Nr 23 2010

Kultur

Avundsjukans sociala smärta, skadeglädjens sanna lycka

I regissören Milos Formans film »Amadeus«, baserad på Peter Shaffers pjäs med samma namn, har hovkompositören Antonio Salieri huvudrollen – inte Wolfgang Amadeus Mozart, som titeln antyder. I Formans och Shaffers tappning möter vi en ambitiös och gudfruktig Salieri som genom bön och hårt arbete tagit sig fram till dåtidens musikmecka, Wien. Formans och Shaffers […](0 kommentar)

Outtömlig idéspruta, konstnär och läkare

Kultursidans artikel om Salieri och Mozart i det här numret av Läkartidningen illustreras med konstnärliga teckningar av Magnus Stenstam, till sin pensionering läkare i Eskilstuna. Teckningarna har några år på nacken, de finns återgivna i boken »Doktor Stenstams samlade huvudverk eller Noteringar från föreläsningar och röntgenrondermed en eller annan insterstitiell teckning«, utgiven 1994 i en […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

»Vi är alla mutanter«

Ovanstående citat är hämtat ur en artikel med titeln »Genomic medicine – an updated primer« (N Engl J Med 2010;362:2001-11). Om man i likhet med mig är föga bevandrad i den genetiska forskningens landvinningar är detta en informativ och intressant läsning. Artikeln innehåller bland annat en utförlig ordlista över begrepp som nog är självklara för […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Osäker nytta av lågdos-ASA
vid perifer artärsjukdom

I en klinisk översikt [1] publicerad i Läkartidningen nummer 5/2010 redogör Jan Håkansson och Anders Hernborg för den senaste metaanalysen från Antithrombotic Trialists’ Collaboration (ATT) [2], vilken stöder användningen av lågdos-ASA (75–160 mg dagligen) som sekundärprevention, men inte primärprevention, eftersom den ökade risken för allvarlig blödningskomplikation balanserar den minskade risken för hjärt–kärlhändelser. Kortfattat nämner författarna […](0 kommentar)

Indikatorer kan spegla vårdens kvalitet

Indikatorer (av latinets indico som betyder ange, röja, visa) används dagligen i vården, även om vi inte benämner laboratoriedata, undersökningsfynd och lik­nande så till vardags. Indikatorer utgör oftast inte direkta mått på det man önskar observera, men de kan ge en fingervisning om tillståndet i ett komplext sy­stem som människokrop­pen eller i en organisation, t ex […](0 kommentar)

Nya Rön

MRT bättre än hjärnstamsaudiometri vid utredning av akustikusneurinom

Vid utredning av misstänkt akustikusneurinom (tumör i hörsel- och balansnerven) är magnetkameraundersökning (magnetresonanstomografi, MRT) utan kontrastmedel en tillförlitlig och kostnadseffektiv metod. Det konstaterar SBU i sin kommentar [1] till en systematisk litteraturöversikt från brittiska NIHR (National Institute for Health Research) [2]. Översikten har granskats av SBU. Akustikusneurinom drabbar årligen omkring 200 personer i Sverige. Vanliga […](0 kommentar)

Träffad av blixten eller långsam kvävning – genuskodade uttryck för depression

Kvinnor får diagnosen depression dubbelt så ofta som män, medan män tar sitt liv dubbelt så ofta som kvinnor. Könsskillnaderna uppstår i tidiga tonår, i 13–14-årsåldern. I forskning om depression har patientperspektivet sällan uppmärksammats, och männens berättelser saknas nästan helt. Denna avhandling jämför intervjuer med 37 deprimerade patienter i primärvården (18 män och 19 kvinnor […](0 kommentar)

Transatlantisk jämförelse av kirurgkompetens

Även om målen för kirurgisk utbildning är liknande i Europa och Nordamerika – att få välutbildade kirurger – är det skillnad i arbetstid. Det har debatterats mycket om den begränsade arbetstiden, 48 timmar i Europa och 80 timmar per vecka i Nordamerika, påverkar den kir­urgiska träningens kvalitet. Tidigare studier antyder att det finns en ökad […](0 kommentar)

Tillsatt socker kopplat till lipidstatus

En amerikansk studie presenterad i JAMA visar att individer som får i sig mycket tillsatt socker i kosten har sämre lipidstatus överlag. Författarna har utgått från materialet NHANES (Na­tional health and nutrition examination study), som omfattar 6 113 vuxna individer från USA. Man har haft tillgång till individernas kosthållning och tittat på hur stor andel av […](0 kommentar)

