Nr 24 2010

Kultur

»Vem ropade ’jag’ genom min mun?«

Den trettioåttaårige diktaren Bertil Malmberg togs in på Konradsberg (Stockholms hospital) den 26 februari 1928. Han hade rest med tåg från München och fördes direkt till sjuk­huset från Centralen. Hans tysk-österrikiska hustru hade vinkat farväl vid avresan; han skulle aldrig återse henne. Hon omkom i en trafikolycka en tid därefter. Han var i dålig psykisk […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Ett förlag i utveckling

Även Läkartidningen Förlag AB måste utvecklas. För fem år sedan var den tryckta tidningen tillsammans med en modest sajt den enda kommunikationskanalen till läsarna. I dag har vi en utvecklad sajt som dateras upp, ofta flera gånger dagligen. Vi har startat en populärvetenskaplig tidning, Hälsa & Vetenskap, som knyter an till människors ökade intresse för […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Allt färre barn drunknar – i Sverige och internationellt

I detta nummer av Läkartidningen redovisar Staffan Janson et al situationen när det gäller drunkningar bland barn i Sverige. Samtidigt som vi har anledning att bekymra oss över de drunkningar som fortfarande inträffar och lära oss mer av dessa olyckliga händelser, kan vi glädja oss åt att de numera är så få – bara något […](0 kommentar)

Nya Rön

SBU-översikt om sömnbesvär hos vuxna

Sömnbesvär hos vuxna är ett vanligt problem, men det finns effektiv behandling att tillgå. Man behöver dock ta hänsyn till biverkningsrisken, och det finns betydande kunskapsluckor på flera områden. Det framgår av den senaste rapporten från SBU om behandling av sömnbesvär hos vuxna. Sömnbesvär, insomni, kan exempelvis bestå i svårigheter med att somna in, att […](0 kommentar)

Vanligt med depression efter hjärnskada

Depression förekommer ofta bland individer som nyligen drabbats en traumatisk hjärnskada. Det visar en studie som presenteras i tidskriften JAMA. Forskare från USA följde under perioden 2001 till 2005 ett material med 559 individer som drabbats av en traumatisk hjärnskada. Samtliga deltagare var över 18 år och inkom till en traumaenhet i Seattle, där de […](0 kommentar)

Infektioner största barnadödaren

Under 2008 avled 8,8 miljoner barn under 5 års ålder. Infektionssjukdomar orsakade mer än två av tre dödsfall. Det visar en sammanställning presenterad i Lancet. Författarna har gjort en omfattande analys av barnadödlighet världen över. Studien har finansierats av WHO, Unicef och Bill and Melinda Gates Foun­dation. Författarna har inhämtat uppgifter som rör 193 länder, […](0 kommentar)

Nya biomarkörer för njurskada

Påverkan på njurarna är en biverkan av många läkemedel, och inte sällan avbryts utveckling och prövning av läkemedelskandidater då det visar sig att de är toxiska för njurarna. I tidskriften Nature Biotechnology presenteras ett antal olika artiklar som alla behandlar olika markörer i urinen som indikerar njurpåverkan. Författarna hoppas att dessa markörer kan komma att […](0 kommentar)

Total sekvensering
gav viktig klinisk information

Amerikanska forskare har sekvenserat ett komplett genom från en frisk 40-årig man och konstaterar att de fått fram relevant klinisk information från sekvenseringen. Rönen presenteras i Lancet. Försökspersonen i fråga är Stephen Quake, professor i bioteknik vid Stanforduniversitetet i Kalifornien. Forskarna bakom studien har sekvenserat Quakes arvsmassa. Än viktigare är dock att man lagt ned […](0 kommentar)

Allt fler barn med cancer överlever till vuxen ålder

Fler och fler barn som diagnostiseras med cancer överlever i dag till vuxen ålder. Men det är viktigt att fortsätta att ta hänsyn till sjukhistorien, visar en analys i Annals of Internal Medicine. Det är känt att de som överlevt cancer i barndomen löper ökad risk för kroniska sjukdomar och dödsfall senare i livet. De […](0 kommentar)

