Nr 38 2010

Kultur

Val av språk och forum – avgörande för eftermälet

Vetenskapliga resultat ska publiceras. Dels ligger det i vetenskapsmannens natur att försäkra sig att resultat av forskarmödan görs tillgängliga – inte minst i dag med ökande ekonomiska krav i tillägg till den rent vetenskapliga drivkraften. Dels kan resultaten förhoppningsvis bidra till vetenskapliga framsteg i form av nya och kanske viktiga pusselbitar, oftast små men ibland […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Skönlitteratur och läkekonst

För en tid sedan läste jag om en nyligen utkommen avhandling som belyser sambandet mellan läsning av skönlitteratur och utveckling av läkares empatiska förmåga. Ett samband som förstås är svårt att bedöma, men artikeln fick mig att reflektera över fenomenet. Att vara en god doktor förutsätter gedigna medicinska kunskaper men också en väl utvecklad empatisk […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Screening för bukaortaaneurysm – samma kriterier bör gälla i landet

I detta nummer av Läkartidningen rapporterar Anders Wanhainen et al 4 års erfarenheter av screening för abdominella aortaaneurysm i Uppsala län samt si­tua­tionen för screeningverksamheten i Sverige. Uppsala var först i Sverige, och detta pionjärarbete har stimulerat många landsting att starta screening. SBU konstaterade i en rapport 2008 att screening för bukaortaaneurysm minskar dödlighet till […](0 kommentar)

Nya Rön

Cellens åldrande kopplat till protein

I tidskriften Nature Cell Biology publiceras intressanta rön kring åldrande. Studien, som även presenteras under sektionen Nature News, har gjorts på jästceller, närmare bestämt Saccharomyces cerevisiae, dvs den typ av jäst som används vid t ex bakning. Dessa jästceller har egenskapen att de under sin livstid kan dela sig ett 20-tal gånger. Forskarna har fokuserat på […](0 kommentar)

God effekt av självmonitorering av blodtryck

I tidskriften Lancet presenteras en studie i vilken hypertonipatienter själva monitorerat sitt blodtryck och justerat den egna medicingen baserat på resultatet. Studien omfattar 564 patienter med hypertoni, definierat som över 140/90 mm Hg trots farmakologisk behandling. Deltagarna var i åldrarna 35–85 år och behandlades vid 24 olika primärvårdsenheter i Storbritannien. Hälften av deltagarna fick mäta […](0 kommentar)

Delirium hos äldre kopplat till sämre prognos

Förekomst av delirium hos äldre patienter är korrelerad med försämrad pro­gnos även efter justering för kön, ålder och komorbiditet. Det visar en omfattande metaanalys som presenteras i JAMA. Författarna har gått igenom ett stort antal studier från 1981 och fram till i dag och hittat 51 publicerade undersökningar som man anser håller måttet. Den genomsnittliga […](0 kommentar)

Missbruksvård för kriminella med psykiska problem tycks minska risken för återfall i brott

Denna studie visar att risken för återfall i våldsbrott är lägre hos kriminella personer med psykiska besvär och missbruk som deltar i planerad beroendevård på specialistmottagning. Missbruk av alkohol och/eller narkotika är mycket vanligt bland personer med kriminalitet och psykiska störningar och anses vara en av de viktigaste riskfaktorerna för återfall i våldskriminalitet. Trots detta […](0 kommentar)

Kväveoxid förbättrade inte prognosen för prematurt födda

I Lancet har en grupp forskare redovisat en studie om huruvida inhalation av kväveoxid kan förbättra prognosen för prematurt födda barn. Studien, som gjorts vid 36 centra i ett flertal europeiska länder, omfattar 800 barn som föddes mellan graviditetsvecka 24 och vecka 28 + 6 dagar. Samtliga barn vägde minst 500 gram vid födseln, och samtliga behövde […](0 kommentar)

B12 och folat skyddar inte mot hjärt–kärlsjukdom

Att tillskott av vitamin B12 och folat skulle ha en skyddande effekt mot hjärt–kärlsjukdom är något som hävdats under många år, inte minst har tillskotten marknadsfört hårt med det argumentet. Men i en mycket stor studie, den största som publicerats inom fältet, som presenteras i tidskriften JAMA, slås det nu fast att detta inte stämmer. […](0 kommentar)

Transkription i realtid

I tidskriften Nature Methods presenteras en studie som onekligen är svindlande. Författarna har nämligen utvecklat en metod för att kunna titta på transkription (när RNA skapas från DNA) i realtid i enskilda celler. Rönen sammanfattas även i Nature News. Forskarna har använt sig av två cellinjer med humana njurceller. Man har använt sig av ett […](0 kommentar)

