Nr 29 2010

Kultur

Universal­geniets viktiga fynd passerade obemärkt

Början av 1900-talet har betecknats som en gyllene tid i Finland då konst, litteratur, arkitektur och musik blomstrade. Framstående personer fanns också på vetenskapens och medicinens områden, till exempel Robert Tigerstedt, professor i fysiologi vid universitetet i Helsingfors, som blev en internationellt känd medicinare. Ryktbarheten grundades huvudsakligen på hans lärobok i fysiologi, »Lehrbuch der Physiologie […](0 kommentar)

Här tränar barnläkarna inför det svåra samtalet

Improvisationsteater tillsammans med professionella skådespelare ger den mest realistiska övningen i det svåra patientsamtalet. Den slutsatsen drog en grupp läkare från hela landet som nyligen prövade metoden vid en SK-kurs på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Ämnet var barnmisshandel. Eva är en 15-årig söt flicka, storvuxen för sin ålder och med ett ganska lillgammalt sätt att […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Behöver jag se patienten?

Det är sommar, och verksamheten är neddragen till minimum eller till vad som kan anses vara medicinskt säkert. Vi som är kvar i verksamheten har det körigt, för tyvärr tar ju varken svår sjukdom eller olycksfall någon semester, det sistnämnda faktiskt tvärtom. Remisser skrivs, telefonkontakter tas för att få patienter bedömda, övertagna till andra avdelningar […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Teknikgenombrott
för byte av aortaklaffar via kateter

Aortastenos är den vanligast förekommande hjärtklaffsjukdomen i västvärlden med en prevalens som ökar med åldern och når 4,6 procent hos befolkningen över 75 år [1]. Gängse behandling av aortastenos är att genom öppen hjärtkirurgi och hjärt–lungmaskin ersätta den sjuka klaffen med antingen en mekanisk eller en biologisk klaffprotes. Denna behandling är mycket framgångsrik och bedrivs […](0 kommentar)

Nya Rön

Nya genetiska rön kring tvångssyndrom

Tvångssyndrom, eller obsessiv-kompulsiv störning (OCD), är relativt vanligt och kan behandlas med kognitiv beteendeterapi och SSRI-preparat. Nu presenterar amerikanska forskare en gen som kan kopplas till OCD. Rönen publiceras i Nature Medicine. Genen går under namnet Slitrk5 och är lokaliserad på kromosom 13. Den har tidigare visats uttryckas i bl a blodkärl. Författarna har slagit ut […](0 kommentar)

Enskilda mRNA-molekyler kan påvisas och genotypas in situ

Vi har utvecklat en teknik som gör det möjligt att påvisa mRNA-molekyler i fixerade celler och vävnader med en upplösning som till­låter detektion av punktmutationer och allela varianter av enskilda mRNA-molekyler. Tekniken har publicerats i majnumret av Nature Methods. Med befintliga in situ-hybridiseringsmetoder är det svårt att detektera subtila men viktiga sekvensvarianter av mRNA, såsom […](0 kommentar)

Ökad risk för tromboemboliska händelser vid hormonbehandling
av prostatacancer

Risken för djup ven­trombos (DVT) och lungemboli (LE) är 2,5 respektive 2 gånger högre hos män som fått hormonell behandling för pros­tatacancer än hos normalbefolkningen. Detta är ett nyckelfynd i en studie som nyligen publicerats i Lancet Oncology. PCBaSe Sweden är en databas grundad på Nationella prostatacancerregistret, som samkörts med åtta and­ra register vid Socialstyrelsen […](0 kommentar)

Komplex genetik bakom autism

Den genetiska bakgrunden till autism är ett populärt forskningsområde, och under senare år har flera stora studier presenterats. Nu publiceras en undersökning i tidskriften Nature som hör till de mest omfattande inom fältet. Studien har gjorts inom ramen för projektet Autism Ge­nome Project Consortium, som omfattar 120 autismforskare i 11 länder, och bygger på genetisk […](0 kommentar)

