Nr 11 2010

Kultur

Dödsfallet vid dövskolan berodde på okänt syndrom

År 1856 publicerades en återgivning av ett dödsfall som inträffat vid den äldsta och mest välkända tyska dövskolan. Fried­rich Ludwig Meissner, sedan 1830 engagerad som läkare vid den Kungliga dövstumanstalten i Leipzig, berättade i sitt verk »Taub­stummheit und Taubstummenbildung« att en flicka begått en mindre stöld från en annan elev. För att statuera ett exempel […](0 kommentar)

Uttömmande om psyksjukdom hos gravida

Mellan 10 och 20 procent av blivande eller nyblivna mammor uppskattas lida av psykisk ohälsa. Screening för maternell depression har under de senaste decennierna införts inom barnhälsovården. Nu kommer ett välbehövligt tillskott som noggrant genomlyser aktuell kunskap om flertalet psykiska rubbningar under graviditet och amningsperiod. Kunskapsläget angående möjliga effekter på foster/barn, både av mammans sjukdom […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Läkartidningen 2.0

Traditioner är ett tveeggat svärd. Å ena sidan en stabil grund att stå på, å andra sidan något som kan motverka förnyelse. Publicering av medicinsk vetenskap är en verksamhet med hundraåriga anor som genomgått en snabb förvandling. I går var medicinska tidskrifter något som kom med brevbäraren och hamnade på hyllor. I dag är det […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nya riktlinjer för vankomycin vid stafylokockinfektioner

Vankomycin är fortfarande ett viktigt preparat för behandling av infektioner orsakade av meticillinresistenta Sta­phylococcus aureus (MRSA) eller koagulasnegativa stafylokocker (KNS). Preparatets effektivitet och toxicitet har dock debatterats mycket, och uppdaterade konsensusriktlinjer för hur vankomycin bör användas har saknats. Nyligen publicerades en amerikansk konsensusrapport om vankomycindosering [1]. I början av december 2009 pub­licerade även Referensgruppen för […](0 kommentar)

Nya Rön

Amerikansk fetmaepidemi bromsar in

Den amerikanska fetmaepidemin tycks ha bromsat in något men ligger fortfarande på en skyhög nivå. Det visar en studie som presenteras i JAMA. Den kraftiga ökningen av amerikanernas vikt började i slutet av 1970-talet efter att dessförinnan ha legat på en ganska jämn nivå under ett par decennier. Alltsedan slutet av 1970-talet har utvecklingen varit […](0 kommentar)

Infektion vid glutenintroduktionen ingen riskfaktor för celiaki

Celiaki är en immunmedierad sjukdom som drabbar ca 1 procent av befolkningen. Individer med celiaki är HLA-DQ2- eller- HLA-DQ8-positiva. I tvillingstudier har man dock kunnat konstatera att förekomst re­spek­tive avsaknad av DQ2/DQ8 inte helt kan förklara varför vissa individer drabbas av celiaki. Pågående amning vid glutenintroduktionen skyddar mot utveckling av celiaki. Få studier belyser dock […](0 kommentar)

Skräp-DNA:s roll vid hjärt–kärlsjukdom

Under 2007 presenterades en studie i Science i vilken ett område i genomet på kromosom 9 vid namn 9p21 visades vara kopplat till ökad risk för hjärt–kärl­sjukdom. Det intressanta var att denna region, som är kring 58 000 baspar lång, inte kodar för något protein utan utgörs av s k skräp-DNA (junk DNA). Genom vilken mekanism regionen, […](0 kommentar)

Paroxetin olämpligt vid bröstcancerbehandling

Kvinnor med bröstcancer som behandlas med tamoxifen och som samtidigt behandlas med det antidepressiva preparatet paroxetin löper ökad risk att avlida i sin cancersjukdom. Det rönet presenteras i BMJ. Studien bygger på 2 430 kvinnor från Kanada med bröstcancer som under perioden 1993–2005 behandlades med tamoxifen. Cirka en tredjedel av dessa kvinnor tog också ett SSRI-preparat […](0 kommentar)

