Nr 09 2010

Klinik och vetenskap

Reflexion

Visioner i vården

Enligt Wikipedia är en vision ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och den behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. Hur ser då visionerna ut i svensk sjukvård? Efter att ha gjort en osystematisk sökning på svenska sjukvårdinrättningars webbplatser anar man med vilken vånda de värkts fram. De är heller inte […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Från individsyn till systemsyn – patientsäkerhet 10 år!

För 10 år sedan gav Institute of Medicine, USA, ut boken »To err is human: Building a safer health system« [1]. Den kom att väcka internationell uppmärksamhet genom att hävda att så många som 98 000 dödsfall orsakades av fel och misstag i vården varje år i USA. Dödstalet var detsamma som om en jumbojet störtade […](0 kommentar)

Denosumab effektivt mot benskörhet

Fem av de i dag totalt tio »benspecifika« läkemedel mot osteoporos som godkänts av Läkemedelsverket baserat på frakturdata från randomiserade studier är bisfosfonater. Övriga preparat innefattar SERM (selektiva östrogenreceptormodulatorer), strontiumranelat och paratyroideahormon. Nu har ännu ett behandlingsalternativ med en ny verkningsmekanism presenterats. Denosumab är en human monoklonal antikropp som specifikt hämmar RANKL (receptor activator of […](0 kommentar)

Nya Rön

Bill Gates skänker 70 miljarder till u-landsvaccination

Filantropen Bill Gates donerar ofattbara 10 miljarder dollar, motsvarande drygt 70 miljarder kronor, till vaccination i fattiga länder. Det rapporterar bl a tidskriften Nature. Beskedet om donationen meddelades vid World Economic Forum i schweiziska Davos, och donationen syftar till att under tio år verka för vaccination mot infektionssjukdomar i fattiga länder. Donationen offentliggjordes i samband med […](0 kommentar)

Botulinumtoxin vid analfissur bra – om man väljer rätt teknik

Det finns ingen skillnad i behandlingseffekt mellan botulinumtoxininjektion och isosorbiddinitratsalva vid analfissur, enligt en blindad, randomiserad studie som redovisas i British Journal of Surgery [1]. Utläkningen var i nitratgruppen 58 procent och i botulinum­toxingruppen 38 procent. Biverkningsprofilen, med huvudvärk och inkontinens, var likvärdig i bägge grupperna. Studien är vällovligt uppbyggd med placeboinjektion och aktiv kräm […](0 kommentar)

Angiotensinreceptorblockerare möjligt skydd mot alzheimer

Kan angiotensinreceptorblockerande läkemedel skydda mot alzheimer? En studie presenterad i BMJ hävdar att så är fallet. Författarna har tittat på ett omfattande material med 819 491 individer över 65 års ålder som följts under i genomsnitt fyra år. Den överväldigande majoriteten av deltagarna var män. Samtliga deltagare var drabbade av kardiovaskulär sjukdom, och författarna har haft […](0 kommentar)

Inhibition av serotonin minskade risken för osteoporos

Kan inhibition av transmittorsubstansen serotonin i mag–tarmkanalens enteriska nervsystem minska risken för osteoporos? Det tror i alla fall en grupp forskare som presenterar sina rön i tidskriften Nature Medicine. Författarna bygger den aktuella studien på den egna upptäckten att serotonin som bildas i mag­–tarmkanalen kan ha en inhiberande effekt på benbildning, ett rön som presenterades […](0 kommentar)

Bättre beslutsunderlag vid skalltrauma hos barn

Traumatiska skallskador hos barn orsakar i USA ca 600 000 akutbesök årligen, och ca 50 procent genomgår DT-skalle. Samtidigt kräver ytterst få ytterligare medicinska åtgärder. Problemet är att identifiera dem som löper risk för komplikationer. En ytterligare aspekt är strålskyddshygien, där uppskattningar i USA anger risken för letal hjärnmalignitet inducerad av DT-skalle till 1 per 1 000–5 000 […](0 kommentar)

Omfattande epigenetisk forskningssatsning

Epigenetik är ett forskningsfält som omfattar hur omvärldsfaktorer påverkar uttrycket av vår arvsmassa. Hur genexpression och geners aktivitet påverkas av ålder, stress och miljögifter är exempel på områden som ryms inom det epigenetiska fältet. Epigenetik har under senare år kommit att bli ett allt större forskningsområde. I samband med att hela den mänskliga arvsmassan sekvenserades […](0 kommentar)

