Nr 22 2010

Kultur

Syfilisation – tidigt försök att bota en fruktad sjukdom

Innan man visste vad som orsakar syfilis och innan de verksamma behandlingsmetoderna upptäcktes, utgjorde syfilis en stor skräckfaktor i samhället. Detta gav utrymme för olika mer eller mindre hållbara teorier om sjukdomen och eventuella möjligheter att bota den. Det ansågs ytterst angeläget att hitta en hållbar kur. Begreppet syfilisation gömmer ett stycke medicin­historia som berättar […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Morgondagens läkare – vårt ansvar

Medierna har under de senaste dagarna fokuserat mycket på den läkare som fråntagits sin behörighet som specialist i Norge men som nu i stället är verksam i Sverige. Frågan om hur detta ska hanteras ligger nu på Socialstyrelsens bord, men diskussionen kanske borde väcka även andra frågor. På läkarutbildningen, precis som på andra utbildningar, träffar […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nytt stöd för EKG vid hjärtscreening

Allt sedan den euro­peis­ka kardio­log­före­ningen år 2005 rekommenderade hjärtscree­ning med EKG av tävlings­idrottare har screeningens införande och omfattning diskuterats runt om i världen. I Sverige tillsattes två expertgrupper, och sedan 2005 rekommenderar Riks­idrotts­förbundet hjärtscreening av elit­idrottare från 16 års ålder i vårt land. Socialstyrelsen kompletterade i december 2006 de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård med rekommendationen […](0 kommentar)

»Tysta« interaktioner missas ofta

Polyfarmaci är en klinisk realitet för många patienter. Den avspeglar i första hand möjligheten att behandla flertalet vanliga sjukdomar farmakologiskt, vilket blir särskilt tydligt hos äldre individer – samtidigt ökar risken för ogynnsamma läkemedelsinteraktioner [1, 2]. En viktig grupp av interaktioner är kopplade till enzymet cytokrom P450 2D6 (CYP2D6), som omsätter många psykofarmaka, betablockerare och […](0 kommentar)

Nya Rön

Genmutation vid ärftligt håravfall

I tidskriften Nature presenteras nya rön kring ärftligt håravfall. Forskare från USA, Italien och Schweiz har tittat på individer med hypotrichosis simplex, en relativt ovanlig form av håravfall som debuterar redan i barnaåren. Tillståndet kännetecknas av att hårfollikeln krymper och gradvis producerar tunnare och tunnare hår. En liknande process pågår vid »vanligt« manligt hår­avfall, s k […](0 kommentar)

Kronisk smärta hos färre efter laparoskopiopererat ljumskbråck

Medicinska paradigmskiften kan gå snabbt, t ex införandet av laparoskopiska tekniker. Vetenskaplig utvärdering är därför önskvärd innan teknikerna införs på bred front. Sedan tidigt 1990-tal har såväl små som stora studier och resultat från det svenska bråckregistret visat att laparoskopisk operation för ljumskbråck är fördelaktig i det tidiga postoperativa förloppet med mindre postoperativ smärta, snabbare mobilisering […](0 kommentar)

Äldre över 65 oftare immuna mot A/H1N1

Att äldre människor i mindre utsträckning drabbades av svininfluensan kan förklaras av strukturella likheter mellan 2009 års virus och 1918 års spanska sjukan-virus. Den slutsatsen dras i en artikel publicerad i Science. Under 1900-talet inträffade tre stora pandemier: spanska sjukan 1918, asiaten 1957 och Hongkong-influensan 1968. 2009 års influensa A/H1N1 (svininfluensan eller den nya influensan) […](0 kommentar)

ASA bra val vid migränhuvudvärk

Att ta 1 000 mg acetylsalicylsyra (ASA) som engångsdos kan vara ett effektivt alternativ om man har migränhuvudvärk. Det har man inom Cochranesamarbetet kommit fram till efter att ha sammanställt evidensen inom fältet. Man har med hjälp av databaserna Cochrane Central, Medline, Embase och Oxford Pain Relief Database plockat fram 13 studier som man tycker håller […](0 kommentar)

