av de viktigaste markörerna för beslutet om antiviral behandling och bedömning av prognosen. Det finns dock ett antal nackdelar med lever­biopsi, varför andra metoder för bedömning av fibrosstadium behövs. Leverbiopsi är ett invasivt […](0 kommentar)

Resistens mot tyrosinkinashämmare vid behandling av GIST

Gastrointestinal stromacellstumör (GIST) är den vanligaste mesenkymala tumören i mag–tarmkanalen. Nya studier har visat en incidens på 15 nya fall per miljon invånare och år i Sverige [1]. GIST är vanligast i magsäck (53 procent) och tunntarm (32 procent) men kan också förekomma i andra delar av mag–tarmkanalen samt i oment och retroperitoneum. Medianåldern för […](0 kommentar)

Bröstsmärta hos kvinnor med låg risk för kranskärlssjukdom

Kranskärlsdissektion kan uppstå vid aortadissektion, trubbigt toraxtrauma, hjärtkateterisering, koronarangioplastik och aortokoronar bypass-operation men kan också uppkomma spontant, och det senare illustreras i de fallbeskrivningar som presenteras i denna artikel. Spontan kranskärlsdissektion delas ofta in i tre grupper: hos patienter med bakomliggande ateroskleros, hos kvinnor i tredje trimestern av graviditeten eller tidigt post partum samt idiopatisk […](0 kommentar)

Debatt och brev

Måste vägen till legitimation gå via AT?

Som student är det ­efter en lång utbildning dags att för första gången söka jobb. Ett jobb som är en förutsättning för att få den legitimation som krävs för att bli läkare »på riktigt«. Att få en av dessa nödvändiga AT-tjänster ter sig dock betydligt svårare och mer komplicerat än vad som är rimligt för […](0 kommentar)

Ingen evidens för nyttan av ny policy vid asymtomatisk preexcitation

I Läkartidningen 47/2009 (sidorna 3176-8) argumenterar Schwieler och medarbetare utifrån två fall av preexcitation i hjärtat för att alla patienter, även asymtomatiska, med detta tillstånd bör erbjudas invasiv elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandling [1]. Man riktar också kritik mot Socialstyrelsens prio­ritering av denna undersökning (10 av 10, det vill säga lägst prioriterat på en 10-gradig skala) […](0 kommentar)

Frågan om handläggning undviks

Tack för genmälet i denna för patienter med asymto­matisk preexcitation viktiga fråga! Tyvärr undviks grundfrågan, nämligen hur vi ska handlägga personer som undersökts med EKG av olika anledningar, och där man funnit preexcitation utan att personen ifråga anger symtom som kan kopplas till EKG-fyndet. Våra fallbeskrivningar är ägnade att understryka faran med preexcitation. Man skriver […](0 kommentar)

Alla elever har inte samma behov av stöd

Det har gått många år sedan den första debatten om kokleaimplantat tog fart i Sverige. Kunskapsläget har under denna period successivt utvecklats. Vi gjorde i vår artikel i LT 46/2009 (sidorna 3090-1) bedömningen att det var tid att försöka gå vidare och utveckla synen på många av de begrepp som används. Denna gång valde vi […](0 kommentar)

Screena och ge individuellt stöd – och glöm inte kvinnorna och sjuksköterskorna!

I sitt inlägg om korttidsintervention för riskabla alkoholvanor (LT 43/2009, sidorna 2781-2) efterlyser Charlotte Hedberg och medförfattare utvärdering av en mer värdebaserad metod. Detta är en god tanke. Det är väl känt att forskningen om screening och »brief intervention« ännu inte kunnat omsättas i primärvården i större omfattning, vilket sannolikt i stor utsträckning hänger samman […](0 kommentar)

Screening kan stjälpa mer än den hjälper

Vi är helt eniga med Andréasson och Romelsjö om att evidensbaserad medicin (EBM) och värdebaserad medicin (VBM) inte nödvändigtvis står i motsats till varandra. VBM är ett resultat av att ett renodlat EBM-baserat handlande kan komma i konflikt med patienters värderingar – exempelvis när patienter föredrar livskvalitet fram för livskvantitet. Vår poäng är att en […](0 kommentar)

