Nr 15 2010

Kultur

Psykiatrins slutna rum öppnar sig i TV-rutan

Med dokumentärfilmen »Sluten avdelning« vill Sveriges Television, SVT, bidra till en mer sann bild av psykiatrisk vård, uppger Ingemar Persson, som är programchef för SVT:s dokumentäravdelning. Den ska ge en motbild till de myter och fördomar som byggts upp under decennier. Nu planeras nya produktioner i, som Ingemar Persson uttrycker det, »närliggande ämnen«. – SVT har […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

En seger för vetenskapen

En appellationsdomstol har friat vetenskapsjournalisten Simon Singh från den tidigare domen för förtal av det brittiska kiropraktikersällskapet (BCA) – och det var väl för väl! Singh hade i en tidningskrönika lagt fram att det saknas vetenskaplig evidens för kiropraktisk behandling av barn med kolik, öron­inflammation och astma, med tillägget att BSA »glatt främjar bluffbehandlingar«. I […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Reumatiker mår bra av dynamisk träning

Ända fram till 1970-talet ansågs fysisk träning kontraindicerad för patienter med reumatoid artrit. Rädslan för att träning skulle förvärra artriter och ledskador började avta då Eklom och Nordemar visade att träning tolererades väl av patienterna. Därefter har ett 50-tal studier med olika typer av träningsregimer vid reumatoid artrit publicerats. En kritisk granskning i en uppdaterad […](0 kommentar)

Nya Rön

Lovande resultat för blodfettssänkare

En svenskutvecklad läkemedelskandidat har i en färsk fas 2-studie visats sänka LDL-kolesterol hos statinbehandlade patienter med hyperlipidemi som inte svarar adekvat på sin statinbehandling. Rönen presenteras i New England Journal of Medicine. Preparatet, som går under namnet KB2115 eller eprotirom, hör till klassen tyreoideahormonanaloger. Studien inkluderar 189 patienter som behandlats med atorvastatin eller simvastatin med […](0 kommentar)

Statiner ökar risken för diabetes

Behandling med statiner medför ökad risk för diabetes, men riskökningen är liten och bör inte föranleda att man avstår från statinbehandling. Det visar en studie presenterad i Lancet. Studien är en metaanalys som omfattar totalt 13 olika studier som gjorts under perioden 1994 till 2009. Totalt omfattar dessa 91 140 individer. Av samtliga deltagare utvecklade 4 278 […](0 kommentar)

Injektionsmissbruk och HIV-smitta

Totalt beräknas 16 miljoner människor var injektionsmissbrukare. Av dessa är 3 miljoner smittade med HIV, vilket innebär att ungefär var tionde HIV-smittad är injektionsmissbrukare. Det visar en global sammanställning som presenteras i Lancet och som baseras på data från såväl FN som nationella experter inom fältet. Kina och Ryssland är i nämnd ordning de länder […](0 kommentar)

Familjevård förkortar vårdtiden för tidigt födda barn

Tidigt födda barn som vårdas på särskilda familjeavdelningar, där föräldrarna kan bo tillsammans med barnet under hela vårdtiden, kan lämna sjukhuset snabbare än barn som vårdas på en vanlig neonatalavdelning. Effekten på vårdtidens längd är störst för de mycket underburna barnen, och föräldrarnas närvaro tycks ha stor betydelse redan i början av barnen vårdtid. Detta […](0 kommentar)

Influensavaccination av barn skyddar andra

I JAMA presenteras en tänkvärd studie där man tittat på hur influensavaccination av barn påverkar hur sjukdomen sprids i ett mindre samhälle. Resultatet är tydligt: om barn vaccineras drabbas färre icke-vaccinerade av influensa. Forskarna har tittat på 49 små jordbrukssamhällen i västra Kanada (s k hutteritsamhällen) som är kopplade till anabaptiströrelsen. Dessa samhällen har det gemensamt […](0 kommentar)

Njurdonatorer lever lika länge som andra

Individer som donerar en njure löper inte ökad risk att avlida i förtid. Det är det viktigaste fyndet i en amerikansk studie som presenteras i JAMA. Författarna har tittat på ett amerikanskt material med 80 347 individer som under perioden 1994–2009 donerade en njure. Dessa har jämförts med en matchande kontrollgrupp på 9 364 individer som inte […](0 kommentar)

Bevisläget kring triage lämnar mycket att önska

Triage har blivit populärt på akutmottagningar på svenska sjukhus under senare år. I korthet är triage ett sorteringssystem för att strukturera och effektivisera patientflödet för att skapa en säkrare, effektivare och inte minst snabbare bedömning av de sökande. Inte sällan har triage kopplats samman med »lean«, ett begrepp hämtat från japansk bilindustri. Men vilken evidens […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Det kirurgiska uppdraget vid omhänder­tagande av hudtumörer