Rökstopp förbättrar lungcancerprognosen

Rökare som drabbas av lungcancer förbättrar cancerprognosen markant om de slutar röka – detta enligt forskare från Storbritannien, som presenterar sina rön i tidskriften BMJ. Det rör sig om en metaanalys i vilken tio studier har inkluderats. Studierna innehåller uppgifter kring sambandet mellan rökstopp efter att patienten fått en lungcancerdiagnos och överlevnad. Med hjälp av […](0 kommentar)

Rättelse

Fel kontaktnamn

(0 kommentar)

Recension

En bok för alla om kärlsjukdom skriven av 30 svenska experter

»Kärlsjukdom. Vaskulär medicin« har 2000 och 2005 haft angiologiska föregångare med snävare perspektiv. Nu har puppan spruckit, och en ganska vacker fjäril vill flyga ut mot den allmänmedicinska himlen. Målgruppen för boken är mycket bred, »alla praktiskt verksamma läkare och sjuksköterskor som i sitt dagliga arbete möter patienter med olika kärlsjukdomar«. Och det är alla! […](0 kommentar)

Evidensbaserad handbok för akutmottagningen

Denna bok har framställts under redaktion av David Jaraj, Daniel Schain, Andreas Pettersson och Torgny Svenberg, den senare professor emeritus vid Karolinska institutet. Målet var en gemensam, evidens­baserad handbok i kirurgi och urologi för akutmottagningarna i Stockholm. Boken finns också i en webb-upplaga ‹http://internetkirurgi.se›. Utöver redaktionen medverkar ytterligare 66 namngivna författare. Finns det fler kirurger […](0 kommentar)

Naprapatin vill bli en del av skolmedicinen

Vad är egentligen skillnaden på en kiropraktiker, en osteopat och en naprapat – och sjukgymnast eller en självlärd kotknackare? Det var en av de saker jag hoppades få svar på när jag läste denna nyutkomna bok som enligt baksidestexten är riktad »… såväl till studenter som till personal inom hälso- och sjukvårdssektorn …«. När olika […](0 kommentar)

Gediget bygge kring diabetes – nu ännu bättre

Fjärde omarbetade upplagan av boken »Diabetes« finns nu tillgänglig, men årets upplaga är 70 sidor längre än 2005 års dito. Överskådligheten har ökat genom att boken indelats i fem sektioner. För övrigt känns utseendet igen från tidigare upplagor, vilket inte är någon nackdel. Anmälaren är förvissad om att pappersboken kommer att fortsätta finnas men är […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Undermåliga undersökningar resulterade i »social blindhet«

En 64-årig manlig chaufför sökte läkaren A vid sin optikerbutik eftersom hans syn blivit suddig i det nasala synfältet på båda ögonen. Läkaren A fann exfoliationssyndrom och exkaverade synnervspapiller som tecken på glaukom. Ögontrycket mättes dock normalt, och en grov synfältsprövning med hand­rörelser var utan anmärkning. Cirka ett halvår senare mättes trycket fortfarande normalt, och […](0 kommentar)

Gråstarrsoperation försämrade synen på patientens enda fungerande öga

En kvinna i 40-årsåldern drabbades av grå starr på båda ögonen. Eftersom hon på grund av amblyopi endast har syn på vänster öga var operation aktuell endast för vänster öga, som före starren haft en synskärpa på 0,7. Efter operationen fick patienten försämrad synskärpa på långt håll men hade fortfarande tillfredsställande synskärpa på nära håll. […](0 kommentar)

LT debatt

Medicinska skäl mot spridning av avloppsslam på åkermark

Naturvårdsverket har på rege­ringens uppdrag reviderat »Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp«, i vilken spridning av avloppsslam på åkerjord är central [1, 2]. Tungmetallen kadmium är en känd hälsofarlig förorening i slam. Sedan den ursprungliga aktionsplanen fastställdes år 2002 [2] har nya alarmerande forskningsrön om medicinska skadeeffekter av kadmium publicerats, men dessa tycks inte […](0 kommentar)