Postoperativ förvirring – underskattad komplikation med allvarliga följder

Postoperativt delirium (POD), dvs postoperativ förvirring/konfusion, är en av de vanligaste postoperativa komplikationerna, men förvånansvärt nog en av de minst rapporterade. Med tanke på att tillståndet för med sig ökade krav på omvårdnad, förlängd vårdtid och ökad mortalitet borde det vara en vetenskaplig »kioskvältare«. De kunskaper som finns baseras till stor del på studier vid […](0 kommentar)

Många läkemedelsorsakade dödsfall kan förhindras

Flera studier visar att läkemedelsbiverkningar som leder till döden är relativt vanliga. Dock saknas kunskap om hur stor andel som är möjlig att förebygga. Syftet med denna studie var att beskriva andelen undvikbara letala läkemedelsbiverkningar och förgiftningar i en svensk population. I en tidigare studie identifierades läkemedelsbiverkningar och förgiftningar bland 1 574 slumpmässigt utvalda personen som […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Appendicitabscess utvecklades sedan typisk appendicit förbisetts

En drygt 60-årig kvinna sökte sjukhusets akutmottagning på grund av kräkningar och smärta i buken. Hon undersöktes av en kirurg som konstaterade att patienten hade ont när hon rörde sig samt att det ömmade till höger i buken. Temperaturen var 38,4 grader. Kirurgen fann ingen indikation på buksjukdom utan tolkade symtomen som muskelsmärta. Kvinnan skrevs […](0 kommentar)

Appendicit bedömdes som smärta efter kejsarsnitt

En kvinna i trettioårsåldern hade haft buksmärta sedan tre dagar och sökte gynekologen på mödravårdscentralen eftersom hon var gravid i vecka 9. Gynekologen undersökte kvinnan och fann buken mjuk. Vid vaginalundersökning fann gynekologen att livmodern och buken ömmade i nivå med ärret från ett tidigare kejsarsnitt. En ultraljudsundersökning gjordes också utan anmärkningsvärda fynd. Gynekologen förklarade […](0 kommentar)

Allt fler vill veta om doktorn är prickad

Alla beslut från HSAN är offentliga, och kopior kan begäras ut av den som så önskar. I HSAN:s årsredovisning för 2009 noteras att det skett en kraftig ökning av förfrågningar från bland annat medier och forskare men också från allmänheten. De som vänder sig till HSAN vill oftast ha reda på om en namngiven yrkesutövare […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Svenska 20-åringar med mycket låg födelsevikt mår oväntat bra

Nyfödda med mycket låg födelsevikt (≤1 500 g) är antingen underburna med väsentligen normal fostertillväxt eller underburna med tillväxthämning. Omkring 800 mycket lågviktiga barn föds årligen i Sverige (0,76 procent av totala antalet födda barn år 2007, enligt Medicinska födelseregistret, So­cialstyrelsen, 2008). Andelen överlevande barn 1 månad efter födelsen i denna viktgrupp har stadigt ökat i […](0 kommentar)

Sämre kognitiv funktion som barn – ökad hjärt–kärlrisk som vuxen

En lång rad riskfaktorer och riskmarkörer har konstaterats vara av betydelse för risken att insjukna i hjärt–kärlsjukdom. Detta har synliggjorts i moderna riskalgoritmer för prediktion av framtida letala koronara händelser, t ex SCORE [1]. Åldrandet i sig är den starkaste riskmarkören, något som hos vissa individer kan ta sig uttryck som ett tidigt vaskulärt och kardiellt […](0 kommentar)

Psykoterapi – ett komplement till läkemedel vid ADHD hos vuxna

På senare år har flera studier av psykoterapi vid ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) hos vuxna publicerats. Resultaten har varit genomgående lovande, om än preliminära i många av studierna. Studiemetoderna kan utvecklas ytterligare för att öka relevansen för kliniker. ADHD ADHD är ett utvecklingsrelaterat neuropsykiatriskt tillstånd som innebär svårigheter att reglera impulser, uppmärksamhet och aktivitetsnivå […](0 kommentar)