År 2001 genomfördes en omläggning av remissflödet för hudtumörer på Helsingborgs lasarett [1]. Den nya logistiken innebär att alla remisser med frågeställning hudtumör går till hud­enheten. Efter remissbedömning fördelas hudtumörpatienterna på tre kliniker: hud-, öron- och ögonklinik. Denna logistik har som tidigare redovisats många fördelar. Dessutom förenklar den möjligheterna att få en helhetsbild över hudtumörerna, […](0 kommentar)

Antibiotika eller inte – prokalcitonin kan vägleda behandlingsval

Antibiotika är en ändlig resurs som förlorar i effekt ju mer de används. Vi måste därför gemensamt bidra till att använda antibiotika i rätt situationer, dvs vid bakteriella infektioner som inte läker av sig själva eller med hjälp av icke-farmakologisk behandling (kirurgisk dränering av abscesser, mekanisk rengöring och omläggning av sår etc). I många situationer […](0 kommentar)

Diagnostik av lungemboli hos gravida

Venös tromboembolism (VTE) under graviditet är ovanligt (0,5–2,0/1 000), men 3–10 gånger vanligare än hos åldersmatchade icke-gravida [1-4]. Förekomsten ökar successivt under graviditetens längd fram till veckorna efter förlossningen. Lungemboli (LE) uppges svara för 20–30 procent av mortaliteten bland gravida i västvärlden, med en incidens av letal LE på 1–2/100 000 graviditeter [5]. Korrekt diagnostik är central för […](0 kommentar)

Björknässtudien: Färre läkarbesök i primärvården

Det finns goda skäl att rekommendera (och att tillägna sig) en hälsosam livsstil. En livsstil som innefattar måttlig fysisk aktivitet, till exempel 30 minuters gång i rask takt dagligen [1, 2], goda kostvanor [2], och kombinationen av fysisk aktivitet och goda kostvanor med viss viktminskning, minskar risken för typ 2-diabetes [2-4], hjärt–kärlsjukdom [5] och fetma […](0 kommentar)

LT debatt

Låt oss bryta med suicidtabut!

Suicidriskbedömningarna är ett bekymmer. Orsakerna är många, bl a suicidproblemens storhet och variation, kvarstående suicidtabun och förbisedd normalitet. Jag ska teckna en bakgrund och skissa vart vi sannolikt är på väg. Trots att jag arbetat med suicidprevention i mer än 40 år är det först de två senaste åren som jag fattat vilket starkt grepp […](0 kommentar)

Debatt och brev

Nätverk för övergripande studierektorer föreslår ­kompetensmål för ST-handledare

I Socialstyrelsens nya författning om läkarnas spe­cialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17) krävs att handledare ska ha specialistkompetens i den avsedda specialiteten och ska ha genomgått handledarutbildning. Det senare kravet har en reell betydelse för att öka kvaliteten i ST-utbildningen och får en formell betydelse när hand­ledare tillsammans med verksamhetschefen ska intyga ST-läkarens kompetens inför ansökan om specialistkompetens. […](0 kommentar)

Att få dö med stövlarna på

I Läkartidningen 11/2010 (sidorna 732-3) beskriver ­Helena Silfverhielm och ­Thomas Fridén, Socialstyr­elsen, intresseväckande ett fall som blivit föremål för Lex Maria-utredning. Det handlade om en man med ett livshotande underbensgangrän som motsatte sig att bli amputerad. Man beskriver det etiskt komplicerade problemet att respektera patientens självbestämmande och integritet samtidigt som man vill göra gott och […](0 kommentar)

Nattvarden allt större

Det är välkänt att portionsstorlekarna i snabbmatsindustrin ökat dramatiskt under senare tid, vilket bland annat avspeglas i det faktum att den amerikanska restaurangtallriken ökat med cirka 60 procent i diameter. Det ger större ytor att lägga mer mat på. Forskarparet, och bröderna, Brian och Craig Wansink har analyserat motsvarande trend i historiens mest avbildade måltid […](0 kommentar)

Dokumentation förr och nu

Det pågår en diskussion om att vi läkare drunknar i administration. Tid som önskas för patientsamtal och undersökning läggs på dator- och pappersarbete. Kraven tycks växa när det gäller dokumentation, signering, hantering av intyg, remisser, inknappande av statistik, labbsvar etc. Frågan är om våra datasystem hjälper oss eller gör det värre. Själva kan vi minnas […](0 kommentar)

Sjukfrånvaro, vetenskap och värderingar

I en färsk studie [1] visar statsvetaren Björn Johnson hur synen på de ökande sjuktalen vid sekelskiftet på några få år förändrades. Fram till 2002 betraktades den höga sjukfrånvaron som en följd av arbetsmiljöernas förändringar under 1990-talet med »lean pro­duction, downsourcing, out­sourcing«, IT-teknik, ökat tempo och stress. Därefter omvandlades denna syn hastigt till att frånvaron […](0 kommentar)

Vi läkare var med i processen!

