Nr 32 2010

Kultur

Skulptursatsning i sjukhusparken

I Umeå finns sedan 1994 en återkommande skulptursatsning i parken på det före detta mentalsjukhusområdet Umedalen. Mentalsjukhuset byggdes på 1930-talet, men vid nedläggningen 1987 sålde landstinget området till Krister Olssons fastighetsbolag Balticgruppen. Ungefär samtidigt letade galleristen Stefan Andersson efter större lokaler och fann dessa i Umedalens före detta panncentral. Tillsammans initierade de »Umedalen Skulptur« och […](0 kommentar)

Festande greven skapade Sveriges första länslasarett

År 1760 uppförde man på en »ödetomt« mitt emot domkyrkan i Mariestad en stenbyggnad, »Stenhuset«, i två våningar, där den nedre våningen blev stadens fattigstuga och den övre lasarett för Skaraborgs län [1]. Året innan, den 17 september 1759, hade den nyutnämnde landshövdingen i Skaraborgs län, greve Adam Otto Lagerberg, sammankallat Mariestads magistrat och borgerskap […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Åter på kliniken

Jag har när detta skrivs (2/8) arbetat min första dag på kliniken efter att ha varit ledig under den i södra Sverige närmast helt regnfria och soliga julimånaden. Ute har regnet vräkt ner denna dag. På avdelningen har jag träffat arbetskamrater som vittnar om ett tufft arbetsklimat under sommaren hittills. Antalet besök på akutmottagningen är […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Kanske blir det lättare att behandla förmaksflimmer

Förmaksflimmer är den vanligaste kliniskt betydelsefulla hjärtrytmrubbningen. År 2007 identifierades drygt 100 000 patienter med förmaksflimmer som primär eller sekundär diagnos i Socialstyrelsens register. Vissa studier talar för att upp till en tredjedel av patienterna dia­gnostiseras i samband med undersökning för andra sjukdomstillstånd, vilket skulle tala för att det i Sverige finns cirka 140 000–150 000 personer med […](0 kommentar)

Nya Rön

Buklägesbehandling bäst vid ARDS

Akut svår lungsvikt, dvs ARDS (acute respiratory distress syndrome) och ALI (acute lung injury), är fortfarande för­ena­de med hög mortalitet, morbiditet och höga kostnader. Mekanisk ventilation korrigerar ofta den arteriella hyp­oxemin men riskerar också att orsaka ventilatorinducerad lungskada. Trots att låga tidalvolymer har minskat både den lungskadande effekten och mortaliteten är mortaliteten vid ARDS fortfarande […](0 kommentar)

Operationsmetoden påverkade inte resultatet vid bukaortaaneurysm

Allt fler operationer vid bukaortaaneurysm sker endovaskulärt. Till skillnad från vid öppen kirurgi räcker det att via en kateter i ljumsken föra in en protes för det skadade kärlet. Vilken metod som är bäst är ett kraftigt omdebatterat ämne. I New England Journal of Medicine presenteras en studie kring resultaten av de båda metoderna på […](0 kommentar)

Kan stora sportevenemang ge bättre folkhälsa?

Det hävdas att stora sportevenemang kan leda till bättre hälsa i de städer där de anordnas. Men underlaget för detta påstående är otillräckligt, menar forskarna bakom en systematisk översikt publicerad i BMJ. Dagens stora sport­evenemang, inte minst olympiska spelen, kostar alltmer för de regioner som anordnar dem. Arrangörer i England, som ska anordna OS i […](0 kommentar)

Överdriven koppling mellan global uppvärmning och malaria

En konsekvens av global uppvärmning som det ofta varnas för är att malaria och andra infektionssjukdomar skulle kunna komma att spridas snabbare. Men i tidskriften Nature har en grupp forskare vid Oxforduniversitetet som arbetar med att kartlägga malaria (in­om projektet Malaria Atlas Project) skrivit en artikel om sambandet och kommit fram till att farhågorna kring […](0 kommentar)

