Nr 12 2010

Kultur

»Jag skall icke ge någon gift, även om jag blir ombedd …«

På senare tid har aktiv dödshjälp diskuterats livligt i svenska medier. Har en läkare rätt att avsluta lidande genom att aktivt verka för att förkorta ett människoliv? Juridiskt sett är svaret i Sverige nej, men debatten blossar upp med jämna mellanrum och väcker nyttiga frågor om läkaretiken. Dödshjälpsfrågan förlorar aldrig sin aktualitet. Den är starkt […](0 kommentar)

Banting glömd – men inte bantning

Övervikt och fetma utgör ett ökande problem i stora delar av den västliga världen. Som så mycket annat verkar trenden vara en import från USA. Tillståndet medför hälsorisker och efter hand ofta allvarliga medicins­ka komplikationer. Detta är emellertid långt ifrån ett nytt fenomen. Dess orsaker och behandlingsmodeller ger ständiga rubriker såväl i facklitteraturen som i […](0 kommentar)

Läs två gånger
morgon och kväll
utan att förstå

Jag sitter och läser på mina burkar. Om och om igen för att förstå vad och hur jag ska medicinera. Jag läser en gång, Jag läser två gånger och tre. Varför begriper jag inte de korta texterna på burkarna? Jag är vital, klar i huvudet och »bara« 55 år gammal. Som journalist och kommunikationskonsult dessutom […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Nya rön kan ge bättre depressionsbehandling

Under de senaste trettio åren har mer än hundra randomiserade kontrollerade studier visat att psykoterapi är en effektiv behandlingsmetod vid depression. Metaanalyser har entydigt slagit fast måttliga till stora behandlingseffekter jämförbara med effekten av farmakologisk behandling. För något år sedan publicerades två meta-analyser rörande effekten av farmakologisk behandling vid depression. Analyserna visade att behandlingseffekterna var […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Tobaksbruket – en av folkhälsans största utmaningar

I detta nummer av Läkartidningen pub­liceras den åttonde undersökningen av den svenska läkarkårens tobaksvanor sedan 1969. Ingen annan yrkeskår i landet, och endast ett fåtal läkarkårer i and­ra länder, kan stoltsera med en sådan imponerande dokumentation [1]. År 1969 rökte 46 procent av läkarna dagligen jämfört med 42 procent av befolkningen som helhet. Sedan dess […](0 kommentar)

Nya Rön

Även pipa och cigarr skadar lungorna

Att röka pipa och cigarr kan te sig mind­re farligt än att röka cigaretter. Icke des­to mindre kan även dessa former av rökning kopplas till försämrad lungfunktion, visar en stor amerikansk studie. Under de senaste årtiondena har cigarettrökningen minskat i USA. Pip- och cigarrökningen har dock ökat, delvis på grund av att den uppfattas som […](0 kommentar)

Herpesbehandling kan bromsa HIV

Det antivirala preparatet aciklovir kan bromsa HIV hos patienter som är infekterade med både HIV och herpes sim­plex virus 2 (HSV-2), men effekten är relativt blygsam. Det visas i en studie som presenteras i Lancet. Studien har bedrivits vid 14 olika centra i västra och södra Afrika och omfattar sammantaget 3 381 heterosexuella individer som vid […](0 kommentar)

HIV-epidemin bortglömd i USA

I New England Journal of Medicine varnar forskare för att HIV-epidemin är bortglömd i USA trots att ett stort antal amerikaner är infekterade och prevalensen är mycket hög inom vissa riskgrupper. Artikeln, »AIDS in America – forgotten but not gone«, innehåller onekligen alarmerande statistik. I New York beräknas t ex var tionde homosexuell man vara HIV-positiv. […](0 kommentar)

Respiratorbehandling utan sedering möjlig men behöver studeras mer

Sedering och analgesi anses vara en viktig del av intensivvården. Målet är att minska smärta, ångest och oro och att underlätta respiratorbehandling. Detta har betraktats som en självklar och nödvändig behandling. Emellertid visades redan för 10 år sedan att kontinuerlig sedering medförde förlängning av både respiratortid och sjukhusvistelse. Dessutom ökade de intensivvårdsrelaterade komplikationerna, lik­som an­talet […](0 kommentar)

Autism och oxytocin – aktuellt forskningsfält

Tidskriften Nature rapporterar att det händer mycket på forskningsfronten kring autism. För närvarande prövas peptidhormonet oxytocin för att lindra autismrelaterade symtom. Hormonet, som produceras i hypofysen och som isolerades för första gången på 1950-talet, har visats spela en roll för vår upplevelse av förtroende för andra människor. Det är också välkänt att oxy­tocin frigörs hos […](0 kommentar)

