Nr 40 2010

Kultur

Tio myter att avliva om medicinsk etik

Det finns en rad myter om medicinsk etik bland läkare och läkarstudenter. Med myter avser vi allmänt spridda föreställningar som i kraft av sitt återkommande kan uppfattas som sanningar. Utgångspunkten för denna analys är öppna kommentarer som framkommit i en undersökning av medicinstudenters attityd till undervisning i medicinsk etik [1], kommentarer till kursvärderingar [2], synpunkter […](0 kommentar)

Tankar i transit

Den flitige resenären upphör inte att förvånas av den sär­egna logik som gäller det moderna resandet med flyg. Ingen orkar längre lyssna på flyg­värdinnornas instruktioner, men vissa av dem förefaller en smula egendomliga att förstå. Eftersom man i vissa nya charterplan knappt kan luta ryggstödet bakåt är det svårt att begripa vikten av att ställa […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Rätt läkemedel vid rätt tidpunkt

Rätt läkemedel vid rätt tidpunkt till rätt patient och i rätt dos. Det är en välkänd och omhuldad devis för oss kliniska farmakologer. Det var också rubriken på ett debattinlägg av Göran Hägglund (socialminister), Anders Knape (SKL:s ordförande) och Steinar Höeg (LIF:s ordförande) i Dagens Nyheter i juni, samma dag som förstudien till den planerade […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

EU slår hårt mot klinisk forskning – EU-projekt råder bot på det

För forskarinitierade studier gäller i dag samma regler vid genomförandet som för företagens kliniska forskning – ett ibland oöverstigligt hinder. Detta har inneburit att antalet kliniska prövningar har minskat, inte bara i Sverige utan över hela Europa. Även om extra resurser tillförs denna forskning riskerar en stor del av medlen att ätas upp av den […](0 kommentar)

Nya Rön

Större cancerrisk och sämre vård vid svår psykisk sjukdom

Flera studier har visat att individer med svår psykisk sjukdom i större utsträckning drabbas av kardiovaskulär sjukdom. Däremot är sambandet mellan cancer och psykisk sjukdom inte lika väl undersökt. I tidskriften Lancet Oncology presenteras en sammanställning av de studier som publicerats inom fältet. Författarna har endast tittat på svår psykisk sjukdom, definierad som schizofreni eller […](0 kommentar)

Antiepileptika ökar inte suicidrisken för epileptiker

Kopplingen mellan epilepsipreparat och suicid har varit omdebatterad under senare år. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA sammanställde för ett par år sedan en metaanalys där man tittade på elva epilepsipreparat och konstaterade att risken för suicid var i storleksordningen fördubblad bland användarna. Detta resulterade i januari 2008 att FDA beslutade om krav på en varningstext på […](0 kommentar)

Allt fler amerikaner utan privat sjukförsäkring söker akuten

Antalet besök på amerikanska akutmottagningar har ökat kraftigt under perioden 1997–2007. Det visar en studie som presenteras i tidskriften JAMA. Författarna har tittat på antalet akutbesök på somatiska mottagningar, såväl offentliga som privata, för både barn och vuxna i hela landet och kommit fram till att det under 2007 gjordes 116,8 miljoner akutbesök, vilket ska […](0 kommentar)

Bra resultat av tidig palliativ vård

I tidskriften New England Journal of Medicine presenteras en studie i vilken författarna låtit patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer få palliativ vård direkt efter att ha fått cancerdiagnosen. Prognosen för sjukdomen i detta stadium är som bekant mycket dålig. Normalt sker en omfattande palliativ vårdinsats när patienterna är terminalt sjuka. Det författarna har velat undersöka […](0 kommentar)

Transplantation till skelettmuskel av langerhanska öar vid typ 1-diabetes

I dag transplanteras isolerade insulinproducerande langerhanska öar till levern hos patienter med svårreglerad diabetes. Överlevnaden och funktionen hos de transplanterade öarna är dock dålig, och det krävs därför i regel upprepade transplantationer och öar från flera avlidna donatorer för att göra en patient fri från insulinterapi. Trots att patienterna under det första året kan vara […](0 kommentar)