Vitamintillskott förebygger inte preeklampsi

Oxidativ stress orsakad av fria syreradikaler tros bidra till utvecklingen av preeklampsi, och det har därför hävdats att tillskott av de antioxiderande vitaminerna C och E skulle kunna förebygga detta. Men nu visar en studie som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine att vitamintillskotten inte har någon förebyggande effekt mot preeklampsi. Författarna har […](0 kommentar)

Hyperemesis gravidarum kan vara ärftlig

En norsk studie publicerad i BMJ beräknar att risken för hyperemesis gravidarum är tre gånger större hos kvinnor vars mödrar drabbats. Fynden antyder att moderns gener är betydelsefulla i sammanhanget, men påverkan från miljöfaktorer kan inte uteslutas. Hyperemesis gravidarum (HG) innebär kraftigt graviditetsillamående och kräkning och drabbar 0,5–2,0 procent av gravida kvinnor. Kräkningarna kan ge […](0 kommentar)

Bilden av bipolär sjukdom i svepelektronmikroskopi

En studie publicerad i Bipolar Disorders visar att patienter med bipolär sjukdom kan ha speciella mikroskopiska strukturer i spinalväts­kan. 56 patienter med bipolär sjukdom, 31 med typ 1 och 25 med typ 2, jämfördes med 20 kontroller. Svepelektron­mik­roskopi (SEM) av filtrerad spinalvätska undersöktes: 0,2 ml från de förs­ta 0,6 ml och 0,2 ml från de […](0 kommentar)

God effekt av multimodal rehabilitering vid långtidssmärta, enligt SBU

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har sammanställt kunskapsläget inom behandling av långvarig smärta. Rapporten är en uppföljning och uppdatering av den rapport som myndigheten publicerade 2006. Det handlar om långvarig (definierat som minst tre månader) smärta från nacke, skuldror och ländrygg hos vuxna individer. Dessutom ingår generaliserad smärta, såsom vid fibromyalgi. SBU har tittat […](0 kommentar)

Debatt och brev

Hur ryggradslös var du?

Jag vill rekommendera alla kollegor, inklusive Läkarförbundets ledning, att läsa »Kampen om sjukfrånvaron« av Björn Johnson (Arkiv Förlag; 2010). Den är spännande som en deckare när den guidar oss igenom historien om svenska folkets sjukförsäkring. Först lite skissartat genom de avlägsna decennierna, sedan alltmer detaljerat och inträngande. Hur gick det till när den skadliga och […](0 kommentar)

Nytt centrum för samarbete mellan veterinärer, läkare och ekologer

Infektionssjukdomar är och förblir ett av de stora problemen för männi­skors och djurs hälsa. Få känner till att över 70 procent av de infektioner som drabbar människor är zoonoser, sjukdomar som orsakas av mikroorganismer som, ­direkt eller via en serie steg och händelser, kan överföras mellan djur och människor. Flera av dessa mikroorganismer har pandemisk […](0 kommentar)

Vad bör en nationell läkemedelsstrategi innehålla?

Socialdepartementet arbetar sedan hösten 2009 på ett förslag om en nationell läkemedelsstrategi. Delvis är arbetet en uppföljning av den rapport, 16-punktprogrammet, som representanter från departementet och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) våren 2008 enades om. Flera av punkterna i detta är kloka förslag men kan inte rubriceras som strategiska, utan tillhör dagens verksamhetsplaner. Ett strategiprogram […](0 kommentar)

Åtminstone mer saklighet i debatten kring den!

Andreas Furängen och Anders Cronlund framför synpunkter på innehållet i en nationell läkemedelsstrategi och tar som sin utgångspunkt det pågående arbetet i Socialdepartementet med denna fråga. Flera av de frågeställningar som Furängen och Cronlund tar upp är relevanta, men eventuell information om huruvida deras synpunkter beaktas i det ännu inte officiella förslaget kan bara komma […](0 kommentar)

»Kom gärna med konstruktiva förslag på samarbete och utveckling«

Professorn och överläkaren i kirurgi, Johannes Järhult (JJ) frågar »Vem kan hejda Försäkringskassan?« i en debattartikel i Läkartidningen 18/2010 (sidorna 1204-5). Svaret är att läkarna och hälso- och sjukvården tillsammans med Försäkringskassan ska göra allt de kan för att vara så professionella som möjligt för att medborgarna ska få rätt behandling från sjukvården och också […](0 kommentar)

