Nr 18 2010

Kultur

Svenska läkare vid fronten
i dansk-tyska kriget 1864

Blystycken stora som knytnävar sitta fast i de arma människorna när de föras hit, och hit komma de sårade dag och natt [1]. Citatet är hämtat ur ett brev från 1864 skrivet av diakonissan Lovisa Karlsson. Tillsammans med ytterligare sju svenska diakonissor och 19 svenska läkare tjänstgjorde hon som frivillig i det dansk-tyska kriget nära […](0 kommentar)

Praktiska vårdverktyg mot alkoholproblem

»Medan man på 1950-, 60- och 70-talen bjöd sina gäster på kaffe och kaka, bjuder man i dag sina gäster på mat och vin.« Så skriver Anette Søgaard Nielsen, ph d, inledningsvis i sin danska bok »Behandling av alkoholproblem. Verktyg för psykosocial behandling vid missbruk eller beroende av alkohol«. Hon skriver vidare att hos unga […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Hälsoekonomi i läkarutbildningen

Gränserna för vad som är medicinskt möjligt utvidgas kontinuerligt. Men, att göra allt för alla patienter vore ekonomiskt orimligt. Detta problem är dock knappast något som tas upp systematiskt i läkarutbildningen. I en artikel av Molly Cooke (N Engl J Med 2010;­362:1253-5) diskuteras just den medicinska utbildningens ansvar för att utbilda till kostnadsansvar. Jag kommer […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

All behandling med metadon
måste bli säkrare

I en artikel av Anna Fugelstad et al, som publiceras i detta nummer av Läkartidningen, konstateras att metadonrelaterade dödsfall ökar i Sverige. Statens folkhälsoinstitut gör i nära samarbete med Socialstyrelsen (Dödsorsaksregistret) och Rätts­­medicinal­ver­ket årliga sammanställningar över antalet narkotikarelaterade dödsfall, och det framkommer nu att dödsfall där metadon förekommer har ökat. Antalet metadonrelaterade dödsfall ökade från […](0 kommentar)

Nya Rön

Intravenöst immunglobulin vid systemiskt kapillärläckagesyndrom

Systemiskt kapillärläckagesyndrom (SCLS) karakteriseras av periodvis läckage av plasmaproteiner genom kapillärmembranet, vilket leder till hypovolemi, chock, hypoalbuminemi och hemokoncentration. Tillståndet är livshotande och orsaken okänd. Behandlingen av attackerna är symtomatisk och inriktas initialt på vätskeersättning med isotona saltlösningar och plasmasubstitut. När vätskan redistribueras till blodbanan krävs ofta kompletterande vätskedrivande behandling. Ett flertal profylaktiska behandlingar har […](0 kommentar)

Välbehandlad hypertoni vinner inte på statintillägg

Att lägga till en statin har ingen blodtryckssänkande effekt för de patienter som redan är välbehandlade, visar en studie publicerad i BMJ. Det har på senare tid spekulerats över om statiner, förutom att sänka kolesterolet, kan sänka blodtrycket. Ett antal mindre studier och en metaanalys har kunnat visa en sådan tendens. En blodtryckssänkande effekt kunde […](0 kommentar)

ADHD-behandling med metylfenidat vid amfetaminberoende är möjlig att genomföra, visar pilotstudie

Effekten av stimulantiabehandling av patienter med missbruk/beroende och ADHD har undersökts hos kokainberoende patienter, men hittills har inga studier rapporterats gällande amfetaminberoende patienter. Den aktuella prövningen var en pilotstudie för att undersöka om behandling med stimulantia är genomförbar i denna population. Prövningen var en dubbelblindad, placebokontrollerad studie med parallellgruppsdesign och undersökte effekten av långverkande (72 […](0 kommentar)

Endometrios ökar risken
för ovarialcancer

Endometrios är en kronisk, inflammatorisk, östrogenberoende sjukdom som drabbar 5–15 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Typiska symtom är smärta vid menstruation, ägglossning och samlag, men endometrios är också en vanlig orsak till infertilitet. Sedan 1920-talet har man visat att endometrios och cancer kan uppstå på samma plats, framför allt i ovarierna. Studier har […](0 kommentar)

Ondansetron minskar risken för kräkning vid gastroenterit

Var och en som gått jour på en barnakutmottagning eller en vårdcentral vet att barn med gastroenterit utgör en stor andel av de sökande barnen. De vanligaste formerna av dehydrering (isoton eller hypoton) kan oftast behandlas med oral rehydrering. Oral rehydrering hos barn som kräks är dock en utmaning, inte minst för föräldrarna. Det finns […](0 kommentar)