Prednisolon påverkar Waran-medicinering

Fallbeskrivning. 77-årig man med kardiomyopati och hypertoni som sedan drygt 10 år är warfarinbehandlad med PK-INR stabilt kring 2,1 på dosen 16,37 mg/vecka. Ett flertal attacker av polymyalgia rheumatica har kuperats med högdos prednisolon (30 mg) avtrappat under några veckor. Sedan två år tillbaka har han underhållsdos av tabletter prednisolon 2,5 mg × 1. En ny […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Ledare

Osäkerhet kring ändrade sjukregler

Det har gått ett och ett halvt år sedan rehabiliteringskedjan infördes och sjukpenningdagarna tidsbegränsades. Läkarförbundet är positivt till att långvariga och passiva sjukskrivningar motverkas men ifrågasätter att gränsen för prövning av arbetsförmågan mot reguljära arbetsmarknaden ska gå vid just 180 dagar. För flera patientgrupper är gränsen för snävt tilltagen – de som inte hinner färdigbehandlas […](0 kommentar)

Aktuellt

Nya etiska reglerna antagna

I de nya reglerna heter det i stället att läkare inte får medverka till åtgärder vars syfte är att påskynda döden. Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, förklarade att syftet med omformuleringen är att få regler som harmoni erar mer med den kliniska praxis som tillämpas exempelvis på intensivvårdskliniker när man stänger av […](0 kommentar)

Ordföranden lyfte etiken

– God etik är en förutsättning för god vård. Medlemmar, patienter och beslutsfattare vill att vi läkare engagerar oss i vårdens etiska frågor. Vi måste lägga ännu mer kraft på att hålla etikfrågorna levande och stimulera till diskussion bland våra medlemmar, ansåg Eva Nilsson Bågenholm, som menade att de nya marknadslösningarna i vården ställer ökade […](0 kommentar)

Läkare tar strid för bättre sjukhusmat

Omkring 40 procent av patienterna på svenska och europeiska sjukhus är undernärda eller i riskzonen för att bli det. En av orsakerna är den dåliga sjukhusmaten, konstaterade Sjukhusläkarföreningen i en motion som krävde att Läkarförbundet engagerar sig i frågan. – Sjukhusmaten är en fråga där läkarkåren har låtit sig marginaliseras, sade Bengt von Zur-Mühlen från […](0 kommentar)

Patientsäkerhet efter slopat specialistkrav följs upp

Det har gått ett drygt halvår sedan kravet på specialistkompetens i allmänmedicin för primärvården ströks ur hälso- och sjukvårdslagen. Distriktsläkarföreningen fick fullmäktiges stöd för att förbundet bör se över vilka konsekvenser förändringen får för det minskande antalet specialister i allmänmedicin, men också för patientsäkerheten. Vi har noga gått igenom de vårdvalssystem som finns. Det är […](0 kommentar)

För vida ansvarsområden bör hanteras lokalt

I en motion om det professionella ansvarets omfattning beskrev Sjukhusläkarföreningen situationer där besparingar och nedskärningar i vården kan medföra att en läkares ansvarsområde, utan kompletterande fortbildning, vidgas utanför den egna specialitetens gräns. Något som kan få skadliga följder för såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö. Som exempel anfördes läkare som tvingas vara bakjour för en annan specialitet […](0 kommentar)

Intygsskrivande tar för lång tid

ringskassan allt längre och mer komplicerade. Det här har lett fram till en situation där, enligt två färska rapporter, cirka 75 procent av läkarintygen i dag är ofullständigt ifyllda. Därför ska Läkarförbundet nu ta upp en diskussion med SKL och Försäkringskassan om mängden olika intyg och om relevansen av de uppgifter som där efterfrågas. Det […](0 kommentar)

Jämställda löner högt på agendan – men inte högst

KLF hade motionerat om att Läkarförbundet ska verka för att jämställda löner är den fråga som förbundet prioriterar högst på dagordningen kommande år och att ett effektfullt åtgärdsprogram utformas. Lena Åberg, sekreterare i Kvinnliga läkares förening (KLF), presenterade argumenten. Hon sa att KLF vet att frågan är prioriterad för Läkarförbundet. Men Lena Åberg och KLF […](0 kommentar)

Fler utbildningsplatser ej prioriterat

Det borde vara en hederssak för Sverige att vi utbildar våra egna läkare själva, i stället för att dränera Östeuropa på utbildade läkare. Det sade Svante Hugosson från Örebro läns läkarförening, och yrkade på att fler läkarutbildningsplatser i Sverige skulle bli en ny prioriterad fråga i Läkarförbundets verksamhetsplan för de kommande tre åren. Utskottet, där […](0 kommentar)