Periodiskt uttryck av genen
Lhx2 reglerar hårväxten

Hår är viktigt för temperaturreglering, fysiskt skydd, sensorisk aktivitet, säsongstyrt kamouflage och sociala interaktioner bland djur, men för oss människor är hår även estetiskt mycket viktigt. Hår bildas i hårfolliklar, som är komplexa miniorgan i huden specialiserade för denna uppgift. Alla hårfolliklar bildas under fosterutvecklingen, och de genererar sedan nya hårstrån under hela livet genom […](0 kommentar)

Kokleaimplantat förbättrar
hörsel och talförmåga

Barn med svår hörselnedsättning som får kokleaimplantat inopererat lär sig tala bättre och förstår även talat språk bättre. Det visar en studie som presenteras i tidskriften JAMA. Författarna har prospektivt tittat på 188 barn som före 5 års ålder fick koklea­implantat inopererat vid sex olika amerikanska centra. Ingreppen gjordes under perioden 2002–2004, och barnen följdes […](0 kommentar)

Troligen ingen ökad cancerrisk av mobiltelefoner

Den ökade användningen av mobiltelefoner under de senaste decennierna har lett till oro över eventuella hälsoeffekter förknippade med radiofrekventa fält från mobiltelefoni. International Agency for Research on Cancer (IARC) initierade i slutet av 1990-talet en fall–kontrollstudie med syfte att studera om mobiltelefonanvändning påverkar risken för tumörer huvudet. Studier har genomförts i 13 länder och följer […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Barn med ensamstående förälder riskgrupp för drunkning

Världshälsoorganisationen har uppskattat att cirka 450 000 människor i världen dör till följd av drunkning varje år och att drunkningar dessutom skapar 1,3 miljoner funktionsjusterade levnadsår (disability adjusted life years, DALY). Hälften av dem som drunknar är barn under 15 år, och 97 procent av alla drunkningsfall inträffar i låg- eller medelinkomstländer [1]. Situationen i Sverige […](0 kommentar)

Dödsstatistik – en livsviktig utmaning

För att kunna planera och prioritera hälso- och sjukvårdsresurser är det viktigt att ha god kunskap om sjukdomsbördan i ett samhälle. I rika länder är det en självklarhet; där är incidens och prevalens av de flesta sjukdomar väl kända och kontinuerligt övervakade för att i ett tidigt skede kunna möta förändringar i sjukdomspanoramat. I låginkomstländer […](0 kommentar)

Ghrelin – ny lovande behandling vid anorexi och katabola tillstånd

Protein–energimalnutrition, det vill säga undernäring eller kakexi [1], är ett vanligt förekommande tillstånd hos kroniskt sjuka patienter och har rapporterats förekomma hos cirka 20–40 procent av patienter med kronisk hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och malign sjukdom [2]. Bland patienter med dialyskrävande njursvikt är andelen undernärda patienter sannolikt ännu större [3]. Förekomsten av kronisk njursjukdom […](0 kommentar)

Planeringen för A/H1N1-pandemin fungerade väl i Värmland

En ny influensapandemi nådde Sverige under 2009. För första gången har vi haft tillgång till ett specifikt pandemivaccin. Det har också funnits antivirala läkemedel med aktivitet mot influensavirus. Som väl beskrivits flera gånger i Läkartidningen identifierades ett nytt influensavirus under våren 2009. Det nya smittämnet spreds över världen, och WHO klassificerade den nya influensan (A/H1N1) […](0 kommentar)

LT debatt

Läkarnas administrativa arbete ökar allt snabbare

Allt oftare påpekas det att den andel av arbetstiden som läkare ägnar åt administrativt arbete är för stor. Läkarnas administrativa arbetsuppgifter borde inte få stjäla tid från uppgiften att möta patienter, ställa diagnos, behandla sjukdomar och följa upp. I debatten framförs olika förslag på hur detta missförhållande ska rättas till. Många anser att mer av […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Riskabel förlossningsvård

