Nr 36 2010

Kultur

En doktor i den lidande mänsklighetens tjänst

Enköpingsdoktorn Ernst Westerlund (1839–1924) kallades också Mirakeldoktorn. Han blev känd långt utanför Sveriges gränser för sin märkliga förmåga att hjälpa lidande människor. Ingen svensk läkare lär ha haft så många patienter, och han arbetade ständigt. »Att vila är att göra något annat!« var hans valspråk. Han blev hedersdoktor i Lund och i Uppsala. Han fick […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Arbetskamraten – en livlina

Efter att ha lämnat kliniskt arbete för några år sedan har jag regelbundet återgått i tjänst för att hålla kontakt med vårdens verklighet IRL, som man numera säger. Så gjorde jag även i år. Under en bakjoursnatt blev jag inkallad för att operera en kvinna med ett akut buktillstånd. Operationsfyndet överensstämde inte helt med det […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Psykiatrisk diagnostik i stöpsleven

För över 30 år sedan frigjorde sig USA-psykiatrin från WHO:s diktat genom att gå sin egen väg och skapa ett kriteriebaserat system för klassifikation av psyk­i­atriska sjukdomar – »Diagnostic and statistical manual (for mental disorders) version 3« (DSM-III) [1]. Föregångaren (DSM-II) var identisk med åttonde versionen av WHO:s »International classification of dis­eases« (ICD-8). Vad man […](0 kommentar)

Nya Rön

Angiotensinreceptorblockerare kopplade till ökad cancerrisk

I Lancet Oncology presenteras en amerikansk studie där användning av an­giotensinreceptorblockerare (ARB) kop­plas till ökad malignitetsrisk. Studien är en metaanalys och omfattar fem olika studier som sammantaget har 61 590 deltagare. Den genomsnittliga uppföljningstiden var fyra år. Författarna har tittat på kopplingen mellan nyinsjuknande i cancer, samtliga malignitetsformer sammanräknade, och användning av ARB. Bland behandlade med […](0 kommentar)

B-vitamin och risken för lungcancer

I tidskriften JAMA har en grupp forskare tittat på kopplingen mellan B-vitamin och lungcancer. Det finns ett antal olika B-vitaminer, där bland annat pyridoxin (B6) och folat (B9) har en roll vid syntesen av ribonukleinsyror (DNA och RNA). Detta har gjort att man i flera studier tittat på sambandet mellan B-vitamin och olika malignitetsformer. Studien […](0 kommentar)

Viktuppgång hos äldre ökar risken för diabetes

Att övervikt är en riskfaktor för diabetes hos unga och medelålders individer är välkänt, men hur övervikt hos äldre individer påverkar risken för diabetes är inte lika väl studerat. I tidskriften JAMA presenteras en studie i vilken författarna tittat på i vilken utsträckning övervikt hos äldre individer påverkar risken för typ 2-diabetes. Studien är prospektiv […](0 kommentar)

Ny antibiotikaprofylax vid PEG rekommenderas

I Sverige görs årligen flera tusen operationer med inläggning av perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) för nutritionstillförsel, och operationen blir allt vanligare. Ett betydande problem med inläggning av PEG är den stora infektionsrisken, varför antibiotikaprofylax rekommenderas. Den nuvarande profylaxrutinen innebär intravenös tillförsel av bredspektrumantibiotika, oftast en cefalosporin, före ingreppet. Det finns emellertid flera nackdelar med denna […](0 kommentar)

Tema Livsstil och hälsa

Livsstilen påverkar sömnen – på gott och ont

Sömn är en central livsstilsfaktor. Den skiljer sig dock från t ex rökning, alkoholkonsumtion och koffeinintag genom att den styrs av ett grundläggande homeostatiskt behov [1]. Den skiljer sig också från födointag (och rökning) genom att vara gratis och genom att levereras av hjärnan vare sig vi vill eller inte (visst motstånd är dock möjligt). Sömn […](0 kommentar)

Rätt mat kan mota kardio­metabola sjukdomar

Denna artikel beskriver kostens betydelse för fetmarelaterade sjukdomar som typ 2-diabetes, hjärt–kärlsjukdom och metabola rubbningar. Dessa s k kardiometabola sjukdomar är starkt livsstilsrelaterade, och kosten kan ha stora effekter så länge följsamheten är god. En »osund« kost har beräknats kunna förklara ca 30 procent av alla hjärtinfarkter [1]. Realistiska kostförändringar kan minska den totala dödligheten med 10–15 […](0 kommentar)

Att äta är en fråga om tajmning

Levande organismer har anpassats till återkommande skiftningar i ljus och mörker över dygnet och året. Det har varit nödvändigt att under ljusa, fruktbara perioder lagra energi inför perioder av mörker och energibrist. Däggdjur anrikar fettväv eller samlar mat i förråd inför vinterns matbrist. När dagsljuset minskar om hösten reagerar tallkottkörteln med ökad produktion av melatonin […](0 kommentar)