Sorgligt och oroande att vara besvärlig

För ett par år sedan fick jag en inbjudan till ett seminarium med titeln »Hur du hanterar besvärliga personer i vården«. Jag undrade om det var ur patientens perspektiv, men en entusiastisk arrangör lät mig förstå att det skulle läsas »besvärliga patienter«. Jag kontaktade då några av mina patienter med kronisk smärta och fibromyalgi som […](0 kommentar)

Debatt och brev

Digital hantering av EKG ger arytmivården stora problem

Varje dag tas tusentals EKG inom vården. Undersökningen görs ibland i hyperakuta sammanhang men ofta som ren rutin utan specifik frågeställning. Tolkning av EKG uppfattas, tror jag, ofta något ångestladdat av läkare som har sin verksamhet utanför kardiologin, men även inom denna specialitet kan tolkning av arytmier fortfarande vara en utmaning. Övergången från analog EKG-registrering […](0 kommentar)

Nya hot ställer nya krav på katastrofmedicinsk planering

Bombattentatet som orsakade tågurspårningen av Nevsky Express utanför Moskva 29 november 2009, där 26 personer miste livet och nära 100 skadades, har lett till att problematiken kring den spårbundna trafikens sårbarhet åter aktualiserats. Moskvaattentatet är det senaste i en rad liknande liknande händelser de senaste åren, vilket leder till frågan varför den spårbundna trafiken blivit […](0 kommentar)

Trovärdigt och objektivt om snuset, tack

Som riksdagsledamot i Socialutskottet är jag beroende av att våga förlita mig på de hälsovårdande myndigheternas objektivitet och förmåga att ge relevant helhetsperspektiv på svårbedömda frågeställningar. Åsiktsväxlingen om de egentliga hälsoriskerna med svenskt snus mellan professor Robert Nilsson och generaldirektörerna Sarah Wamala från Statens folkhälsoinstitut och Lars-Erik Holm från Socialstyrelsen (Läkartidningen 1–2/2010, sidorna 45-8) skvallrar […](0 kommentar)

Hudkänsla och hudkänslighet

Inom många medicinska specialiteter finns patientgrupper som kan känna starkt obehag från något organ, men läkarna kan inte förklara orsaken. Det kan leda till ett stort antal ­läkarbesök och höga sjukvårdskostnader. Inom dermatologin ser vi en ökning av antalet patienter som söker för ökad hudkänslighet, men där besvären inte står i proportion till symtomen och […](0 kommentar)

Jul, jul, strålande jul …

Tillsammans med min syster skulle jag fira julen hos min andra syster och hennes familj i USA och anlände dit fullastad med julklappar den 21 december 2009. Jag har varit i USA minst 30 gånger och fått viss vana när det gäller rutinerna vid inresa, men det här var första gången ­sedan det nya systemet […](0 kommentar)

Experternas kommentar

Vi beklagar det inträffade, som är en mycket ovanlig händelse efter nuklearmedicinska undersökningar i vårt land. Vi känner inte till något liknande efter undersökning hos oss. Patienten har således opererats för en karcinoidtumör och undersöktes med gammakamera för att bedöma tumörstatus ett dygn efter att 200 MBq 111In-pentetreotid (Octreo­Scan) tillförts intravenöst. Spårämnet avbildar somatostatinrecep­torer, som […](0 kommentar)

Nya ST-rutiner viktigt ansvar för vårdgivarna

I Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring [1, 2] finns föreskrivet att vårdgivaren ska ge direktiv och se till att det finns dokumenterade rutiner så att specialiseringstjänstgöringen (ST) kan genomföras och utvärderas för att ­säkerställa en hög och jämn kvalitet. Det är nu ett och ett halvt år sedan föreskriftens regler trädde […](0 kommentar)

Enkel och effektiv självvärdering med hjälp av Spur:s nya checklista

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17) är till väsentlig del en kvalitetsreform [1]. Av vårdgivaren krävs att en jämn och god kvalitet i specialiseringstjänstgöringen säkerställs och att enheter med ST-utbildning genomgår en regelbunden extern kvalitetsgranskning. Som svar på den nya författningen i allmänhet och på kvalitetskraven i synnerhet har Sveriges läkarförbunds […](0 kommentar)