Astrocyter deltar i synaptisk korttidsplasticitet

Synapsens effektivitet kan ändras över båda korta (millisekunder till minuter) och långa tidsspann (timmar till år) beroende på hur aktiviteten ser ut, tidigare aktivitet och närliggande synapsers aktivitet. Denna s k synaptiska plasticitet gör att syn­ap­ser kan både bearbeta och lagra information. Syftet med vår studie var att undersöka om astrocyter, den vanligaste celltypen i hjärnan, […](0 kommentar)

Lovande djurstudie kring cancervaccin

I Nature Medicine presenteras en lovande amerikansk studie kring ett vaccin mot bröstcancer. Det rör sig om ett profylaktiskt vaccin, men till skillnad från de två profylaktiska cancervacciner som finns i dag, mot lever- och cervixcancer, riktar man inte in sig mot ett antigen på ett virus. I stället är målet ett protein som uttrycks […](0 kommentar)

Läkarstudenters minskande empati
under utbildningen ifrågasätts

Flera tvärsnittsstudier och longitudinella studier har rapporterat att studenternas empati minskar under utbildningen. Dessa studier har använt sig av självskattningsskalor för att mäta empati. En metaanalys [1] ifrågasätter dock dessa resultat. Alla elva studier som undersökt läkarstudenters empati utan någon intervention och som publicerats under 2000–2008 sammanställdes. Resultaten kodades tillbaka till skattningsinstrumentens ursprungliga skalor för […](0 kommentar)

Barn med celiaki
ofta födda med kejsarsnitt

I en studie som nyligen publicerades i Pediatrics fann tyska forskare att barn med celiaki (glutenintolerans) oftare var födda med kejsarsnitt än friska barn. Ingen ökad förekomst av kejsarsnitt sågs hos barn med inflammatorisk tarmsjukdom. Studien genomfördes mot bakgrund av att gastrointestinala sjukdomar och kejsarsnitt ökat i fre­kvens de senaste decennierna, och kejsarsnitt har i […](0 kommentar)

Postpartumdepression vanlig även bland män

Att postpartumdepression är relativt vanligt förekommande bland kvinnor känner de flesta till – prevalenssiffrorna varierar mellan 5 och 20 procent beroende på material. En studie som presenteras i JAMA visar att tillståndet är långt ifrån ovanligt bland män. Författarna har gjort en metaanalys. Med hjälp av databaser som Med­line, Embase och Google Scholar har man […](0 kommentar)

DNA-vaccination riktad mot blodkärlsbildningen fördröjer tillväxten av bröstcancer hos möss

Vaccination mot cancer är en attraktiv behandlingsmetod för att förhindra återfall i tumörsjukdom, och det första terapeutiska cancervaccinet godkändes nyligen av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA att användas för patienter med prostatacancer. En ny princip för vaccination, DNA-vaccination, utvecklas för närvarande mot både infektionssjukdomar och cancer. Ett DNA-vaccin består av en gen som kodar för det […](0 kommentar)

Tidigt ultraljud vid buktrauma kan avslöja livshotande blödning

I handläggningen av akut, svårt skadade patienter är tiden av central betydelse. En metod som utvecklats för att i tidigt skede hitta inre blödningar är FAST (focused assessment with sonography for trauma). Metoden är avsedd att användas på akutmottagningen av kirurg eller akutläkare med adekvat utbildning och träning så snart patientens luftvägar och andning säkrats. […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Hundbett gav kvarstående dövhet

Vid misstänkt infektionssjukdom några dagar efter ett hundbett bör man överväga infektion orsakad av Capnocytophaga canimorsus. Denna långsamt växande gramnegativa stav förekommer normalt i munflora hos tamhund och är en välkänd humanpatogen. Infektion med C canimorsus har ofta ett stillsamt initialförlopp och riskerar därför att förbises. Med anledning av detta bör sjukdom efter hundbett även […](0 kommentar)

Regionalt HTA-arbete kan ge bra genomslag i vården

HTA är en förkortning av den engelska termen »health technology ­assessment«, som innebär en systematisk utvärdering av det vetenskapliga underlaget för en viss metods effektivitet, risker och kostnader inom hälso- och sjukvården. SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) etablerades 1987 och är i dag den äldsta nationella HTA-enheten i världen. Kraven att inom hälso- och […](0 kommentar)

