Nr 13 2010

Kultur

Pesten i Sverige 1710–13 påminde om digerdöden

Våren 1710 stävade en skuta från den estniska staden Pärnu förbi Nämdö i Stockholms södra skärgård, över Ingaröfjärden och in i Erstaviken. Försommardagen var varm, så skutans kapten bestämde sig för att före ankomsten till Stockholm besöka Erstavikskrogen, där han lät sig väl smaka. Som han satt segnade skepparen emellertid plötsligt ner – död. Vid […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Avbrytande av behandling – vad säger lagen?

I det i dagspress och Läkartidningen belysta fallet med en 31-årig svårt sjuk kvinna som vill avbryta sin respiratorbehandling är Socialstyrelsen och många politiker tveksamma. Man vill utreda, fundera, rådslå och förankra. Ett klart uttalande har dock gjorts av Barbro Westerholm (FP) i Aftonbladet den 18 mars: »Det är bara inom psykiatrin man kan tvångsbehandla […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Hypotermi efter hjärtstopp måste utvärderas bättre

I den nyligen publicerade artikeln »Internationell och nationell konsensus om bästa vård efter hävt hjärtstopp« (Läkartidningen nr 8/2010) beskrivs dia­gnostisering och behandling av bakomliggande sjukdom, god intensivvård, övervägande av hypotermibehandling och standardiserad prognostisering och uppföljning. Det finns studier som visar att riktlinjer effektivt förbättrar resultaten av intensivvård [1]. Det finns också studier som visar att […](0 kommentar)

Primärvården brister vid läkemedelsbehandling av fetma

I en artikel i detta nummer rapporterar Tomas Forslund et al en primärvårdsstudie om förskrivningsrutiner för bant­ningsläkemedlen rimonabant, orlistat och sibutramin utifrån en genomgång av 300 journaler vid 15 vårdcentraler. Det stora värdet av studier av denna typ måste framhållas; de belyser hur evidensbaserad medicin fungerar i verkligheten och hur praktiken ser ut. Det vore […](0 kommentar)

Nya Rön

Kraftig ökning av barnleukemi i Basra

I mitten av februari kom en rapport av universitetsanslutna forskare från USA och Irak om en kraftig ökning av barn­leuk­emi i Basra i Irak, en värdefull studie utförd under svåra förhållanden. Man hade analyserat leukemiregistret vid Basras universitetssjukhus och funnit en ökning från en incidens på 15 fall (2,6/100 000 invånare) i åldern 0–14 år år […](0 kommentar)

Nya genetiska rön kring förmaksflimmer

Amerikanska forskare presenterar en intressant region på kromosom 1 som kan kopplas till ökad risk för förmaksflimmer. Rönet presenteras i Nature Genetics. Studien är en metaanalys som omfattar fem genetiska studier. Sammantaget inkluderar dessa 1 335 patienter med förmaksflimmer. Ingen av patienterna hade en känd hjärtsjukdom vid sidan av sitt flimmer. De hade heller inte någon […](0 kommentar)

ADHD hos barn till rökande mödrar beror inte på rökningen

Rökning under graviditeten pekas ofta ut som riskfaktor för att barnet ska utveckla ADHD. Mekanismen skulle vara nikotinets påverkan på fostret. Alternativt skulle faktorer hos den rökande mamman snarare än rökningen i sig kunna förklara sambandet. En nyligen publicerad studie undersöker just detta. Den utgår från 980 000 svenska barn (6–19 år) födda efter normal graviditetslängd. […](0 kommentar)

Tutankhamun kan ha dött av malaria

Den egyptiske faraon Tutankhamuns dödsorsak har varit föremål för spekulation under lång tid. Nu hävdar forskare från Egypten att den unge faraon avled i sviterna efter malaria. Rönen presenteras i tidskriften JAMA. Tutankha­muns grav upptäcktes 1922. Till skillnad från andra faraoners gravar var den inte plundrad. Tutan­kh­amun regerade mellan 1333 och 1324 före Kristus under […](0 kommentar)