Metod vid tidigare suicidförsök riskfaktor för fullbordat suicid

Bedömning av risken för suicid hör till de svårare en läkare tvingas göra. Till kända riskfaktorer hör bl a missbruk, social isolering, tidigare suicidförsök och manligt kön. Nu visar en omfattande svensk registerstudie som presenteras i BMJ att metod vid tidigare sucidförsök är en riskfaktor för framtida självmord. Studien har gjorts av forskare vid S:t Görans […](0 kommentar)

Debatt och brev

Dags att bilda en förening »Läkare för fred och framtid?«

Finns det en speciell uppgift för världens läkare då det gäller framtidens miljö? Kanske läkarna världen över kunde grunda en förening för fred, som siktar på att all världens läkare blir vapenvägrare? De bör, anser jag, göra den del av värnplikten som ger dem utbildning i militär sjukvård, en kunskap av stort värde i samband […](0 kommentar)

Ojämlika samhällen och sjukare människor – orsak och verkan

I LT 35/2010 (sidan 2028) recenserar Anders Romelsjö boken »Jämlikhetsanden« av Richard Wilkinson och Kate Pickett. Man kan fråga sig om det finns någon faktor som förklarar varför vissa samhällen föredrar en mer jämställd position mellan gruppens medlemmar, medan andra väljer en större polarisering. Orsaken torde ligga i de etiska värderingar som råder i gruppen. […](0 kommentar)

Jämlikhetsanden vs Jämlikhetsbluffen

Först ett tack till kollegan Anders Löfqvist för hans synpunkter. Etik är naturligtvis mycket viktigt, och påverkas säkert bl a av den samhällstyp man lever i och av värderingar på olika områden där. Som Löfqvist skriver är det inte givet att ojämlika samhällen har sjukare människor. Det är dock ett empiriskt fynd vid studier i ett […](0 kommentar)

Sätt fokus på kvaliteten

Svar till Jan Halldin, Läkartidningen 36/2010 (sidorna 2107-8). Som ansvariga för hälso- och sjukvården är vårt främsta ansvar att hushålla med resurserna, så att vi får så mycket och så bra vård som möjligt för skattepengarna. I det arbetet har vi de senaste åren haft god hjälp av de privata vårdgivarna. De kostnadsbesparingar, ökade vårdkvalitet […](0 kommentar)

Rehabilitering efter hjärnskada i Sverige – sämre än i Taiwan?

Läkartidningen har publicerat en fallbeskrivning, författad av kollegan Magnus Edner (LT 34/2010, sidorna 1904-5), som beskriver sin upplevelse av flera brister i vårdkedjan efter operation för aortadissektion med neurologiska komplikationer. Vi har inte varit inblandade i hans fall och avser inte att kommentera specifika detaljer men känner oss manade att kommentera skribentens övergripande synpunkter på […](0 kommentar)

Uppvaktning om mödradödligheten

Den 20–22 september hålls ett möte på ministernivå i FN:s generalförsamling. På dagordningen står en utvärdering av de millenniemål som FN:s medlemsländer kommit överens om att uppnå till 2015. Millenniemål 5, som avser att minska mödradödigheten i världen med 75 procent från nivån 1990, ligger sämst till av millenniemålen. Ca 500 000 kvinnor dör varje år […](0 kommentar)

»Läs hela Alert-rapporten om fönstertittarsjuka«

SBU:s (Statens beredning för medicinsk utvärdering)strikta arbetssätt torde vara välbekant för Läkartidningens läsare. Detta arbetssätt och kriterier för slutsatser är en garanti för såväl transparens som pålitlighet och torde också vara garanti för SBU:s goda rykte och stabilitet. Denna mer övergripande reflektion kan vara värd att minnas när representanter för Otsuka Pharma Scandinavia AB (Läkartidningen […](0 kommentar)

Lean – i tid och otid

»Lean« är ett begrepp som kommit in i sjukvården. Vad är nu detta? På engelska betyder det slank eller till och med mager. Det kan också betyda luta eller stå snett. Och något snett kanske det är. Det handlar om en produktionsmodell för industrin. En del tror det kommer från Toyota, men det är mycket […](0 kommentar)

»Allans test« – enkelt och säkert sätt att ­diagnostisera främre korsbandsskada, även akut

Inte sällan möter vi patienter på ortopedmottagningen med förbisedda främre korsbandsskador. Patienterna, ofta yngre fysiskt aktiva ­personer, har ibland varit på akutmottagningen på grund av knätrauma och man har konstaterat att knäleden varit svullen och »så smärtande att stabilitetsundersökning inte är möjlig«. Patienterna kan också komma på remiss från distrikts­läkare som kan ha sett patienten […](0 kommentar)

