Nr 05 2010

Kultur

»Visbymannens« skelett vittnar om svår smärta

Fyndet i Visby av ett mansskelett från medeltiden avslöjar den samtida förekomsten av ankyloserande pelvospondylit, även kallad Bechterews sjukdom. Diagnosen stärkts genom att analys kan påvisa karaktäristiska gensekvenser av allelen HLA-B27. Klassisk ankyloserande pelvospondylit (AS) är överrepresenterad hos män, och karaktäristiska sjukdomssymtom är smärtor och stelhet i ryggen. I uttalade fall kan rörligheten i ryggraden […](0 kommentar)

Ny tidskrift om toner som lindrar

Music and Medicine publicerar studier som »integrerar medicinsk vetenskap i den musikaliska konstarten, vetenskapen musik i den medicinska konstarten«. Men det görs inom ramen för höga krav på expertgranskad vetenskaplig dokumentation. Irland är sinnebilden av landet där traditionell folkmusik är genuint integrerad i samhällslivet. Bland de europeiska länderna är det också på Irland som musikterapin […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Sängplatser, inga problem

Haiti, en stekande het dag i januari. Som framgått i Läkartidningen är jag här på uppdrag av Läkare utan gränser. Trots många tidigare uppdrag i katastrofhärdar har jag aldrig sett något liknande. Det som mötte mig på sjukhuset direkt efter ankomsten var minst 200 patienter som väntade på att få bli behandlade och minst 50 […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Missfall eller inte missfall – rätt diagnos inte alltid lätt

Under hösten har det i medierna debatterats livligt om hur sjukvården omhändertar kvinnor som drabbats av missfall. Diskussionen har rört två aspekter: Dels har kvinnor som fått diagnosen att fostret inte är levande oroats för att de fått vänta 1–2 veckor på kirurgisk eller farmakologisk utrymning av livmodern, dels har det förekommit uppgifter om att […](0 kommentar)

Nya Rön

Barnfetma kopplad till genetisk förändring

Forskare från Storbritannien visar i en artikel som presenteras i Nature att extrem barnfetma är kopplad till en deletion av en stor del av genomet. Författarna har undersökt 300 barn med extrem fetma; samtliga vägde kring 120 kilo eller mer redan i 12-årsåldern. De feta barnen har jämförts med en kontrollgrupp på 7 366 individer som […](0 kommentar)

Kan SSRI-preparat förändra personligheten?

Kan SSRI-preparat förändra patientens personlighet? Det tror i alla fall forskare från USA som presenterar sina rön i tidskriften Archives of General Psychiatry. Studien bygger på 240 personer med depression (major depressive disorder). Av dessa lottades 120 till behandling med SSRI-preparatet paroxetin; 60 deltagare gavs kognitiv terapi och resterande 60 utgjorde kontroller. Vid sidan av […](0 kommentar)

Studie av behandlingsförsening vid kolorektal cancer

Den från prognossynpunkt negativa effekten av försenad diagnos och behandling av cancer är en fastställd sanning. Detta påstående har dock begränsat vetenskapligt underlag. Det har också påståtts, paradoxalt nog, att lång försening medför förbättrad överlevnad. I en studie från Danmark (Århus universitetssjukhus) har konsekvenserna av behandlingsförsening av kolorektal cancer för överlevnad analyserats [2]. I analysen […](0 kommentar)

Leptin tycks minska alzheimerrisken

Höga nivåer av hormonet leptin, som syntetiseras i fettväv och som påverkar hunger och mättnad, kopplas till sänkt risk för alzheimer i en amerikansk prospektiv studie som presenteras i tidskriften JAMA. Författarna har följt 785 deltagare med en genomsnittsålder på 79 år. Ingen av dem led av demens då studien påbörjades. Deltagarna har genomgått löpande […](0 kommentar)