Amerikanska läkare minskar arbetstiden

Amerikanska läkare arbetar allt kortare tid. Den genomsnittliga tiden en amerikansk läkare arbetar per vecka uppgick under 2008 till 51 timmar, vilket är nästan fyra timmar mindre än 1998. Det visar en studie som presenteras i JAMA. Studien bygger på uppgifter från kohorten Current Population Survey (CPS), ett material på 116 733 amerikaner, som utgör ett […](0 kommentar)

Omedelbar hjärt–lungräddning räddar barn med hjärtstopp

Barn som drabbas av hjärtstopp och som omedelbart får hjärt–lungräddning (HLR) innan de kommer till sjukhus klarar sig bättre än barn med hjärtstopp som inte ges HLR. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Lancet. Studien har gjorts i Japan och omfattar uppgifter från 5 170 barn (under 18 års ålder) som drabbades av hjärtstopp […](0 kommentar)

Upplevd hälsa överlevnadsprediktor vid mag- eller matstrupscancer

Patienter med cancer i matstrupe eller magsäck har en allmänt dålig prognos och måste som regel genomgå en svår operation för att eventuellt kunna botas. Patienterna påverkas ofta starkt negativt i sin livskvalitet och besväras av flertalet symtom efter den kirurgiska behandlingen. Det är tänkbart att patienterna, medvetet eller omedvetet, kan känna av ett återfall […](0 kommentar)

Enorm genetisk mångfald i tarmen

Vi har alla en enorm genetisk mångfald i våra tarmar. Slår man samman alla gener som finns i de bakterier och mikrober som finns i den normala tarmfloran rör det sig om ofattbara 3,3 miljoner olika gener. Det ska jämföras med det mänskliga genomet som omfattar »bara« ca 20 000–25 000 gener. Det visar en studie som […](0 kommentar)

Litiumuremi är en klinisk realitet

Litium är det viktigaste läkemedlet vid behandling av bipolär affektiv (manodepressiv) sjukdom. Litiumorsakad njursvikt – uremi – har av psykiatrer men inte av nefrologer ansetts obefintlig eller extremt sällsynt. I syfte att klarlägga frågan har vi genomfört en epidemiologisk studie, som är den första någonsin i sitt slag. Vi undersökte förekomsten av uremi bland litiumpatienter […](0 kommentar)

Endast på webben

Sensationellt skifte i sjukvårdspolitiken

– Det kanske kan se egendomligt ut att byta politik så här nära valet, säger socialminister Göran Hägglund till Läkartidningen. Men staten – det är ju du och jag och vi är ju alla privatpersoner så på så vis kan man ju säga att ett statligt ägande också är ett privat ägande. Fast i lite […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Upplyste inte om tvillinggraviditet – ingen orsak till påföljd från HSAN

En 23-årig kvinna, gravid i vecka 15, sökte mödravårdsmottagning för trötthet och smärta i nedre delen av buken. En gynekolog undersökte kvinnan och fann att allt verkade normalt i förhållande till graviditetens längd. Gynekologen gjorde också ett vaginalt ultraljud som visade på ett levande foster med normal hjärtaktivitet. När patienten en knapp månad senare, i […](0 kommentar)

Försummade att följa upp misstänkt hepatos

Kvinnan har anmält gynekologen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Gynekologen beklagar det inträffade men bestrider att hon handlat felaktigt. Hon skriver att provsvaren visade på gränsvärden och att patientens klåda inte var uttalad och att det därför inte fanns indikation att skicka patienten till specialistmödravård. HSAN skriver att patologiska levervärden är en indikation för utökad […](0 kommentar)

Genomförde kejsarsnitt under otillräcklig anestesi

En kvinna i trettioårsåldern väntade sitt andra barn. På grund av placenta praevia planerades kejsarsnitt. När detta skulle genomföras anlades spinal­anestesi eftersom patienten helst inte ville sövas. När operationen påbörjades kände patienten av ingreppet och ju längre ned man kom, desto större smärta upplevde patienten. Efter en paus bestämmer narkosläkaren trots otillräcklig bedövning att förlossningen […](0 kommentar)

Riktigt låga blodvärden bör utredas akut

En kvinna i 50-årsåldern sökte vårdcentralen då hon känt sig orkeslös de senaste dagarna. Dessutom hade hon huvudvärk och torrhosta med kvävningskänslor. Distriktsläkaren som undersökte henne konstaterade något förhöjd hjärtfrekvens samt krepitationer från ena lungan. CRP låg över 160 mg/l och Hb på 71 g/l. Distriktsläkaren bedömde preliminärt att det rörde sig om lunginflammation och […](0 kommentar)