Endast på webben

Bokrecensioner

En bok för alla om kärlsjukdom skriven av 30 svenska experter Evidensbaserad handbok för akutmottagningar Naprapatin vill bli del av skolmedicinen Gediget bygge kring diabetes – nu ännu bättre(0 kommentar)

Ledare

»Äta bör man, annars dör man«

I en av motionerna till Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009 yrkades på att förbundet ska verka för att kvaliteten på sjukhusmaten förbättras. Bakgrunden till motionen är en oroväckande tendens bland flera landsting att centralisera tillagningen av sjukhusmat. Den portionsförpackade maten ska efter transport värmas i plasttråg innan den serveras. Denna fjärrproducerade mat uppfyller i många fall inte […](0 kommentar)

Överklagande av vite ingen lösning

Karolinska universitetssjukhuset ska överklaga Arbetsmiljöverkets beslut att Stockholms läns landsting ska betala 300 000 kronor i vite, detta varje gång som sjukhuset har överbelagt sina vårdplatser utan att först ha bedömt arbetsmiljöriskerna för personalen. Från sjukhusets ledning säger man att de kan tvingas göra listor över anställda som måste avskedas för att klara att betala summorna, […](0 kommentar)

Aktuellt

Sjukintyg på papper på väg ut

Ett nytt e-sjukintyg håller på att ta form, i snabb takt. Arbetet pågår i ett projekt mellan Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och Försäkringskassan och ska vara klart 30 april. Målet är att tidsödande arbete med pappersblanketter ska vara helt borta hösten 2011 då det ska bli möjligt att sända sjukintyget digitalt genom de elektroniska […](0 kommentar)

Många sjukhusläkare har övervägt lämna vården

Många sjukhusläkare är intresserade av att kombinera sin vanliga anställning med privat verksamhet, närmare bestämt 56 procent av dem som inte redan gör det. Det vanligaste skälet är en önskan att påverka sin arbetssituation. I andra hand anges ekonomiska skäl, i tredje hand organisatoriska. På fjärde plats kommer önskan att slippa jourer. Frågor ställdes även […](0 kommentar)

Fick hederspris för integrationsarbete

Överläkare Nenad Stankovic från Västra Götalandsregionen och International Office vid Landstinget i Östergötland får ILIS hederspris. – Jag är naturligtvis jätteglad för priset och ser det som en bekräftelse på arbetet med att få utländska läkare att komma in i hur det svenska samhället fungerar, säger överläkare Nenad Stankovic. Han har länge arbetat med integrationsfrågor […](0 kommentar)

»Medicinskt fackspråk i skrift«

Syftet med sammanställningen är att bidra till ett mer enhetligt och exakt medicinskt fackspråk. Det medicinska fackspråket används av många personalkategorier inom hälso- och sjukvården. Det är inte alltid lätt att veta hur en term ska stavas. I skrift, till exempel i den elektroniska journalen, kan stavningen spela stor roll för sökning och förståelse. »Medicinskt […](0 kommentar)

Sylf satsar på fler chefer

Ett stort antal chefer kommer att behöva rekryteras i samband med att 40-talisterna går i pension, enligt Sveriges Kommuner och landsting, SKL. – Det finns en stor enighet om att vi måste få fler läkare att engagera sig som chefer, säger Johan Zelano, forskningsläkare, andre vice ordförande i Sylf och ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse. Sylf […](0 kommentar)

Socialstyrelsen synar nedskärningar

Nedskärningarna vid Länssjukhuset Sundsvall–Härnösand granskas nu av Socialstyrelsen. Myndigheten har öppnat ett tillsynsärende i syfte att värna patientsäkerheten under omställningsprocessen på länssjukhuset, där nedskärningar om cirka 700 tjänster ska genomföras. – Vi har fått ett antal skrivelser om hotad patientsäkerhet från både allmänhet och sjukvårdspersonal, berättar Britta Unneby, inspektör, Socialstyrelsens Region Nord: – Efter att […](0 kommentar)

Icke-medicinsk omskärelse läkaretiskt tvivelaktig

Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik har ur etiskt och juridiskt perspektiv granskat frågan om omskärelse av små pojkar på icke-medicinska grunder och kommit fram till att sådan är svårförenlig med respekten för patientens integritet och rätt att vara med och bestämma om handlingar som berör honom eller henne. Icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar kan också […](0 kommentar)