Överviktskirurgi kraftigt ökad i England

Överviktskirurgin i England har ökat exponentiellt under de första åren av 2000-talet. Mortaliteten är dock låg. Det visar en nationell studie publicerad i BMJ. Författarna använde sig av en databas där samtliga vårdtillfällen inom det brittiska National Health Service (NHS) registreras. De valde därifrån ut samtliga patienter med diagnosen obesitas som genomgått primär elektiv överviktskirurgi […](0 kommentar)

Shuntbehandling tidigare vid esofagusvaricer

Blödning från esofagusvaricer är en mycket allvarlig komplikation hos patienter med portal hypertension till följd av cirros. Nu visar en studie som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine att behandling med s k transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS), ett slags shunt som opereras in för att underlätta blodflödet genom levern, bör ges tidigare än […](0 kommentar)

Behandling hos naprapat kan avlasta köer till ortopeder

Köerna till ortopedmottagningarna är ofta alltför långa, och många remisser rör åkommor för vilka det inte finns behov av den specifika kompetens och de undersökningsmöjligheter som finns på ortopedmottagningar. Förutom lidande för patienterna utgör väntan på behandling också ett samhällsekonomiskt problem. Det är inte ovanligt att patienter som står i kö till ortopedmottagningen även söker […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Penicillin V och hur tre doser blev till två och sedan till tre igen

Det första orala penicillinet godkändes för klinisk användning i Sverige 1948. Det var ett kalciumsalt av penicillin V (fen­oximetylpenicillin), som resorberades dåligt från mag–tarmkanalen och som senare ersattes av det kaliumsalt som vi använder i dag. Den allmänna doseringen var då för dessa preparat fyra gånger dagligen [1]. Från 1966, då den första Fass pub­licerades, […](0 kommentar)

Alla läkare behöver basal vetenskaplig skolning

Vetenskap och beprövad erfarenhet är sedan gammalt medicinarnas professionella ledstjärnor i den kliniska vardagen – det nyare begreppet evidensbaserad medicin har liknande innebörd. Även om vetenskapen alltid borde genomsyra alla läkares livslånga lärande, har detta inte alltid varit fallet, men nu förefaller en skärpning vara på gång. Det senaste decenniet har allt mera av formella […](0 kommentar)

Endoskopiskt ultraljud bra vid oklara tumörförändringar

Endoskopiskt ultraljud (EUS) är en undersökningsmodalitet där man använder ett gastroskopliknande instrument försett med sidooptik alternativt frontal optik och därtill en ultraljudsprob. Metoden tillåter ultraljudsbaserad fingranskning av organ och strukturer i nära anslutning till gastrointestinalkanalen. Den bildupplösning man uppnår med hjälp av EUS är högre än med modern magnetkamera- och datortomografiteknik [1]. EUS möjliggör dessutom […](0 kommentar)

Tänk på läkemedelsbehandlingen som orsak till försämring

Orten Roma på Gotland har öns minsta vårdcentral med 4 200 listade patienter från mellersta och östra delarna av ön. En dag i november 2008 uppmärksammade en påpasslig distriktssjuksköterska att en 82-årig kvinnas hälsotillstånd kritiskt försämrats och bokade henne på min mottagning. Kvinnan var praktiskt taget sängliggande. Så snart hon försökte gå upp fick hon svimningskänsla. […](0 kommentar)

Glycerolkinas­brist med symtomdebut i vuxen ålder

Glycerolkinas (GK; EC 2.7.1.30; ATP:glycerol-3-fosfotransferas) katalyserar ATP-medierad fosforylering av glycerol till glycerol-3-fosfat, vilken är en viktig intermediär i glukos- och lipidmetabolismen och kan fungera som substrat i bl a glukolysen och glukoneogenesen och i syntesen av triglycerider och and­ra glycerolipider (Figur 1). Mellan 70 och 90 procent av GK-producerat glycerol-3-fosfat oxideras till dihydroxiacetonfosfat av glycerol-3-fosfatdehydrogenas och […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Patientsäkerhet

Uppmaning till alkoholstopp bör inkludera möjlighet till stödåtgärder

En relativt nybliven pensionär var deprimerad. Läkemedelsbehandling mot detta sköttes av primärvårdsläkaren. Då hans depression djupnade sökte han den psykiatriska akutmottagningen. Där framkom att han även hade en del somatiska besvär och nyligen mist en anhörig. Dessutom diskuterades patientens alkoholintag. Läkaren som undersökte honom ansåg att patientens hypertoni var relaterad till depressionen och till alkoholkonsumtionen. […](0 kommentar)