»Inlägget bekräftar det jag fruktade«

Jag inser fuller väl att Försäkringskassans (FK) beslut om att bevilja eller avstyrka ekono- misk ersättning vid uppgiven sjukdom och/eller funktionsnedsättning många gånger är en ytterligt delikat, svår och otacksam uppgift. Jag är lycklig över att under mitt ­läkarliv inte särskilt ofta ha behövt fundera över om till synes opåverkade människor med normalt fysikaliskt status […](0 kommentar)

Läkare mot golfströmmen

Undertecknad har just ­startat föreningen »Läkare mot golf«, där jag ännu så länge är ensam medlem, men fler sökes. Skälen till föreningens inrättande är följande: • Slöseriet med tid. Så vitt jag förstår tar en så kallad golf­runda i genomsnitt minst sex timmar, inklusive bilresor till och från golfbanan. Det är i stort sett en […](0 kommentar)

Varg i veum

Just nu bevittnar vi ett enormt mediedrev efter den ­läkare som »trots 29 anmälningar om felbehandlingar  i Norge anställts i Sverige«. Här i Sverige har läkaren enligt en arbetsgivarrepresentant uppenbarligen skött sitt jobb i två år. Ändå förfasas radio, tv, tidningar, över hur detta oerhörda kunde hända. Jag tror att vi måste ta ett steg […](0 kommentar)

Ett läkemedel söker sin sjukdom

Om en medelålders kvinna på 1960-talet klagade över täta urinträngningar trots negativ urinodling, normalt sediment och normal blåskapacitet betraktades hon som »orolig« eller »labil«. Ibland skyllde man på klimakteriet eller åldern. Om detta inte var aktuellt och PAD på vävnad från urinblåsan var utan anmärkning blev slutsatsen ofta att patienten led av ett psykiatriskt tillstånd […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Nytt alkoholmönster och fler leverskador efter Sveriges EU-inträde

Studier av utvecklingen under efterkrigstiden visar entydigt att om den totala alkoholkonsumtionen ökar med en liter per invånare kan man förvänta sig att dödligheten i alkoholrelaterade sjukdomar (levercirros) ökar med 10–20 procent för män och med 5–10 procent för kvinnor [1]. Detta samband är mest studerat i västländer men har nyligen även påvisats i Östeuropa […](0 kommentar)

Hög grad av alexitymi kan ge sämre förmåga till kognitiv empati

En person med alexitymi kännetecknas av problem med att mentalt representera och finna ord för sina känslor. Denna artikel sammanfattar en studie om alexitymi, som publicerats i Neuropsychoanalysis [1]. Med utgångspunkt i studieresultaten diskuteras alexitymi som en komponent i bristande mentaliseringsförmåga. Resultaten kopplas dessutom till en mentaliseringsbaserad modell för behandling av psykisk ohäl­sa. Både personer […](0 kommentar)

Symtom och risker vid överdosering av tramadol

Tramadol registrerades på den svenska marknaden i september 1995 för användning vid måttlig till svår akut och kronisk smärta. Läkemedlet ansågs kunna bli ett alternativ till dextropropoxifen, som ger allvarliga toxiska symtom redan vid måttlig överdosering. Giftinformationscentralen (GIC) har sedan lanseringen följt upp och utvärderat akuta förgiftningar med tramadol och har nu sammanställt de svenska […](0 kommentar)

Pulstryck som markör för kardiovaskulär risk

Traditionellt har definitionen av hypertoni som en kardiovaskulär riskfaktor baserats på mätning av det uppmätta systo­liska blodtrycket och det slutdiastoliska blodtrycket via sfygmomanometri över a brachialis. Det systoliska och det diastoliska blodtrycket (Korotkoff 1 respektive 5) representerar dock bara de två ytterligheterna av den propagerade arteriella pulsvågen, och relationen mellan blodtryck och kardiovaskulär risk är […](0 kommentar)

Bättre stöd åt nyblivna för­äldrar till barn med livslångt funktionshinder

Denna artikel har som syfte att uppgradera riktlinjerna för den första informationen och stödet till föräldrar som fått barn med medfödda funktionshinder, tillstånd som är uppenbara omedelbart efter födseln. Slutsatserna är hämtade från en svensk studie om nyblivna föräldrar till ett barn med Downs syndrom – den senaste empiriska nationella genomgången av föräldrars syn på […](0 kommentar)