Vårdvalsuppföljning
med begränsat värde

Karolinska institutets (KI) folkhälsoakademi har på grundval av de första två årens erfarenheter i sommar publicerat en vetenskaplig utvärdering av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm [1].Några resultat från rapporten: • Under de två första åren med Vårdval Stockholm har 37 nyetableringar av hus- läkarmottagningar skett, främst i innerstaden och i ­ytterområden med låg eller medelhög inkomst. • Kostnadsökningarna […](0 kommentar)

Trovärdighet kräver obundenhet

Jesper Alex-Petersen skriver att politik och hälsa hör ihop (LT 37/2010, sidan 2174-5). Den kopplingen finns naturligtvis, ofta på många olika och komplicerade sätt. De olika politiska ideologierna, såsom exempelvis konservatism, liberalism och socialism, har olika antaganden om världen, samhället och människans beskaffenhet. Svaren på vad som skapar den bästa av världar skiftar, som alla […](0 kommentar)

LT debatt

Sjukförsäkringen och läkarnas roll

I sitt förslag till ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring fastslår utredaren Anna Hedborg att vi själva har ansvar för våra liv [1]. Den som kan ska försörja sig själv. Det är kärnan i arbetslinjen. Socialförsäkringarna finns som ett skydd för situationer som individen inte kan kontrollera själv, t ex sjukdom. Den som drabbas […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Ordinerade TNF-blockerare till patient med hepatit B

En man i 40-årsåldern diagnostiserades med ulcerös kolit. Han behandlades med prednisolon och balsalazid utan framgång, och man prövade i stället intravenös behandling med betametason. Då inte heller detta gav önskad effekt sattes infliximab in. Dagen efter insåg behandlande läkare att han missat att patienten var bärarare av hepatit B-virus. Man satte då in antiviral […](0 kommentar)

Ny inläggning bra tillfälle att ompröva diagnos

En 18-åring lades in på psykiatriska kliniken med vårdintyg från primärvårdsläkare. Av anamnesen som togs vid inskrivningen framgår att patienten ett år tidigare slutat utöva sitt tidigare stora idrottsintresse och därefter brutit alla sociala kontakter samt varit frånvarande från skolan. Han hade nu skrivit ett avskedsbrev som föräldrarna hittat. Dagen efter inskrivningen ansåg läkaren att […](0 kommentar)

Recension

Om konsten att tolka EKG

Äntligen har Sverker Jerns bok »Klinisk EKG-diagnostik« kommit i en ny och omarbetad version. Den tidigare upplagan från 1990 har sedan länge varit slut på förlaget, och efterfrågan från studenter, ST-läkare och and­ra har varit mycket stor. Den nya bokens upplägg är i princip detsamma som den ursprungliga utgåvans, varför ändra på ett vinnande koncept? […](0 kommentar)

Ledare

Med sikte på bättre ST

Att det finns föreskrifter, rekommendationer och målbeskrivningar för läkares specialiseringstjänstgöring innebär inte per automatik att de omsätts i verklighet. För det krävs rätt förutsättningar inom verksamheterna och stort engagemang från professionens sida. Den nya modellen för ST gäller för läkare legitimerade efter den 1 juli 2006. Drygt fyra år senare är verksamhetschefer, studierektorer, handledare och […](0 kommentar)

Rättelse

Förväxlade staplar

Korrekt figur.(0 kommentar)

Aktuellt

Årets »bubblare« Kalix ser ljust på framtiden

Så kommenterar studierektor Camilla Öberg Kalix sjukhus’ utnämning till Årets bubblare i AT-rankningen. Kalix har klättrat 43 placeringar, från plats 63 till 20, och får särskilt höga betyg för det kollegiala stödet. Att skapa en miljö där alla AT-läkare trivs, oavsett bakgrund, har varit centralt för Camilla Öberg som ny studierektor sedan januari. Men hon […](0 kommentar)

Uppsala fast i botten

Redan i fjol låg Akademiska sjukhuset i Uppsala och Enköpings lasarett långt ner på Sylf-listan (13:e respektive 6:e från slutet). I år har båda sjukhusen tappat ytterligare placeringar. Särskilt illa ser det ut för Akademiska, som kanat ända ner i botten. Som om det inte var nog får Ålands centralsjukhus, som landstinget i Uppsala samarbetar […](0 kommentar)