Bukaortaaneurysm misstogs för för­stoppning

En 60-årig kvinna sökte vårdcentralen på grund av buksmärtor sedan några månader. Hon undersöktes av en allmänläkare som fann en breddökad resistens i buken och bedömde att det kunde röra sig om förstoppning, varför patienten ordinerades laxermedel. Dessutom var blodtrycket högt trots hypertoni­läkemedel. Patienten uppmanades därför att beställa en ny tid för att justera medicineringen. […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Möjlig interaktion mellan probiotika och warfarin

Bifolac är ett probiotikum som används för normalisering av tarmfloran, profylaktiskt eller vid tillfälliga mag–tarm­störningar. Läkemedlet innehåller två bakteriestammar, Lactobacillus rhamnosus och Bifidobacterium longum. Risken för eventuella läkemedelsinteraktioner med Bifolac har inte studerats [1]. Warfarin är en så kallad vitamin K-antagonist och verkar genom att blockera den intracellulära aktiveringen av vitamin K. En betydande andel […](0 kommentar)

Debatt och brev

Klamydia minskar mest i Västerbotten – varför det?

Klamydia har sedan 1997 ökat i Sverige liksom i många länder i Europa. Den stigande trenden i Sverige bröts under 2009, och det län som uppvisade lägst incidens var Västerbotten med 255 fall per 100 000 invånare (Figur 1 och Figur 2). Incidensen i Västerbotten minskade med 32,7 procent mellan 2008 och 2009. Minskningen kan […](0 kommentar)

»Sluttande planet« och konsekvenserna av införande av dödshjälp

Att i vissa situationer medvetet förhålla sig till frågan huruvida livsuppehållande behandling ligger i en enskild patients intresse anses sannolikt av de flesta som en viktig och nödvändig del av läkarkårens ansvar. Att beslut i sådana frågor kommer att bygga på delvis osäkra försök att förutsäga den enskilda patientens prognos och att de även riskerar […](0 kommentar)

Bevisbördan faller på förespråkarna

Dödshjälpsförespråkarna går allt större omvägar för att undvika att ge konkret svar på den högst berättigade frågan om vad som skulle hindra en successiv indikationsglidning om vi övergav läkaretikens och humanismens grundsats – att inte döda människor [1]. Niels Lynöe och Niklas Juth (L& J) skriver i Läkartidningen [2] att den som använder sig av »sluttande […](0 kommentar)

Sjöberg och Isacsson går vilse i vårt inlägg

Både Isacssons och Sjöbergs inlägg vilar på en gemensam förutsättning: att vårt ärende var att försvara dödshjälp. Men vårt ärende var faktiskt att problematisera (vissa former av!) »sluttande plan-argument« – tro det eller ej! Den typ av sluttande plan-argument som vi kritiserar kan lika väl användas, och har faktiskt använts, av förespråkare till dödshjälp och […](0 kommentar)

7 av 10 nöjda med sjukhusmaten ­ är bättre, men inte bra nog

Sjukhusmaten är en viktig del av vården. Där delar vi helt Läkarförbundets inställning i ledaren i LT 9/2010 (»Äta bör man, annars dör man«, sidan 563). Det är också mycket positivt att Läkarförbundet i hög­re grad än tidigare ser vården som en helhet. Bakom den nya modell för maten som införts på sjukhusen i Stockholms […](0 kommentar)

Myter i matens och politikens värld

I en replik till vår ledare i LT 9/2010 hänvisar landstingsråden Wallhager och Elmsäter-Svärd till data ur en rapport framtagen av landstingets kostsamordnare. De är båda ansvariga för den illa skötta kostupphandlingen i Stockholms läns landsting som beskrevs i ledaren, och de är naturligtvis angelägna att förbättra sitt skamfilade rykte. Hur har man lyckats? Döm […](0 kommentar)

Exempel på nyttan av pvkvalitet.se

Nationella diabetesregistret (NDR) tar för oss ca 25 procents arbetstid av en heltids sjuksköterska, alltså 10 timmar i veckan = 520 timmar/år, för ett område med 13 500 invånare. Utbytet hittills är oklart. Insatsen ger mycket information om att man är dålig, vilket framför allt är ångestskapande. En ångest som är svår att snabbt kanalisera till […](0 kommentar)