Återgång till arbete är möjlig för långtidssjukskrivna

De senaste åren har flera satsningar gjorts och politiska initiativ tagits för att minska antalet människor som av hälsoskäl står utanför arbetsmarknaden. Landstingen har erhållit me­del för att förbättra sjukskrivningsprocessen, Socialstyrelsen har tagit fram diagnosspecifika sjukskrivningsrekommendationer och riksdagen har antagit nya sjukskrivningsregler med tydliga tidpunkter för avstämning av rehabiliteringsinsatser men också en tidsbegränsning för hur […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Patienten dog efter gastrisk bypass

En laparoskopisk gastrisk bypass-operation genomfördes vid ett privat sjukhus. Operationen gick komplikationsfritt, men efterförloppet blev något mer komplicerat än väntat. Patienten bedömdes svårmobiliserad, hade en försämrad syresättning, och en del rassel på lungorna kunde auskulteras. Därför överfördes patienten till ett universitetssjukhus eftersom det sjukhus där hon opererats skulle stänga för helgen. På universitetssjukhuset uteslöts lungemboli, […](0 kommentar)

Stort datorhaveri efter felkopplad sladd

Sjukhusets egen händelseanalys visade att problemen hade uppstått när personal vid en av sjukhusets mottagningar hade försökt ansluta en dator till sjukhusets interna nätverk. Personalen hade inte fått information om att de inte hade befogenheter att ansluta någonting till nätverket. De hade nu ändå försökt koppla en lös nätverkssladd till den aktuella datorn och därefter […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Data saknas om risker med glyceryltrinitrat vid amning

Glyceryltrinitrat verkar relaxerande på glatt muskulatur i kärlväggar och även i mag–tarmkanalen. Glyceryltrinitratets övergång till bröstmjölk har inte studerats. Biotillgängligheten efter anal ­administration är enligt tillverkaren 50 procent, och systembiverkningar i form av huvudvärk och yrsel är vanliga [1]. Glyceryltrinitrat är fettlösligt, har en måttlig proteinbindningsgrad på ­cirka 60 procent och kan därför på ­teoretisk […](0 kommentar)

LT debatt

Även läkare ska tolka lagar – inte bara jurister

Åtalet mot narkosläkaren på ­Astrid Lindgrens barnsjukhus har aktualiserat ett nygammalt problem – lagregleringen av medicinsk verksamhet. I Läkartidningen 13–14/2010 (sidorna 886-9) finns en intressant genomgång av Michael Lövtrup, »Vård på laga villkor«. I denna ­beskrivs den osäkerhet som finns inte bara bland läkare, utan kanske ännu mer hos myndigheter och jurister. Den allmänna tendensen […](0 kommentar)

Varning för felsteg

Det hårda skarföret till trots klarade jag mig utan fallskador genom vårvinterns fjälltur i »Jämtlandstriangeln«. Min osedvanliga försiktighet på skidorna och en vesseltransport nervägs från Sylstationen motiverades av att jag direkt efter hemkomst skulle vidare till Aten för ett ordförandeskap vid en kongress rörande Parkinsons sjukdom. Cirka 250 kollegor bevistade sessionen »News from the cutting […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Resandefolket är en etnisk grupp

Jan Halldin har skrivit en intressant artikel om vandringens historia i Läkartidningen 19–20/2010 (sidorna 1325-7). Och ett av de folk som gjort de mest omfattande vandringarna i hi­storien är just resandefolket och romerna. I krigs- och kristid har många olika folkgrupper utvandrat från bland annat Punjab och Sindhdalen i Indien och nuvarande Pakistan. Den första […](0 kommentar)

Ledare

Arbetstider efter behov

Läkarnas arbetstider har diskuterats i medierna de senaste veckorna. Röster har höjts för att jouravtalet måste tas bort eftersom läkarna påstås arbeta för lite och tjänar för mycket. Det rör sig om väldigt svepande utspel som drar alla verksamheter över samma kam. Samtidigt framställs läkarna som orsaken till att för lite vård produceras. Slutsatser som […](0 kommentar)

