Nr 41 2010

Kultur

Dalins ordbok – en spegel för gammalt medicintänk

Femton slags bråck, nästan tjugo typer av bölder, åtta slags fistlar, fyra sorters frossa – från vardagsfrossa till fjärdedagsfrossa – mer än tjugofem febrar, ett tiotal apotekarvatten, lika många plåster och något dussin salvor; detta ger en liten antydan om alla de sjukdomar, medicinska tillstånd och botemedel som man möter i A F Dalins klassiska […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Ska män få bli gravida?

In vitro-fertilisering belönades med årets Nobelpris. Påven gillade inte det, men det behöver man definitivt inte bry sig om, tycker jag. I ett globalt perspektiv är väl föräldralösa barn ett större problem än barnlösa föräldrar, men att hjälpa barnlösa par med provrörsbefruktning är numera rutin till en rimlig kostnad. Men hur långt är vi beredda […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Inte säkert att drogtest i skolan minskar drogbruket

Med hjälp av urinprov är det möjligt att avgöra om en individ använt droger, exempelvis marijuana. Sådana drogtest används på en del arbetsplatser, även om effekterna av dessa test är oklara. En tanke är att allmänna drogtest i skolan ska kunna avhålla elever från bruk av narkotika. I detta nummer av Läkartidningen presenterar Nils Lundin, […](0 kommentar)

Nya Rön

Lovande resultat för nytt melanompreparat

För närmare tio år sedan visade forskare att genen B-RAF är muterad i mer än hälften av alla tumörer av typen malignt melanom. Därefter påbörjades forskning med syfte att utveckla läkemedel baserat på rönen. Nu presenteras en studie, där ett preparat som inhiberar B-RAF prövats i klinisk fas. Undersökningen publiceras i tidskriften New England Journal […](0 kommentar)

Sträng blodtryckskontroll gav inget extra skydd vid diabetes

En amerikansk studie som presenteras i JAMA visar att särskilt sträng blodtryckskontroll med ett systoliskt målblodtryck under 130 mm Hg inte gav något ytterligare skydd mot kardiovaskulära händelser hos diabetiker med kranskärlssjukdom. Forskarna har tittat på 6 400 diabetiker med kardiovaskulär sjukdom, samtliga över 50 års ålder. Deltagarna har följts under i genomsnitt 2,6 år. De […](0 kommentar)

Bisfofonater inte kopplade till cancer i esofagus

I JAMA har en grupp forskare publicerat en undersökning av det föreslagna sambandet mellan användning av bisfosfonater och cancer i esofagus. Det rör sig om en omfattande registerstudie med data från Storbritannien som totalt omfattar uppgifter från 83 652 individer – en klar majoritet (81 procent) av dem kvinnor. Snittåldern var 70 år, och den genomsnittliga […](0 kommentar)

Inget vaskulärt skydd av B-vitamintillskott

Tillskott av B-vitamin skyddar inte mot stroke eller hjärtinfarkt hos patienter som haft stroke eller TIA. Det visar en studie som presenteras i Lancet Neurol­ogy. Bakgrunden till undersökningen är att det föreslagits att förhöjda halter av homocystein skulle kunna vara en riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom och att vitamin B6 och B12 därför skulle kunna ha […](0 kommentar)

Möjlig länk mellan alkohol och ny bröstcancer

Regelbundet alkoholintag efter bröstcancerdiagnos kan kopplas till ökad risk för återfall i sjukdomen, men effekten verkar vara starkare bland postmenopausala och överviktiga kvinnor. Dessa slutsatser publiceras i Journal of Clin­ical Oncology. Eftersom fler kvinnor i dag överlever bröstcancer är det av stor vikt att identifiera faktorer som kan modifiera risken för återfall. Då alkoholkonsumtion är […](0 kommentar)

PSA-testning bland bröder ökar risken för prostatacancerdiagnos

Ärftlighet är en väletablerad, stark riskfaktor för prostatacancer. En nyligen publicerad studie visade att bröder till män med prostatacancer löpte kraftigt ökad risk för diagnos av små prostatatumörer (lokalt stadium T1c), med en standardiserad incidenskvot (SIR) på 3,4. Riskökningen var särskilt hög det förs­ta året efter första broderns dia­gnos, SIR 4,3. Risken var högre bland […](0 kommentar)

Många svåra beslut för anhöriga till dementa

Anhöriga som vårdar en dement familjemedlem behöver fatta många beslut, ett behov som varar från sjukdomens debut till livets slut. En brittisk studie har nu försökt kartlägga vilka som var de svåraste besluten för dessa vårdare. Samtliga 72 studiedeltagare vårdade eller hade vårdat någon närstående med demens, oftast föräldrar eller makar, och rekryterades från 13 […](0 kommentar)