Mindre stillasittande och mer fysisk aktivitet bra för hälsan

Otillräcklig fysisk aktivitet är ett globalt hälsoproblem på grund av dess höga prevalens och viktiga roll i uppkomsten av ett flertal folksjukdomar [1-3]. Riskerna med otillräcklig fysisk aktivitet Inaktivitet är en av de tio största riskfaktorerna för både förtida död och sjukdomsbörda (disability-adjusted life years, DALY). Otillräcklig fysisk aktivitet beräknas förklara minst 22 procent av […](0 kommentar)

Psykisk stress ökar risk för kardiovaskulär sjukdom

­I allmänhetens ögon har psykisk stress länge ansetts kunna orsaka såväl hjärtinfarkt som slaganfall, men den medicinska professionen har inte varit lika övertygad. Delvis är detta betingat av att stress och andra psykosociala faktorer representerar ett brett och ganska vildvuxet spektrum av faktorer, men också av att psykosociala faktorer generellt sett är svårare att definiera […](0 kommentar)

Bra livsstil lönar sig

I detta nummer av Läkartidningen fokuserar vi på utvalda områden inom livsstil och levnadsvanor och deras betydelse för hälsa och sjukdom. Området rör både oss själva som privatpersoner och som sjukvårdspersonal. Våra levnadsvanor påverkas ofta av trender, och det är viktigt att vi kritiskt grans­kar både nya och gamla rön. Forskning om livsstil och hälsa […](0 kommentar)

Sund livsstil av stor vikt för hälsan

InledningBra livsstil lönar sig Mai-Lis Hellénius, Carl Johan Sundberg Klinik och vetenskapLivsstilen påverkar sömnen – på gott och ont Torbjörn Åkerstedt Rätt mat kan mota kardio­metabola sjukdomar Ulf Risérus Att äta är en fråga om tajmning Maria Lennernäs Mindre stillasittande och mer fysisk aktivitet bra för hälsan Lena Kallings, Mai-Lis Hellénius Psykisk stress ökar risk […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Patientsäkerhet

Läkare lät Leksands A-lagsspelare gå före i vaccinationskön

I början av vaccinationskampanjen mot den nya influensan A/H1N1 hösten 2009 rekvirerade Leksands IF:s is­hockey­­läkare 50 doser vaccin från en vårdcentral för att vaccinera spelare och ledare i klubben som räknades som riskpatienter. Händelsen fick stor me­dial uppmärksamhet och många var kritiska; rekommenderade turordningsregler angav att patienter med underliggande kroniska sjukdomar i bland annat lungor […](0 kommentar)

Register över legitimationer på Internet

Socialstyrelsens register över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, det s k HOSP-registret, är offentligt och var och en som önskar kan begära uppgifter därifrån. Registret innehåller uppgifter om legitimationer och specialiteter samt eventuella delegitimeringar och inskränkningar i yrkesutövningen som indragen förskrivningsrätt eller prövotider. Nu har Socialstyrelsen begärt att regeringen ska göra det möjligt att lägga ut […](0 kommentar)

Fråga om patienten äter p-piller

En drygt 20-årig kvinna sökte vårdcentralen för akuta smärtor i ena vaden. Hon blev undersökt av en ortoped som bedömde att det troligtvis rörde sig om en överansträngning i den inre muskeln, alternativt trombos. Hon fick en åter­besökstid tre dagar senare och uppmanades att inte belasta benet. Smärtorna kvarstod vid återbesöket, men diagnosen blev densamma. […](0 kommentar)

Debatt och brev

Experter eniga om indikationer för behandling av njurartärstenos

Den nyligen publicerade ASTRAL-studien (Angioplasty and stenting for renal artery lesions) [1] har på många håll dämpat entusiasmen för endovaskulär rekanalisering av njurartärstenos. Specialister engagerade i renovaskulär sjukom från universitetssjukhusen i Skåne, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå framför här sin gemensamma åsikt om ASTRAL-studien och hur resultaten påverkar vården av patienter med renovaskulär sjukdom. […](0 kommentar)

Globalt upprop för ökad fysisk aktivitet

Det internationella arbetet med att främja fysisk aktivitet tar under 2010 ett rejält avstamp med två internationella »physical activity charters« – dokument som uppmanar till en världsomspännande kraftsamling för ökad fysisk aktivitet. Detta markerar tydligt att arbetet med att främja fysisk aktivitet nu går in i en ny och mer intensiv fas. Fysisk inaktivitet är […](0 kommentar)

Säkrare barnsjukvård med simulatorträning

Sedan år 2003 genomförs regelbundna scenariobaserade simuleringar i akutpedia­trik på akutkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Allvarliga tillstånd som kramp, sepsis, cirkulationssvikt och andningsinsufficiens samtränas systematiskt i multidisciplinära och interprofessionella arbetslag i den autentiska arbetsmiljön (in situ-simulering). Patientsäkerhet inom sjukvården har under senare år rönt alltmer uppmärksamhet i medierna och i den allmänna debatten. Uppmärksamheten […](0 kommentar)

Vinstintressen kan påverka vårdresultaten

Landstingsrådet Birgitta Rydberg påstår i sitt svar (Läkartidningen 34/2010, sidan 1942) till min artikel om vinster i vården (Läkartidningen 32_33, sidorna 1858-9) att jag som vanligt gör tankefelet att fokusera på vinsterna, inte på resultaten. Självklart anser jag också, tvärtemot vad Rydberg påstår, att resultaten i vården är det väsentliga. Det som jag, till skillnad […](0 kommentar)

