Nr 26 2010

Kultur

Hälsoproblem under ytan

Lars H Gustafsson är en av Sveriges mest ansedda barnläkare i frågor som rör barns sociala och mentala välbefinnande och hälsa. I hans många böcker om barnuppfostran, föräldraskap och familje­relationer löper förståelsen för barnets känslor och rättigheter som en röd tråd. Synsättet att i första hand lyssna på barnet präglar även den nya boken »Elevhälsa […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Sjukvård handlar också om att gå i mål

Jag minns en besvärlig journatt då bakjouren yttrade de bevingade orden »om detta var fotboll skulle vi vara stjärnor i Premier League«. Som pojklagstränare och neonatolog in spe tyckte jag det var en pricksäker reflektion. Vårdlaget hade gått i mål med stora sekretessbelagda svårigheter. High-five! Sport är mer än praktik (även om fotbolls-VM tagit vardagsrummet […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Kortsiktig ekonomi bakom val av HPV-vaccin

Kondylom är den vanligaste sexuellt överförda infektionen; prevalensen hos kvinnor globalt uppskattas till mer än 30 miljoner. Troligen insjuknar minst 40 000 svenskar varje år. Vi kliniker, som vet hur svåra infektioner med humant papillomvirus (HPV) är att behandla och vilket stort lidande det innebär att ha drabbats, tycker att det är revolutionerande att det nu […](0 kommentar)

Nya Rön

Engångsdos av D-vitamin ökade frakturrisken

Att ge en engångsdos av D-vitamin inför vintern till kvinnor över 70 års ålder minskar inte risken för fall och frakturer, tvärtom tycks både fall- och frakturrisken öka; detta enligt en studie presenterad i JAMA. Studien bygger på 2 256 kvinnor över 70 års ålder som lottades till en årlig engångsinjektion av vitamin D (500 000 IE […](0 kommentar)

Nya genetiska rön kring osteoporos

I Nature Genetics presenteras 20 regioner i genomet som kan kopplas till os­teo­poros. Av dessa var 13 helt okända sedan tidigare. Studien är den största i sitt slag och är en metaanalys som sammanställer data från fem olika studier, vilka totalt omfattar 19 195 individer som alla genomgått analys av hela genomet. Vid sidan av sju […](0 kommentar)

RS-virus vanligaste orsaken till pneumoni bland barn i Kenya

Barnadödligheten är som bekant hög i fattiga delar av Afrika. Pneumoni är den vanligaste dödsorsaken bland barn söder om Sahara. I tidskriften JAMA har en grupp forskare tittat på vilket virus som orsakar flest fall av pneumoni. Studien har gjorts vid ett sjukhus (Kilifi district hospital) på landsbygden i Kenya och bygger på 759 barn […](0 kommentar)

Läskdrickande – indikator på psykisk ohälsa

Läsk, ibland i imponerande mängder, återkommer ofta i den överviktiges kost­anamnes. Författarna till den aktuella artikeln studerade sambandet mellan läskintag och psykisk hälsa inom ramen för South Australian Monitoring and Surveillance System, en systematisk och återkommande kartläggning av hälsotillstånd och riskfaktorer. 4 741 personer över 16 år tillfrågades om det dagliga vätskeintagets volym och typ. Personerna […](0 kommentar)

Hälften av amerikaner med hypertoni når målblodtryck

Andelen amerikaner med hypertoni som når sitt målblodtryck har ökat kraftigt under det senaste decenniet, och i dag når hälften sitt målblodtryck. Det visar en studie som presenteras i tidskriften JAMA. Studien bygger på materialet National health and nutrition examination survey (NHANES), som omfattar 42 856 vuxna (≥18år) amerikaner som utgör ett representativt urval av hela […](0 kommentar)

Patienter överskattar statiners preventiva effekt

Avhandling. Statiner är läkemedel som syftar till att minska risken för framtida hjärt–kärlsjukdom och för tidig död. Det går inte med säkerhet att veta om statinbehandlingen uppnår detta syfte hos en enskild patient, där­emot finns god evidens från kliniska studier att statiner har effekt på gruppnivå. Gällande riktlinjer förordar att en patients sammanvägda risk ska […](0 kommentar)