Claudicatio intermittens

Claudicatio intermittens (eller claudicatio) är en vanlig åkomma som drabbar ca 6–7 procent av populationen över 60 års ålder [1]. Claudicatio ingår i sjukdomsspektrumet benartärsjukdom, som även inkluderar asymtomatiska patienter och patienter med sår, gangrän och/eller vilovärk, dvs kritisk ischemi. Benartärsjukdom och därmed claudicatio är associerad med ökad kardiovaskulär mortalitet och morbiditet [2], varför det […](0 kommentar)

Sorkfeberprognos:
Sorkdata pekar på nytt, stort utbrott

Antalet anmälda fall av sorkfeber (nephropathia epidemica) var ovanligt litet under 2009, men i år har det vänt. Redan under första halvåret 2010 har 111 fall rapporterats. Med hög preci­sion kunde vi förutspå omfattningen av sorkfeberutbrottet i Sverige säsongen 2007/2008 [1, 2]. Viruset som orsakar sjukdomen bärs och sprids av skogssork (Myodes glareolus) [3, 4], […](0 kommentar)

Ledare

Kostnadsneutral utbildning

Sidoutbildning är en viktig del av ST-läkares utbildning. Ibland innebär den emellertid en ekonomisk belastning för ST-läkaren. Särskilt gäller det för läkare som behöver vistas längre perioder på annan ort för att inhämta kompetens hos en annan arbetsgivare, på annat sjukhus, i annat landsting eller annan region. Dessa sidoutbildningar medför stora extrautgifter i form av […](0 kommentar)

Frågan om finansiering undviks

Almedalsveckan innehöll närmare 200 seminarier om olika vårdfrågor. Trots att det är valår framkom oftast inga stora partiideologiska skillnader i dessa debatter. När de rödgröna så presenterade sin sjukvårdspolitik i slutet av veckan blev olikheterna tydliga. De rödgröna vill avskaffa den fria etableringen i vårdvalet och sätta stopp för möjligheten att betala för tilläggstjänster. Ett […](0 kommentar)

LT debatt

Fel att schablonmässigt neka rökare sjukvård

Inom pågående antirökningskampanjer har man nu på flera ställen i landet, framför allt inom ortopedisk verksamhet, infört ett stopp för elektiva operationer av rökare. Med hänvisning till vissa studier som visar att rökare har en större risk för peri-operativa komplikationer, exempelvis fördröjd sårläkning, än icke-­rökare säger man sig ha stöd för att kunna neka rökare […](0 kommentar)

Levande donator, död donator

På Läkaresällskapet i Stockholm hölls den 14 juni en konferens om »DCD – Donation after cardiac death«, donation efter hjärtdöd. Konferensen var välorganiserad, välbesökt och bjöd på utomordentliga föreläsningar, vilka redogjorde för framgångsrik verksamhet med organdonation från hjärtdöda i USA och Kanada samt begynnande verksamhet i Norge. Organbristen är stor i hela världen, inte minst […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Coarctatio aortae upptäcktes inte – spädbarnet fick hjärtstillestånd

Tre dygn senare hade barnet inte ätit under dagen, och föräldrarna kontaktade därför sjukvårdsrådgivningen. Där talade de med en sjuksköterska som meddelade att de skulle söka sjukhusvård vid försämring. Samma natt fick barnet hjärtstillestånd i hemmet. Han återupplivades på akuten men ådrog sig en hjärnskada på grund av syrebristen som uppstått. I efterförloppet ställdes diagnosen […](0 kommentar)

Neonatal herpesinfektion behandlades ej

Han lades då in och fick behandling med antibiotika och aciklovir (mot herpesinfektion) intravenöst. Innan dess togs prov från skalpen mot bland annat herpes simplex-virus (HSV). Efter förbättring skrevs barnet ut nästa dag, och den intravenösa behandlingen ersattes med peroralt antiobiotikum och aciklovir, som skulle ges i 10 dagar om provsvaret visade HSV. Den 3 […](0 kommentar)

Debatt och brev

ST-handledare – ett omöjligt uppdrag?