Åtgärder mot förfalskade läkemedel

WHO uppskattar marknadsvärdet av förfalskade ­läkemedel till 75 miljarder amerikanska dollar år 2010. Världsmarknaden antas omfatta 1–10 procent av alla läkemedel som finns till försäljning. Vid inköp från oseriösa Internetsidor beräknas risken att få ett förfalskat läkemedel vara minst 50 procent. I Sverige är omfattningen av denna patientskadliga verksamhet inte är känd, men den är […](0 kommentar)

Livsviktig medicinsk information ­ – billig förebyggande sjukvård

Johan Lagerfelts brev i Läkartidningen 7/2010 (sidan 452) belyser en mycket viktig fråga: Hur kan livsviktig medicinsk information förmedlas? Det kan handla om allt från svåra allergier till information om extremt ovanliga medicinska tillstånd, som i Johan Lagerfelts brev. I dagens samhälle bör varningssystemet fungera både lokalt och globalt. Patienter med malign hypertermikänslighet är exempel […](0 kommentar)

Nationell databas för forskning och kvalitetsutveckling

Kvalitetsarbete kräver fakta om verksamheten som utgångspunkt. Data kan hämtas på olika sätt, t ex apotekens försäljningsstatistik, fokusgrupp med patienter och avvikelserapporter. För en del specialiteter har kvalitets- registren varit utmärkta hjälpmedel. pvkvalitet.se är ett verktyg särskilt utformat för kvalitetsförbättring på vårdcentralerna. Det är anmärkningsvärt att Sveriges Kommuner och landsting (SKL) hittills inte velat stötta […](0 kommentar)

Ledare

Reformera missbruksvården

Gerhard Larsson är regeringens särskilde utredare med uppdrag att reformera missbruks- och beroendevården. Han har kartlagt och analyserat ett antal problemområden. Innan han lägger fram sina förslag till regeringen vill han pröva sina tankar genom att bjuda in till bred diskussion. Över 60 instanser har fått svara på diskussionspromemorian om ansvar och tvång i den […](0 kommentar)

Aktuellt

Vård på laga villkor

Den medicinska världen är en värld där det onormala är normalt. Här orsakas medvetet kroppsskada. Här utsätts människor regelbundet för plågsam behandling. Här genomförs med full insikt riskabla ingrepp som, om det vill sig illa, kan leda till att patienten dör. I andra sammanhang skulle sådana handlingar tveklöst falla under brottsbalken. Att vi betraktar dem […](0 kommentar)

Rekrytering viktigaste frågan

Vem är du?– Jag är 21 år och har suttit i MSF:s styrelse i två år, det närmast föregående som vice ordförande. Jag läser på sjätte terminen vid läkarprogrammet i Umeå. Jag har valt Umeå för att jag älskar snö och friluftsliv, men är uppvuxen i Stockholm (berättar hon från en buss på väg ner […](0 kommentar)

Försäkringskassans ledning förstärks

Syftet är att handläggningstiderna ska bli kortare, att bemötande och information ska förbättras och att tilltron till Försäkringskassan ska stärkas, enligt socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson vid en presskonferens på torsdagen den 25 mars. Bakom beslutet ligger kritik från JO, Riksrevisionen och medborgarna, enligt ministern. – Regeringens absoluta förväntning är att medborgarna ska känna sig trygga […](0 kommentar)

Äldre cancerpatienter får sämre behandling

Äldre patienter får ofta sämre medicinsk behandling än de skulle kunna och borde få, varnar Cancerfonden. Äldre cancerpatienter är kraftigt underrepresenterade i kliniska studier om nya behandlingsmetoder. Okunskap leder också till underbehandling. – 65–80-åringar skiljer sig åt beroende på vilket organsystem som börjar svikta. En behandling måste därför styras av hur individen ser ut, inte […](0 kommentar)