Svag evidens för behandlingsprogram mot psykisk ohälsa hos barn

Det finns en mängd olika behandlingsprogram med syfte att hjälpa barn och ungdomar med psykiska problem – dels utagerande problematik, dels problem av mer inåtvänd karaktär. Stora resurser satsas ofta på dessa program, men vilken evidens finns egentligen? SBU har gjort en djupdykning inom fältet och identifierat 33 olika program. Det visar sig att endast […](0 kommentar)

Tibetaner genetiskt unikt anpassade till låga syrenivåer

Det är känt att tibetaner är mycket väl anpassade för att leva med låga syrenivåer. En analys publicerad i Science kan nu visa på genetiska förklaringar till hur detta uppkommit. Tibets högländer är bland de mest extrema miljöer en människa kan leva i. Jämfört med invånarna i Anderna uppvisar tibetanerna en samling distinkta fysiologiska egenskaper, […](0 kommentar)

Endarterektomi och stentning gav likvärdiga resultat

Att sätta in en stent är resultatmässigt jämförbart med endarterektomi för patienter med karotisstenos. Det visar en omfattande multicenterstudie som presenteras i New England Journal of Medi­cine. Studien omfattar 108 amerikanska och 9 kanadensiska centra. Sammantaget ingår 2 502 individer med karotisstenos, både symtomgivande och icke-symtomgivande, samtliga med minst 70-procentig stenos (mätt med ultraljud). Deltagarna lottades […](0 kommentar)

Rättelse

Påpekande

Karolinska institutet utreder för närvarande misstankar om oredlighet gällande forskningsdata i den studie som beskrivs i ovanstående artikel i Läkartidningen nr 7/2008. Artikeln handlar om operation med klaffbevarande kirurgi vid aortainsufficiens. Läkartidningen avvaktar vad den pågående utredningen kommer fram till. Utredningen beräknas vara klar hösten 2009. I samma nummer av Läkartidningen diskuteras klaffbevarande kirurgi och […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Kaveoler – invaginationer i cellmembranet med komplex funktion

Kaveoler (caveolae; latin för små hålrum) är invaginationer i cellmembranet med en diameter på mellan 50 och 100 nm (Figur 1). Kunskapen om hur kaveoler uppkommer och förståelsen av deras biologiska betydelse har ökat dramatiskt under det senaste årtiondet. Den som först beskrev kaveoler var George Emile Palade [1]. Palade, som sedermera belönades med Nobelpriset […](0 kommentar)

Misstänkta lusägg i pojkes hår avslöjade farlig parasit

Styngflugor parasiterar som larver på levande djur, både vilda och tama. Renstyng har renen som sitt normala värddjur men är en av några arter styngflugor som ibland lägger ägg på människan, vilket kan orsaka infektion av renstyngslarver i ögonen och leda till blindhet [1-4]. Följande fallbeskrivning gäller en pojke från Stockholm som besökte en inhägnad […](0 kommentar)

Karotiskirurgi med stor variation

Karotisplack är en behandlingsbar orsak till stroke som åtgärdas alltför sällan och alltför sent [1, 2]. Ett korrekt utnyttjande av karotisendarterektomi skulle minska antalet stroke i befolkningen. Förutsättningen för detta är snabb utredning, operation inom två veckor från symtomdebuten och en komplikationsfrekvens under 6 procent [3, 4]. Risken för stroke efter en transitorisk ischemisk attack […](0 kommentar)

»Epidemisk« ökning av tonsill- och tungbascancer

Preventiv vaccination mot humana papillomvirus (HPV) [1] införs i år (2010) för 10–12-åriga flickor. Fortsatt stort intresse riktas mot infektioner med HPV, virusets koppling till uppkomst av cancer och vilka grupper som bör vaccineras. Historiskt bäst känt är sambandet mellan HPV-infektion och risken för utveckling av cervixcancer [2], men framför allt under det senaste decenniet […](0 kommentar)

Första året med screening för kolorektal cancer i Stockholm

Stockholms läns landsting påbörjade screening för tidig upptäckt av kolorektal cancer i januari 2008. Vi vill härmed redovisa erfarenheter efter ett års screening. Kunskapsläget Det finns fyra randomiserade studier om screening för kolorektal cancer, från Minnesota, Nottingham, Fyn och Göteborg [1-4]. Samtliga studier använde guajakbaserat F-Hb som testmetod. En metaanalys av dessa, inklusive preliminära data […](0 kommentar)