– Det visar att man inte följer de riktlinjer för fosterövervakning som vi har. Man agerar inte på ett patologiskt CTG. Det verkar som om man drar sig för att göra ett skalpblodprov för att förvissa sig om barnets välbefinnande. Det säger Sophie Berglund, forskare vid Karolinska institutet och överläkare vid kvinnokliniken på Södersjukhuset. I […](0 kommentar)

Barnmorskan signalerade problem men läkaren agerade inte – CTG pekade tydligt på asfyxi

En förstföderska gravid i vecka 41 inkom till förlossningskliniken vid 14- tiden med värkar. Graviditeten hade förlöpt normalt, och CTG vid inskrivningen var utan anmärkning. Kvinnan hade högt BMI. Klockan 16.30 lade en epiduralanestesi (EDA). Klockan 18.00 bedömdes CTG-kurvan som avvikande, och en knapp timme därefter gjordes en amniotomi för att kunna fästa en skalpelektrod. […](0 kommentar)

Passivitet trots alltmer avvikande CTG – barnet föddes med grav syrebrist

En kvinna gravid i vecka 40 inkom till förlossningskliniken tidigt en morgon efter vattenavgång och värkar sedan några timmar. Kvinnan hade tidigare fött barn vaginalt efter spontant igångsatta förlossningar. Denna graviditet hade förlöpt normalt, och CTG vid inskrivningen var också utan anmärkning. Man visste att det väntade barnet var stort. Vid undersökning efter cirka tre […](0 kommentar)

Debatt och brev

Fysisk aktivitet vid mental ohälsa ges stort värde i nya riktlinjer

Socialstyrelsen har för första gången gett ut nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom [1]. Prio­­ri­tering har gjorts av depres­sion, ångesttillstånd och olika behandlingar utifrån värdering av rådande evidens. En 10-gradig skala har använts där 1 anger åtgärder med största angelägenhetsgrad och 10 representerar åtgärder med mycket liten nytta. Sedan de preliminära riktlinjerna kom […](0 kommentar)

Kolesterolmyten lever på konstgjord andning

Professorerna Anders G Olsson, Finn Bengtsson, Annika Rosengren och biträdande professor Per Tornvall häv­dade i Läkartidningen [1] att hypotesen om att kolesterol orsakar ateroskleros och hjärtinfarkt står sig. Vidare konstaterar de att den debatt vi inledde under Brännpunkt i Svenska Dagbladet förra sommaren [2] åtminstone inte lett till minskad förskrivning av statiner. I sitt försök […](0 kommentar)

Patienten framför allt!

Sundberg och Scherstén har uppenbarligen inte tagit till sig något av den övertygande biokemiska, molekylärbiologiska, cellbiologiska, djurexperimentella, kliniska och epidemiologiska evidens för kolesterolets roll i den aterogena processen som vi försökte förmedla i vår artikel i Läkartidningen [1]. I stället förs åter fram en mängd undantag och skruvade och till stor del missförstådda tolkningar av relationen […](0 kommentar)

Stöd i rättsliga frågor erbjuds

Professor emeritus Lars ­Jacobsson föreslår i en debattartikel i Läkartidningen 22/2010 (sidorna 1448-9) att Läkarförbundet ska inrätta en fond för att kunna bistå läkare i rättsliga frågor. I sammanhanget nämns specifikt läkare som kan komma att bli åtalade vid konflikter av olika slag inom vården. Jag vill i anslutning till detta upplysa om att läkare […](0 kommentar)

Läkarförbundet måste protestera mot Israels blockad av Gaza

Den 31 maj stoppade den israeliska marinen med våld »Freedom Flotillas« hjälpsändningar till Gaza. Två svenska läkare från »Ship to Gaza«, Henry Ascher och Victoria Strand, kidnappades med övriga deltagare på internationellt vatten och fördes mot sin vilja till Israel, för att sedan deporteras under förödmjukande och lagvidriga former. Inte ens M/S Rachel Corrie, försenad […](0 kommentar)

Ligger utanför vårt uppdrag

Läkarförbundet är läkarnas fackliga och professionella organisation. Vi har många medlemmar som engagerar sig i angelägna frågor som inte Läkarförbundet deltar i. Människor över hela världen har upprörts över de rapporter som kommit angående situationen i Gaza. Detta är en fråga som dock ligger utanför Läkarförbundets uppdrag. Läs även Läkarförbundet måste protestera mot Israels blockad […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Optimera Läkartidningens innehåll och publicistiska principer

