Nr 08 2010

Kultur

Den diktande ST-läkaren skulle bota mänskligheten

Varje kulturell och estetisk period tenderar att upplösas för att övergå i sin motsats. Så skedde också vid sekelskiftet mellan 1700-talet och 1800-talet. Den optimistiska och rationella upplysningens tidevarv avlöstes av en kortlivad men produktiv period av romantik. Den romantiska estetiken hade sin utgångspunkt i fransk filosofi, med portalfiguren Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), och spreds till […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Oväntade hjärtstopp skördar många offer

Ett angeläget ämne – hjärtstopp – behandlas i veckans nummer av Läkartidningen i ett knippe om fem artiklar. I tillägg till de temanummer som vi publicerar med relativt regelbundna intervall samlar vi nu de aktuella artiklarna under vinjetten »Special«. Med oregelbundna mellanrum kommer ni att möta denna vinjett i Läkartidningen. Oväntade hjärtstopp skördar ett stort […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Kronisk litiumförgiftning kan vara svår att upptäcka

Giftinformationscentralen kontaktas re­gelbundet i sin telefonrådgivning angående litiumintoxikationer. Förfrågningarna gäller både patienter som avsiktligt intagit enstaka akut överdos och patienter där kronisk förgiftning uppkommit trots normal terapeutisk dosering. Antalet samtal om kronisk förgiftning har ökat de senaste åren. För att kartlägga omständigheterna kring de kroniska förgiftningsfallen har Giftinformationscentralen för åren 2001–­­2008 retrospektivt studerat den information […](0 kommentar)

Nya Rön

Metodvalet viktigt vid operation av malignt anorektalt melanom

Malignt melanom förekommer inte enbart i hudkostymen utan även i vissa slemhinnor. Primärt anorektalt malignt melanom, som beskrevs första gången 1857 av Moore, är sällsynt, och incidensen anges till 1–2/106 i västvärlden. Litteraturen består till stor del av fallserier, och evidensbasen rörande behandling är smal. Prognosen är dålig med en rapporterad femårsöverlevnad på 0–25 procent, […](0 kommentar)

Samband mellan D-vitamin och kolorektal cancer

Kan D-vitamin skydda mot kolorektal cancer? Det hävdas i en artikel publicerad i tidskriften BMJ. Studien omfattar drygt 520 000 deltagare från tio europeiska länder, däribland Sverige. Deltagarna lämnade blodprov och svarade på frågor kring bl a kosthållning och livsstil under perioden 1992–1998. Av deltagarna drabbades 1 248 senare av kolorektal cancer, och författarna har tittat närmare på […](0 kommentar)

Kopplingen mellan migrän och ljusstimulering kartlagd

Att starkt ljus kan förvärra symtomen vid migrän är välkänt. Nu har en grupp forskare identifierat en anatomisk grund genom vilken ljus och smärta kan kopplas ihop. Rönen presenteras i tidskriften Nature Neuroscience. Studien bygger på 20 blinda individer med migrän. Av dessa var sex helt blinda. De hade ingen aktivitet i nervus opticus och […](0 kommentar)

Effekten av antidepressiva beror på depressionens svårighetsgrad

Effekten av antidepressiv medicinering beror på depressionens svårighetsgrad. Det visar en metaanalys som presenteras i JAMA. Författarna har gjort en genomgång av studier inom fältet och identifierat sex randomiserade placebokontrollerade studier från perioden 1980–2009 i vilka man jämfört effekten av antidepressiv medicinering med placebo hos vuxna. Totalt omfattar dessa sex studier 718 individer. Depressionens svårighetsgrad […](0 kommentar)

Kolesterolsynteshämmare – framtida kandidat för immunterapi mot cancer

Cancertumörer har flera strategier för att undkomma kroppens immunförsvar och skapa en fördelaktig miljö för okontrollerad tillväxt. I en studie har vi genom flera olika in vivo- och in vitro-försök visat hur tumörceller producerar kolesterolmetaboliter, som hämmar kroppens immunförsvar. Vi har visat att många tumörtyper producerar oxisteroler (kolesterolmetaboliter) som aktiverar oxisterolre­cep­torn α (LXRα) i dendritiska […](0 kommentar)

Modern teknik kan förbättra mammografin

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i västvärlden. Även om lungcancer nyligen tog över som den vanligaste orsaken till cancerdöd avlider fortfarande 3 procent av alla kvinnor i bröstcancer. Scree­ning med mammografi är i dag det mest effektiva sättet att diagnostisera bröstcancer innan den har meta­sta­serat och radikal behandling fortfarande är möjlig. På grund […](0 kommentar)