Kryss

Sommarkryss

Ladda ner pdf(0 kommentar)

Ledare

Läkarförbundet i Almedalen

För våra medlemmar är det av stor betydelse att Läkarförbundet är med och påverkar samhällsutvecklingen för en bättre hälso- och sjukvård. Kort sagt, att på olika sätt bedriva opinionsbildning för förbundets hälso- och sjukvårdspolitik; en politik som är till gagn för både patienter och läkare. Kanske är det särkilt viktigt att arbeta med påverkan nu […](0 kommentar)

»På förekommen anledning«

Bland Läkarförbundets etiska regler finns regel 15: »Läkaren ska bemöta sina kollegor som han/hon vill bli bemött av dem. Utan att träda patientens intressen förnär ska läkaren respektera sina kollegors arbete och så långt det är möjligt undvika att undergräva kollegors relationer till patienten.« I den nya vårdmiljö som håller på att etableras över landet […](0 kommentar)

Recension

Läkarens upplevelse av en »obefintlig« sjukdom

Ulla Bergholm, den disputerade och skickliga kirurgen, drabbades av en invalidiserande sjukdom som hon i egenskap av aktiv läkare inte kunde erkänna. Från att ha varit en högpresterande kirurg hamnar hon aningslöst i en sjukroll utan att förstå. Jag känner inte till någon annan svensk läkare som så informativt berättat hur illa man mår som […](0 kommentar)

Läkemedel från naturen ur tvärvetenskapligt perspektiv

Det hör i dag till ovanligheterna att en lärobok kan utkomma i sex upplagor under 30 års tid med samma författare. Just detta är emellertid fallet med professor emeritus Gunnar Samuelssons klassiska lärobok i farmakognosi, som första gången utkom 1980. I den senaste upplagan har Samuelsson nu fått en medförfattare i sin efterträdare som professor […](0 kommentar)

Mångsidigt möte med en psykiater

Hur förmedlar man innehållet i en bok som handlar om möten – möten mellan författaren och de människor/patienter han mött, och mötet mellan läsaren och författaren? Sten Espmark låter mig, läsaren, möta några av de medmänni­skor som han själv mött som läkare/psykiater och psykoterapeut. Genom deras berättelser berättar han även sin egen berättelse, om sig […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Läkarförbundet

(0 kommentar)

LT debatt

Beslut om finansieringsmodell krävs för ny specialistutbildning

Specialiteten arbets- och miljömedicin ­bildades genom en sammanslagning av de två tidigare specialiteterna ­yrkes- och miljömedicin och företagshälsovård. Däri­genom skapades en ny basspecialitet för läkare som vill arbeta såväl preventivt som kliniskt och eventuellt även bedriva forskning i frågor som rör arbete, miljö och hälsa. Det kan ske inom så skilda verksamheter som privat företagshälsovård, […](0 kommentar)

Vad är vetenskap och beprövad erfarenhet vid otillräcklig avancerad nervblockad?

Med förvåning har vi läst artikeln om HSAN-beslutet 3130/09 i Läkartidningen [1]. I korthet gällde det en patientanmälan mot bakgrund av en otillräcklig spinalanes-tesi i samband med planerat kejsarsnitt på grund av placenta praevia. I anamnesen fanns en otillräcklig förlossningsepidural. Den smärtfrihet lokalanestetika åstadkommer sker via blockad av spänningsreglerade natriumkanaler. Det finns tio kända subtyper […](0 kommentar)

Debatt och brev

»Erkänn akutsjukvård som egen basspecialitet«

Jag har nyligen tilldelats bevis om specialistkompetens i akutsjukvård av Socialstyrelsen i Sverige. Det som är intressant är att jag inte har någon annan basspecialitet, utan min specialistutbildning i akutsjukvård från USA tillsammans med specialistbevis från Island räcker som grund för beslut. Socialstyrelsen bör nu ta konsekvensen av detta beslut och erkänna akutsjukvård som en […](0 kommentar)

Akutsjukvård bör bli basspecialitet

Precis som angivits av artikeln är akutsjukvård en tilläggsspecialitet sedan 2006. Specialiteten har vuxit fram ur ett patientbehov, parallellt med utvecklingen av tidig dia­gnostik, behandling och ett behov av specialistkompetens i det akuta omhändertagandet. Kompetensområdet akutsjukvård finns definierat i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring [SOSFS  2008:17]. Svensk förening för akutsjukvård (SWESEM) anser […](0 kommentar)