Nyligen pekade vi på brister i Läkartidningens redaktionella praxis [1]. I sin kommentar reflekterar redaktionen tyvärr inte på allvar över våra synpunkter. Den avfärdar dem utan diskussion genom att hänvisa till att läsarundersökningar ger tidskriften godkänt och att den följer förhållningsreglerna i ägarpolicyn [2]. Det är synd. Bristerna vi höll fram är nämligen lätta att […](0 kommentar)

Arbetar fortlöpande med frågorna

Vi förstår att Bengt Järhult och Åke Thörn är intresserade och engagerade i Läkartidningen, vilket vi uppskattar. Frågor som debattinlägget tar upp arbetar vi fortlöpande med, till exempel att rekrytera en ny redaktör för allmänmedicin efter nyligen bortgångne Anders Håkansson. När det gäller publicering på nätet är detta inte att »sticka undan« något. Vår webbplats […](0 kommentar)

Ett »feltänk«? Sa juristen verkligen det?

Som forskningschef vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall deltog jag den 14 april i ett möte med Socialstyrelsen – ett så kallat tillsynsmöte. Mötet var i huvudsak initierat utifrån Socialstyrelsens tidigare beslut om att förbjuda s k skyddshandskar och de protester detta vållat från klinikens sida. Skyddshandskarna har ibland använts i vården av patienter med ett tvångsmässigt […](0 kommentar)

Golf spelas på fritid

I Läkartidningen 22/2010 (sidan 1492) raljerar Sven Britton över att spela golf. Med anledning av detta vill jag bara kommentera påståendet att om golfspelande läkare arbetade i stället för att spela golf skulle läkarbristen i landet kunna avhjälpas. Britton menar alltså att i stället för att vara ledig ska man arbeta. Menar han verkligen det […](0 kommentar)

»Läkare mot golf« inget nytt

Föreningen »Läkare mot golf« bildades redan i början av 1990-talet i ortopedklinikens kafferum på Huddinge sjukhus. Vid fikat pratade vi om alla »Läkare mot-« organisationer som fanns. Någon föreslog då, jag tror det var Olle Svensson, att vi skulle bilda föreningen »Läkare mot golf«. Förslaget mottogs med entusiasm. Vi bildade raskt en förening utan styrelse, […](0 kommentar)

Skriv mindre – arbeta mer?

René Lacoste (1904–1996) var en av de fyra franska »tennismusketörerna« och vann sju Grand Slam-titlar. 1929 kom hans första tennisskjorta, och han grundade La Chemise Lacoste 1933. Firman lever vidare genom hans son. Jag tror att Sven Britton ägnat sig en hel del åt tennis, åtminstone i yngre dagar. För att spela tennis (eller golf) […](0 kommentar)

Ska läkare ha fritid?

Hans första argument är att golfspel är slöseri med tid. Britton menar att läkare i stället för att slösa tid med golf kan ägna sig åt att utöva läkaryrket. Sant! Jag vill föreslå att Brittons förening tänker i ännu större banor. All fritidsverksamhet är slöseri med tid! Tänk på en maratonlöpare. Bara loppet tar två […](0 kommentar)

Apropos Svenne Brittons golfström

Britton tar i sin kampskrift upp tre aspekter: tidsslöseri, naturförstörelse och bisarr kostymering. Dessvärre missar den annars rimligt lucide Britton de medicinska aspekterna på golf [1]: Bollen slås ut, ibland med hastigheter över 200 km/h. Dödsfall på grund av skallskador vid träff av boll eller klubba är beskrivna, liksom letala penetrationsskador förorsakade av klubborna. Golf […](0 kommentar)