Ledare

»Chef i vården« går vidare

I en ledare i Läkartidningen (LT 43/2009) tog vi upp en av sjukvårdens verkliga nyckelfrågor: den framtida försörjningen i fråga om goda ledare och chefer. Hur ett professionellt ledarskap i vården kan säkras. Då nämndes också att förbundet börjat ett projekt under namnet »Chef i vården« i syfte att kartlägga läkare med chefsbefattningar, liksom kårens […](0 kommentar)

Aktuellt

Konsultföretag vill göra industri av kvalitetsregister

Fem miljarder kronor över en tioårsperiod skulle kunna lösa problem med de svenska kvalitetsregistren, och skapa en helt ny vårdmodell, föreslår konsultbolaget BCG i en färsk rapport som samfinansierades av AstraZeneca och Carl Bennet AB. Mer pengar från industrin ingår i lösningen. – Sverige kan bli ett  internationellt centrum för jäm­förelser och utvärdering av sjukvårdens resultat. Sverige kan skapa förutsättningar […](0 kommentar)

Svenska kvalitetsregister öppnar sig mot utlandet

Av 68 svenska nationella kvalitetsregister har 45 register samarbete eller utbyter data med andra länder, visar en sammanställning från Sveriges Kommuner och landsting, SKL, från 2009. Många av de utländska registren har anammat registermodell, teknik eller variabler, eller är anslutna till den svenska motsvarigheten. Den breda täckningen och de långa tidsserierna i kvalitetsregistren är den […](0 kommentar)

Rättegång först till sommaren

Till rättegången har chefsåklagare Peter Claeson kallat 14 vittnen. Förutom anhöriga till den avlidna flickan handlar det om kollegor till den åtalade, personal från Rättsmedicinalverket samt de tre vetenskapliga råd som medverkat i Socialstyrelsens utredning av fallet. Läkarens försvarsadvokat Björn Hurtig har kallat sju vittnen, varav merparten är medicinska experter inom områden som farmakologi, anestesi, […](0 kommentar)

»Låt studenter och fack få plats i fakultetsledningarna«

Läkarförbundet är positivt till förslaget i en promemoria från utbildningsdepartementet att universitet och högskolor ska få ökad frihet, och att regleringen från statens sida av lärosätenas inre organisation ska minska. Vad gäller kompetenskraven på dem som fattar beslut inom lärosätet framhålls i remissvaret att inte bara universiteten utan också de medicinska fakulteterna bör ledas av […](0 kommentar)

Misstroendeförklaring mot landstingsdirektör

Bläcket hade knappt hunnit torka, och protokollet än mindre justeras, innan läkarnas misstroendeförklaring offentliggjordes i tidningen Dagbladet på fredagsmorgonen. »Medelpads läkarförening saknar förtroende för hur omställningsarbetet för närvarande bedrivs vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand. Vi anser att konsultföretaget Mantec har bristande sakkunskap. Vidare saknar vi förtroende för sjukhusdirektör Sigbjörn Olofsson och landstingsdirektör Lars Bolin.« Efter en sluten […](0 kommentar)

Patienter nöjda med primärvårdsläkare

SKL har mätt patienters erfarenhet av primärvården. Det handlar om ett nytt utvärderingsverktyg, »Nationell patientenkät«, ett batteri om 60 frågor som syftar till att ge patienter underlag för vårdval och landstingen underlag för jämförelser, medan vården själv kan använda resultaten i det medicinska kvalitetsutvecklingsarbetet. – Patientens helhetssyn är jätteviktig när man ska utvärdera vård. Vi […](0 kommentar)

Göteborg och Lund får utföra hjärttransplantationer

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Skånes universitetssjukhus i Lund blir de två sjukhus som får Socialstyrelsens tillstånd att utföra hjärttransplantationer, uppger Socialstyrelsen i dag i ett pressmeddelande. Beskedet kommer efter ett beslut i Socialstyrelsens rikssjukvårdsnämnd, som tidigare beslutat att centralisera verksamheten eftersom få hjärttransplantationer utförs i landet. Tillstånden löper från och med den 1 juli […](0 kommentar)

Hälsoval slår mot glesbygd

Tolv hälsocentraler av i dag totalt 29 i Jämtland uppfyller inte villkoren i det jämtska »hälsovalet«, enligt primärvårdens egna beräkningar. Landstingsrådet Robert Uitto (S) föreslår att glesbygdsmottagningar görs om till filialer för att undvika nedläggning. Alf Lerner, distriktsläkare vid Åre hälsocentral, är kritisk till det jämtska hälsovalets utformning liksom till att reformen kopplas till besparingar: […](0 kommentar)