Låga nivåer av naturliga antikroppar ökar strokerisken

Åderförkalkning är en kronisk inflammatorisk sjukdom, och hjärt–kärlsjukdomar som stroke och akuta koronara syndrom är dess fruktade konsekvenser. Sedan mitten av 1990-talet har vi varit intresserade av hur inflammatoriska fosfolipider (som bl a uttrycks på modifierat och oxiderat LDL som tas upp av makrofager i kärlväggen) kan orsaka denna inflammation och immunaktivering och vilken roll antikroppar […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Svenska läkare och tobak

Sir Richard Doll var den forskare som tillsammans med epidemiologen Bradford Hill år 1951 genomförde enkäter till 60 000 brittiska läkare i syfte att kartlägga deras rökvanor. De var de första som sedan kunde påvisa orsakssambandet mellan rökning och lungcancer. Mer än 50 års uppföljning av samma kohort har tydligt visat att varannan rökare kommer att […](0 kommentar)

Coarctatio aortae – viktig differentialdia­gnos vid hypertoni hos unga

Coarctatio aortae innebär en försnävning av aorta descendens, i regel strax efter avgången av vänster arteria subclavia (Figur 1). Coarctatio aortae är en relativt vanlig kongenital hjärt–kärldefekt och utgör 5–10 procent av alla medfödda hjärtfel. I Sverige föds årligen 50–100 barn med detta fel, med manlig dominans, ca 2:1. Samtidig förekomst av andra hjärtfel är […](0 kommentar)

Kolesterolhypotesen står sig

Sommaren 2009 publicerade professor Lars Werkö, professor emeritus Tore Scherstén och docent Ralf Sundberg en artikel i Svenska Dagbladet under Brännpunkt, där de hävdade att det är dags att förkasta hypotesen att högt kolesterolvärde är en riskfaktor för hjärtinfarkt. Man menade att kolesterolets roll i uppkomsten av hjärtinfarkt är ett »vetenskapligt haveri« och man vill […](0 kommentar)

Kronisk abakteriell prostatit/ kroniskt bäckensmärtsyndrom

Den man som drabbats av kronisk abakteriell prostatit har oftast inte fått vare sig en bra förklaring till eller en mer effektiv behandling av sina besvär; det gäller inte minst smärtorna, som kan vara invalidiserande [1, 2]. Denna frustration delas med behandlande läkare, som har haft svårt att förklara hur sjukdomen uppkommit, inte kunnat kurera […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Debatt och brev

Friskare läkare – säkrare patienter

Löpsedlar larmar: »­Läkare åtalas för grov misshandel.« Rubriker om läkares illdåd får gemene man att inse att läkare är människor och inte ofelbara. De väcker samtidigt obehagliga tankar om att den läkare man själv kommer att möta kanske inte är frisk och därför inte går att lita på. Denna oro i samhället kan förhindra förverkligandet […](0 kommentar)

Dags att varje psykiatrisk klinik tar fullt ansvar för metabola sidoeffekter av antipsykotisk medicinering!

Personer med bipolär sjukdom, schizofreni eller annan psykotisk sjukdom uppvisar i ­högre grad än befolkningen i ­övrigt metabola avvikelser – övervikt, diabetes eller rubbning av blodfetter – samt en ökad dödlighet i hjärt–kärlsjukdom [1, 2]. Patientens medicinering kan bidra då de antipsykotiska preparaten kan inducera eller förvärra en metabol störning [3]. Vissa av dessa preparat […](0 kommentar)

Är primärvårdens patienter verkligen så speciella?

Distriktsläkarkollegan Kjell Lindström beklagar sig i LT 10/2010 (sidan 656) över att allmänläkarnas nationella kvalitetsråd, SFAM.Q, inte får något ekonomiskt stöd från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) för sitt webb-baserade kvalitetsregister för primärvården pvkvalitet.se. Jag vill här lämna några spontana kommentarer till Kjell Lindströms inlägg. Företrädare för Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) har genom åren […](0 kommentar)

Kvalitetsmått für alles?

Jag förstår att Tomas Fritz (TF) som ambassadör för Nationella diabetesregistret (NDR) blir illa berörd av ordet bojkott mot befintliga kvalitetsregister och att han tycker att SKL:s kvalitetsregister är att föredra framför pvkvalitet.se även i primärvården. TF tillhör enligt webbfrågan i LT 10/2010 en liten minoritet (7 procent). En stor majoritet (80 procent) av de […](0 kommentar)

Vad är då en människa?