Det är intressant att det just nu kommer reaktioner på det som tidigare sagts i frågan om orsakerna till varför sjukskrivningarna ökade så påtagligt under början av 2000-talet. För min del känns det viktigt att påpeka att det saknas vetenskapligt stöd för att ökningen annat än marginellt skulle handla om fusk eller överutnyttjande. Däremot vill […](0 kommentar)

Ingen sedvanlig transformation

Nej, Lars, det är ingen »sedvanlig variabeltransformation« du gjort utan en me­todologiskt ohållbar omkonstruktion av de primärdata du fått av distriktsläkarna. Du frågade dem »Hade du ­föreslagit sjukskrivning om inte din patient tagit upp det?«, och du bad dem om en »riskbedömning med avseende på prognos för återgång i arbete och framtida hälsa«. Svaren har […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Se upp med digitalis till äldre!

En äldre kvinna med aortastenos genomgick en operation för byte av hjärtklaff. Efterförloppet blev komplicerat på grund av en svårbehandlad hjärtsvikt och hon skrevs inte ut förrän cirka fem månader senare (vårdtillfälle A). Då stod hon på digoxin, hydroklortiazid, furosemid, spironolakton, bisoprolol, och ramipril för sina hjärtproblem. Dessutom fanns levotyroxin, citalopram, metoklopramid, paracetamol och zopiklon […](0 kommentar)

Socialstyrelsen: Skärp rutinerna inför smittutbrott

Det var i augusti 2009 som man, till att börja med, upptäckte att ett för tidigt fött spädbarn var smittat av ESBL-producerande Klebsiella pneumoniae. Efter några dagars allmän röra med bland annat preliminära provsvar som inte genast kommunicerades vidare från Mikrobiologen till Vårdhygien, otydlighet eller okunskap hos personalen av allvarlighetsgraden av ett ESBL-utbrott, dåligt överförd […](0 kommentar)

Aktuellt

Lean: Alla talar om det – men få vet hur det fungerar i vården

Jubileumsaulan på Skånes universitetssjukhus i Malmö är fylld till brädden av läkare och vårdpersonal. Förväntan finns i luften. Föreställningen kan börja. Magnus Lord, egen konsult och tidigare strategichef på sjukhuset i Lund, håller en inspirationsföreläsning om lean i sjukvården. Han framstår snart som den karismatiska konsulten med en bakgrund som läkare, civilekonom och civilingenjör. Med […](0 kommentar)

Snabb hjälp med »one stop clinic«

– Då säger jag till henne att det är dags för operation ungefär tjugo över tio, säger undersköterska Helene Palmqvist till ST-läkare Louise Flensburg, dagens operatör, medan överläkare Mikael Klinker hugger nästa remiss i bakgrunden. Mottagningssköterskans rum påminner om en sambandscentral. På skrivbordet står en dokumenthanterare i vit plast som bestämmer arbetsordningen utifrån facken »Att […](0 kommentar)

Förhandlingar väntas ta fart denna vecka

Läkarförbundet pekar på avtal som slutits inom näringslivet. Dessa motsvarar löneökningar om cirka 3,5 procent vid ett tvåårigt avtal. Förra veckan blev även detaljhandelsavtalet klart; 3,85 procent på två år. Dessa avtal kan få konsekvenser för den kommunala sektorn. Kommunal väntas kräva samma nivåer, enligt Karin Rhenman, Läkarförbundets chefsförhandlare. Läkarförbundet hade, vid denna tidnings pressläggning, […](0 kommentar)

Sylf satsar på lobbying och rekrytering

– De som ansluter sig fackligt i dag har en något annorlunda syn än de som anslöt sig för 20 år sedan, säger Lena Ekelius, ordförande i Sylf, som fått 400 nya medlemmar i år. – Vi har blivit inbjudna att diskutera med politiker och SKL och har fått gehör på flera av våra frågor, […](0 kommentar)

Svensk sjukvård marknadsförs i USA

– Med tanke på den stora vårddebatten här i USA så kom ju det här temat helt rätt. Intresset för vårdfrågor är stort just nu – vi hade 500 personer på invigningen förra veckan. Det berättar projektledare Eva Ohlin på den svenska ambassaden i Washington DC. House of Sweden ligger vackert beläget precis vid Potomac-floden […](0 kommentar)

»Förfärlig arbetssituation« på akuten i Malmö

– Det är en förfärlig arbetssituation på akutmottagningen kvällar och nätter. Man tvingas driva diagnostiken så långt det över huvud taget är medicinskt försvarbart för att kunna skriva hem patienter som annars hade mått bäst av en observationstid på sjukhuset på tio eller tjugo timmar, men de platserna finns inte, säger Jens Bernow, huvudskyddsombud för […](0 kommentar)