Delföreningarna beslutar själva om arvodering till förtroendevalda

Sjukhusläkarföreningen tror att det kommer att bli ännu svårare att rekrytera läkare till mer omfattande fackliga uppdrag i framtiden om inte det ekonomiska utbytet i form av lön och eventuella arvoden blir något bättre än andra konkurrerande alternativ inom klinik, forskning och chefskap. Därför vill Sjukhusläkarföreningen att Läkarförbundet verkar för att fackligt förtroendeuppdrag ska vara […](0 kommentar)

Förbättra jobbvillkor efter 65 och 67

Så argumenterade Solbritt Lonne-Rahm, Stockholms läkarförening, för föreningens förslag att Läkarförbundet verkar för läkares rätt att kvarstå i anställning efter 67 års ålder. CS hänvisade i sitt motionssvar till att en anställd vid 67 års ålder, enligt LAS, måste lämna anställningen om arbetsgivaren vill det. – Det är inte bara läkares rätt att kvarstå i […](0 kommentar)

Nej till kartläggning av anställningsformer

Det blev inget beslut om att kartlägga anställningsformerna för underläkare/nyblivna specialister. Det hjälpte inte att motionen undertecknats av en rad tunga föreningar: Sylf, MSF, Distriktsläkarföreningen, Sjukhusläkarföreningen och Stockholms läkarförening. Anna Rask-Andersen, CS, menade att det, i alla fall för Uppsalas del, är väl tidigt för en kartläggning eftersom beslutet om fast anställning inte hunnit få […](0 kommentar)

Förbundets organisation ska utredas

Bland det som ska behandlas inom ramen för utredningen finns det obligatoriska medlemskapet i en yrkes- och lokalförening, reducerad medlemsavgift för vissa grupper och frågan om huruvida Läkarförbundets bör verka för en sammanslagning med Läkaresällskapet. Där ingår också frågan om presidieledamöter ska kunna sitta i styrelser för delföreningar, där åsikterna går starkt isär inom CS. […](0 kommentar)

»Fackliga sidor« i Läkartidningen utreds

Det vore önskvärt om fackliga förtroendevalda fick ett ökat inflytande över Läkartidningens »fackliga sidor«; det skulle gynna rekryteringen och bidra till känslan av ett gemensamt förbund, enligt Sjukhusläkarföreningen. Därför borde Läkartidningen inrätta en redaktionskommitté för de sidorna, ansåg föreningen. – Man vet heller inte hur det ser ut med yrkesföreningarnas tidningar om några år, vi […](0 kommentar)

Straffrättsligt ansvar gäller även i vården

Sylf, Distriktsläkarföreningen och MSF hade gemensamt motionerat om att medicinska misstag inte ska klassas som brott. Det var också den motion som väckte mest diskussion i det utskott där den avhandlades. Men den bifölls inte av fullmäktige. Johan Zelano, Sylf, som presenterade motionen kallade 2009 för ett spännande år för den som är intresserad av […](0 kommentar)

Kläderna gör läkaren

Läkarförbundet ska verka för en klädsel som tydlig identifierar vår profession, beslutade fullmäktige. Förslaget kom från Kvinnliga läkares förening. Föreningens föredragande, Lena Åberg, påpekade vid utskottsbehandlingen av motionen att klädedräktsfrågan har många dimensioner. – Det är både en JS- (jämställdhets)- och PS- (patient­säkerhets)fråga, sa Lena Åberg. Många har hört patienters vittnesbörd om att de inte […](0 kommentar)

»Patientinflytandet bör öka vid sedering«

– När vi uppdaterade riktlinjerna för att avbryta eller avstå från att inleda livsuppehållande behandling 2007 betonade vi den beslutska­pabla patientens rätt att vara med och besluta i dessa sammanhang. Syftet med tillägget till riktlinjerna för palliativ sedering är att skapa kongruens mellan de olika riktlinjerna, säger Niels Lynöe, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk […](0 kommentar)

Självkritisk generaldirektör möttes med värme

– Hur många här inne känner till SOSFS 2005:12 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården? Den samvetsfrågan ställde Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm till Läkarförbundets 140 fullmäktigedelegater under mötets första timma på torsdagen. Max tio–femton personer räckte upp handen. Men Lars-Erik Holm var inte fördömande: – Det får vi ta på oss på […](0 kommentar)