»Har livet ingen början?« frågar professor Staffan Bergström i en debattartikel i LT 4/2010 (sidorna 160-1). Han svarar själv:»Jo, självklart. Men vetenskapliga fakta kan aldrig hjälpa oss att fastslå var vi lägger startpunkten«. Som reformsträvande katolik – i gott sällskap av den inom­katolska organisationen Catho­lics For Choice, som värnar om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa […](0 kommentar)

Tack Staffan, för ditt inlägg!

»Aldrig, aldrig kunde jag ens i min vildaste fantasi tänka mig att sitta framför en ­gynekolog och begära abort. Det är helt mot mina principer, och jag anser att abortering av ett foster är ett stort misslyckande.« Detta är ett uttalande jag hört åtskilliga gånger under min nästan 40-åriga verksamhet som gynekolog. Denna kvinna har […](0 kommentar)

Livets värde påverkas inte av om befruktningsögonblicket är en process i många steg

Det fanns en tid då kristna kämpade för att förneka evolutionen. Att vi, som är skapade till Guds avbild, skulle härstamma från aporna betraktades som en hädelse. I vissa fundamentalistiska kretsar, som den kristna högern i USA, förnekas fortfarande vårt släktskap med aporna. När Staffan Bergström nu, i LT 4/2010 (sidorna 160-1), beskriver att befruktnings-ögonblicket inte […](0 kommentar)

Studierna avgör evidensen

Johan Hambræus hävdar i ett debattinlägg i LT 10/2010 (sidorna 694-5) att »SBU bortsåg helt från både behovet av diagnos och tekniskt rätt utförd behandling i sin rapport 2006, där man diskuterade hur man skulle behandla patienter med långvarig smärta«. Ett litet klarläggande kan vara på sin plats. SBU, liksom andra HTA-­organisationer (health tech­nology assessment), […](0 kommentar)

Har vi läkarbrist?

Många har uppfattningen att Sverige har läkarbrist. Den statistiska sanningen är dock att vi har flest läkare per invånare av alla världens länder, dvs 1 läkare per ca 250 invånare och totalt mer än 40 000. På slutet av 1960-talet var totalantalet ca 10 000. Antalet har alltså fyrfaldigats på ett 40-tal år! I LT 46/2009 söker […](0 kommentar)

De apatiska barnen – medial smitta och medicinsk etik

Migrationsministern – inte Socialdepartementet – fick år 2004 uppdraget att utreda »fenomenet« med flera hundra barn som utvecklade ett apatiskt tillstånd under asylprocessen i Sverige. Valet av departement visar att regeringen inte ansåg att barnen var sjuka i egentlig mening, och utredningen hävdade att detta var en epidemi av ett okänt tillstånd hos barn i […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

AT-läkare erinras för att inte ha följt riktlinjerna i fall med ventrombos

En 54-årig kvinna hade opererat hälsenan. Ett par veckor efter operationen sökte hon sjukhusets akutmottagning på grund av smärta i vaden på den opererade sidan. Patienten hade i samband med operationen blivit uppmanad att ge akt på symtom som kunde tyda på att hon fått en blodpropp, och nu var hon orolig för att så […](0 kommentar)

För långt ben blev för kort efter operation

En drygt trettioårig polis sökte till en privat ortopedklinik för att korrigera en benlängdsskillnad. Inför valet att genomgå en förlängning med 2,5 centimeter av det ena benet, eller en förkortning med lika mycket av det andra benet, valde patienten det senare. En så kallad Z-plastik utfördes av läkare A, specialist i ortopedi och kirurgi. Under […](0 kommentar)

Råkade perforera tunntarm vid navelbråcksoperation

En man i 60-årsåldern opererades för navelbråck på en privat klinik. Redan efter några timmar mådde han bra och skrevs ut. Efter ett par timmar i hemmet drabbades han emellertid av svåra smärtor i buken och återkom till mottagningen och den kirurg som opererat. Kirurgen antog att patientens smärta kom från en paralytisk ileus. Det […](0 kommentar)

Att sova är inte att utöva sitt yrke

Minns du anestesijouren som missade både akutlarm och sökning eftersom han sov med öronproppar (se LT nr 20/2009)? Trots att det var Socialstyrelsen som anmälde honom till HSAN fick han ingen disciplinpåföljd. HSAN menade att det var frågan om olovlig frånvaro, varför lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) inte var tillämpbar. Socialstyrelsen […](0 kommentar)