Snomed CT kan ge vårdens journal­system gemensam röst

Vården använder i dag ett stort antal journalsystem. Systemen har sina vitt skilda lösningar för att kommunicera med användaren. För att systemen ska kunna utbyta information med varandra fordras att man kan översätta delar av en journalantecknings innehåll till en gemensam terminologi. Snomed CT (Systematized nomenclature of medicine – clinical terms) skulle kunna vara denna […](0 kommentar)

Med klokt ledarskap kan förbättrings­arbete bli värdeskapande

Den ekonomiska krisen i kombination med ökad fokusering på kvalitet och patientsäkerhet försätter chefer och ledare i en svår situation. Kraven från patienter, personal och huvudmän på bättre kvalitet och säkerhet ökar, medan resurserna för att nå dessa mål minskar. Hur hantera detta dilemma? Kan forskningen vara till stöd? Kliniker förväntas luta sig mot forskning […](0 kommentar)

Oklart stöd för vakuumassisterad behandling vid svårläkta sår

SBU:s Upplysningstjänst är en ny verksamhet inom SBU (Fakta 1). Syftet är att ge snabba och riktade svar på avgränsade medicinska frågor från hälso- och sjukvården. Upplysningstjänsten har nu fått frågan huruvida vakuumassisterad sårbehandling, TNP-behandling (topical negative pressure) (Fakta 2), ger bättre läkning av svårläkta sår (Fakta 3) än standardbehandling. Många översikter av få RCT […](0 kommentar)

LT debatt

När kan patientens nej bli ja i vårdsituationen?

Frågan i ingressen aktualiseras av ett lex Maria-ärende angående fördröjning av amputation på vital­indikation. En medelålders man som var storrökare, etylmissbrukare och som led av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, diabetes och en känd svår kärlsjukdom sökte akut och blev inlagd på grund av smärtor i höger underben. Efter bedömning av kärl­kirurg och ortoped konstaterades en uttalad […](0 kommentar)

Debatt och brev

Ändra fokus i snusfrågan!

Riksdagsledamoten Jan R Andersson (M) upprepar i ett inlägg i Läkartidningen 9/2010 (sidan 606) snusindustrins synpunkter på jämförelsen mellan snusningens och rökningens hälsoeffekter. Ingen behöver med dagens kunskap tvivla: det finns få om ens någon aktivitet som liksom rökningen tar livet av varannan långtidsutövare. Snusforskningen hittills har – som alltid i ett nytt forskningsområde – […](0 kommentar)

Ett missförstånd tycks vara orsaken

Jag vill först rikta ett stort tack till Göran Stiernstedt (GS), Sveriges Kommuner och landsting (SKL), för att SKL nu bjuder in till dialog (Läkartidningen 10/­2010, sidan 657) och är redo att lyssna på hur företrädare för svensk primärvård ser på ­vilka kvalitetsmätningar och register som behövs för att stödja och stimulera förbättringsarbetet i primärvården. […](0 kommentar)

SFAM välkomnar konstruktiva diskussioner

Svensk förening för allmän­medicin (SFAM) har redan före denna debatt i LT ini­tierat en dialog med SKL med anledning av de avslag vi fått för bidragsfinansiering av pvkvalitet.se och av vår allmänna oro för utvecklingen av kvalitetsarbete i primärvård. Vad vi står för i denna fråga finns att läsa i dokumentet »Uppföljning av primärvård i […](0 kommentar)

En biverkningsrapport per patient räcker långt

Vi läste med intresse artikeln om patientsäkerhet, »Medicinering av riktigt gamla rena rama experimentverksamheten«, med professorn och överläkaren i geriatrik, Yngve Gustafson i Läkartidningen 6/2010 (sidorna 361-4). I mitten av intervjun diskuteras läkemedelssäkerhet och det faktum att mycket säkerhetsdata för läkemedel härrör från yngre försökspersoner, och att äldres speciella förutsättningar med nedsatt njur- och leverfunktion […](0 kommentar)

Förskrivningen av pregabalin (Lyrica) måste bli kostnadseffektiv

I Läkartidningen 7/2010 (sidan 451) ställer Kerstin Hulter Åsberg (ordförande i Läkemedelskommittén i Uppsala läns landsting) frågan om varför kostnaden för pregabalin (Lyrica) skenar. Samma kostnadsökning finns i Region Skåne och i övriga Sverige. Aktuell kostnad och förskrivning framgår av Figur 1 och 2. Ökningen sker trots att läkemedelsrådet i Skåne ända sedan introduktionen vid […](0 kommentar)

Bara kostnaderna som skenar?