Migrän med aura kan öka risken för stroke

Migrän med aura är kopplad till fördubblad risk för ischemisk stroke. Det är ett av de huvudsakliga resultaten av en metaanalys som presenteras i BMJ. Studien har utförts av forskare från flera amerikanska och europeiska centra. Utgångspunkten har varit studier pub­licerade fram till och med januari 2009. Författarna har identifierat dessa med hjälp av de […](0 kommentar)

Fetma förkortar amerikaners liv

Den förväntade livslängden i USA har ökat under senare år. Kraftigt bidragande till detta är det faktum att allt färre amerikaner röker. Men under det kommande decenniet befaras amerikanernas förväntade livslängd minska på grund av sjukdomar och hälsorelaterade konsekvenser till följd av fetma och övervikt, enligt en studie som presenteras i New England Journal of […](0 kommentar)

Exponering för tobak och bly ökar risken för ADHD

Rökning under graviditeten och exponering för bly i barndomen ökar risken för ADHD. Det visar en studie som presenteras i Pediatrics. Studien bygger på ett nationellt amerikanskt material på 2 588 pojkar och flickor i åldern 8–15 år som ingick i National health and nutrition examination survey (NHANES). Uppgifter om kost och om modern rökte under […](0 kommentar)

Recension

Ohälsans nollvision hotar välfärdens barn

Carl Lindgren och Frank Lindblad, två välrenommerade forskare med lång klinisk erfarenhet, har tillsammans skrivit en debattbok, där de redovisar den kunskap som finns om barns och ungdomars hälsa och ställer den i relation till kulturella och samhälleliga faktorer. Främst uppehåller sig författarna vid den psykiska hälsan. Summariskt sammanfattas de studier som finns från senare […](0 kommentar)

Debatt och brev

ST-studierektorn viktig för utbildningskvaliteten

I Socialstyrelsens nya ­fö­reskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) sägs endast att ST-studierektor ska vara en organisatorisk stödfunktion (1 kapitlet 2 §), och i de allmänna råden sägs att studierektor bör delta i upprättandet av utbildningsprogram, utarbeta introduktionsprogram och se till att handledarna har relevant kompetens för området. För att utbildningar ska fungera och hålla en […](0 kommentar)

Ny checklista från Spur – unik möjlighet testa nya ST

Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet (Spur) och dess arbetande ­organ (Spurex) har sett över rutiner och metoder för Spur-­inspektionerna och anpassat dessa till Social­styrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17). Under Läkarförbundets studierektorsdag i Stockholm genomfördes med hjälp av Spur:s nya checklista en ­kartläggning av hur vissa delmo­ment […](0 kommentar)

Mammografiscreening bör fortsätta ­tills full klarhet nås om effekten

I Läkartidningen nr 44/2009 (sidorna 2860-1) skriver Peter C Gøtzsche och Karsten Juhl Jørgensen, båda vid Det Nordiske Cochrane Center i Köpenhamn, att »den bästa metoden att minska antalet kvinnor som får bröstcancer är paradoxalt nog att avstå från mammografi­screening«. Socialstyr­elsen har å sin sida genom årtionden i många olika sammanhang hävdat att dödlig­heten minskar […](0 kommentar)

Vem ska bli chef efter dig?

Läkares ledarskap i sjukvården har debatterats intensivt de senaste åren. Läkare har det högsta medicinska ansvaret i sjukvården, men tar genom minskad andel läkare på chefspositioner i mindre och mindre utsträckning ansvar för dess organisation och utveckling. Enigheten är stor om att detta är en olycklig utveckling. Fackliga organisationer som Sylf (Sveriges ­yngre läkares förening) […](0 kommentar)

Tillbaka på ruta 1

Farmakoterapi av fetma har verkligen aldrig ­blivit någon bestående framgång. Historien är fylld av gamla katastrofer med preparat som visat sig medföra allvarliga biverkningar. Ända in i modern tid har läkemedelsbehandlingen av fetma skapat bekymmer. Den stora amerikanska Redux-affären (fen-phen scandal) i slutet av förra seklet visade vad som händer när icke godkända kombina­tioner av […](0 kommentar)