Ledare

Förbundet utreder ALF-medel

I december sade regeringen upp det så kallade ALF-avtalet. Avtalet har reglerat statens ersättning till sjukvården för de kostnader som grundutbildning av läkarstudenter medför. Avtalet har också garanterat och reglerat statlig finansiering till klinisk forskning. Inom forskningsavtalet har staten årligen delat ut 1,5 miljarder kronor som fördelats till medicinsk fakultet och de sex äldre universitetslandstingen. […](0 kommentar)

Aktuellt

»Läkarna orsakade inte den galopperande sjukfrånvaron«

Ta ett kliv tio år tillbaka i tiden. Sverige upplever en aldrig tidigare skådad explosion i kostnaden för sjukförsäkringen. Antalet personer som är sjukskrivna fördubblas från 150 000 till 300 000 på några få år. Den galopperande sjukfrånvaron låg högt på dagordningen, och skulden till utvecklingen lades först på en försämrad arbetsmiljö med ökad stress i arbetslivet […](0 kommentar)

Bristande städkoll i Jönköpings län

Enligt Socialstyrelsen såg det rent och snyggt ut vid de oanmälda inspektionerna. Styrdokument för städning befanns också vara i sin ordning. Däremot brister landstinget i vårdverksamhetens egenkontroll vad gäller städning. Bland sjuksköterskor och undersköterskor på några enheter fanns viss osäkerhet om vem som hade ansvaret för medicinteknisk utrustning. Senast den 15 maj ska landstinget till […](0 kommentar)

Svårt att jämföra hur ALF-medel används

Kartläggningen, som är den första som gjorts, ingår i arbetet med att ta fram en förbundspolitik för läkares forskningsfinansiering. Den visar på ganska betydande skillnader mellan landstingen när det gäller hur medlen fördelas mellan projekt, tjänster och infrastruktur. Också nivåer på kringkostnader som hyra och overhead varierar mycket. Maria Lindholm, utredare på Läkarförbundet, menar dock […](0 kommentar)

Upphandlingen av HPV-vaccin stoppad

Upphandlingen, som nyligen gjordes av Stockholms läns landsting på uppdrag av alla landsting, handlade om vilket vaccin som ska finnas i sprutorna när den allmänna vaccinationen av flickor i årskurs 5 och 6 mot humant papillomvirus (HPV) startar i höst. Sanofi Pasteur MSD, som tillverkar HPV-vaccinet Gardasil, förlorade upphandlingen till företaget GlaxoSmithKline, som tillverkar Cervarix. […](0 kommentar)

Tydlig hänvisning till förskrivare föreslås

Vidare ska den statistik på läkemedel som Apotekens Service AB lämnar ut till landstingen förbättras. Detta för att »på ett bättre sätt kunna följa upp de riktlinjer och rekommendationer som finns inom läkemedelsområdet«. Läkemedelsverket får i uppgift att bedriva utrednings- och utvecklingsverksamhet för att förbättra läkemedelsanvändningen. Vid Läkemedelsverket ska ett »centrum för bättre läkemedelsanvändning« inrättas. […](0 kommentar)

Landsting kan få böta en halv miljon kronor för Karolinska

– Det är första gången som vi ansöker hos förvaltningsrätten om att ett vite ska dömas ut. Det visar att vi tar frågan om överbeläggningar och patientsäkerhet på allvar, säger Erik Höglund, enhetschef vid Tillsynsregion Öst, Socialstyrelsen. – Vad vi såg när vi kom på oanmälda besök i december och januari var att bristerna som […](0 kommentar)

Riktlinjerna är stöd för styrning – inte normer för behandling

I dag presenterades den slutgiltiga versionen av Socialstyrelsens »Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010«. När den preliminära versionen av riktlinjerna presenterades för ett år sedan lät kritiken inte vänta på sig. Många var kritiska mot att KBT lyftes fram på bekostnad av andra psykoterapiformer, kanske framförallt den dynamiska, och att läkemedelsbehandling fick […](0 kommentar)

Endast på webben

Startpunkten för livets början?

Vad är då en människa? Irène Nordgren Tack Staffan, för ditt inlägg! Kjell Barlöv Livets värde påverkas inte av om befruktningsögonblicket är en process i många steg Elisabet Finné(0 kommentar)

LT debatt

När får man avbryta livsuppehållande behandling?

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik publicerade 2007 nya etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och avbryta livsuppehållande behandling. Bakgrunden till uppdateringen var bland annat att på ett tydligare sätt än tidigare poängtera patientens rätt till självbestämmande också i dessa frågor. Arbetet föregicks av en lång intern diskussion i Läkaresällskapet inkluderande flera arbetsmöten […](0 kommentar)