EU-expert ger ökat hälsoinflytande

Sveriges aktiva engagemang inom Europakommissionens arbete inom hälsosektorn är för närvarande obefintligt, vilket är anmärkningsvärt. Totalt har Sverige i dagsläget 54 nationella experter ­(seconded national experts, SNE) vid Europakommis­sionen (Kommissionen). Av dessa finns endast en vid ­Generaldirektoratet för ­hälso- och konsumentfrågor (DG SANCO), närmare bestämt vid ­direktoratet för djurhälsa och djurskydd (Animal Health and Welfare […](0 kommentar)

Läkemedelsförmånsverket vantolkar sitt uppdrag

Det är en oroande ­utveckling när vårt »läkemedelsförmånsverk« (TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) i sparsamhetsnit underkänt den nya och enda medicinen vid fenylketonuri (PKU) som icke »kostnadseffektiv«. TLV gör nog stor nytta med styrning genom subvention som riktas mot billigare behandlingsformer förutsatt att de också är likvärdiga. När man däremot står i vägen för medicinsk utveckling […](0 kommentar)

Vi inväntar rättens beslut

Under rubriken »TLV vantolkar sitt uppdrag« kritiserar Ulf Carlsson TLV för att inte låta särläkemedlet Kuvan ingå i högkostnadsskyddet. Kuvan kan för vissa patienter helt eller delvis ersätta den dietbehandling som i dag erbjuds. Anledningen till att TLV avslog ansökan om subvention var att läkemedelsföretagets pris var för högt i förhållande till den extra effekt Kuvan […](0 kommentar)

Bra vård och väl använda vårdplatser viktigast

Ensidig ekonomism får inte tillåtas styra vården. Fler vårdplatser krävs för en patientsäker och människovärdig sjukvård, skrev Jan Halldin i Läkartidningen 23/2010 (sidorna 1562-3). En växande befolkning kräver mer vård. Även om vården har förändrats och utvecklats mycket, och många inte behöver eller rentav mår sämre av att ligga inne på sjukhus, finns det även […](0 kommentar)

Aktuellt

»Matchmaking« i Gdansk

Vad glada och intresserade ungdomarna är, utbrister Monica Persson, rekryterare för Landstinget i Värmland, med ett genuint värmländskt gemyt. Det är sen eftermiddag vid Medyk, Medicinsal 1, Medical Academy i Gdansk, staden där andra världskriget startade och där Lech Walesa ett antal decennier senare organiserade varvsarbetare som en murbräcka i kommunistblocket. Bakom spetsgardinerna i campusets […](0 kommentar)

Gdansk och Kalmar samarbetar om praktikplatser

Kalmar läns landsting har en lång tradition av att rekrytera polska läkare på plats i Polen. Efter att arbetsmarknaden vidgats med Polens inträde i EU har de polska läkarnas intresse för att arbeta i Sverige mattats. Landstinget ställer nu om sin utlands­rekrytering. Kalmar läns landsting är först ut med att inleda ett samarbete med Medical […](0 kommentar)

Regler kan komma att ses över

Olika villkor gäller i dag för studerande inom respektive utom Sverige. Ann-Britt Nylén, utredare vid Socialstyrelsens avdelning för regler och tillstånd, bekräftar att man får många förfrågningar från utlandsstuderande om möjligheten att ta vikariat som underläkare i Sverige efter termin nio. – Vi får många frågor från studerande i andra länder, men dessa förfrågningar säger […](0 kommentar)

Bilda lokala klubbar där ni är

2008 startade MSF intresseföreningen MSF-Utland, som växer allt mer genom engagemang bland annat i Gdansk i Polen och Cluj i Rumänien. Möjligheter till praktikplatser i Sverige under sommarloven och att få vikariera som underläkare i Sverige efter termin 9 är några av punkterna på utlandsstudenternas önskelista. Maria Ehlin Kolk är beredd att arbeta för utlandsstudenternas […](0 kommentar)

Företagshälsovårdsinsatser utreds

Det handlar om de extra pengar som regeringen tilldelat företagshälsovården för tidiga insatser som ska hjälpa sjukskrivna att återgå i arbete. Turerna kring de redan 2007 avsatta medlen för att stärka företagshälsovården har varit många. I december i fjol aviserades dock den förordning som reglerar fördelningen av 550 miljoner kronor till företagshälsovården under 2010 och […](0 kommentar)