Hörselnedsättning allt vanligare hos ungdomar

Att lyssna på musik med hörlurar blir som bekant allt vanligare i takt med att mp3-spelare nu finns i de flesta mobiltelefoner. Det har befarats att hörseln skulle kunna påverkas av detta. Nu visar en studie som presenteras i JAMA att hörselnedsättning blivit vanligare bland amerikanska ungdomar under perioden 1988–2006. Författarna har använt sig av […](0 kommentar)

Mer än hälften av alla operationer av främre korsbandet kan undvikas

I Sverige inträffar årligen knappt 5 000 knäskador med främre korsbandsruptur, främst hos unga idrottsaktiva personer. En obehandlad främre korsbandsskada kan leda till ostadighet och vikningar i knäet. På längre sikt utvecklar många av dessa patienter knäartros redan i tidig ålder. Patienterna behandlas oftast med kir­urgisk rekonstruktion, där det trasiga korsbandet ersätts med en sena som […](0 kommentar)

Ledare

Potential i politisk dialog

Efter regeringsbildningen förra veckan skickade Läkarförbundet en skrivelse till Göran Hägglund. Här gratulerade vi honom till fortsatt förtroende som socialminister och framförde vår förhoppning om ett givande samarbete. Vi delgav också våra egna ståndpunkter i förhållande till alliansens formulerade hälso- och sjukvårdspolitik. Regeringens framgång med vårdval i primärvården visar på potentialen i att med vårdens […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Viktigt använda auktoriserad tolk

Den 73-åriga mannen sökte vårdcentral på grund av bröstsmärtor och andningsbesvär. Veckan före läkarbesöket hade patienten varit på resa och hade då börjat få bröstsmärtor. Patienten hade tidigare haft en hjärtinfarkt. Då patienten inte pratade svenska fungerade en närstående som tolk. EKG-undersökning genomfördes, och den visade lätta förändringar. En lungröntgen togs dagen efter, och patienten […](0 kommentar)

Uppföljningen av hjärtsjukvård måste bli bättre

Det visar Hjärt-lungfondens årliga sammanställning över hjärt–kärlläget i Sverige. – Vården måste bli bättre på de sekundärpreventiva insatserna samtidigt som forskningen behöver bidra till bättre läkemedel och effektivare metoder, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-lungfondens forskningsråd, i ett pressmeddelande. Rapporten visar också på skillnader mellan sjukhusen, både vad gäller hjärtsjukvården och vad det gäller sekundärpreventionen. […](0 kommentar)

Debatt och brev

Det gagnar varken patientsäkerheten eller systematiskt förbättringsarbete

Begreppet patient­säkerhet definierades ursprungligen som att en patient skulle kunna söka vård och genomgå behandling utan att drabbas av en vårdskada. Genom ett antal parallella processer har begreppet kommit att breddas och betyder i dag i praktiken »allt som är bra för patienten i vården«. Att vårdens uppgift är att leverera »god och säker vård« är […](0 kommentar)

Open access ökar forskningens tillgänglighet

Den vetenskapliga och ­tekniska utvecklingen gör allt mer kunskap tillgänglig genom ett allt mindre antal knapptryckningar. Min dator är ett fönster mot en ymnig flod av vetenskapliga landvinningar och akademisk ­debatt. Tack vare ett välfungerande universitetsbibliotek händer det inte så ofta att tillgång nekas mig och att en ruta för kreditkortsnummer anvisas i stället. Denna […](0 kommentar)

Förbättrad hjärtsviktsvård utan P4P

I en artikel i Läkartidningen [1] redovisas förbättringar avseende utredning och behandling av hjärtsvikt i ett projekt i Skåne som bl a innehållit ett ekonomiskt bonussystem med ersättning för både deltagande och uppnådda resultat. Konklusionen är att man erhåller en god måluppfyllelse via P4P-modellen. I Jönköpings län har Primärvårdens FoU-enhet genomfört omfattande kvalitetsmätningar på de 30 […](0 kommentar)

Läkare är som tidigare skyldiga anmäla olämplighet att inneha ­körkort men får ny möjlighet att anmäla i utredningsärenden

Artikeln i LT 37/2010 (sidorna 2177-8) om ändringar i körkortslagen och de nya medicinska föreskrifterna för körkort fick rubriken »Läkare har möjlighet, inte plikt, att anmäla patient som motsätter sig undersökning«. Flera kollegor har missförstått detta, och en lokaltidning har skrivit om detta på ett sätt som kan förstås som att läkares anmälningsskyldighet har försvunnit. […](0 kommentar)

Förkyliker och andra »-iker«

Under rubriken »Leg läkare eller ’förkyliker’« (LT 39/2010, sidan 2340) reagerar Peter Ullström häftigt mot beteckningar på »-iker«, typ reumatiker och diabetiker. Han kal­lar dem »titlar« och jämför med yrkestitlar som leg läkare. Är astmatiker en titel? I så fall är patient också en titel, bara mindre specifik. Ullström koncentrerar själv sin viktigaste invändning så […](0 kommentar)

Vem solidariserar sig Läkarförbundet med?

Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm skriver att »trovärdighet kräver obundenhet« (LT 38/2010, sidan 2254) när hon svarar på mitt inlägg om Läkarförbundet och politiken (LT 37/2010, sidorna 2174-5). Inlägget har också väckt gensvar i form av läsarkommentarer på webben, och dessa är besvarade där. Jag ska här ta upp och bemöta tre av Eva Nilsson […](0 kommentar)

Obundenhet grunden för framgång

I en opinionsundersökning strax före valet angavs att skola och vård var väljarnas viktigaste frågor oavsett blocktillhörighet. Väljarna säger sig alltså ta stor hänsyn till vården och svenska folkets hälsa. Det vore ett misstag av Läkarförbundet, och inte medlöperi som det påstås, att direkt eller indirekt påstå att väljarna väljer fel, det vill säga att […](0 kommentar)

Förbättrad hjärtsviktsvård primära ­syftet i vårt projekt Q-svikt

Kjell Lindström och Sven Engström beskriver i sitt inlägg en kvalitetsmätning i Jönköpings län avseende hjärtsviktspatienter. Resultaten från deras studie liknar på många sätt Q-svikts. Det är med glädje vi konstaterar att använda variabler och uppnådda resultat varit i princip desamma som i vårt projekt. För att stimulera förbättringsarbetet har resultaten redovisats öppet vid personliga […](0 kommentar)

Aktuellt

Många vill starta eget
inom primärvården

En företagaranda sveper genom läkarkåren där allt fler är intresserade av att öppna eget. En beställd sökning i Statistiska centralbyråns, SCB:s, företagsregister bland vårdföretag visar att antalet »Primärvårdsmottagningar med läkare« nästan fördubblats från november 2008 till mitten av september 2010, från 358 till 704. Myndigheten kan dock inte säga om det är läkare som äger […](0 kommentar)

Starta eget? Tänk efter före!

Allt fler läkare kan numera även titulera sig egenföretagare på visitkortet. Men få är förberedda på livet utanför landstinget och behöver skaffa sig nya kunskaper för att våga ta steget. Charlotte Barouma, allmänläkare och klinikchef för privata Wästerläkarna i Göteborg, kände sig säker på sitt beslut om att öppna egen vårdcentral 1994 med två andra […](0 kommentar)

Jämtländska Hoting får privat vårdcentral inom fria vårdvalet

– Först och främst handlar det om att trygga läkarförsörjningen. Jag och två erfarna kollegor kommer att alternera mellan Hoting och två filialer när verksamheten startar i december. Trygghet och kontinuitet är i ett glesbygdsperspektiv både kostnadseffektivt och ger hög vårdkvalitet, säger Hans Boberg. I februari lämnade Hans Boberg sin tjänst vid landstingets vårdcentral i […](0 kommentar)

SLF: »Fördubbla ALF-medlen«

I december 2009 sa staten upp det nuvarande ALF-avtalet. Inför de förhandlingar om ett nytt avtal som stundar mellan staten och berörda landsting har Läkarförbundet i en rapport slagit fast några utgångspunkter som man anser bör väga tungt. Till att börja med anser man att resurserna måste öka. Bland annat måste särskilda medel vikas för […](0 kommentar)

Fuskutpekad professor mister anslag

Vetenskapsrådet har beslutat att forskare som befunnits skyldiga till oredlighet i forskningen ska stängas av från möjligheten att få nya anslag från myndigheten och att utbetalningar av redan beviljade anslag ska avbrytas. Den första att bedömas enligt de nya reglerna är den professor som VR:s oredlighetsgrupp för några veckor sedan pekade ut som ansvarig för […](0 kommentar)

Skånes sjukhussammanslagning upphävd

Ett förslag med så stort allmänintresse måste allmänheten få ta del av i förväg, menar förvaltningsrätten. Det fick man inte eftersom sammanslagningen och bildandet av Skånes universitetssjukhus aldrig utgjorde något eget ärende för regionfullmäktige. I stället fanns sammanslagningen bara med som ett resultat i verksamhetsplanen. Mot den bakgrunden upphäver rätten beslutet. – Sammanslagningen är i […](0 kommentar)