Bottenplacering blev väckarklocka för Sollefteå

– Närhet och dialog är centrala begrepp för ett litet sjukhus som Sollefteå. Nu försöker vi fånga upp de funderingar och problem som våra AT-läkare upplevt i ett tidigare skede, säger Joakim Olsson, studierektor inom medicinblocket. Förra året fick medicinplaceringen mycket låga betyg av sjukhusets AT-läkare på samtliga centrala områden: introduktion, handledning och utbildning. – […](0 kommentar)

Läkare avvaktande till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har låtit undersöka sin ställning hos läkare, i syfte att förbättra kommunikation och dialog med kåren. Bakgrunden är en undersökning från 2008 som visar att läkare, jämfört med andra målgrupper, hade lägre förtroende och en mindre positiv bild av Socialstyrelsen. Cirka 1 500 läkare har besvarat den aktuella enkäten under juni–augusti i år. Svarsfrekvensen är […](0 kommentar)

SD ökar kraftigt – sjukvårdspartierna tappar

Sjukvårdspartiet Västra Götaland ökar från 6 till 7 mandat. Det är det enda sjukvårdspartiet som ser ut att gå fram. Av sjukvårdspartierna minskar Sjukvårdspartiet Gävleborg från 5 till 4 mandat. Vrinnevilistan i Östergötland minskar från 12 till 8 mandat, Sjukvårdspartiet Västmanland tappar alla sina 4 mandat och Sjukvårdspartiet i Värmland minskar från 6 till 5 […](0 kommentar)

HSAN:s ordförande slopar varningarna redan nu

Som Läkartidningen tidigare berättat upphör systemet med disciplinpåföljder, det vill säga varningar och erinringar, från årsskiftet, se LT nr 37/2010, sidan 2172. Men redan från och med nu driver HSAN:s tre ordförande linjen att inte dela ut några fler disciplinpåföljder. HSAN:s generaldirektör Aud Sjökvist är en av dem som sitter ordförande i nämnden. Hon anser […](0 kommentar)

Forskning på kvalitetsdatabas får godkänt

För tre år sedan slog Datainspektionen ned på Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress, CEOS, vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Man menade att den forskning som bedrevs där på kliniska patientdata saknade laglig grund eftersom det inte skett någon etikprövning innan materialet samlades in. Från CEOS sida har man hävdat att det primära syftet med […](0 kommentar)

»Fel i STAN-studie inte oredlighet«

Bedömningen huruvida det förekommit fusk eller oredlighet i den ursprungliga studie som visade på STAN-teknikens fördelar har skiftat. En oberoende granskare, utsedd av Lunds universitet där forskarna är verksamma, fann systematiska avvikelser till STAN-teknikens fördel, något som enligt honom starkt indikerade avsiktlig manipulation. Två sakkunniga som utsetts av Vetenskapsrådets expertgrupp för oredlighetsfrågor ansåg dock att […](0 kommentar)

Professor anklagas för grovt forskningsfusk

Anklagelserna gäller tre manus och en artikel som tillkom under den tid professorn var verksam vid Karolinska institutet, KI. Juniora forskare reagerade på att experimentdata som de inte kände igen lagts till i manusen. Vetenskapsrådets expertgrupp för frågor om oredlighet i forskning har nu kommit fram till att professorn förvanskat analysresultat, lagt till icke-dokumenterade data […](0 kommentar)

Arbetsbelastningen hög för distriktsläkare i Jämtland

Enkätundersökningen gjordes via mejl till kliniskt verksamma distriktsläkare i Jämtland under juni–augusti. Svarsfrekvensen var runt 60 procent. Över 80 procent av läkarna anser att de inte, eller delvis inte, har tillräckligt med tid för patienterna, trots att 50 procent av dem regelbundet jobbar över. Omkring 30 procent av läkarna har allvarliga funderingar på att byta […](0 kommentar)

»Jäv!«

Narkosläkarens försvarsadvokat Björn Hurtig kräver att det vetenskapliga råd som utsetts som sakkunnig av Socialstyrelsens rättsliga råd ska bytas ut på grund av jäv. Anledningen är en artikel från 2006 med sammanlagt över 30 författare, där både Jørg Mørland och obducenten Petra Råsten-Almqvist finns med, se . Året därpå var dessutom Jørg Mørland huvudopponent på […](0 kommentar)

Troende läkare avstår oftare från livsslutsbeslut

3 700 brittiska läkare inom palliativ medicin, geriatrik, andra sjukhusspecialiteter samt allmänmedicin medverkade i studien. Av svaren framgår att läkare med stark religiös övertygelse är mindre benägna att fatta beslut om att inleda palliativ sedering eller beslut som kan förväntas leda till att döden inträffar snabbare, oavsett om det rör sig om en avsedd eller […](0 kommentar)