Neuroleptika kan påverka striatums volym

Storleken av striatum i hjärnan påverkas av behandling med neuroleptikapreparatet haloperidol. Effekten slår till snabbt, och bara efter någon timme har striatums volym minskat. De uppseendeväckande rönen presenteras i tidskriften Nature Neuroscience. Studien har gjorts i Australien, och författarna har givit Haldol, som är ett av de mest använda läkemedlen inom psykiatrin, till sju manliga […](0 kommentar)

Ny metod för storskalig odling av pluripotenta stamceller

Pluripotenta stamceller kan differentieras till alla andra celltyper i kroppen, och det ger stora förhoppningar om en fortsatt utveckling av den regenerativa medicinen, där man behandlar olika typer av vävnadsskador med celler som deriverats från stamceller. Sjukdomar som eventuellt kunde botas på så sätt inkluderar Parkinsons sjukdom, typ 1-diabetes, hjärtinfarkt och ryggmärgsskador. Utveckling av metoder […](0 kommentar)

LT debatt

»Ett av de viktigaste bidragen till vårdens modernisering«

De öppna jämförelserna av hälso- och sjukvårdens resultat har på kort tid bidragit till ett paradigmskifte när det gäller styrningen av hälso- och sjukvården. Att mäta och jämföra vårdens kvalitet har länge ingått i det kontinuerliga arbetet med att nå bättre resultat i vården. Här har de nationella kvalitetsregistren spelat huvudrollen. Men med de årliga […](0 kommentar)

Debatt och brev

Vad säger den medicinska professionens etiska auktoriteter?

I november 2009 ordnade Vänsterpartiet en hearing i Riksdagshuset för att belysa den aktuella situationen för barn som insjuknat, och insjuknar, i uppgivenhetssymtom – de apatiska barnen. Ett flertal barn i asylprocessen hade ånyo utvecklat svåra uppgivenhetssymtom och skulle utvisas då familjerna inte beviljats uppehållstillstånd. Problematiken kring transporten av de svårt sjuka barnen stod i […](0 kommentar)

»Behandlingsmetod vid kronisk smärta bör utvecklas av patienterna«

Det finns många behandlingsmetoder för akut smärta, bland annat farmakologiska eller fysikaliska, men nästan ingen metod som är anpassad för långvarig (kronisk) smärta med mer än tre månaders varaktighet. Vid vår smärtbehandlingsenhet i Piteå använder vi sedan ett tjugotal år en metod för behandling av långvarig smärta. Metoden är i grunden den som professor Janet […](0 kommentar)

Hets mot folkgrupp (rökarna)?

Jag vill till alla delar instämma i Jörg Carlssons argumentering i debattartikeln »Fel att schablonmässigt neka rökare sjukvård” (LT 29–31/2010, sidan 1752). Rökning och rökare är förvisso en plåga för sin omgivning. Inte desto mindre är det synd om rökarna. De torteras av sitt sug efter nikotin. Och de har fortfarande sitt människovärde och sin […](0 kommentar)

Drogberoende i ny skepnad

Under våren blev jag kontaktad av en ung kvinna efter det att hennes anhöriga förmått henne att söka hjälp för den problematik hon hamnat i. Sista halvåret hade hon alltmer börjat drabbas av panik-ångestliknande attacker, som hon själv inte kunde styra och som ofta tog sig uttryck i kraftiga vredesutbrott, där hon också skadade sig […](0 kommentar)

Kirurgikurs i Lund för utländska studenter – viktig del av utbildningens internationalisering

Sedan år 2000 erbjuder Lunds universitet en internationell kurs i kirurgi på grundutbildningsnivå, inom ramen för det europeiska ERASMUS-samarbetet. Kursen bedrivs parallellt med den svenska kursen vid läkarprogrammet och pågår under 2,5 månader. Deltagarna kommer från hela Europa med tyngdpunkt på Tyskland, Tjeckien och Spanien. Varje år antas i hård konkurrens åtta studenter, av vilka […](0 kommentar)

Gör hälso- och sjukvårdslagen skarpare och mer legalt bindande

För tre år sedan skrev jag en debattartikel i Läkartidningen med rubriken »Har pengarna blivit viktigare än etiken?« [1]. Jag tog då upp att privatiseringar inom primärvård och beroendevård i Stockholms läns landsting hade lett till att en del privata vårdgivare kunnat stoppa miljonvinster i egna fickor. Att vara patientens vårdgivare och samtidigt aktieägare i […](0 kommentar)

Det är inte ett problem att läkare söker chefstjänster!