Läkarutbildningen tar inte slut vid läkarexamen, och det är en självklarhet att erfarna läkare vägleder yngre kollegor in i yrket och yrkesrollen. Men bristen på formellt innehåll i specialistutbildningen innebär risk för att viktiga kunskapsmoment faller bort och gör oss till halv­skolade läkare. Detta har varit incitamentet för att slå fast innehållet i ST-utbildningen, vilket […](0 kommentar)

Forskning är psykiatrins framtid!

De stora framsteg som hälso- och sjukvården gjort de senaste årtiondena har möjliggjorts av en målmed-veten satsning på forskning. Samtidigt har vårdpersonalens grundkompetens höjts. Inom psykiatrin har fokus legat på utbildning för baspersonal och stöd till samverkan, medan den kliniska forskningen inte prioriterats i lika hög grad. För att lyfta psykiatrin är det nu dags […](0 kommentar)

Etikprövningsnämnden bör ta över beslutsansvaret från de anhöriga

Nyligen publicerades i Läkartidningen ett inlägg från mina kärlkirurgiska kollegor [1]rörande en internationell studie på patienter med akut brustet aortaaneurysm. Man avsåg att randomisera patienter med rupturerade bukaortaaneurysm till behandling med endovaskulär stentgraftteknik (EVAR) eller konventionell öppen kir-urgi. Problemet man omedelbart stötte på var givetvis det faktum att en del av patienterna (de svårast sjuka) […](0 kommentar)

Lean – utan förankring, ingen framgång

»Lean-marknaden passar inte i sjukvården« är rubriken på i en debattartikel i LT 23/2010 (sidorna 1560-1) av Eric Bertholds. Det är tragiskt att se hur metoder och aktivitets­iver i så hög grad demotiverar individer i vissa organisationer. Oavsett bransch finns det vissa förutsättningar som är nödvändiga för att lyckas med förändrings- och utvecklingsarbete. Grundförutsättningen är […](0 kommentar)

Nya regler i sjukförsäkringen inget hinder för god prognos vid utmattningssyndrom

I Läkartidningen 19–20/ 2010 (sidorna 1307-10) diskuterar Marie Åsberg och medförfattare diagnosen utmattningssyndrom med särskild inriktning på orsaker, symtom och kliniska tecken samt relationen till andra närliggande psykiska tillstånd [1]. Vi representerar två kliniska verksamheter som sedan sex–åtta år bedriver utredning, behandling och rehabilitering av patienter med denna problematik och instämmer i allt väsentligt i […](0 kommentar)

Hur ser läkemedelskommittéerna på besparingskraven?

Lars Lööf kritiserar i LT 22/2010 (sidan 1487) en av åtta punkter i vår artikel »Vad bör en nationell läke-medelsstrategi innehålla?« i samma nummer. Kritiken avser vårt påstående att läkemedelskommittéerna har en njugg inställning till nya läkemedel i behandlingsarsenalen. Lööf hävdar att detta inte är fallet utan att de tillämpade rutinerna tvärtom är ett stöd […](0 kommentar)

Att »välja billigast« är inte vårt uppdrag

Låt mig först upprepa att Läkemedelskommittéerna inte har någon egen agenda. I våra nationella nätverk och lokalt i landstingen förmedlar och förankrar vi bl a de nationella bedömningsorganens (SBU, LMV, TLV och SoS) riktlinjer och beslut för en effektiv, säker och jämlik läkemedelsbehandling. Möjligheten att pröva nya, redan godkända läkemedel finns redan i dag. Det som Furängen […](0 kommentar)

»Fågelloppor« kan ha varit fågelkvalster

»Fågelloppan – inte rödhaken – är vårens budbärare« var rubriken på ett inlägg från vår gode vän Björn Olsen och hans medförfattare i Läkartidningen 21/2010 (sidan 1408). Vi ställer oss tveksamma till diagnosen loppbett! Flyttfåglar härbärgerar ofta ett stort antal ektoparasitiska leddjur, alltifrån spindeldjur som blodsug­ande kvals-ter inklusive fästingar till lusflugor (Hippoboscidae), loppor (Siphonaptera) och […](0 kommentar)

Ja, men vår ursprungliga tanke kvarstår

Ett varmt tack till Jaenson och Mehl för en mycket informativ och sakkunnig kommentar till vår lilla rapport. Självklart böjer vi oss för synpunkterna från två av Nordens främsta experter inom medicinsk entomologi vad gäller skillnader på bett på människa av loppa respektive kvalster. Oavsett detta kvarstår vår ursprungliga tanke med fallbeskrivningen, nämligen att fåglar […](0 kommentar)

Ersättning för intyg?