A-vitamintillskott påverkade inte mödradödligheten

I tidskriften Lancet presenteras en omfattande studie i vilken författarna tittat på om tillskott av A-vitamin till gravida kvinnor kan påverka mödradödlighet. A-vitaminbrist är inte ovanlig i fattiga länder, och studien har gjorts i Ghana under åren 2000 till 2008. Kvinnor i åldrarna 15 till 45 år har givits tillskott av A-vitamin alternativt placebo. Det […](0 kommentar)

Stor satsning på cancersekvensering

Den genetiska forskningen utvecklas som bekant snabbt, och efter sekvenseringen av det mänskliga genomet riktar nu många forskare blickarna mot se­kvensering av tumörer för att hitta onk­gener. Organisationen International Cancer Genome Consortium (ICGC) har som mål att sekvensera 500 tumörer från 50 cancerformer, alltså totalt 2 500 kompletta sekvenseringar. Dessa sekvenser från tumörceller kommer att jämföras […](0 kommentar)

Kostråd vid diabetes – SBU:s rapport

En omdebatterad fråga är om man bör äta kost med lite fett eller lite socker när man har diabetes. SBU konstaterar att båda metoderna tycks ge liknande effekt på både HbA1c och vikt. När det gäller effekterna av kost med extremt lite kolhydrater och mycket fett finns det i dag inga studier av tillräckligt hög […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Screening med spirometri kan identifiera
nya fall av astma och KOL

I samband med den årliga kongressen arrangerad av Euro­pean Respiratory Society (ERS) erbjuds allmänheten gratis lungfunktionsundersökning i värdstaden. Målsättningen är att öka allmänhetens kännedom om lungsjukdomar och deras behandling. Detta årligen återkommande offentliga spirometrievenemang startades 2002 av professor Kjell Larsson, Karolinska institutet. Kongressen hölls det året i Stockholm, och omkring 900 personer testades i Kungsträdgården. […](0 kommentar)

Psykisk ohälsa stort problem hos primärvårdens patienter

I den preliminära versionen av nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom menar Socialstyrelsen att nästan 70 procent av dem som söker vård för dessa tillstånd vänder sig till primärvården [1]. SBU rapporterade att närmare 80 procent av patienterna presenterar sina problem som kroppsliga [2]. Resultaten stöds delvis av Karolinska institutets folkhälsoakademi, som funnit att två […](0 kommentar)

Oplanerade återinläggningar på kirurgisk klinik

Det påpekas allt oftare att tillgången till vårdplatser i svensk sjukvård är ansträngd. Med 2,2 vårdplatser per 100 000 invånare hade Sverige år 2007 det lägsta antalet vårdplatser av 17 jämförda länder [1]. Mellan 2003 och 2008 minskade antalet vårdplatser i Sverige med 5 procent, enligt statistik från Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Under ett antal […](0 kommentar)

Parkinsons sjukdom – en utmaning för anestesiologen

Parkinsons sjukdom är en viktig orsak till perioperativ morbiditet. Sjukdomen har en prevalens på 150–200 per 100 000 invånare. Prevalensen ökar med stigande ålder och är högst vid 75–80 års ålder. I en europeisk studie fann man att mellan 1,6 och 2,3 procent av befolkningen över 65 år hade Parkinsons sjukdom. Symtomdebuten är vanligast mellan 50 […](0 kommentar)

LT debatt

Krångel och byråkrati hot mot klinisk forskning

Trots att Sverige är ett litet land har det imponerat med många bidrag till internationell forskning och utveckling. Från norr till söder finns forskningsgrupper som är världsledande inom sina respektive områden. Däremot har den medicinska forskningen kritiserats. Vår kunskap om biologiska processer har ökat explosionsartat, men den har bara långsamt översatts till praktisk nytta för […](0 kommentar)

Har vi förlorat respekten för den döda kroppen?