Norsk rättstoxikolog granskar Astrid Lindgren-ärendet

Jørg Mørland är professor och chef för norska folkhälsoinstitutets division rettstoksikologi og rusmiddelforskning. När den planerade rättegången ställdes in i våras var narkosläkarens advokat Björn Hurtig och åklagaren Peter Claeson överens om att det fanns så pass mycket oenigheter om utredningen att ärendet behövde granskas av en oberoende expert. Peter Claeson meddelade i samband med […](0 kommentar)

Sylf: »Det finns en stor förbättringspotential«

Villkoren för att vara AT-läkare har, knappast förvånande, inte förändrats mycket sedan förra AT-rankningen 2009. Precis som i fjol rapporterar var tredje AT-läkare att arbetsvillkoren stundtals är så tuffa att de funderat på att byta yrkesbana. De flesta tvingas vikariera i väntan på AT, oftast utan att få handledning under vikariatet. Bara varannan AT-läkare lockas […](0 kommentar)

Fritt fall för Karolinska – Ljungby kvar i topp

1 054 AT-läkare har medverkat i årets rankning, där de betygsatt såväl de enskilda blocken som AT-tjänstgöringen i sin helhet. Inom respektive block har de förutom att ge ett sammanfattande betyg även fått värdera introduktionen, handledningen, den formaliserade medicinska utbildningen samt det kollegiala stödet. På det stora hela har de sjukhus som låg bäst till […](0 kommentar)

Endast på webben

AT-rankningen 2010

Fritt fall för Karolinska – Ljungby kvar i topp Sylf: »Det finns en stor förbättringspotential« Årets »bubblare« Kalix ser ljust på framtiden Uppsala fast i botten Bottenplacering blev väckarklocka för Sollefteå(0 kommentar)

Granskare av Astrid Lindgren-ärendet utsedd

Men Göran Ewerlöf, hovrättslagman och ordförande i Socialstyrelsens rättsliga råd anger att man av sekretesskäl inte kan lämna ut namnet på experten. Läkartidningen har vänt sig till Socialstyrelsen för att få sekretesskälen prövade. Robert Grundin, Rättsliga rådets föredragande i rättmedicinska ärenden, sa i slutet av augusti till Läkartidningen att många svenska experter har fått betraktas […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Screening för bukaorta-
aneurysm i Uppsala

Ett aneurysm (från grekiskans aneurysma, »utvidgning«) innebär en minst 50-procentig lokaliserad vidgning av en artär. Ett aneurysm i aortan är ofta lokaliserat i buken, s k buk­aortaaneurysm, och anses vanligen föreligga om aortadiametern överskrider 3 cm. Bukaortaaneurysm drabbar företrädesvis äldre män och ses hos ca 5 procent av män över 65 år. Vid sidan av manligt […](0 kommentar)

Allvarliga akuta förgiftningar

I Sverige vårdas årligen cirka 11 000 patienter på sjukhus för olika typer av akuta förgiftningar. Prognosen är oftast god. Sjukhusmortaliteten har kunnat bringas ned till drygt 0,5 procent. I de allra flesta fall är ett adekvat initialt omhändertagande avseende vitalparametrar, noggrann övervakning och rent symtomatisk behandling tillräckligt för att uppnå ett godartat förlopp. Värdet av […](0 kommentar)

Viljan att donera

Transplantationsverksamheten är unik såtillvida att den bygger på människors positiva inställning till donation av organ och vävnader. Olika vägar har använts för att underlätta registrering av ett ställningstagande i donationsfrågan. Donationskort och donationsregister är de vanligaste. Lagen om transplantation mm (SFS 1995:831) trädde i kraft 1 juli 1996. Samtidigt tillkom Donationsregistret, ett datoriserat register förvaltat […](0 kommentar)

ETPOD ger utbildning
i frågor om organdonation

Bristen på organ för transplantationsändamål är stor i Sverige liksom i övriga världen. I dagsläget är det huvudsakligen inom intensivvården som donatorer kan identifieras, och behovet av en tydlig, inom intensivvården förankrad organisation som ansvarar för organdonation är alltmer uppenbar. Under de senaste åren har man i olika EU-länder lanserat initiativ för att stärka arbetet […](0 kommentar)

Brister i den akademiska miljön hindrar ST-läkaren från att forska

Det har talats mycket och ofta om att läkare forskar för lite. I ett delbetänkande till utredningen om den kliniska forskningen i Sverige slår ensamutredaren Olle Stendahl fast att svensk klinisk forskning är stark, men att den har förlorat i kvalitet jämfört med andra länder de senaste åren [1]. Av utredningen framgår bland annat att […](0 kommentar)