LT debatt

Att diktera och samtidigt skriva – det är svaret

Hans Thulesius har i Läkartidningen 3/2010 (sidan 126) under rubriken »Att skriva eller diktera – det är frågan« problematiserat över en för kliniskt verksamma läkare högst relevant fråga. Han argumenterar för att läkaren ska skriva journalanteckningar m m själv och anför ett antal argument för detta. I mitt arbete som distriktsläkare vid en vårdcentral i […](0 kommentar)

Ett anständigt förslag

Mellan 1997 och 2003 fördubblades sjuktalen i Sverige. Många skäl gjorde det viktigt att söka minska denna höga sjukfrånvaro, vilket också varit en strävan hos de senaste rege­ringarna. Flera utredningar om sjukfrånvarons orsaker och handläggning och om arbetsprocesser inom hälso- och sjukvården har gett ökad förståelse för olika samband med sjuktalen. Dessutom har Försäkringskassan (FK) […](0 kommentar)

Medicinens ABC

Akut gastro­intestinal blödning

Patienter med blödning från gastrointestinal (GI)-kanalen är vanliga på en akutmottagning. På akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Lund (upptagningsområde 295 000 invånare) tar vi emot ca 600 synliga blödningar per år, dvs ca 1/1 000 invånare. GI-blödningarna kan vara ockulta eller synliga. De ockulta kan yttra sig som ospecifik trötthet på grund av lågt blodvärde. De synliga kan […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Lågdos-ASA bör inte ges som primärprevention

Acetylsalicylsyra (ASA) var en av de första stora moderna kommersiella framgångarna på det farmakologiska området. Det introducerades för mer än hundra år sedan (1899) under varunamnet Aspirin och lade grunden för dåvarande färgtillverkaren Bayers fortsatta expansion som läkemedelsföretag. Det skulle dröja till 1970-talet innan man kunde kartlägga ASA:s verkningsmekanism på trombocyter och därmed utnyttja den […](0 kommentar)

Mutations­analys av KRAS inför riktad terapi vid kolorektalcancer

Kostnaden för riktade terapier inom cancervården har ökat kraftigt de senaste åren. Terapierna består av antingen antikroppar riktade mot receptorer på cellytan eller intracellulära tyrosinkinasinhibitorer med syfte att hindra tumörcellens okontrollerade cellsignalering. Riktad terapi i kombination med traditionell cytostatikabehandling har använts med goda resultat på ett flertal tumörtyper under de senaste åren, med paradexempel som […](0 kommentar)

Osteoporos­fraktur i sakrum – smärtsamt tillstånd, lätt att missa

Frakturer i sakrum drabbar främst kvinnor i menopaus med osteoporos. Frakturtypen beskrevs först av Lourie år 1982 [2]. Dessa frakturer uppskattas utgöra åtminstone 1–2 procent av alla osteoporosfrakturer i kotor och bäcken och är sannolikt underdiagnostiserade, men den exakta incidensen i populationen är inte känd [3]. För patienterna kan osteoporosfrakturer i sakrum medföra långvarig, svår […](0 kommentar)

Aktuellt

Kliniskt rent. Södersjukhuset högt upp i hygienligan

På ett år har andelen patienter med vård­relaterade infektioner på Södersjukhuset i Stockholm minskat från 10,6 procent till drygt 6 procent inom somatisk slutenvård, en minskning som motsvarar drygt 2 000 patienter räknat på samtliga vårdtillfällen under året (2009). Genomsnittet för landets samtliga sjukhus var cirka 9 procent. – Det har varit ett mång­årigt och målmedvetet arbete […](0 kommentar)

Vårdrelaterade infektioner minskar i alla specialiteter

I december presenterade Sveriges Kommuner och landsting (SKL) utfallet av den fjärde halvårsvisa punktprevalensmätningen av VRI, vårdrelaterade infektioner (LT nr 52/2009). Precis som för ett år sedan har nu SKL gjort en specialbearbetning av materialet för Läkartidningen (LT nr 4/2009) utifrån kliniktyp (Figur 1). I fjol kunde Läkartidningen berätta att gynekologin hade lägst andel VRI […](0 kommentar)