Amerikanska läkarförbundet positivt till sjukvårdsreformen

Det amerikanska läkarförbundet, American Medical Association (AMA), ser positivt på beslutet: – Även om reformen inte är perfekt, så kan vi inte låta det bästa vara det godas fiende när det handlar om något så viktigt som amerikaners hälsa. Genom att bygga ut sjukvårdsförsäkring till tiotals miljoner fler, öka konkurrens och valmöjligheter när det gäller […](0 kommentar)

Lång väntan på specialistbevis

Varför ska det ta så lång tid att få ut sitt specialistbevis från Socialstyrelsen? Det undrar Mårten Lundén, nybakad specialist i allmänmedicin, Gröndals vårdcentral, Stockholm. – Nu drabbas jag inte personligen av att jag efter 3,5 månader inte har fått ut det bevis jag har betalt 2 000 kronor för. Jag har fått min nya […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Traumakirurgi till sjöss

Våren och sommaren 2009 deltog svenska marinens styrka ME01 i den EU-ledda Operation Atalanta i Adenviken. Syftet var att skydda handelsfartyg i området från piratöverfall. Piratattackerna har varit och är fortfarande talrika på grund av den instabila situationen i Somalia. Attackerna har försvårat matsändningar till svältande i det krigshärjade landet. Sverige har bidragit med tre […](0 kommentar)

Tarmfloran – kroppens största organ

»Jorden var öde och tom …« Första Mosebok 1:2. Oavsett om vi tror på Bibeln eller på Big Bang så var det något som kom först och något som kom senare. Detta »något« som kom först var mikroberna, som i det följande är benämningen på encelliga organismer, huvudsakligen bakterier. Samverkan mellan dessa var en del […](0 kommentar)

Prebiotika är föda för tarmfloran – till glädje och sorg för värden

Prebiotika ingår i kostfiberkonceptet och betyder ordagrant »före liv«, och med detta menas substanser i kosten som förmodas medföra specifika ändringar i kompositionen av och/eller aktiviteten i den gastrointestinala floran. Vi avser med denna artikel att lyfta fram att det även finns nackdelar med att föda den gastrointestinala floran. Kostfiber – omdebatterat begrepp Definitionen av […](0 kommentar)

Probiotika – tarmens vänner eller fiender?

»Han tog tjockmjölk och sötmjölk …« (Första Mosebok 18:8). När Abraham fick besök av Vår Herre bjöd han på det bästa som fanns, däribland surnad mjölk. Människan har i alla tider förstått att använda bakterier för att kunna lagra längre och för att förbättra smaken. Vad Abraham bjöd på och många både före och efter […](0 kommentar)

Bantnings­läkemedel tycks inte göra någon nytta

I Sverige återstår två registrerade bantningsläkemedel sedan rimonabant (Acomplia) drogs in från den europeiska marknaden i oktober 2008, efter knappt 2 år på marknaden [1]. Stor marknadsföring har satsats på bantningsmedel, och fler är under utveckling [2, 3]. Marknadsföringen av bantningsläkemedel föranledde oro för både felaktig användning och skenande läkemedelskostnader. I Stockholms läns landsting valde […](0 kommentar)

LT debatt

Kom tillbaka till mig, Medicinen!

Medicinen, varför har du övergivit mig? Det var ju du och jag! Varför har du vänt mig ryggen för det där med organisation och byråkrati? Du har blivit blind på att göra karriär! Du ska inte lyssna på dem. De vill dig inte väl! De vill bara utnyttja dig. Kommer du ihåg hur vi hade […](0 kommentar)

Läkaryrkets existentiella kris

För drygt tio år sedan läste jag en artikel här i Läkartidningen [1] som hävdade att läkaryrkets kris inte handlade om organisation, resurser och arbetstider, utan om exi-stentiella frågor. Denna tanke har bitit sig fast i mitt huvud, och jag återkommer ofta till den i diskussioner angående läkares arbetsmiljö. I takt med den offentliga sektorns […](0 kommentar)

Allmänna råd kommer till årsskiftet

Vi är helt överens med Ingemar Engström om att det finns behov av att tydliggöra rättsläget i fråga om avbrytande av livsuppehållande behandling (LT 12/2010, sidan 808). Socialstyrelsen arbetar sedan en tid med allmänna råd som beräknas vara klara till årsskiftet. Vi har fört diskussioner med Socialstyrelsens etiska råd, Riksåklagaren och hälso- och sjukvården liksom […](0 kommentar)