Professionens avintellektualisering

I Läkartidningen 34/2010 finns tre intressanta och tankeväckande artiklar i till synes olika frågor men med en gemensam nämnare, tror jag. Professionens ordförande Eva Nilsson Bågenholm tar i sin ledare (sidan 1903) upp frågan vad läkarna gör på jobbet och pekar där på vårt yrkes deprofessionalisering: att så mycket tid spenderas på sådant som ligger […](0 kommentar)

Recension

Rikligt men akademiskt om god hälsa till alla

En god hälsa vill vi alla ha – men hur gör vi för att få det? Vad är god hälsa – vad är friskt och sjukt? Och om vi kan enas kring begreppen: Vad bör vi enskilda göra för att få god hälsa och bibehålla den? Vad bör samhället göra? Boken »Hälsa och psykologi« beskriver […](0 kommentar)

Ledare

Läkare – hälsans ambassadörer

Genom århundradena har läkarna fungerat som hälsofrågornas ambassadörer i samhället. Även om det i dag finns en stark hälsotrend finns inte samma givna roll som tidigare. Snarare har läkarnas engagemang i hälsofrågorna minskat under de senaste decennierna. Förklaringarna är flera. Den utveckling som gett läkare en bred arsenal av effektiva metoder för att bekämpa sjukdom […](0 kommentar)

Aktuellt

Färre piller – mer motion när ny kull ST-läkare lär ut om livsstilsfrågor

Ett 25-tal ST-läkare i allmänmedicin avslutade i våras den första utbildarkursen »Utbildning av utbildare i levnadsvanor och hälsoarbete« för läkare. Två ST-läkare per landsting inbjöds till kursen, som drivits i Folkhälsoinstitutets regi. Deltagarna förväntas nu ta en aktiv roll i implementeringen av Socialstyrelsens nya riktlinjer för levnadsvanefrågor (se artikel intill) i respektive hemlandsting. Projektledare är […](0 kommentar)

Nya nationella riktlinjer sätter fokus på livsstil

Involverade parter är förtegna om vad som komma skall, men flera av dem Läkartidningen talat med flaggar för att implementeringen av riktlinjerna innebär en omfördelning av primärvårdens resurser, då ersättningen kopplas till prioriterade åtgärder. – Landstingen kommer att få ändra sina resurser rejält. För vissa arbetsuppgifter saknar vi i dag helt personal, säger Lars Jerdén, […](0 kommentar)

»Det var av medicinska skäl vi startade en livsstilsmottagning«

Ett år med motiverande samtal, regelbundna besök hos specialistsjuksköterskor och sjukgymnaster, blodtrycksmätningar och föreläsningsserier i hälsa och livsstilsfrågor erbjuds ett hundratal patienter, nydebuterade hypertoniker, vid en vårdcentral i Västerås. På mottagningen arbetar Mattias Damberg, docent i farmakologi och ST-läkare i allmänmedicin vid City­praktiken i Västerås, den största vårdcentralen i Västmanland med cirka 15 000 listade patienter. […](0 kommentar)

WHO kräver krafttag mot resistens

Organisationenutfärdar nu en stark rekommendation till världens regeringar att arbeta med åtgärder inom fyra huvudområden: l Övervakning av antibiotikaresistens. l Rationell användning av antibiotika, inklusive utbildning av vårdpersonal och allmänheten i ändamålsenlig antibiotikaanvändning. l Införande eller förstärkning av lagstiftning för att stoppa försäljning av antibiotika utan recept. l Strikt följsamhet till åtgärder för att förebygga […](0 kommentar)

Notiser

Drickandet konstant

Alkoholkonsumtionen i landet låg på oförändrad nivå under första halvåret 2010 jämfört med motsvarande mätperiod 2009. Det visar siffror från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Stockholms universitet. Systembolagets försäljning ökar medan smuggling och hemtillverkning minskar. Den starka kronan har dock lett till att det åter blivit vanligare med resandeinförsel, dvs att handla sin sprit […](0 kommentar)

Gonorré ökar

Antalet fall av gonorréinfektion ökade kraftigt under första halvåret av 2010, enligt uppgifter från Smittskyddsinstitutet. Ökningen gäller framför allt gruppen män som har sex med män, men en ökning har rapporterats även bland kvinnor. Av samtliga rapporterade fall var 104 kvinnor och 295 män. Ökningen gäller framför allt Stockholms läns landsting, men även landstingen i […](0 kommentar)

LT debatt

Stora brister i information om ordinerade läkemedel

Kostnaderna och konsekvenserna av bristande följsamhet till ordinationerna och av felmedicinering är stora. För att få en god följsamhet och undvika felmedicinering måste patienten ges rimliga förutsättningar att kunna genomföra behandlingen på avsett sätt. Patienten måste även få en entydig och korrekt information om vad/vilka läkemedel han/hon är ordinerad, hur och när medicineringen ska genomföras […](0 kommentar)