Marie Wedin omvald till förste vice ordförande

– Tack allihop, tack alla ni som stött mig under vägen, det har varit lite av en uppförsbacke, sa Marie Wedin när hon tog emot applåder och stående ovationer från en stor del av fullmäktige. Valberedningen hade föreslagit Marie Wedin. Men det var ingen självklarhet. Valberedningens ordförande Stig Reinholdsson presenterade förslaget så här: – Alla […](0 kommentar)

Fyra nya CS-ledamöter

Till nya ledamöter i Läkarförbundets centralstyrelse, CS, valdes på två år Johan Zelano (AT-läkare, Stockholm, andre vice ordförande i Sylf), Ove Andersson (distriktsläkare, Strama, Uppsala, ordförande i Distriktsläkarföreningen), Eva Engström (pediatriker, neonatolog, Göteborg, ordförande Göteborgs läkarförening), och Johan Ljungberg (andre vice ordförande i Västerbottens läns läkareförening). Hans Hjelmqvist och Mikael Rolfs omvaldes på två år. […](0 kommentar)

Hälso- och sjukvård förblir en nationell fråga

Det svenska ordförandeskapet lyckades inte att få igenom det så kallade patientrörlighetsdirektivet, som skulle underlätta och reglera patienters rätt till planerad vård utomlands. EU:s socialministrar ville, trots långtgående svenska ansträngningar, vid mötet i Bryssel på tisdagen inte fatta något beslut i frågan. – Vi försökte att få en lösning till stånd fram till sista stund. […](0 kommentar)

Notiser

Beslut i korthet vid fullmäktigemötet

Beslut ska följas • Fullmäktige beslutade att följa CS förslag att fullmäktige bifaller förslaget att CS följer fullmäktiges beslut i sitt verkställande av fullmäktiges beslut. (Stockholms läkarförening tyckte att beslutet på förra fullmäktigemötet att vårdvalet ska knytas till den enskilde läkaren inte fått genomslag i förbundets vårdvalspolicy, där det står att ersättningen bör kopplas till […](0 kommentar)

Många kandidater till valberedningen

Till ordinarie ledamöter i valberedningen valdes efter sluten omröstning Stig Reinholdsson, Caroline Asplund, Bengt von Zur-Mühlen, Per Hörnsten och Niclas Abrahamsson. Ytterligare sex kandidater var nominerade till ordinarie ledamöter i valberedningen. Nästa års val anses viktigt. Då ska förbundet välja ordförande. Till suppleanter i valberedningen valdes Margareta Martinsson, Anton Holmgren och Mara Bybrant.(0 kommentar)

LT debatt

Lika forskningsmöjligheter?

Tidigare studier genomförda av Vetenskapsrådet har konstaterat att det finns skillnader i framgång mellan könen, till kvinnliga sökandes nackdel. Även den nya studien, »Kvinnors och mäns framgång med projektansökningar inom medicin« , visar att män i större utsträckning än kvinnor får sina ansökningar beviljade samt att män tilldelas ett högre genomsnittligt bidragsbelopp. Skillnaderna kvarstår, men […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Narkosläkaren kritisk mot förhörsledarnas brist på kunskap

Björn Hurtig säger att både han och narkosläkaren är kritiska till hela utredningen. – Ja, och hon är väldigt förvånad. Hon arbetar i en värld där det går ut på att så noggrant som möjligt reda ut allting, och så kommer hon till en helt sluten värld där vi inte får reda på någonting, säger […](0 kommentar)

Advokaten begär total genomlysning av Rättsmedicinalverkets hantering

För det första vill Björn Hurtig att förundersökningen kompletteras med »vertikal revision« hos Rättsmedicinalverket (RMV) av det aktuella ärendet. Med det menar Björn Hurtig en total genomsyn av exakt hur det har gått till från blodprovstagningen till resultatet. – Den ska vara oerhört ingående, från hur transporten av provet har gått till, till hur maskinerna […](0 kommentar)

Advokaten planerar JO-anmälan

Till Peter Claeson skriver narkosläkarens försvarsadvokat Björn Hurtig att förundersökningen inte innehåller tillräckligt stark bevisning för att åklagaren ska kunna väcka åtal. Som exempel anger han att det gick 24 dagar efter flickans död innan prov togs, något han menar innebär en omöjlighet att redovisa tiopentalhalter i dödsögonblicket. Dessutom påpekar han att vittnesuppgifter är långt […](0 kommentar)