Framsteg inom RNA-interferensfältet

Amerikanska forskare har lyckats föra in små RNA-fragment i hudcancerceller. Rönen presenteras i Nature. Fältet kallas RNA-interferens och har blivit mycket uppmärksammat under senare år, exempelvis genom 2006 års Nobelpris. I korthet bygger det på att korta RNA-sekvenser som injiceras kan påverka uttrycket av gener och slå på och av dem, t ex hos tumörceller, för […](0 kommentar)

Debatt och brev

Slutsatser om antidepressivas effektivitet vid lindrig till måttlig depression bör vänta

En metaanalys av kliniska prövningar av antidepressiva läkemedel publicerades nyligen i JAMA [1] och har uppmärksammats i medierna (bland annat under Nya rön i LT 8/2010, sidan 498). Meta-analysen hade inte kunnat påvisa några signifikanta skillnader i effekt mellan ­läkemedlet och placebo för lättare eller medelsvårt deprimerade försökspersoner, endast för de svårast deprimerade. Författarnas slutsats […](0 kommentar)

»Övervägande positiva erfarenheter av att framträda i massmedierna«

Jag har vid ett par tillfällen tydligt fått erfara hur moderna massmedier ger stora möjligheter att informera om angelägen forskning, men också att det budskap man söker nå ut med kan förvanskas på vägen. Detta kan vara bekymmersamt och grannlaga då universiteten har den s k tredje uppgiften att informera allmänheten om forskning, vid sidan av […](0 kommentar)

»Läkare som uttalar sig offentligt får betänka sitt ansvar«

Att synas i massmedierna har inte någon hög status bland kollegor. Råkar man forska inom ett område som intresserar allmänheten, t ex om en mycket vanlig och allvarlig sjukdom, finns risk att man syns alltför ofta. Å andra sidan har allmänheten rätt att veta vad som sker inom forskningen, och det är därför rimligt att man […](0 kommentar)

Förhastat av Socialstyrelsen att avfärda allmän screening

Grupp B-streptokocker (GBS) är sedan 1970-talet ­ledande agens vid allvarliga neonatala infektioner, speciellt pneumoni, sepsis och meningit. Trots kraftig nedgång under 1980- och 1990-talen kvarstår problem sammanhängande med dessa infektioners fulminanta natur och risk för bestående men. Vaccin mot GBS ännu inte är tillgängligt, och man kan ställa frågan om nuvarande metoder för prevention är […](0 kommentar)

Underlaget svagt – utvärdering kan eventuellt leda till omprövning

En expertgrupp tog på Socialstyrelsens uppdrag fram underlag till en rekommendation för att förebygga tidigt debuterande GBS-infektion hos nyfödda. Gruppen förordade en riskbaserad strategi före den amerikanska modellen med generell GBS-screening. Den studie som publicerades 2002 [1] och som utgör grunden för allmän screening i USA har metodologiska svagheter. Det är en retrospektiv undersökning där […](0 kommentar)

Sjukvårdens tulipanaros?

Vårt land behöver både allmänläkare i öppen vård och specialister i den slutna. Därom kan endast enighet råda. Det är alltså en fråga om både–och, inte om antingen–eller. Svensk sjukvård kan inte klara sitt uppdrag utan båda dessa kategorier av läkare. Kraft behöver då läggas på ett ökat utbyte mellan sluten och öppen vård i […](0 kommentar)

Upprörande att autistisk pojke vårdades i »cell«

Länsstyrelsen i Uppsala län publicerade i höstas rapporter över inspektioner av sex gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning där man använde tvång mot enskild person. I en av gruppbostäderna vårdades pojken G. Han hade diagnosen autism med beteendeproblem och skadade både sig själv och and­ra. Elva år gammal flyttade han år 2007 enligt handikapplagen LSS in […](0 kommentar)

LT debatt

Tyst grupp som ändå tar plats

Dagens första patient är en kvinna från Somalia som söker för ryggvärk och huvudvärk. Hon bekräftar sömnbesvär, oroliga tankar och koncentrationssvårigheter först sedan jag frågat efter det. När hon ska förklara varför hon flydde från Somalia framkommer att hon och maken bestämde att hon skulle lämna landet tillsammans med yngsta barnet efter att morfar och […](0 kommentar)

Vem kan hejda Försäkringskassan?