EMA positivt till intravenöst oseltamivir

Det aktuella uttalandet om »compassionate use« enligt Artikel 83 i EUs regelverk No 726/2004, kommer med anledning av en förfrågan från Finland och gäller användningen av Tamiflu intravenöst för influensasjuka patienter som inte kan inta den godkända formen av läkemedlet, tabletter för oralt intag. EMA anser att detta bör kunna godtas för patienter i potentiellt […](0 kommentar)

Randning bör betraktas som tjänsteresa

Lön, jourkompensation, traktamente och reseersättning bör utgå från den ordinarie arbetsgivaren. Det slås fast i Läkarförbundets policy för de ekonomiska villkoren vid sidoutbildning under specialiseringstjänstgöring, som centralstyrelsen antog vid sitt möte den 26-28 januari. Att ST-läkaren i stället blir anställd hos den nya vårdgivaren och får ersättning för resa och bostad från den ordinarie arbetsgivaren […](0 kommentar)

Omfördelning av arbetsuppgifter kan behövas

Huvudmännen, det vill säga landstingen, har ansvaret för att utbilda så många specialistläkare som behövs, påpekar Socialstyrelsen i sin »Årsrapport NPS 2010, En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad«, som presenterades fredagen den 29 januari. Rapporten beskriver tillgång och efterfrågan på bland andra läkare. »Med nuvarande utbildningskapacitet och höga invandringsnivå« kan tillgången […](0 kommentar)

Papperslösa kan få rätt till vård

Sverige hör till de mest restriktiva länderna i Europa när det gäller att ge vård till papperslösa, asylsökande och gömda. Landet har också fått hård kritik från bland andra FN:s rapportör för rätten till hälsa för att inte leva upp till en rad konventioner och deklarationer om allas rätt till bästa fysiska och psykiska hälsa. […](0 kommentar)

De får mest av sjukskrivningsmiljarden

Värmland får 43 miljoner kronor, Jämtland, 25 miljoner och Gotland 8 miljoner kronor. Mindre bra var utfallet i Stockholm, Kronoberg och Jönköping, som å andra sidan har utgått från låga sjukskrivningsnivåer. Grunden för ersättningen är den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, hade under åren 2006–2009. Exempel på ett mer systematiskt arbete med […](0 kommentar)

Norrlandsläkare kritiska till vårdvalsvillkor

– Landstinget godkänner endast korta avtalsperioder på 30 månader, och det är ett effektivt sätt att förhindra konkurrerande etableringar. Det är väldigt svårt för en privat entreprenör att våga genomföra stora investeringar med så kort framförhållning och särskilt i glesbygden med ett sviktande befolkningsunderlag, säger Robert Svartholm, ordförande i Norrbottens läkarförening. Han pekar på läkarbristen […](0 kommentar)

»Utmaningen gick inte att motstå«

Samma dag i januari som hon talar med Läkartidningen har ansökan om godkännande skickats in till Norrbottens läns landsting. – Vi har blivit lovade besked inom tre månader, och ambitionen är att komma i gång med verksamheten den 1 augusti. Det känns otroligt lockande att kunna starta någonting nytt med lite andra arbetsformer tillsammans med […](0 kommentar)

Vite hotar Karolinska i Huddinge

Förbudet mot att placera sängar med patienter närmare än 80 centimeter från väggar, fasta föremål eller lösa föremål, som inte lätt kan flyttas undan, gäller omedelbart och även om sjukhuset överklagar. Från den 1 mars kommer enligt beslutet varje överträdelse av förbudet att rendera ett vite på 300 000 kronor. Från samma datum ska sjukhuset […](0 kommentar)