Min man dog efter ett skalltrauma. Han snubblade i badrummet, slog bakhuvudet i kakelväggen och ådrog sig ett subduralhematom. Han opererades men vaknade aldrig efter operationen utan dog ett dygn senare. Han var präst – och var det av hela sitt hjärta – så jag såg det som naturligt att han skulle begravas i prästkläder. […](0 kommentar)

Debatt och brev

Satsa på beslutsstöd vid läkemedelsförskrivning

I en skrivelse till riksdagens socialutskott har Läkarförbundet lämnat synpunkter på regeringens proposition »Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivningen«, som nu bereds av utskottet. Det rör sig om förslag som syftar till att åstadkomma en bättre läkemedelsanvändning och stärka patientsäkerheten. Det är förslag som delvis träffar vid sidan av målet för ökad kvalitet vid förskrivning av läkemedel. […](0 kommentar)

Lean-marknaden passar inte i sjukvården

En lean-våg – eller snarare tsunami – sveper över Sveriges sjukvård. På mitt sjukhus beordras jag och mina medarbetare till återkommande resurskrävande lean-aktiviteter: • En »verksamhetsutvecklare« föreläser om journaldiktat för alla läkare på min klinik. Han har med sig en hink med bollar av olika storlek symboliserande diktat av varierande kvalitet. Mina välutbildade och erfarna […](0 kommentar)

Vad är ett »Centre of Excellence« och vem ska utnämna ett sådant?

I Läkartidningen 17/2010 (sidan 1192) läser jag under rubriken »Meddelanden«att endoskopienheten vid Skånes universitetssjukhus, Malmö, utsetts till »Centre of Excellence« av Olympus Europa och att utnämningen skett i »hård internationell konkurrens«. Det är inte utan viss undran jag läser detta. Vilka var kriterierna för en dylik utnämning? Vem granskade ansökningarna? Vem har legitimitet att utfärda […](0 kommentar)

Hur mycket behöver sjukvården veta om oss?

Under några decennier på 1900-talet var det en etablerad uppfattning inom den svenska sjukvården att god vård bygger på en förtroende- relation mellan läkare och patient; patienten skulle kunna lita på att det som skedde under undersökning och behandling stannade inom en ytterst liten krets. Denna uppfattning har under de senaste åren eroderat allt mer […](0 kommentar)

Patientsäker sjukvård kräver tillräckligt med vårdplatser

Vintern 2009 slog Läkarförbundets huvudskyddsombud och en enskild läkare larm om att läkare på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge på grund av bristen på vårdplatser tvingades fatta beslut som inte var acceptab­la från patientsäkerhetssynpunkt. Patienter som egent­ligen borde ha lagts in skickades hem, andra patienter skrevs ut alltför tidigt, och ytterligare andra lades in på avdelningar […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

»Blödning« var spricka i skenbenet

Patienten tyckte därefter att det trots stora smärtor gick bättre och bättre att stödja på benet, ända tills han tolv dagar efter skadan hävde sig upp på tå. Då upplevde han hur det small till i benet och smärtan blev akut. Skadan röntgades, och man upptäckte en spiralfraktur över skenbenet. Patienten har anmält läkaren vid […](0 kommentar)

Viktigt utreda tilltagande besvär

En 70-årig man uppsökte i januari 2009 husläkare på grund av besvär i höft och knän. Mannen, som motionerade och var vältränad, hade även svårt att stödja på vänster ben. Läkaren bedömde besvären såsom höftnära tendinit och ordinerade sjukgymnastik. Besvären förbättrades dock inte, och patienten återkom i mitten av mars. Vid det laget var patienten […](0 kommentar)

Stroke borde ha misstänkts

En 64-årig kvinna sökte akut på sin vårdcentral för plötsligt uppkommet känselbortfall i vänster fot samt gång­svårigheter i vänster ben och fot. Hon undersöktes av läkare, som inte fann något avvikande i status och beslöt att avvakta. Följande dag sökte patienten på en annan vårdcentral, där hon undersöktes och remitterades akut till sjukhus. Magnetkameraundersökning på­visade […](0 kommentar)

Appendicit misstogs för magkatarr

En 54-årig kvinna led av buksmärtor och hade kräkts. Hon sökte därför akut på sin vårdcentral. En husläkare undersökte henne och fann en lätt ömhet i epigastriet och ordinerade receptfria syrasekretionshämmare. Efter tre dagar var smärtorna förvärrade, och patienten sökte vård igen. Denna gång träffade hon en annan läkare på vårdcentralen. Efter bukpalpation skrev denna […](0 kommentar)

Ledare

Ett ofullständigt förslag

Toivo Heinsoo har lämnat sitt fjärde och avslutande betänkande (SOU 2009:84) i utredningen Patientens rätt i vården. Förslagen handlar om att införa ett nytt system för etablering av vårdgivare med offentlig finansiering inom den öppna specialiserade vården. Läkarförbundet välkomnar betänkandets intentioner om en ny nationell etableringsplattform för verksamhet i den öppna sjukvården. Det är nämligen […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Bristen på lagstiftning lägger stort ansvar på vårdpersonalen