Kerstin Hulter Åsberg tar i sin insändare »Varför skenar kostnaderna för pregabalin (Lyrica)?« i Läkartidningen 7/2010 (sidan 451) upp flera viktiga aspekter kring den mycket kraftigt ökade förskrivningen av pregabalin (Lyrica). Vi vill understryka Hulter Åsbergs påståenden att pregabalin (Lyrica) inte är ett förstahandsval vid neuropatisk smärta och stödja hennes uppmaning att sprida denna information […](0 kommentar)

Relevanta frågor, men fel exempel!

I sitt debattinlägg i Läkartidningen 7/2010 (sidan 451) konstaterar Kerstin Hulter Åsberg att kostnaderna för pregabalin (Lyrica) ökar på ett omotiverat sätt. Hon menar att den ökade förskrivningen kan förklaras av en indikationsglidning till »snart sagt alla sorters smärta« och »all sorts ångest« och hänvisar till pati­entberät­telser på Internet. I detta nummer av Läkartidningen ställs […](0 kommentar)

Beskattning av basläkemedel – sjuk skatt som förhindrar tillgång till behandling

Det finns olika orsaker till onödigt höga priser på basläkemedel. En orsak diskuteras emellertid sällan – när rege-ringar beskattar eller tar ut tull och andra avgifter på ­läkemedel. I Medicine Pricing Matters 6/2009 ‹http://www.haiweb.org/medicineprices/› som ges ut gemensamt av WHO och Health Action International (HAI) studeras detta fenomen, som är omfattande i låginkomstländer. I en […](0 kommentar)

Förespråkarna för svenskt snus inom EU förvränger debatten

Cheferna för Socialstyrelsen i Sverige och dess motsvarighet i de övriga nordiska länderna har gemensamt uttalat att snus inte kan betraktas som ett acceptabelt rökavvänjningsmedel. Trots detta framhärdar politiker med handelsminister Ewa Björling i spetsen att verka för att svenskt snus ska kunna försäljas fritt inom EU. I sin nitiska omsorg om näringsfrihet och rent […](0 kommentar)

Endast på webben

Omotiverade kostnader eller utökat användningsområde?

Här vittnas även om doseskalering, att patienter kan »kicka« på högre doser i kombination med andra droger och alkohol, och att det förekommer »rundgång« till flera ­för­skrivare för att få ut fler recept. Försäljning på »svarta marknaden« rapporteras också. I en replik skriver tillverkaren Pfizer att företaget vill ­medverka till en ansvarsfull förskrivning men att […](0 kommentar)

Recension

Två eldsjälar i folkhälsans tjänst

»Jag vill ha barn med Dig »säger barn­läkaren Axel Höjer (1890–1974) plötsligt till sjuksköterskan Signe Dahl (1896–1988). »Det vill jag också», säger hon. De var i Paris under en vecka i juli 1919 för att studera barnhem, barnsjukhus och hälsovårdsinstitutioner. De hade diskuterat krig och fred, politik och religion. Några år senare vigdes de i […](0 kommentar)

En döendes reflexioner under återupplivningen

De flesta av denna tidskrifts läsare har nog stått vid en brits och tittat ned på patienten med hjärtstillestånd. Några få av oss har rentav legat där själva. Men för de flesta av oss är situationen liktydig med extrem fokusering och effektivitet. Den lämnar inget utrymme för identifikation med patientens upplevelse eller reflexioner över livet […](0 kommentar)

Trovärdiga bilder av svensk psykiatri

Bilden av psykiatrin i dag präglas fortfarande av »historiska« vittnesbörder exempelvis i filmen »Gökboet«. Nulägesbeskrivningarna som möter oss i media utgår mestadels från ensidig beskrivning av något som gått fel. Utanför riksstämman varje år demonstrerar scientologerna och Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR) med flygblad och plakat som kräver att psykiatrin inte längre ska få vara […](0 kommentar)