Lagom till Almedalsveckan kom Alliansen med sitt sjukvårdspolitiska program. Där betonas bland annat vikten av ett gott ledarskap och att tydliggöra en karriär som chef i vården. Chefers villkor, karriär, vidareutbildning, anställningsförhållanden med mera är angelägna ämnen. En satsning på ledarskapsutbildning inom sjukvården ligger väl i tiden och är ett mycket välkommet initiativ. Däremot är […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Meningit – mycket sällsynt biverkan vid behandling med lamotrigin

En ung vuxen patient med bipolär sjukdom fick behandling med lamotrigin, men behandlingen avbröts då patienten fick influensaliknande symtom. När man åter provade lamotrigin i dosen 25 mg insjuknade patienten redan tjugo minuter efter första dosen akut i klinisk meningitbild med bland annat kraftig huvudvärk, feber och frossa. Patienten var uttalat allmänpåverkad och uppvisade periorbitalt […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Förmakens fibrillerings­frekvens möjligt prognosstöd vid förmaksflimmer

Kunskapen om de patofysiologiska mekanismer som ligger bakom förmaksflimmer har påtagligt förbättrats under senare år, något som också lett till bättre behandlingsmöjligheter. Tyvärr är det fortfarande svårt att veta om de olika behandlingar som har som syfte att låta patienten återfå normal sinusrytm kommer att lyckas eller vara effektiva på sikt. Detta gäller såväl behandling […](0 kommentar)

Lovande metod för utredning och behandling av infertilitet

Ofrivillig barnlöshet, infertilitet, definieras oftast som ett pars oförmåga att åstadkomma en graviditet efter tolv månader av oskyddat samlag. Det brukar anges att ca 15 procent av alla par i västvärlden någon gång under sitt reproduktiva liv drabbas av infertilitet, som därmed kan betraktas som en folksjukdom. Infertilitet och behandlingsmetoder För assisterad befruktning har man […](0 kommentar)

CRP kan aldrig vara »35«

Att tänka »Hb är lågt« och »CRP är högt« är ett sätt att tolka och reducera information från en laboratorieundersökning för att inte belasta minnet med onödig information. Om man är lite noggrannare kanske informationen formuleras till »Hb är 120« eller »CRP är 35«. Eftersom måttenheterna (ofta bara »enheterna«) för just koncentration av hemoglobin i […](0 kommentar)

Låg kvalitet på bedömningar av arbetsförmåga vid KOL

Vid bedömning av rätten till sjukpenning tar lagen om allmän sjukförsäkring (AFL) sin utgångspunkt i att individen har en sjukdom som sätter ned förmågan att arbeta. Hur bedömning av arbetsförmågan ska ske har nyligen utretts av en statlig utredning (SOU 2009:89). Många gånger kan det vara svårt att bedöma graden av nedsättning vid en sjukdom […](0 kommentar)

Erythema ab igne – klassisk huddiagnos åter i hetluften

Vårt moderna IT-samhälle med tillgång till bärbara hemdatorer har skapat förutsättningar för en nästan bortglömd hud­dia­gnos, erythema ab igne, att återuppträda i nytt sammanhang. Erythema ab igne är en klassisk hudförändring, som orsakas av långvarig direktkontakt med en värmekälla som ger en förhöjning av hudtemperaturen till ca 43–47 °C. Dessa temperaturer är inte tillräckliga för […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Aorta skadades vid laparoskopi där indikationen kunde anses tveksam

En frisk kvinna i yngre medelåldern inkom på remiss till en kvinnoklinik för laparoskopiskt borttagande av en cysta på ena äggstocken. Detta skulle ske som ett led i en infertilitetsutredning. Operatören var tveksam till indikationen då cystan bara var 1,5 cm stor, men eftersom begäran kom från specialistklinik var det svårt att ifrågasätta remittenten. Vid […](0 kommentar)