Växjöläkare delgiven misstanke om dödshjälp

Den 1 december i fjol stängdes läkaren med omedelbar verkan av från sin tjänst vid Centrallasarettet i Växjö. Detta sedan en läkare och tidigare kollega i ett brev till verksamhetschefen uppgivit att läkaren, i samband med att kollegans mor avled på avdelningen i december 2006, sagt till henne att modern fått »hjälp på vägen« genom […](0 kommentar)

»Risk för negativ spiral med ännu färre doktorer«

Den fackliga kritiken mot Ewa Söderberg (S) var hård efter beslutet före nyår att sparka Sundsvalls populära sjukhusdirektör Margaretha Rödén och i stället ge omstridda konsultföretaget Mantec en nyckelroll i arbetet med att spara 235 miljoner kronor vid sjukhuset. Avgångsbeslutet togs sedan även flera patientföreningar krävt Söderbergs avgång. – Det har blivit för mycket fokus […](0 kommentar)

Endast på webben

Hjärtstopp

Klinik och vetenskap/Special: Hjärtstopp Fler kan räddas efter hjärtstopp utanför sjukhus. 10?000 drabbas varje år – bara drygt 300 överlever Utvecklingsarbete kan ge bättre resultat efter hjärtstopp på sjukhus. Defibrillering inom 3 minuter ett mål Internationell och nationell konsensus om bästa vård efter hävt hjärtstopp. Många patienter blir helt återställda Plötslig hjärtdöd bland unga – […](0 kommentar)

Anders Håkansson har avlidit

Efter att ha varit redaktör för »Allmänmedicin« rekryterades Anders Håkansson till Läkartidningens medicinska redaktion i början av förra decenniet. Anders var även professor i allmänmedicin vid Lunds universitet och brann för ett flertal uppgifter. Han var kliniker, lärare, forskare och forskarutbildare. Anders hade god organisatorisk förmåga och tog ofta på sig arbetsuppgifter utöver dem som […](0 kommentar)

Debatt och brev

Läkarstudenter behöver kunskap om långvarig smärta

Frågar man de svenska universitet som har läkarutbildning hur mycket man undervisar i ämnet långvarig (kronisk) smärta, får man knapphändiga svar som är svåra att både tolka och redovisa, då man inte skiljer på akut ­re­spektive kronisk smärta. Dessa två företeelser har emellertid avsevärda och avgörande olikheter som kräver olika yrkeskompetens. Sammanblandning av de två […](0 kommentar)

Pragmatiskt om vitamin D som kosttillskott till mörkhyade

Jag har arbetat inom allmänmedicin i mer än 30 år och senaste åren en hel del med asylsökande i Söderhamn. De som jag träffar kommer framför allt från afrikanska kontinenten, Främre Asien och Balkan. Många i asylsituationen har diffusa symtom i form av värk i muskler och skelett, sömnsvårigheter och depression. Mycket av detta är […](0 kommentar)

Synd om doktorn?

– Jag tycker synd om doktorn, sade den gamla kvinnan till mig. Fullt sysselsatt var jag att med CO2-lasern bränna bort hennes tjocka, bruna skorpiga keratoser; jag hade just börjat. – Varför tycker du synd om mig, jag mår alldeles utmärkt! – Att behöva se så gamla fula kärringar! Ja, nog var hon ful, men […](0 kommentar)

Patienters upplevelser och problem med tabletter som måste delas

Följsamheten till medi-cinering vid långtidsbehandling uppskattas i genomsnitt vara cirka 50 procent [1]. Förskrivning av doseringar som innebär att tabletter måste delas kan öka problemet med bristande följsamhet eftersom många, speciellt bland de äldre, har svårigheter att dela tabletter [2-5]. När doseringen studerades på samtliga recept på tablettberedningar (>600 000 poster) som expedierats under en månad […](0 kommentar)

TLV granskar pregabalin (Lyrica)

TLV beslutade i slutet av förra året att inleda denna granskning bl a mot bakgrund av att försäljningen av pregabalin ökat kraftigt och att indikationen vidgats sedan vi inkluderade pregabalin i högkostnadsskyddet. Försäljningsökningen och indikationsvidgningen för pregabalin är något som Kerstin Hulter Åsberg, ordförande i läkemedelskommittén i Landstinget i Uppsala län, lyfter fram i ett debattinlägg […](0 kommentar)

Ska HPV-test ersätta gynekologisk cellprovtagning hos kvinnor i menopaus?