Jag har arbetat som kirurg i snart ­40 år. Ur intygsskrivarsynpunkt är ­kirurgin en enkel och ganska okomplicerad specialitet. Majoriteten av våra patienter i arbetsför ­ålder genomgår standardiserade operationer av godartade sjukdomar, en mind­re del ganska standardiserade operationer för (potentiellt) livshotande tillstånd. För de allra flesta, oberoende av diagnos, är det postoperativa förloppet relativt problemfritt […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Samma sjukhus anmält tre gånger för illa skötta blödningspatienter

En multisjuk warfarinbehandlad man i 70-årsåldern inkom nattetid till sjukhusets akutmottagning efter att ha fallit på grund av kraftig yrsel. Han lades in för utredning, och på morgonen framkom bland annat ett kraftigt sänkt blodvärde. Eftersom behandlande läkare A just avslutat sitt pass informerades han inte. Nästa läkare B blev förvånad över det låga värdet […](0 kommentar)

Svenskarna har stort förtroende för vården

Det framgår av en attitydundersökning om patientsäkerhet och kvalitet i hälso- och sjukvården som EU-kommissionen låtit göra. När det gäller egna erfarenheter av vårdskador är förhållandena dock omvända. I Sverige svarade nästan hälften att de själva eller en familjemedlem hade erfarenhet av en negativ händelse i vården, medan endast 16 procent av grekerna hade sådana […](0 kommentar)

Självmord i slutenvård borde kunna undvikas

Sedan 2006 måste alla självmord som inträffar under pågående slutenvård eller inom fyra veckor efter vårdkontakt anmälas enligt lex Maria. Det innebär också att en dokumenterad internutredning ska göras. Socialstyrelsen har granskat samtliga beslut som har fattats i lex Maria-ärenden beträffande självmord som begåtts 2006–2008. Rapporten är en uppföljning av den sammanställning som publicerades 2007 […](0 kommentar)

Aktuellt

Stort indiskt skolprojekt ska förebygga barnfetma

Projekt Marg startades 2006 av Diabetes Foundation India, med målet att arbeta genom skolorna för att förebygga den hotande epidemin av övervikt och diabetes. Då ingick 30 skolor i tre städer i norra Indien: Delhi, Agra och Jaipur. Men det som från början var tänkt som ett treårigt, begränsat projekt har både förlängts och expanderat. […](0 kommentar)

»IT sparar 20 minuters arbetstid«

Informationsteknologi har förändrat arbetet inom vården på många sätt under senare år. Organisationen Users Award har jämfört vårdanställdas erfarenheter av IT år 2010 med en liknande studie utförd 2004, då bara en mindre del av sjukhusen hade IT-baserade journaler. Den så kallade Vård-IT-kartan har gjorts i samarbete med Läkarförbundet, Kommunal, SKTF och Vårdförbundet. 2 000 personer […](0 kommentar)

Tvåårsavtal ger 3,5 procent

Avtalet mellan Läkarförbundet och motparten Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och Pacta undertecknades på valborgsmässoafton. Det innebär ett garanterat lönepåslag på 3,5 procent under en tvåårsperiod, vilket är i nivå med tidigare tecknade avtal i årets avtalsrörelse. 2 procent garanteras från den 1 april 2010 och resterande 1,5 procent från den 1 april 2011. – […](0 kommentar)

IPULS tar över ST-inspektion

Ett möte den 29 april bekräftade att SKL, Sveriges Kommuner och landsting, är berettatt diskutera en gemensam lösning av en ny ST-inspektion, inom ramen för IPULS, Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige. – Vi är öppna för att IPULS kan gå in och inspektera när det gäller ST. Vi kommer att fortsätta diskussionen […](0 kommentar)

Deltidsarbetande läkare tycks sjukskriva oftare

– Att deltidsarbetande läkare sjukskriver mer var jag lite överraskad över, och vad det står för vet jag inte. Det skulle jag vilja titta på lite mer, säger Gunilla Norrmén, distriktsläkare i Askersund, som försvarar sin avhandling i allmänmedicin (Uppsala universitet) på Universitetssjukhuset i Örebro den 3 maj. Varför blir en del personer sjukskrivna när […](0 kommentar)

Rättspsykiatrer i Sundsvall polisanmäler sig själva

– Det är kränkande och häpnadsväckande att Socialstyrelsen stämplar vår användning av skyddshandskar som en bestraffningsmetod. Om det skulle vara sant, är vi sannerligen inte lämpliga att vara läkare. Därför bör en tredje part, rättsväsendet, pröva detta, säger Erik Söderberg, verksamhetschef vid Rättspsykiatriska regionkliniken. Läkargruppen bestående av sex specialister i psykiatri står bakom den polisanmälan […](0 kommentar)