Aktuellt

Många läkare bland riksdagskandidaterna

Läkare som kandiderar till riksdagen (plats på valsedeln inom parentes): Kristdemokraterna Klaus Wix Nielsen, Blekinge (21); Inge Bäckström, Gotland (8); Eva Svärd, Gävleborg (22); Tomas Seidal, Halland (30); Lars-Erik Olofsson, Jämtland (11); Juan Tapia, Malmö kommun (1); Ardavan Khoshnood, Malmö kommun (4); Agneta Lindskog, Skåne läns södra (11); Annika Bladh-Blomquist, Skåne läns västra (10); Sture […](0 kommentar)

Hjärtat klappar för det glömda Sverige

Barbro Westerholm (FP) fyller 77 år i dagarna. Hon är professor emerita, riksdagsledamot för Folkpartiet i Stockholms län och partiets socialpolitiska talesperson. I förra valet stod hon på tredje plats i länet. Nu är hon kommunlistans fjärde namn och räknar med att komma in. Det blir i så fall hennes sjätte period, de fyra första […](0 kommentar)

Vill ha försäkringsfinansierat sjukvårdssystem

Finn Bengtsson, 54 år, är professor i psykiatrisk behandlingsforskning och överläkare i klinisk farmakologi vid Universitetssjukhuset i Linköping och sedan 2006 riksdagsledamot för Moderaterna i Östergötlands län. År 2006 stod han på femte plats och kom in som ersättare för Gunilla Carlsson. Nu är han andra namn. Varför kandiderar du? – Jag tror mycket på […](0 kommentar)

Vill ha offentligt driven primärvård

Han har varit distriktsläkare i 25 år. Sedan fem år är han överläkare vid barn- och ungdomsmottagningen i Härnösand men bosatt i Lugnvik i Kramfors kommun. Varför kandiderar du? – Jag har i många år varit politiskt intresserad och varit med i partiet sedan slutet av 70-talet och kommunpolitiskt aktiv de senaste tolv åren i […](0 kommentar)

Vill satsa på mellanvårdsenheter

Juan Tapia är 59 år, specialist i internmedicin och njurmedicin och överläkare vid medicinkliniken i Ystad. Han bor i Malmö, där han sedan länge är politiskt aktiv i Kristdemokraterna. Nu är han förstanamn till riksdagen i Malmö valkrets. Varför kandiderar du? – För att människor, samhälle, sjukvård, rättsfrågor, mångfald och politik har alltid engagerat mig. […](0 kommentar)

Vill värna patientsäkerheten och de äldre

Anders W Jonsson är specialist i barn- och ungdomsmedicin och har varit nära att väljas in i riksdagen både 2002 och 2006, då han var Centerpartiets andranamn i Gävleborgs län, se LT nr 21-22/2006 s 1693. Efter förra valet lämnade han arbetet som verksamhetschef för Barnkliniken i Gävle och blev politiskt sakkunnig för Centerpartiet i […](0 kommentar)

Våga satsa på den offentliga sektorn

Det säger Ulf Flodin (MP), 64 år, överläkare i arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Linköping. Han står på fjärde plats på Miljöpartiets lista i Östergötlands län, där partiet enligt opinionsundersökningar får två mandat, men han hoppas bli kryssad. Varför kandiderar du? – Jag har ägnat mig åt kommun- och landstingspolitik hela mitt vuxna liv. […](0 kommentar)

Papperslösas vård och klimatfrågan viktigast

Varför kandiderar du? – Det finns mycket som kan bli bättre. Socialstyrelsen har sagt att en av de största utmaningarna är att skapa en jämlik vård. Som läkare ser man mycket som man vill förändra, och för att göra det måste man engagera sig politiskt. Feministiskt initiativ var det som stod mig närmast. Två frågor […](0 kommentar)

Varför kandiderar du inte en mandatperiod till?