De riktlinjer för sjukskrivning och sjukersättning som Försäkringskassans ledning sätter i händerna på sina handläggare stjäl dyrbar tid från sjukvården. Många av mina privatpraktiserande kolleger uttrycker en djup förtvivlan över det sätt som deras patienter behandlas på. Det mänskliga lidandet kommer i bakgrunden när kassans argumentation blir mer och mer juridisk. Något som i sin […](0 kommentar)

Golfens skadepanorama

Sven Brittons inlägg om golfspelets meningslöshet (LT 22/2010, sidan 1492) har uppenbarligen lett till att ­flera kollegor är beredda att ingå i hans förening »Läkare mot golf«. Jag har omgående anmält intresse. Emellertid har Britton totalt missat en poäng med golfens avigsidor: Skadepanoramat! Detta påtalades redan för mer än 30 år sedan i en översiktsartikel […](0 kommentar)

Många läkare mot golf

Inte mindre än 45 kollegor, från AT-läkare till professorer/överläkare, har svarat mig att de bekänner sig till golfskepticismen. Alla specialiteter utom ÖNH är representerade. Jo, även plastikkirurgi. Endast två mejl har varit negativa. Men uppenbarligen är mitt uppslag inte nytt. På inte mindre än sex ställen, Medicin i Falun, Anestesi på KS, Ögon på Sahlgrenska, […](0 kommentar)

Aktuellt

Läkare: »Reglerna för sjukskrivning är för stela«

Så inflammerad har sjukförsäkringsfrågan blivit att det tycks vara svårt att nå enighet till och med i rena faktafrågor. Det var en hel del huvudskakningar och himlande ögon, när Gunnar Axén (M) och Veronica Palm (S) skulle beskriva den nya sjukförsäkringens brister och förtjänster i relation till den gamla vid det seminarium som Läkarförbundet arran­gerat. […](0 kommentar)

Oklart hur man blir chef i vården

Med detta konstaterande inledde Läkarförbundets and­re vice ordförande, Heidi Stensmyren, förbundets seminarium »Det framtida ledarskapet i välfärdssystemet« i Almedalen. Heidi Stensmyren passade samtidigt på att föreslå en »nationell vårdchefsutbildning«. – Om en sådan utbildning ska vara nationell eller inrättad vid regionala centrum är jag beredd att diskutera med Läkarförbundet, svarade Anders Andersson (KD), ordförande i alliansens […](0 kommentar)


Rättegången försenas ytterligare

Enligt Jeanette Svensson, kansliansvarig vid Rättsliga rådet, håller den föredragande nu på att gå igenom materialet. Därefter ska det gå vidare till ett vetenskapligt råd, som fortfarande inte är utsett. – Ärendet kommer inte att hinnas med till nästa rättsmedicinska nämnd den 3 augusti, säger Jeanette Svensson. Det innebär att yttrandet kan bli klart som […](0 kommentar)

Domstol slår fast vitesbeslut mot KS

Förvaltningsrätten i Stockholm slog på tisdagen fast att Stockholms läns landsting ska betala 500 000 kronor i böter för överbeläggningarna på Karolinska sjukhuset, KS, i Huddinge. Vitesföreläggandet från Socialstyrelsen kom efter flera oanmälda inspektioner förra året. Kravet för att slippa vitet var att KS före den 1 december 2009 skulle redovisa att man vidtagit tillräckliga […](0 kommentar)

Avvikelser från god forskningssed i STAN-studie

Vetenskapsrådets expertgrupp för misstänkt oredlighet i forskningen har på uppdrag av Lunds universitet utrett en svensk studie av den så kallade STAN-metoden för fosterövervakning, där två tidigare utredare funnit tecken på att data manipulerats på ett sätt som påverkat studiens slutsats. De har också riktat kritik mot att metodens upphovsman, K G Rosén, med ekonomiska […](0 kommentar)