Akutsjukvården i Uppsala anmäld till Arbetsmiljöverket

Huvudskyddsombudet Anna Rask-Andersen, ordförande i Upplands allmänna läkarförening, docent och överläkare i arbets- och miljömedicin, har tillsammans med Sjukhusläkarföreningens ordförande i Uppsala, Jan Thorelius, överläkare vid toraxkirurgen, vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få ett föreläggande eller ett förbud inom akutsjukvården vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, enligt 6:6a arbetsmiljölagen. Anmälan gäller i första hand bristen […](0 kommentar)

Respektera patientens nej till livsuppehållande behandling

Den 31-åriga kvinnan, som lider av en progressiv neurologisk sjukdom och vårdas i respirator sedan sexårsåldern, ville att Socialstyrelsen skulle ge klartecken att hon kunde få bli sövd och därefter få sin respirator avstängd. Socialstyrelsen skriver i sitt svar till kvinnan att man inte kan besluta i enskilda ärenden, däremot beskriva de generella rättsliga förutsättningarna: […](0 kommentar)

Tummen ner för förslag till etableringsregler

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) vill inte ha en statlig inblandning i vilka åtgärder inom hälso- och sjukvården som ska ersättas av det offentliga. SKL tillbakavisar flera av förslagen i enmansutredaren Toivo Heinsoos fjärde och avslutande del i Utredningen om patientens rätt: »Regler för etablering av vårdgivare. Förslag för att öka mångfald och integration i […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Ledare

Rätten att avstå från vård

Socialstyrelsen har nu gett besked om gällande rättsläge när det gäller avbrytande av livsuppehållande behandling. I uttalandet görs tydligt att en läkare inte får ge en behandling som patienten inte vill ha, om det inte finns stöd i särskild lag exempelvis i samband med psykiatrisk tvångsvård. Från Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund hälsar vi beskedet […](0 kommentar)

Nytt avtal klart

På valborgsmässoafton avslutade Läkarförbundet förhandlingarna med SKL och slöt ett nytt löneavtal för 2010–2012. Det garanterade utfallet blev 3,5 procent på två år, vilket innebär 2 procent från den 1 april 2010 och 1,5 procent från den 1 april 2011. Det är i nivå med andra avtal på arbetsmarknaden. Årets nyhet är en satsning på […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

På prionfronten mycket nytt

Forskningen kring de säregna atypiska smittämnen, som Stanley Prusiner år 1982 benämnde prioner (från »proteinaceous and infectious«; vokalerna har kastats om för att göra ordet mer lättuttalat) har uppmärksammats med två Nobelpris. Det ena gavs 1976 till Carleton Gajdusek (delat pris) och det andra 1987 till Stanley Prusiner ensam. I samband med att Prusiner fick […](0 kommentar)

Allt fler dör av metadon

Sedan slutet av 1990-talet har Statens folkhälsoinstitut i nära samarbete med Socialstyrelsen (Dödsorsaksregistret) och Rätts­­medicinalverket tagit fram data över rättsmedicinska dödsfall där illegala droger påvisats i kroppen. Under senare år har även dödsfall med förekomst av läkemedlet metadon tagits fram. Dessa data visar att antalet avlidna där metadon påvisats ökat starkt från 29 dödsfall 2006 […](0 kommentar)

Tydliga könsskillnader i ungdomars utsatthet för våld

WHO har deklarerat att våld är en folkhälsofråga [1], och FN har fört fram vikten av att ungdomars utsatthet för våld speciellt uppmärksammas [2]. I Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009 ägnas för första gången ett kapitel åt våld, och man skriver att det kan ses som ett sätt att följa upp WHO:s uppmaning att fokusera på våld […](0 kommentar)

Troponinstegring och akut hjärtsvikt vid epileptiskt anfall

Kardiellt troponin I och T är sensitiva och mycket specifika biomarkörer för hjärtmuskelskada och spelar därför en central roll i modern hjärtinfarktdiagnostisk [1]. Men eftersom all form av irreversibel myokardskada, oavsett genes, ger frisättning av troponin ses troponinstegring även vid en rad icke-kardiella sjukdomar som kan ge upphov till sekundär myokardskada. Vid akuta neurologiska sjukdomar, […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Interaktion möjlig mellan gurkmeja och takrolimus

En 36-årig njurtransplanterad man som behandlades med takrolimus (Prograf), mykofenolatmofetil (CellCept), prednisolon, omeprazol och losartan (Cozaar) hade under flera månader blodnivåer av takrolimus som låg stabilt runt 6 ng/ml. Efter att mannen besökt en vän som bjöd på en orientaliskt kryddad gryta med rikligt med gurkmeja steg takrolimuskoncentrationen till 27 ng/ml, och han uppvisade symtom […](0 kommentar)