Hur bra är ett cellprov? Varför får kvinnor livmoderhalscancer trots en riksomfattande organiserad gynekologisk cellprovtagning? Det finns ett HPV-vaccin mot livmoderhalscancer. Går det inte att förebygga livmoderhalscancer genom att utföra HPV-test? En kvinna kan ställa många frågor. Dessbättre finns det i dag svar på flera av dessa. Alla kvinnor med livmoderhalscancer, liksom alla kvinnor med förstadier […](0 kommentar)

LT debatt

En svensk underlåtelse – och förpliktelse

Knappast någon reellt påverkbar faktor är viktigare för världens klimat än världens befolkningsökning. Kinas befolkningspolitik, bara ett barn per familj, har varit en stor framgång. En sådan politik är emellertid svår att genomföra i länder med annat politiskt styre, t ex i demokratin Indien. Det tills vidare effektivaste medlet att tygla befolkningstillväxten torde vara p-pillret. […](0 kommentar)

Därför behövs nya föreskrifter om blodverksamhet

Ungefär 250 000 personer i Sverige ger blod en eller flera gånger per år. Varje år tillkommer ca 40 000 nya blodgivare som ersättare för dem som slutat [1]. Blodgivning räddar många liv men innebär också risker, även om dessa är förhållandevis små och kan minimeras genom noggrann hantering och preventiva åtgärder. De sjukdomar som […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Patientsäkerhet

Nya journalsystem ger nya typer av avvikelser

Efter det att Karolinska universitetssjukhuset infört ett enhetligt datoriserat journalsystem, TakeCare, ökade andelen korrekta läkemedelsjournaler betydligt. Det visar en jämförelse år 2008 av pappersjournaler och datoriserade journaler. Bland pappersjournalerna var endast 8,5 procent helt korrekta, medan motsvarande andel bland datoriserade journaler var 74 procent. Men vid en uppföljande studie 2009 hade andelen helt korrekta datoriserade […](0 kommentar)

IT-relaterade misstag i minst vart tionde lex Maria-fall

Socialstyrelsen har genomfört en granskning av hur vanligt det är att problem med sjukvårdens IT-system orsakar en lex Maria-anmälan. Underlaget är 134 slumpvis utvalda ärenden bland alla lex Maria-anmälningar under 10 månader 2008. Endast suicidärenden var undantagna. Dessutom ingick 578 konsekutiva lex Maria-ärenden under perioden november 2008–april 2009. Även bland dessa utgick suicidärenden. I den […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Hjärtstopp utlöst av läkemedel kanske vanligare än vi trott

I USA avlider varje år ca 300 000 invånare i hjärtstopp, och de utgör hälften av alla dödsfall på grund av hjärtsjukdom [1]. I Sverige är motsvarande siffra cirka 10 000. Prognosen är dålig, även vid adekvat genomförd hjärt–lungräddning. Av 5 500 personer som under en 20-årsperiod drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus i Göteborg kunde 24 procent skrivas […](0 kommentar)

Fler kan räddas efter hjärtstopp utanför sjukhus

I Sverige omkommer årligen ca 100 personer i bränder, 500 personer dör i trafiken, och ungefär 10 000 individer drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa 10 000 personer påbörjas behandling av ca 4 000; endast drygt 300 överlever. Majoriteten av hjärtstoppen inträffar i bostaden, medan flygplatser, järnvägsstationer, gym/stora idrottsanläggningar och arenor, färje-/båtterminaler, stora köpcentra med stort genomflöde […](0 kommentar)

Utvecklings­arbete kan ge bättre resultat efter hjärtstopp på sjukhus

Utvecklingsarbetet kring hjärtstopp på sjukhus har i Sverige och många andra länder i västvärlden släpat efter jämfört med situationen vid hjärtstopp utanför sjukhus. Detta är egentligen förvånande, och orsaken är inte känd. Möjligen har kollegor tvekat, eftersom arbetsinsatsen för att förändra omhändertagandet vid hjärtstopp på sjukhus är betydande. Under de senaste 20 åren har emellertid […](0 kommentar)

Internationell och nationell konsensus om bästa vård efter hävt hjärtstopp

Ett konsensusuttalande från International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) om vård av patienter efter hävt hjärtstopp har nyligen publicerats [1]. En internationell arbetsgrupp har utvärderat aktuellt evidensläge, vilket har utmynnat i ett digert dokument med 374 referenser. Inledningsvis beskrivs utförligt den metodik man använt, och därefter beskrivs tillståndet, som benämns »post-cardiac arrest syndrome«, dvs ett […](0 kommentar)

Plötslig hjärtdöd bland unga – viktigt hitta riskindivider

Plötslig hjärtdöd bland unga är en ovanlig men djupt tragisk händelse. På flera sätt skiljer sig dessa dödsfall från plötslig hjärtdöd i högre åldrar. De drabbar vanligen till synes helt friska personer. Dödsfallen är sällsynt förekommande och orsakas av ett flertal olika hjärtsjukdomar, som ofta är svår­dia­gnostiserade både i livet och efter döden. Incidensen är […](0 kommentar)