Tegelsten om neurologins historia

»Handbook of Clinical Neurology« (HCN) har sedan starten 1968 kommit ut i 96 band där man i omgångar gett en översikt av alla delar av neurologin. HCN brukar beskrivas som neurologins encyklopedi och i en tid där informations­­sökandet flyttat från uppslagsböcker till nätet kan värdet av encyklopedier ifrågasättas. Band 95 skiljer sig från övriga delar […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Debatt endast på webben

Genmäle om pisksnärtsskador

Jag medger gärna att Styf et al visst tar upp även andra än psykiatriska diagnoser, men tyngdpunkten ligger i alla fall på den psykologiska/psykiatriska sidan, vilket också framgår av litteraturlistan. Man får acceptera att normalpsykologiska mekanismer, som förloppet vid krisutveckling och krisbearbetning, kommer till starkt uttryck i dessa fall, där ofta en fungerande livssituation förstörs, […](0 kommentar)

Aktuella domar stöder checklistan

Nilzén framför i sitt genmäle synpunkter på många förhållanden som ligger vid sidan av syftet med vår ursprungliga artikel, som var att peka på behovet av ett försäkringsmedicinskt utredningsstöd vid sena besvär efter distorsion av halsrygg. Några avslutande kommentarer kan dock lämnas. Den lärobok vi citerade ur är »Lärobok i neurologi«, Libers förlag, fjärde upplagan, […](0 kommentar)

Aktuellt

»Min första tanke var att det skulle redas ut inom några timmar«

Med ett korrekt handslag tar Barbro Fridén emot i sitt spartanska arbetsrum på sjukhuset i Huddinge. Som chef för barndivisionen vid Karolinska universitetssjukhuset delar hon sin tid mellan Solna och Huddinge. Det är lugnt och stilla på sportlovets sista dag. När vi ses är det precis ett år sedan Barbro Fridén blev uppringd av sin […](0 kommentar)

Fallet har lett till ett paradigmskifte

Redan innan narkosläkaren blev misstänkt för dråp hade Astrid Lindgrens barnsjukhus inlett ett arbete för att öka rapporteringen av negativa händelser och sikta en nollvision för vårdskador. – Det bygger ju på långsiktighet och systemtänkande, aldrig straffa enskilda, aldrig hitta syndabockar och att vara totalt öppen, säger Barbro Fridén. Hon menar att det synsättet totalt […](0 kommentar)

Revision av sjukhuset ska vara klar i maj

Granskningen görs för att skapa en bild av kvaliteten på vården på barnsjukhuset och att bibehålla förtroendet för verksamheten. Barbro Fridén välkomnar beslutet: – Det är bra om vi granskas av någon annan än mediernas löpsedlar. Och är det så att vi har problem som är av den digniteten, då är det bra om vi […](0 kommentar)

Sjuårings död polisanmäld

Föräldrarna har anmält händelsen såväl till HSAN som till polisen. De hävdar i HSAN-anmälan att beslutet att inte inleda respiratorbehandling då pojken försämrades är att likställa med mord. En förundersökning om vållande till annans död har inletts. Enligt kammaråklagare Mikael Ruotsi, som håller i ärendet, finns ännu ingen skäligen misstänkt. Just nu inväntar han en […](0 kommentar)

Läkarförbundet ökar för andra året i rad

Läkarförbundet har två starka år av medlemstillväxt bakom sig. Enligt förbundets medlemsstatistik växte förbundet 2009 med 1 553 medlemmar. Året dessförinnan var uppgången 719 personer. Förbundet hade den 1 januari i år 41 239 medlemmar. – Att medlemsantalet ökar så tydligt är väldigt positivt. Särskilt intressant är att anslutningsgraden bland studenter går upp, säger Läkarförbundets ordförande […](0 kommentar)