Diskussionen om papperslösas tillgång till sjukvård i Sverige intensifierades i samband med att hälso- och sjukvård för »asylsökande med flera« [1] debatterades och reglerades i lag under första halvan av 2008. Röster höjdes för att den nya lagen även skulle innefatta papperslösa, det vill säga personer som vistas i landet utan uppehållstillstånd. Detta skedde inte, […](0 kommentar)

Aktuellt

Vad är vårdens viktigaste valfråga?

Bristen på vårdplatser är en i högsta grad aktuell fråga i elva olika läkarföreningar. På Skånes universitetssjukhus i Malmö har extremt vårdplatsläge blivit en vardagsterm någon gång per dygn. Jens Bernow, ordförande i Malmö läkareförening, har i över ett års tid påtalat problemen med den »monumentala« vårdplatsbristen som därmed vuxit till den viktigaste valfrågan i […](0 kommentar)

Hur går det med organisationsutredningen?

– Vi har under vårvintern genomfört en positioneringsanalys som omfattat en branschbeskrivning, djupintervjuer med nyckelpersoner i branschen och en enkät till alla förbundets medlemmar. Resultaten har lagts fram för CS tillsammans med skisser på alternativa organisationsmodeller, säger Håkan Wittgren. Branschbeskrivningen har gjorts av Johan Calltorp, professor vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Intervjuerna, som genomförts av […](0 kommentar)

Rehabgaranti når sex av tio

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utvärderat landstingens arbete med rehabiliteringsgarantin. Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och landsting innebär att cirka en och en halv miljard kronor i statliga medel tillförs landstingen 2008–2010 för tidiga rehabiliteringsinsatser, i syfte att minska sjukskrivningarna. Garantin riktas mot patienter med psykisk ohälsa och/eller smärta i nacke, skuldra och […](0 kommentar)

Sjukskriva ingen lätt arbetsuppgift

Avhandlingen, skriven av Anna Löfgren, sektionen för försäkringsmedicin vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid KI, bygger på två enkäter 2004 och 2008 där läkare i Stockholm och Östergötland (2004) och hela landet (2008) tillfrågats om deras arbete med sjukskrivningsärenden. Av resultatet framgår att två av tre läkare hanterar sjukskrivningsärenden, och en majoritet gör det så […](0 kommentar)

Ny lag för nationella vaccinationsprogram?

Den särskilde utredaren Bo Jonsson föreslår i ett betänkande som överlämnades till regeringen på tisdagen, »Ny ordning för nationella vaccinationsprogram (SOU 2010:39)«, att det i framtiden är regeringen som beslutar om nationella vaccinationsprogram. En ny lag ska ange vad som krävs för att en ny vaccination ska införas i ett vaccinationsprogram. Vidare föreslås att hälsodataregister […](0 kommentar)

Antalet ESBL-bildande bakterier ökar markant

Under 2009 minskade förskrivningen av antibiotika i öppenvården med 7,4 procent. Förskrivningen till barn 0–6 år minskade med hela 17,2 procent. Det framgår av årets SWEDRES-rapport om antibiotikaresistensläget i landet. – Att förskrivningen minskar gör att vi känner oss stärkta i vårt sätt att arbeta – att mäta och räkna och sedan kommunicera tillbaka till […](0 kommentar)

Ingen åldersdiskriminering låta 67-åriga läkare sluta

Två av läkarna var tillsvidareanställda. Därmed har arbetsgivaren enligt lagen om anställningsskydd rätt att säga upp dem när de fyller 67, vilket enligt DO gör det till ett giltigt undantag från förbudet mot diskriminering på grund av ålder. Det två övriga läkarna var vikarier som i ett fall fick sitt vikariat avbrutet, i ett annat […](0 kommentar)

Svenska Ship to Gaza-läkarna hemma

Henry Ascher, barnläkare i Göteborg, och Victoria Strand, överläkare vid S:t Görans sjukhus i Stockholm, var två av de elva svenskarna i konvojen »Ship to Gaza« som bordades och besköts av israelisk militär på internationellt vatten på måndagsmorgonen den 31 maj. Aktivisterna, däribland Victoria Strand, fick ett ultimatum, antingen skriva under ett dokument där de […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)