Skottskador hör till vardagen

Anstormningen av patienter minskade ytterligare på lördagen. – Men vi fortsätter att operera dygnet runt. Många kräver upprepade operationer innan alla sår eller amputationsstumpar är läkta. Dessutom kommer varje dag vanliga akutfall, även skottskador som är vanliga här i Cité du Soleil, uppger Louis Riddez, kirurg vid Choscal-sjukhuset i stadsdelen Cité du Soleil i Port-au-Prince […](0 kommentar)

Filippa Reinfeldt talesperson för M i sjukvårdsfrågor

Filippa Reinfeldt var ordförande i den sjukvårdspolitiska arbetsgrupp som förberedde partiets nya sjukvårdspolitik inför partistämman hösten 2009. Nu får hon i uppdrag att torgföra denna politik inför valet. Till Moderaternas sjukvårdspolitiska profilfrågor inför valet hör tillgängligheten och frågan om hur vården ska bli mer jämlik över landet. Läs intervju med Filippa Reinfeldt i LT nr […](0 kommentar)

Ledare

A Non Smoking Operation

När ortopedkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå införde obligatorisk rökavvänjning inför planerade operationer höjde en del på ögonbrynen. Vissa tyckte det var diskriminerande och kränkande. Ortopederna menade tvärtom att det var för att hjälpa patienterna. Flera studier visar nämligen att patienter som röker löper större risk att drabbas av komplikationer efter en operation. Rökstopp inför […](0 kommentar)

Endast på webben

Åtalsbeslut på måndag

Läs mer http://www.aklagare.se/sv/Media/Nyheter/Pressmeddelande-Beslut-i-atalsfragan-i-lakararendet/ Läs alla artiklar:Fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus – samlade artiklar, kommentarer och råd(0 kommentar)

»Det lutar alltjämt åt åtal«

– Det kommer inom de närmsta dagarna, säger åklagaren Peter Claeson. Mer specifik än så vill han inte vara. Peter Claeson säger att inget väsentligt nytt framkommit efter det att han avslutade förundersökningen, han står fast vid sina tidigare ståndpunkter: – Det lutar alltjämt åt åtal. Läkartidningen har utan framgång även sökt advokat Björn Hurtig […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Lägg in patienten vid tecken på strokesjukdom

En 77-årig kvinna hade haft en stroke för fem år sedan. Nu sökte hon akutmottagningen för huvudvärk och fumlighet i höger arm och hand. Den undersökande läkaren A kunde emellertid inte finna något i status som talade för en ny stroke utan patienten skickades hem. Dagen därpå sökte hon åter akut, dock vid ett annat […](0 kommentar)

Ickerökares hosta var lungcancer

En 67-årig kvinna sökte sin vårdcentral efter ett halvårs hosta. Hon var inte förkyld och hade aldrig rökt, däremot blev hon numera andfådd vid ansträngning. Distriktsläkaren gjorde en lungauskultation men kunde inte höra något onormalt. Luftflöde – normalt – och blodtryck – 190/104 mm Hg – undersöktes. Ett allergitest utfördes också. Ett återbesök bokades för […](0 kommentar)

Dement fick 14 läkemedel
i stället för tre

Patienten blev allt sämre och var bitvis helt okontaktbar, hon hade bland annat dålig urinproduktion, mycket låg kroppstemperatur och lågt blodtryck. Efter cirka en vecka gicks hennes läkemedelslista igenom. Behandlande läkare upptäckte då att hon hela tiden fått en annan patients 14 läkemedel i stället för sina egna tre. Efter att felet rättats till blev […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Försäkringskassans nyårsgåva

Den 22 december fick jag från min verksamhetschef – med hälsningen »God jul« – de nya reglementena om sjukskrivningsprocessen, utsända från Landstinget Kronobergs kansli. Likartade regler torde ha gått ut över landet, för det är Sveriges Kommuner och landsting (SKL) som utfärdat underlagen. Uppdragsdirektören i mitt landsting börjar käckt och kamratligt med »Hej!« och fortsätter: […](0 kommentar)