Vårdpersonal missar gömdas rättigheter

Regeringen har efter 15 års politisk långbänk tillsatt en särskild utredare som ska se över asylsökandes, gömdas och papperslösas rätt till vård (se Papperslösa kan få rätt till vård). Utredningen, som ska vara klar till sista maj nästa år, ska »överväga och lämna förslag på hur en utvidgad skyldighet för landstingen att erbjuda subventionerad hälso- […](0 kommentar)

Ny myndighet ska hitta bästa vården

Det är ett av den borgerliga alliansens vallöften inför valet 2006 som nu håller på att infrias. Syftet med en fristående granskningsfunktion för vården är att ge patienterna en producentoberoende information i ett läge där de förväntas fatta allt fler beslut angående sin vård, samtidigt som de ofta befinner sig i kunskapsunderläge gentemot vårdgivarna. I […](0 kommentar)

»Viten hotar patientsäkerhet«

I januari beslutade Arbetsmiljöverket att Stockholms läns landsting ska betala 300 000 kronor i vite varje gång Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge tar in överbeläggningar utan att det skett en bedömning av arbetsmiljörisken, och lika mycket när man bryter mot regeln om minst 80 centimeter mellan sängarna. Sjukhuset håller visserligen med om att överbeläggningar är ett […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Läkarkåren och sjukskrivningarna

Sedan 2003 har sjukpenningdagarna i Sverige minskat med 60 procent. Försäkringskassans inblandning med avslagna och indragna sjukskrivningar är marginell. I stället har sjukskrivningarna blivit kortare och färre. Allmänheten efterfrågar dem i mindre grad och läkare är mer återhållsamma i sina bedömningar [1]. Det är svårt att medicinskt förklara en sådan skillnad. Läkarkåren har därför all […](0 kommentar)

Undervisning om »det svåra samtalet« bör ingå i läkar­utbildningen

I högskoleförordningens mål för läkarutbildningen [1] ställs tydliga krav på den blivande läkarens relationella förmågor. Det anges att studenten, för att erhålla läkarexamen, ska »visa självkännedom och empatisk förmåga« och »visa förmåga till ett etiskt och professionellt förhållningssätt …«. I den lokala utbildningsplanen vid Lunds universitet [1] uttrycks vidare att man som nyutexaminerad läkare ska »kunna […](0 kommentar)

Magnetiska leksaker som sväljs kan perforera tarmen

Barn sväljer ofta främmande föremål, men för det mesta passerar dessa mag–tarmkanalen helt utan symtom, och sjukvården kan inta en lugn och konservativ hållning. Vi rapporterar här två fall där fler än ett magnetiskt föremål intagits och gett upphov till trycksår och perforation av tarmväggen på grund av den magnetiska kraften mellan föremålen. Det förs­ta […](0 kommentar)

Minskat stillasittande lika viktigt som ökad fysisk aktivitet

Det finns övertygande evidens för att regelbunden fysisk aktivitet motverkar eller försenar uppkomsten av flertalet av våra vanligaste folksjukdomar. Nationella riktlinjer rekommenderar 30 minuters fysisk aktivitet av minst måttlig intensitet varje dag. Trots detta finns det mycket som talar för att stillasittandet ökar. Det sammanlagda tv-tittandet ökar [1], allt fler åker bil [2, 3] och […](0 kommentar)

Nyupptäckt autoimmun encefalit misstogs för psykisk sjukdom

Encefaliter kan uppkomma av olika skäl, inte minst i samband med infektioner, men kan också vara resultatet av en parainfektiös eller paraneoplastisk autoimmun reaktion. Ett flertal olika intracellulära neuronala antigener som kan vara mål för autoantikroppar är kända, t ex anti-Hu och anti-Ma. Autoimmunitet uppkommer vanligen i samband med olika cancerformer, och den kliniska bilden går […](0 kommentar)

Medicinens ABC

Underlivsklåda

Besvär från vulvaregionen är en vanlig orsak till att kvinnor söker sig till läkare. Symtomen kan vara sekundära till patologi högre upp i genitalorganen eller till allmänsjukdomar [1], men det absolut vanligaste är att sjukdomen är primär i vulva. Regionen är involverad i flertalet dermatologiska allmänsjukdomar, varav vissa, t ex lichen sclerosus, har vulva som predilektionsställe […](0 kommentar)