»Vi måste sluta tala om samverkan«

Polyfarmaci, skytteltrafik till och från akuten och framför allt en massa onödigt lidande. Problemen i vården av multisjuka äldre är kända sedan länge. Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm lyfte fram platsbristen – både på sjukhusen och i de särskilda boendena – som ett viktigt hinder för att få vården av denna patientgrupp att fungera. – […](0 kommentar)

Relativt samförstånd i Stockholm

Landstingets företrädare för de olika blocken i hälso- och sjukvårdspolitiska frågor i Stockholms läns landsting visade i Almedalen mindre stridsvilja än vanligt – trots valår. – Man måste profilera sig, men målen är vi överens om. Det som skiljer oss åt är hur vi tar oss till målet, sa sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP), vid Läkarförbundets […](0 kommentar)

KI riskerar skadestånd för positiv särbehandling

I februari beslutade Lunds universitet att betala 35 000 kronor var till 24 kvinnor som sökt men inte kommit in på psykologprogrammet 2008. Den urvalsmodell som tillämpades innebar att det underrepresenterade könet – det vill säga män – alltid gick före vid lika meriter. Bakgrunden till beslutet var ett liknande fall rörande veterinärutbildningen på Sveriges […](0 kommentar)

Psykiatrer vill ändra mediebild

Svenska psykiatriska föreningen, SPF, är missnöjd med hur svensk psykiatri skildras i medier. Organisationen vill att journalistkåren antar Världshälsoorganisationen WHO:s pressetiska regler för bevakning av suicid och suicidförsök från 2000. Dessa innebär bland annat att medier avhåller sig ifrån »sensationsjournalistik« – särskilt med kända personer – samt »detaljerade beskrivningar av suicid«. – Media har ett […](0 kommentar)

»Utred välfärdens finansiering nu!«

Travar man alla utredningar och forskningsrapporter som behandlar frågan om hur framtidens välfärd ska finansieras på varandra blir det en ansenlig stapel. Alla pekar de i riktning mot ett betydande finansieringsgap – en klyfta mellan vad vi kommer att förvänta oss av välfärden framöver och vad vi kommer att ha råd med. Problemen bottnar i […](0 kommentar)

De rödgröna vill slopa etableringsfriheten

Den fria etableringsrätten i lagen om vårdvalssystem, LOV, har oppositionen retat sig på alltsedan förslaget först presenterades. Nu när partiernas gemensamma vårdpolitik offentliggjorts står det klart att möjligheten för vårdgivare att fritt öppna nya mottagningar och konkurrera om medborgarnas vårdpeng försvinner om de rödgröna vinner valet. Motiveringen är att etableringsfriheten hindrar landstingen att utforma primärvården […](0 kommentar)

Räddningstjänstvite mot överbeläggningar ogillas

I februari i år, efter en lång och enligt räddningstjänsten fruktlös dialog med sjukhuset, beslutade Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund att Norra Älvsborgs länssjukhus skulle betala 200 000 kronor i vite varje gång man placerar patienter i korridorerna och därmed blockerar utrymningsvägarna. Det ovanliga vitet överklagades av Västra Götalandsregionen och har nu upphävts av länsstyrelsen i Västra […](0 kommentar)

»Ohållbar« situation på akuten på Akademiska

Läkartidningen har tidigare (LT 18/2010) berättat om den svåra arbetsmiljön på akuten i Uppsala. Vårdplatsbristen har i kombination med ett stort antal vakanser på läkarsidan lett till en orimlig arbetsbelastning för akutläkarna med ständiga jourpass, hårt patienttryck och tunga ronder med utlokaliserade patienter. Efter att läkarnas huvudskyddsombud och ordföranden för Sjukhusläkarföreningen i Uppsala i april […](0 kommentar)

Mer granskning i vården

Sverige lyckas inte leva upp till målsättningen om vård på lika villkor, menar gruppen och hänvisar till en OECD-jämförelse från 2006 som säger att Sverige var ett av de länder i västvärlden där skillnaden var störst i fråga om hur höginkomsttagare fick vård jämfört med dem med lägre inkomst. Bland förslagen på hur detta kan […](0 kommentar)

Kryss

Sommarkryss

(0 kommentar)