Notiser

Nya riktlinjer för sedering

I Läkaresällskapets, SLS, nya riktlinjer för palliativ sedering slås fast att patientens subjektiva uppfattning av om symtomen är outhärdliga ska väga tungt vid beslut om palliativ sedering. Det förutsätts dock att den förväntade överlevnaden är kort och att det finns en medicinsk indikation. På den sista punkten är riktlinjerna tydligare jämfört med det utkast som […](0 kommentar)

HPV-dom överklagas

Upphandlingen av HPV-vaccin, som godkändes i förvaltningsrätten, har överklagats. Därmed fördröjs vaccineringen av landets 11-åriga flickor ytterligare.(0 kommentar)

LT debatt

Dags att förstatliga vården!

Sjukvården är viktig för medborgarna. Det har avspeglats i politiska löften och utspel som ägt rum under förra mandatperioden. De problem man har pekat på gäller köer och väntetider, de stora skillnaderna mellan landsting och vårdgivare när det gäller behandlingsmetoder och medicinska resultat och brister i patientsäkerheten. En tendens att i högre grad än tidigare […](0 kommentar)

Vi lovar att bli bättre och snabbare

Ett av Socialstyrelsens viktiga uppdrag är att handlägga och fatta beslut i behörighetsärenden. Utfärdande av legitimationer och specialistbevis är grundläggande för patientsäkerheten och för att vården ska kunna ha rätt bemanning med kompetent och lämplig personal. Socialstyrelsen är inne i ett intensivt utvecklingsarbete som syftar till att förbättra arbetssätt och verksamhet där sådana behov finns. […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Akut buksmärta under pågående graviditet var spontan ruptur av a uterina

Akut buksmärta under pågående graviditet inrymmer många differentialdiagnostiska möjligheter, där strävan efter att i möjligaste mån bibehålla en intakt graviditet utgör en försvårande omständighet. Bland de många tillstånd som kan ge upphov till akut buksmärta finns flera som inte är direkt relaterade till graviditet i sig, t ex akut appendicit, sjukdomar i gall- och urinvägar orsakade […](0 kommentar)

Konkret aktionsplan mot fetma i Skottland

Fetmaepidemin har exploderat i såväl i- som u-länder under de senaste decennierna. Det finns signaler som antyder att denna trend nu hejdats i vissa länder och särskilt hos barn [1], men i u-länderna fortsätter den. International Association for the Study of Obesity uppgraderar regelbundet prevalensdata för barn och vuxna [2]. SIGN:s råd SIGN (Scottish Intercollegiate […](0 kommentar)

Vitamin D-status hos friska barn i Sverige ännu tillfredsställande

Vitamin D har huvudsakligen förknippats med kalkomsättning och benbildning och är viktigt för kalciumreglering och fosfatnivåerna i blodet. Utan vitamin D tar tunntarmen bara upp 10–15 procent av det kalcium som intas via kosten [1]. Under senare år har vitamin D uppmärksammats i samband med olika sjukdomstillstånd, bland annat cancer, diabetes, metabola sjukdomar och infektioner […](0 kommentar)

Alla förskolebarn i Sverige behöver vitamin D-berikad kost

Hälsoeffekterna till följd av för lågt D-vitaminstatus har fått ökad uppmärksamhet på senare år [1]. Nutritionell rakit har rapporterats bland både etniskt danska barn och barn till immigranter i Danmark [2, 3]. I en norsk studie avseende 25- hydr­oxi-vitamin D hos mödrar av utländsk härkomst och deras barn kunde hög förekomst av D-vitaminbrist påvisas [4]. […](0 kommentar)

Slumpmässiga drogtest – en drogpreventiv insats i skolan

Slumpmässiga frivilliga drogtest av arbetstagare är numera vanliga i arbetslivet i syfte att effektivt identifiera droganvändning [1]. Testen har stöd i arbetsmiljölagen och görs i samråd med fackliga organisationer. Det finns tre typer av testsituationer inom arbetslivet: • nyanställning • misstankebaserade • slumpmässiga. Slumpmässiga frivilliga drogtest av skolelever förekommer på enstaka skolor i landet. Studier […](0 kommentar)

Bisfosfonat­behandling kan orsaka stressfraktur

Bisfosfonatbehandling minskar benresorption och är i dag förstahandsval vid behandling av postmenopausal osteoporos. Effekt och säkerhet har dokumenterats i studier med upp till 10 års uppföljning [1]. Benbiopsier från patienter som behandlats med alendronat under flera år visar minskad benomsättning, som tolkats som adynamisk benvävnad [2]. Som ett resultat av den försämrade osteoklast-/osteoblastaktiviteten minskar reparationen […](0 kommentar)