Riskbedömning fordras av såväl somatik som psykiatri

En äldre man med känd depressions­diagnos hade försökt begå självmord genom hängning i sitt hem på ett seniorboende. Några dagar senare inkom han till sjukhuset på grund av dåligt allmäntillstånd, sväljningssvårigheter och tecken på infektion. På sjukhuset togs han om hand av medicinkliniken. Man misstänkte aspirationspneumoni och utförde lungröntgen samt satte in antibiotika. Patienten som […](0 kommentar)

Ledare

Värna primärvårdens kompetens

Hälso- och sjukvården vilar i allt högre grad på att det finns en utbyggd, högkvalitativ och kompetent primärvård. I många vetenskapliga sammanhang har sambanden mellan en utbyggd primärvård och nationalekonomiska fördelar påvisats. Bland annat har WHO i rapporten »Primary health care – now more than ever« visat på detta. Även om primärvårdens innehåll varierar från […](0 kommentar)

LT debatt

Stor risk för framtida problem för svensk cancersjukvård

I en rapport till det engelska hälsovårdsministeriet presenterade sir Mike Richards, den engelske »cancertsaren«, i juli 2010 en internationell jämförelse avseende läkemedelsanvändningen för ett antal viktiga sjukdomsområden [1]. Detta är en första rapport som måste följas av mer detaljerade analyser. Rapporten har kommenterats nyligen i Nature [2]. Avsikten var att skapa en större kunskap om […](0 kommentar)

Debatt och brev

Vi förordar DT av lungartärer framför skintigrafi

Målsättningen med artikeln »Diagnos av lungemboli hos gravida. Skintigrafi eller datortomografi?« av Ulf Nyman och medförfattarel är god [1]. Om man kan byta till en metod med bevarade prestanda och med lägre stråldos till moder/foster så ska man ändra metodik. Vi har dock en annan uppfattning än författarna om vilken metod som är att föredra. […](0 kommentar)

Alltför vanligt att DT är suboptimal

Vi välkomnar inlägget om diagnostik av lungemboli (LE) hos gravida av Lindqvist och medarbetare, vilket ger oss båda möjligheten att än en gång sätta fokus på vikten av optimering av stråldoser och kontrastmedelsprotokoll för datortomografi av lungartärerna (DTLA). Författarna förordar DTLA som förstahandsmetod, vilket absolut inte står i kontrast med våra rekommendationer. Det lokala valet […](0 kommentar)

Problem med samordnad journal

Samordnad eller sammanhållen journal införs alltmer, dvs datajournalsystem där alla uppgifter om patienten redovisas. Peter Wolodarski i DN skrev om saken i april men någon fortsatt diskussion har inte förmärkts. Som pensionär har jag förmånen att få arbeta i flera miljöer. I Norge och på Åland har man sedan tidigare samordnade journaler, med personlig inloggning i […](0 kommentar)

Kejsarens nya filosofi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) sprider sig fortare än influensa, och det finns ingen kritisk diskussion alls inom den medicinska professionen. Vad Beck tillförde världen för nästan 40 år sedan var bland annat begreppet automatiska tankar [1, 2]. Hans idé var att emotioner, framför allt plågsamma, utlöses genom tankar, och därför kan männi­skor med emotionellt lidande botas […](0 kommentar)

Dags att få stopp på ökande administration

I sin ledare i Läkartidningen 34/2010 (sidan 1903) diskuterar Eva Nilsson Bågenholm vad läkarna gör på jobbet och påpekar helt rätt att en ofantlig försnillare av tid är de alltmer växande administrativa uppgifterna. Hon påminner om att det på 1990-talet skedde en radikal minskning av antalet läkarsekreterare och drar slutsatsen att detta ledde till att […](0 kommentar)

Rättelse

Rättelse 1

I artikeln »Goda resultat av immunterapi mot metastaserat malignt melanom«, LT 2010;107(35):1994, blev det ett fel i första meningen, andra stycket. Den riktiga ska vara: Ipilimumab är en monoklonal antikropp som verkar antagonistiskt via proteinet CTLA-4. De regulatoriska T-cellerna hämmas därmed, vilket aktiverar övriga delar av immunsystemet att angripa tumören.(0 kommentar)