Manliga läkares medianlön är 7 100 kronor högre

Läkarkåren består av hälften kvinnor, hälften män. Männens medianlön är 59 300 kronor i månaden, kvinnornas 7 100 kronor lägre, 52 200 kronor i månaden, bland landstingsanställda läkare, enligt de senaste siffrorna som ännu inte analyserats av Läkarförbundet. Medianlönen för AT-läkare 2009 var 27 500 kronor i månaden. Detta varierar geografiskt. Högst medianlön hade AT-läkarna […](0 kommentar)

Ökad försäljning av receptläkemedel

Apoteken expedierade förra året receptbelagd medicin för 25,5 miljarder kronor, en ökning med en procent jämfört med 2008. Vanligaste receptläkemedlen var paracetamol, penicillin och acetylsalicylsyra. Dyraste enskilda posten var immunsuppressiva medel, som kostade 1,9 miljarder och där förskrivningen av nya läkemedel mot främst reumatoid artrit ökade kraftigt. Som en följd av ändrade subventioner och rekommendationer […](0 kommentar)

Läkaresällskapet vill slå ihop Spur och IPULS

Svenska Läkaresällskapet anser att verksamheten i Läkarförbundets och Läkaresällskapets gemensamma stiftelse för utbildningskvalitet, Spur, i framtiden bör ingå i IPULS AB, Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige. Läkaresällskapet anser också att verksamheten bör utsträckas till att förutom värdering av utbildningsprocessen även inbegripa ett system för utvärdering av utbildningsresultatet under AT, ST och fortbildning. […](0 kommentar)

»Värdet av analyssvaret avgörande för målet«

I ett brev till Solna tingsrätt skriver narkosläkarens försvarsadvokat Björn Hurtig att det avgörande i målet är vilket värde som kan tillmätas det analysresultat som Rättsmedicinalverket (RMV) fastslagit. I samband med delgivningen av förundersökningen begärde han att det skulle genomföras en vertikal revision hos RMV för att säkerställa att analysresultatet var korrekt, se LT nr […](0 kommentar)

Socialstyrelsen utreder inte Växjöfall

Växjöläkaren är sedan i februari misstänkt på den lägre misstankegraden, skälig misstanke, för att 2006 ha gett en kvinnlig patient i 80-årsåldern aktiv dödshjälp genom en kaliuminjektion. Kvinnans dotter, en tidigare kollega, har uppgivit att läkaren sagt till henne att modern fick »hjälp på vägen« när hon avled. Samtidigt har landstinget i Kronoberg i en […](0 kommentar)

Örebro får starta läkarutbildning i höst

Det Internetbaserade verktyget för dokumentation av läkares fortbildning, har inte motsvarat förväntningarna anser Läkaresällskapet och kliver av samarbetet med Senast Högskoleverket, HSV, avslog en ansökan från Örebro om examensrätt för läkare var 2008. HSV pekade bland annat på att universitetet saknar en fullständig medicinsk fakultet och att den pedagogiska kompetensen var otillräcklig. Inför sin tredje […](0 kommentar)

Läkaresällskapet hoppar av Kompetensportföljen

År 2007 lanserade Läkarförbundet och Läkaresällskapet den Internetbaserade tjänsten Kompetensportföljen för alla sina medlemmar. Tanken var att läkare skulle kunna dokumentera sin fortbildning här och få hjälp att bedöma var man behöver stärka sin kompetens. Men nu har Läkaresällskapet vid det senaste nämndsammanträdet beslutat att avsluta sitt engagemang. – Det har varit mycket problem, och […](0 kommentar)

Ledare

Arbetsmiljön påverkar säkerheten

Läkarförbundets projekt PS, som i patient­säkerhet, avslutades vid årsskiftet. Under den tvååriga projekt­tiden har förbundet diskuterat patientsäkerhet med sina medlemmar. Bland annat har vi frågat om medlemmarnas åsikter och erfarenheter via enkäter, ordnat dialogmöten, uppmanat till debatt på webbplatsen och anordnat diskussioner på exempelvis mässor. PS-projektet inleddes med att drygt tusen läkare svarade på en […](0 kommentar)

Endast på webben

Förhandlingar tar fart efter påsk

– Än så länge håller tidplanen för förhandlingarna att komma fram till ett nytt avtal senast under vecka 16, säger Karin Rhenman, Läkarförbundets chefsförhandlare. – Men först måste vi komma in i realförhandlingar om respektive parts yrkanden. Läkarförbundet har hittills inte fått något konkret bud från arbetsgivarparten Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och Pacta, arbetsgivarförbund […](0 kommentar)