– Jag började en ny karriär vid 76 års ålder, det är inte särskilt många som får den förmånen. Det har varit väldigt spännande och utvecklande men också ganska jobbigt. Jag tillhör ett av de mindre partierna, vilket innebär att jobbet fördelas på färre händer än i de stora partierna. Jag har arbetat mer än […](0 kommentar)

Vårdplatserna fortsätter att minska

Enligt Sveriges Kommuner och landsting försvann 209 vårdplatser mellan 2008 och 2009, och antalet platser per tusen invånare sjönk från 2,8 till 2,7. 191 av platserna försvann inom den somatiska specialistvården. Bryter man ned siffrorna på landstingsnivå visar det sig att det senaste årets minskning är mycket ojämnt fördelad. Tre landsting står för mer än […](0 kommentar)

Direktiv om utlandsvård på gång

Ministrarna har enats kring att ge parlamentet ett »direktiv light«, ett samlat förslag som ger patienter rätt att på laglig grund söka sjukhusvård i andra länder – på grunder motsvarande vad som tidigare fastslagits i EG-domstolen, men där hälso- och sjukvården förblir en nationell fråga – inte en del av EU:s inre marknad. Grundregeln är […](0 kommentar)

Statsepidemiologen sommarpratar om virus

Som statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet exponerades Annika Linde flitigt under hösten som expertkommentator i frågor kring svininfluensan. Det nu avvärjda pandemihotet finns med som en ingrediens. Men främst kommer Annika Linde att sommarprata kring olika typer av forskning och egna erfarenheter av olika slag. Virusforskningen liknar hon vid ett detektivarbete. Vilket sommarprogram har du själv lyssnat […](0 kommentar)

WMA engageras i papperslösas rätt

Förslaget går nu ut till medlemsorganisationerna, för att eventuellt behandlas vid WMA:s årsmöte i höst. Läkarförbundet vill ha ett tydligt uttalande från WMA om att läkare har en etisk skyldighet att ge alla människor, även asylsökande och papperslösa, vård utifrån medicinskt behov och utan beaktande av deras juridiska status.(0 kommentar)

Nej 2 för hjärt­byten vid Karolinska

Det var i februari som Rikssjukvårdsnämnden lämnade besked om vilka sjukhus i landet som ska få utföra hjärttransplantationer. Två av tre sökande, Skånes universitetssjukhus i Lund och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, fick tillstånd medan Karolinska universitetssjukhusets i Solna begäran avslogs. Stockholms läns landstings krävde då att Rikssjukvårdsnämnden skulle göra en omprövning, samtidigt som man deklarerade […](0 kommentar)

Läkarrollen hjälpte oss hantera situationen

Läkartidningen är med när barn- och flyktingläkaren Henry Ascher från Göteborg återser och omringas av sina arbetskamrater på NHV, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Alla vill veta hur det var när israelisk militär bordade »Sfendoni«, ett av sex fartyg i konvojen Ship to Gaza. – På vissa sätt känns det som inträffat fortfarande overkligt, säger Henry […](0 kommentar)

Fyra av tio svenskar säger sig
ha varit med om en vårdskada

Enkäten visar också att i Sverige rapporteras skadan bara i en tredjedel av fallen, vilket motsvarar genomsnittet i EU. Samtidigt som många svenskar säger sig varit med om en vårdskada är de svenska svarande mindre oroliga för vårdskador än EU-medborgaren i genomsnitt. Det land där flest medborgare trodde att de kunde bli skadade av sjukhusvård […](0 kommentar)

Ledare

Alla tycker (något) om AT

Få ämnen genererar så många åsikter som läkares allmäntjänstgöring (AT). Den är uppskattad av både professionen, politiker och tjänstemän – om än av olika anledningar. Trots det kan AT komma att ändras. Bakgrunden är att flera tunga instanser har påpekat brister i läkares grundutbildning och AT. Dessutom har EU-kommissionen påpekat att den svenska läkarutbildningen med […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m

Ladda ner pdf genom att klicka på texten »Läs artikeln som PDF« här över eller under.(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Läkarförbundet

Ladda ner pdf genom att klicka på texten »Läs artikeln som PDF« här över eller under.(0 kommentar)

Endast på webben

Golfdebatten går vidare

Läs senaste inläggen:Golf spelas på fritid »Läkare mot golf« inget nytt Skriv mindre – arbeta mer? Ska läkare ha fritid? Apropos Svenne Brittons golfström Tidigare inlägg:Sven Britton i nr 22: Läkare mot golfströmmenPer Kulling i nr 16: Pegga upp och må bättre!(0 kommentar)