Samordnare ska påskynda kommunalisering av hemsjukvård

Växlingen av huvudmannaskapet för hemsjukvården från landsting till kommun behöver inte vara fullt ut genomförd då, men alla landsting ska ha inlett en övergång. Den nationella samordnaren ska även utreda om kommunerna kan anställa läkare – »eller på annat sätt tillhandahålla läkare«. Samordnaren ska också titta på kommunernas faktiska förutsättningar att bedriva hemsjukvård. I dag […](0 kommentar)

Samordning om sällsynta sjukdomar

Regeringen har därför avsatt tre miljoner kronor för att inrätta en nationell funktion för samordning, koordinering och informationsspridning inom området sällsynta sjukdomar. Syftet är att bättre länka samman insatser mellan hälso- och sjukvården, frivilligorganisationer och andra berörda. Socialstyrelsen har fått uppdraget att besluta hur den nationella funktionen ska organiseras. Funktionen ska dock vara fristående från […](0 kommentar)

Jouravtalet pekas ut som orsak till problem

– Det är påhopp som ytterligare försämrar klimatet mellan landstingsledning och läkarkåren, säger Per Kronmann, ordförande i Gästrike-Hälsinge läkareförening. För Läkartidningen upprepar Ann-Margret Knapp (S), ordförande i landstingsstyrelsen i Gävleborg, den kritik hon tidigare fört fram i SVT:s »Uppdrag granskning«. – Det är inte rimligt att specialbehandla en yrkesgrupp, inte ens av hänsyn till att […](0 kommentar)

Psykiskt sjuka dör i förtid

Det visar rapporten »Öppna jämförelser och utvärdering 2010. Psykiatrisk vård – ett steg på vägen«, som Socialstyrelsen presenterade för regeringen den 22 juni. Socialstyrelsen uppmanar landstingen att vidta nödvändiga åtgärder för att minska denna ojämlikhet i dödlighet och somatisk sjuklighet. Det är också mycket viktigt att fortsätta utveckla strategier för att minska den unga befolkningens […](0 kommentar)

Nationell läkemedelsstrategi ska utformas

Ojämlikheter i läkemedelsanvändning som kopplas till kön och socioekonomiska faktorer, antibiotikaresistens samt miljöpåverkan från läkemedelsrester är några av de problemområden som strategin kommer att fokusera på. Ett annat syfte med strategin är att göra Sverige mer attraktivt för den globala läkemedelsindustrin genom ökad samverkan kring kliniska prövningar och genom snabbare utvärdering av nya läkemedel. Något […](0 kommentar)

13 nya diagnoser i sjukskrivningsråd

Totalt är det 30 diagnoser där rekommendationerna reviderats. Dessutom har beslutsstöd för 13 nya diagnoser lagts till. Bland de diagnoser som är nya i beslutsstödet återfinns lungcancer, ätstörningar och sömnstörningar. Efter att sjukförsäkringsreglerna reviderades i slutet av 2009 gäller att den som lider av »allvarlig sjukdom« kan få sjukpenning i mer än 364 dagar; tidigare […](0 kommentar)

Riksstämman nu även för sjuksköterskor

Svensk sjuksköterskeförening har också varit med och utformat seminarieprogrammet, som bland annat innehåller fokus på utveckling av vårdteamet. Läs mer på Läkaresällskapets webbplats:(0 kommentar)

Oro kring bemanning inom barnmedicin i Värmland

Verksamheten vid Barn- och ungdomsmedicin vid Centralsjukhuset i Karlstad har under en följd av år utsatts för besparingskrav. Samtidigt har vården blivit alltmer avancerad och specialiserad. Oro för hur vården skulle bemannas under sommaren var droppen som fick huvudskyddsombudet att på uppdrag av Värmlands läkarförening göra en så kallad 6:6a-anmälan mot arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen. – […](0 kommentar)

Vill stoppa »nerdrogningen av våra gamla«

»Inte död ännu« skrev Sven Britton i sitt mejl till Läkartidningen apropå artiklarna i nr 24/2010 sidorna 1604-7, där det felaktigt påstods att Socialdemokraterna saknade läkare bland sina riksdagskandidater. Sven Britton är 72 år, överläkare och professor emeritus i infektionssjukdomar och står i år på åttonde plats för Socialdemokraterna i Stockholms kommun, som nu har […](0 kommentar)