Europa ska minska hälsorisker till 2020

Detta slogs fast i en deklaration, »Parma Declaration on Environment and Health«, som antogs av företrädare för 53 länder vid en stor ministerkonferens om miljö och hälsa i Parma, Italien, den 10–12 mars, där bland andra EU-ländernas ministrar för hälsa och för miljö samlades. Konferensen, som fokuserade på barns hälsa, arrangerades av Världshälsoorganisationens, WHO:s, Europakontor […](0 kommentar)

HPV-vaccin utan kondylomskydd vann upphandling

Upphandlingen, som gjordes av Stockholms läns landsting på uppdrag av alla landsting, innebär att vaccinet inte kommer att skydda mot kondylom. Av dagens två HPV-vaccin, Gardasil och Cervarix, är det endast Gardasil som skyddar mot virustyperna HPV 6 och 11, som är associerade med kondylom. Att vaccinera en årskull flickor med Gardasil skulle ha kostat […](0 kommentar)

Läkare och singel hett byte

Tidningen refererar till en undersökning som matchmakingsajten Parship gjort. Läkare är de mest eftertraktade, enligt 39 procent av kvinnorna och 29 procent av männen i undersökningen. »Smickrande men lite oväntat«, säger Mikael Rolfs, Läkarförbundets centralstyrelse, i artikeln. På andra plats i tio-i-topp-listan kommer kreativa yrken. Läs även:Läkare singlarnas största favorit(0 kommentar)

Ingen anledning att lagreglera vårdval

Myndigheten avser dock att följa den fortsatta utvecklingen utifrån målet om god vård på lika villkor i hela landet. Vårdval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) skulle ha införts den 1 januari 2010. Åtta landsting, nämligen landstingen i Halland, Västmanland, Stockholm, Kronoberg, Region Skåne, Uppsala, Östergötland och Västra Götaland, hade då gjort detta. Övriga landsting – […](0 kommentar)

Skyldigheten att anmäla
olämpliga förare utökas

Enligt lagrådsremissen ska det framöver räcka med att en patient av medicinska skäl är »olämplig« som körkortsinnehavare för att läkare ska vara skyldiga att anmäla detta till Transportstyrelsen. I dag råder anmälningsplikt enbart om patienten är »uppenbart olämplig«. Även när det bara är sannolikt att personen är olämplig får läkare anmäla detta till Transportstyrelsen om […](0 kommentar)

Räddningstjänst tar till vite mot överbeläggningar

Att räddningstjänster klagar på att sjukhussängar som tillfälligt placeras i korridorer blockerar utrymningsvägar är inte ovanligt. Det speciella med Norra Älvsborgs lasarett är att problemen inte rättats till trots en dialog som pågått över ett år, säger Ulf Mörkås, räddningschef för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund. – Vi har haft ett otal möten med företrädare för sjukhusledningen […](0 kommentar)

Katastrofinsatser utomlands inte bara för svenskar

Sverige fick den 1 september 2008 en ny lag som ger landsting möjlighet att ge hälso- och sjukvård utomlands, i händelse av katastrofer utomlands »där många människor med hemvist i Sverige har drabbats« . Sex landsting har utsetts att upprätthålla permanent beredskap för att kunna ge hälso- och sjukvård utomlands i händelse av olycka eller […](0 kommentar)

EU satsar på jämlika löner

Gapet mellan mans- och kvinnolöner måste minska, fastslår EU-kommissionen och aviserar ett femårigt åtgärdsprogram för mer jämlika löner. Kvinnors bruttotimlöner är i dag i snitt 18 procent lägre än mäns (i Sverige 17,1 procent), framhåller EU-kommissionen. Lönegapet mellan män och kvinnor har minskat det senaste decenniet, men i vissa länder ökar klyftorna. Kommissionen satsar nu […](0 kommentar)

Ledare

Fler verktyg mot tortyr

Det globala kriget mot terrorism har satt särskilt fokus på tortyr. En aktuell fråga är om ett land har rätt att tortera misstänkta terrorister med avsikten att kunna rädda livet på oskyldiga människor? Tidigare gränser för vad som ansågs acceptabelt tycks ibland mer oskarpa i dag. Därför är det viktigt att tydligt stå fast vid […](0 kommentar)