Ville testa reservkraften – sjukhuset blev strömlöst

Man stoppade därför reservkraften och försökte i stället manuellt koppla på det yttre elnätet. Detta lyckades dock inte vilket ledde till att sjukhuset blev helt strömlöst. Till råga på allt gick därefter reservkraften inte igång igen. Först efter en timme fann man felet i ett ställverk och strömmen kunde återställas. Under denna timme uppstod betydande […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m

Ladda ner pdf genom att klicka på texten »Läs artikeln som PDF« här över eller under.(0 kommentar)

Kryss

Sommarkryss

Ladda ner pdf genom att klicka på texten »Läs artikeln som PDF« här över eller under.(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Läkarförbundet

Ladda ner pdf genom att klicka på texten »Läs artikeln som PDF« här över eller under.(0 kommentar)

Ledare

Obligatorisk granskning av AT

Många unga läkare tävlade i våras om de åtråvärda AT-platserna. Några hade nyss avslutat studierna, andra hade vikarierat för att öka sina chanser att få AT. Vissa väntade att söka, då bristen på AT-platser tvingat fram ett system där chansen att få AT direkt efter examen är liten. Vägen till specialist är lång. Varje enskild […](0 kommentar)

Sommarens följetong i repris

Liksom en del deckare på TV tillhör bristen på vårdplatser numera de välkända följetongerna varje sommar. Det ihållande och stora underskottet på vårdplatser blir särskilt problematiskt på många platser i samband med semesterneddragningar. Det gäller inte minst på landets akutsjukhus. En tydlig skillnad mot föregående år finns dock; det blir bara värre, i betydelsen allt […](0 kommentar)

Aktuellt

HUGO fyller 10

Snart har tio år gått sedan människans arvsmassa publicerades under storslagna former i tidskrifterna Nature och Science i februari 2001. Bakom kartläggningen av DNA-sekvensen låg ansträngningar från de två tävlande i jakten – det publika, internationella Human Genome Project (HGP), som drevs av Human Genome Organisation (HUGO) och det privata, vinstdrivande amerikanska företaget Celera. De […](0 kommentar)

Universitetssjukhuset i Malmö ska få 16 nya vårdplatser

– Jag är jättenöjd med Arbetsmiljöverkets krav på SUS Malmö, och det kommer att bli 16 nya vårdplatser, säger Jens Bernow, huvudskyddsombud för Malmö läkareförening vid Skånes universitetssjukhus, SUS, i Malmö. – Frågan har varit extremt långdragen. Vi har varit utlovade fler vårdplatser i olika omgångar. Nu är de så illa tvungna, så denna gången […](0 kommentar)

Socialstyrelsen vill avskaffa steriliseringskrav

»En dag i början av 2009 fick jag besök av två representanter från patientföreningen Benjamin. De berättade hur det är att leva i fel kön, och hur många hinder samhället sätter upp för att de ska kunna leva ett bra liv. Deras skildring berörde mig oerhört. Jag har inte sedan min tid som läkare på […](0 kommentar)

Dålig handledning vanlig orsak till forskningsavhopp

29 procent av ST-läkarna forskar eller har forskat, vilket är en uppgång med 4 procentenheter sedan 2008. Detta enligt Sylfs ST-enkät 2010, vars andra delrapport presenterades den 29 juli. Enkäten besvarades av 1 259 ST-läkare, en svarsfrekvens på 54 procent. En fjärdedel av de ST-läkare som forskar gör det på sin jourkomptid eller på fritiden. […](0 kommentar)

Eva Nilsson Bågenholm ställer inte upp för omval

Eva Nilsson Bågenholms motivering till att hon avsäger sig omval är att hon suttit tillräckligt länge på ordförandeposten och i styrelsen. De oenigheter som länge funnits i styrelsen, framför allt mellan henne och förste vice ordföranden Marie Wedin, har inte haft någon betydelse för beslutet. – Det har det inte. Jag tycker det är lagom […](0 kommentar)

Rättelse

Rättelse

I artikeln »Universalgeniets viktiga fynd passerade obemärkt«, som publicerades i Läkartidningen 2010;107(29–31):1794, står det »… upptäckte Tigerstedt att injektion av extrakt från binjurebarken framkallade en ihållande blodtryckshöjning hos kaniner«. Det var extrakt från njurens barklager och inte binjurebarken som det var fråga om.(0 kommentar)