Läkarkris hotar på akuten på Akademiska sjukhuset

Sedan lång tid råder det läkarbrist vid Akademiska sjukhusets akutmottagning. Problemen bottnar enligt Jan Thorelius, ordförande för Sjukhusläkarföreningen i Uppsala, i vårdplatsbristen, som lett till en ond cirkel genom att skapa en dålig arbetsmiljö som i sin tur gör det svårare att rekrytera akutläkare, vilket ytterligare förvärrar arbetsbelastningen för de läkare som är kvar. – […](0 kommentar)

Rökstopp före kärlkirurgi införs i Umeå

– Det gäller all kärlkirurgi som inte kräver akuta åtgärder. Vi vill på det här sättet lyfta frågan om en helhetssyn på behandlingen. Med rökfria patienter minskar risken för komplikationer och läkningen underlättas, säger Jan Stenbaek, överläkare vid kärlkirurgiska sektionen i Umeå. Kravet på rökstopp gäller två månader före och två månader efter operation. Patienterna […](0 kommentar)

Canceröverlevnaden är lägre i Danmark

I Sverige är överlevnaden högst i Norden för 16 av 33 cancerformer bland män, till exempel för matstrups-, lung- och testikelcancer. Något sämre är de svenska resultaten för kvinnor, där Sverige har högst överlevnad för 12 av 35 cancerformer, bland annat cancer i lunga, i livmoderkropp och malignt melanom. Socialstyrelsen hänvisar till 14 artiklar som […](0 kommentar)

Nya riktlinjer för lungcancervård

Nya diagnostiska metoder prioriteras i de nya riktlinjerna, till exempel PET-DT. – Ett rimligt antagande är att behovet av PET-DT för lungcancer i utredningsfasen är minst tre gånger så stort som det sjukvården erbjuder i dag, säger Sverre Sörenson, docent och överläkare som lett granskningen av det vetenskapliga underlaget i riktlinjerna, i ett pressmeddelande. Multidisciplinär […](0 kommentar)

Analyssvar bekräftas i Finland

Strax innan Olof Beck, professor i analytisk klinisk farmakologi, på uppdrag av narkosläkarens försvarsadvokat deltog i en granskning av Rättsmedicinalverkets handläggning av ärendet, översände Rättsmedicinalverket på eget initiativ ett spätt blodprov från den döda flickan till finska rättsmedicinalverket. Anledningen var att RMV:s analyssvar blivit ifrågasatt, och man ansåg att det skulle vara bra att låta […](0 kommentar)

Bonusar tros få fart på ersättningssystem

Landsting lämnar anslagsmodeller till förmån för ersättningsbaserade system. Frågan om hur man går från ord till handling diskuterades vid seminariet »Ersättningssystem inom hälso- och sjukvård«, som Sveriges Kommuner och landsting höll tisdagen den 15 juni, där läkarnas roll uppmärksammades. – Har man inte professionen med sig går det inte att införa nya ersättningssystem, säger Fredrik […](0 kommentar)

AD tar inte upp skadeståndskrav

Den nyanställde läkaren valde i december 2008 att hoppa av sitt uppdrag på en vårdcentral i nordvästra Skåne när han fick veta att han själv skulle ansvara för 3 400 patienter. Till arbetsgivaren hade han gjort klart att det var en förutsättning att verksamheten skulle starta med två läkare. Arbetsgivaren, det privata vårdbolaget Achima Care, […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

SKL vill att vården blir trovärdig utan disciplinpåföljder

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) planerar just nu för hur man på bästa sätt kan genomföra de åtgärder som den nya lagen kräver och få vård­givare och yrkesutövare kunniga om den nya lagen. – Det har funnits en tradition inom vården att tro att nya lagar implementerar sig själva, det har kanske inte alltid fungerat […](0 kommentar)

Ny patientsäkerhetslag klubbad

– En lag i sig gör ingenting säkrare, men nu slår man tydligt fast en gång för alla att vårdgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att patienter inte ska komma till skada, säger Per-Anders Sunesson. Vårdgivaren blir enligt lagen också skyldig att utreda negativa händelser och att anmäla yrkesutövare som bedöms […](0 kommentar)