Aktuellt

Mona Boström – trendkänslig förändrare av Vårdsverige

Mona Boström är en nyckelperson bakom den nya styrningen av hälso- och sjukvården. Under 1990-talet förde hon in marknadsmekanismer i offentlig verksamhet. Som stadsdirektör i Nacka utvecklade hon kundval inom barn- och äldreomsorg och skola, tillsammans med kommunala interndebiteringssystem för att höja kvalitet och effektivitet. Några år senare skissade hon som landstingsdirektör i Halland på […](0 kommentar)

Karolinska ser framtiden i Kina

– Jag är övertygad om att USA håller på att tappa sin ledning, och då gäller det att vi fokuserar på Asien, säger rektor Harriet Wallberg-Henriksson när vi möts på ett svensk-kinesiskt innovationsforum i Peking den 21 maj. Mötet är en storsatsning från svenskt näringsliv och forskning och skedde i närvaro av kungen, näringsminister Maud […](0 kommentar)

KS måste ge röntgenutbildning annars hotar vite

Vid en inspektion på Karolinska universitetssjukhuset i Solna i februari fann Strålskyddsmyndigheten att bara 1 av 20 urologer, 13 av 22 ortopeder och 1 av 10 toraxläkare hade genomgått utbildning för att hantera röntgenutrustning i enlighet med sjukhusets interna rutiner. Strålskyddsmyndigheten och dess föregångare Strålskyddsinstitutet har vid flera tidigare tillfällen konstaterat att sjukhuset saknar system […](0 kommentar)

Stärkt arbetsgivaransvar viktigare än läkarregister

– Ansvaret vilar helt och hållet på arbetsgivarna. De måste bli mycket bättre på att ta referenser. Det måste göras på allvar. Jag är mycket besviken över att den här situationen uppstår. Och det är inte första gången. Det är slarvigt och oansvarigt från arbetsgivarnas sida att inte bättre kolla referenser, säger Eva Nilsson Bågenholm, […](0 kommentar)

Vårdplatserna fortsätter att minska

Minskningen av antalet vårdplatser mellan 2008 och 2009 har skett inom somatisk vård. Inom den psykiatriska vården har antalet vårdplatser ökat marginellt. Sverige har lägst antal vårdplatser i somatisk slutenvård i relation till befolkningen av OECD-länderna, med undantag av Mexiko. Myndigheter som Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen har blivit allt tuffare i sin kritik mot de arbetsmiljö- […](0 kommentar)

Läkarförbundet kritiskt till ny förskrivningsreglering

En av de förändringar som riksdagen klubbat är att Apotekens Service AB kommer att få lämna ut krypterade uppgifter om individuella patienters läkemedelsuttag till landstingen. Enligt regeringen kommer det att ge landstingen möjlighet att på ett mer systematiskt sätt följa hur förskrivarna efterlever Socialstyrelsens riktlinjer och vid behov vidta åtgärder för att förbättra förutsättningarna för […](0 kommentar)

Enighet om oenighet

Det var för två veckor sedan som en revision av Rättsmedicinalverkets handläggning av blod- och urinprovsanalysen genomfördes på initiativ av narkosläkarens försvarsadvokat Björn Hurtig men på uppdrag av åklagaren Peter Claeson. Vid revisionen deltog försvarets expert Olof Beck, professor i analytisk klinisk farmakologi. I förra veckan kom han med skriftlig kritik av RMV:s tillvägagångssätt vid […](0 kommentar)

Notiser

Förbundet driver själv Kompetensportföljen

Läkaresällskapet beslutade tidigare i vår att hoppa av Kompetensportföljen, det nätbaserade verktyget för dokumentation av läkares fortbildning. Ett skäl var tekniska problem. Läkarförbundet anser dock att leverantören åstadkommit påtagliga förbättringar. Nyligen har också målbeskrivningarna för ST lagts in. – Det är en väldigt viktig komponent för att verktyget ska kunna fylla sin tänkta funktion, säger […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Rättelse

Två rader föll bort

De lyder: Men han är ändå osäker på hur juridiken till slut kommer att hantera de uppgifter som ska leda fram till ett avgörande i målet. – Det här kan gå precis hur som helst.(0 kommentar)