Rättelse 2

Om tre läkare i nya riksdagen berättade vi i LT 2010;107(39):2305, men Anders W Jonsson (C) satt inte i den gamla riksdagen. Det gjorde däremot Barbro Westerholm (FP) och Finn Bengtsson (M).(0 kommentar)

Rättelse 3

I artikeln »Köp snabbmat – få gratis statiner«, LT 2010;107(39):2339, saknas en referens, vilken publiceras här: 1. Ferenczi EA,  Asaria P, Hughes AD, Chaturvedi N, Francis DP. Can a statin neutral-ize the cardiovascular risk of unhealthy dietary choices? Am J Cardiol. 2010;106:587-92.(0 kommentar)

Aktuellt

Majoriteten läkare ser chefskapet som tillfälligt

En femtedel av Läkarförbundets cirka 30 000 yrkesverksamma medlemmar är chefer, visar Läkarförbundets rapport »Chef i vården«, som bygger på en enkät till medlemmar i chefsföreningen och övriga yrkesföreningar. – Antalet chefer som är läkare är en uppgift som varken funnits hos Socialstyrelsen eller Sveriges Kommuner och landsting, konstaterar Heidi Stensmyren, andra vice ordförande i […](0 kommentar)

CEPN prövar inte medförfattarskap

Konkret gäller frågan om en tidigare post doc-forskare vid KI i strid mot Vancouverreglerna blivit utelämnad från författarlistan i två vetenskapliga artiklar. Ledaren för forskargruppen menar att forskaren inte lämnat något väsentligt intellektuellt bidrag och har, trots en enhällig rekommendation från KI:s etikråd, vägrat ta med honom som författare (se LT nr 34/2010). KI:s rektor […](0 kommentar)

»Tolk bara när det gäller liv och död«

Vårdpolitiken är uppenbarligen inte ett område som lämpar sig särskilt för profilering i SD:s hjärtefrågor. Mycket av det partiet för fram i valplattform och riktlinjer är sådant som flera, eller rent av samtliga, riksdagspartier skriver under på. Det gäller kraven på värdig vård i livets slutskede, att samordningen mellan kommuner och landsting i vården av […](0 kommentar)

IVF gav Edwards Nobelpriset

När Louise Brown, världens första provrörsbarn, föddes 1978 talades det i världens medier om »mirakelbarnet«. I dag, när tekniken blivit rutin på fertilitetskliniker världen över, har en del av magin förmodligen gått förlorad. Likafullt riktar nog alla de 4 miljoner barn som hittills fötts med hjälp av in vitro-fertilisering, IVF, och deras föräldrar en tacksamhetens […](0 kommentar)

Upphandling av HPV-vaccin godkänd

Kritik har riktats mot valet av Cervarix, bland annat i Läkartidningen, eftersom vaccinet bara skyddar mot virustyperna HPV 16 och 18, som ligger bakom livmoderhalscancer. Sanofi Pasteurs vaccin Gardasil skyddar även mot HPV 6 och 11 och därmed mot kondylom. Överklagandet baserades dock på formella skäl, då Sanofi Pasteur ansåg att konkurrentens bud inte uppfyllde […](0 kommentar)

Snabbutbildade utlandsläkare klara för AT

Av de 46 läkare med examen från länder utanför EU som för ett år sedan började en ny kompletteringsutbildning för att få svensk legitimation, är 34 hittills färdiga för AT-tjänstgöring. Det uppger nyhetsbyrån Siren. Söktrycket inför en andra omgång av den ettåriga kompletteringsutbildningen har ökat: – Om det finns behov av att utöka antalet platser […](0 kommentar)

Endast på webben

»En kvinnlig polis spottade mig i ansiktet«

I artikeln säger läkaren att hon upplever det som att det är hon som har bevisbördan, inte rättsväsendet. Hon berättar också om en »hårdhänt ovänlighet«, som hon tror kan ha med hennes yrke att göra. – Ja, en kvinnlig polis spottade mig i ansiktet och sa: Tror du att att du är märkvärdig för att […](0 kommentar)