Nr 42 2010

Kultur

Charlotte Sachs, konstnär
– medicinare under ytan

Den elektriska stolen står i ett kalt, välstädat rum och väntar på nästa urladdning. Under golvets keramikplattor är källaren belamrad med diverse gåtfullt bråte och ett rörsystem för transport – men där, mitt i oordningen, hittar man också strömkällan som förser instrumentet ovanför med nödvändig energi. Sladdarna som förbinder batteri och mordverktyg är dock diffust […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Pandemrixnyhet följdes inte upp

Det är fullt förståeligt att Expressen toppade med sensommarens nyhet om kopplingen mellan vaccinet Pandemrix och narkolepsi. Lika begripligt är det att Aftonbladet hängde på, liksom så småningom även morgontidningarna och teves nyhetssändningar. Att bistå läsarna med journalistik av ovannämnda aktualitet, trots inneboende osäkerhet, är medial kärnverksamhet. Det ingår i uppdraget, det gentemot läsarna. I […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Samhällets stöd viktigt för soldaters mentala hälsa

Stressrelaterad mental ohälsa, psykiat­risk sjuklighet och självmord ökar bland soldater och veteraner i de flesta länder som deltar i internationella insatser. Sedan början av invasionen i Afghanistan 2001 till och med sommaren 2009 förlorade amerikanska armén sammanlagt 761 soldater i strid, men under samma period tog 817 – alltså 56 fler – soldater i aktiv […](0 kommentar)

Nya Rön

Ny typ av cancervaccin förstör tumörens blodkärl

En ny typ av cancervaccin kan minska tumörtillväxten hos möss med 70 procent. Studien har publicerats i FASEB Journal. Vaccinet riktar sig inte mot själva cancercellerna utan mot andra celltyper i tumören som cancercellerna är beroende av, nämligen blodkärl. Fördelen med att inte rikta vaccinet mot cancercellerna är att dessa utvecklat knep för att gömma […](0 kommentar)

Sockerlösning inte smärtstillande för små barn

Sockerlösning ges ibland för att lugna små barn och smärtstilla inför t ex provtagning. I en artikel presenterad i Lancet ifrågasätts dock nyttan med detta. Studien har gjorts i Storbritannien, och man har undersökt 59 nyfödda friska barn där man tagit blodprov från hälen. Hälften av barnen gavs 0,5 ml sockerlösning droppad på tungan två minuter […](0 kommentar)

Vaginal gel verkningslös mot HIV

I Lancet presenteras en klinisk studie där man undersökt förmågan hos en vaginal gel att skydda mot HIV. Undersökningen har gjorts vid kliniker i Tanzania, Uganda, Sydafrika och Zambia. Den dubbelblindade, placebokontrollerade studien bygger på 9 385 kvinnor ≥18 års ålder som, då undersökningen påbörjades, inte var smittade av HIV. De delades in i tre grupper: […](0 kommentar)

Låg dödlighet i lokaliserad prostatacancer

Hur lokaliserad pros­tatacancer ska behandlas är en omstridd fråga. I många fall tillväxer en sådan tumör långsamt, och en behandlingsstrategi är monitorering och behandling vid tecken till progress. I Nationella prostatacancerregistrets upp­följningsstudie studerades män upp till 70 års ålder med lokaliserad prostatacancer med låg risk (T1c = ej palpabel tumör, prostataspecifikt antigen, PSA, under 10 […](0 kommentar)

Färre fall av barnastma efter förbud mot offentlig rökning

I Skottland infördes i mars 2006 förbud mot rökning på offentlig plats. Därefter har antalet fall av barnastma backat med i genomsnitt 18 procent per år. Det visar en studie som presenteras i New England Journal of Medicine. Författarna har utifrån register tittat på antalet fall av sjukhusinläggningar till följd av astma hos individer under […](0 kommentar)

Aortaaneurysm i buk och torax förekommer ofta samtidigt

Drygt en fjärdedel av patienterna med buk­aortaaneurysm har samtidigt torakalt aortaaneurysm, kvinnor oftare än män. Detta är nyckelfynden i en studie som publicerats i Annals of Surgery. Buk­aortaaneurysm är 4–6 gånger vanligare hos män än hos kvinnor. Denna fördelning skiljer sig från den vid torakalt aortaaneurysm, där kvinnor står för en större andel. Kvinnor behandlade […](0 kommentar)

Nytt diagnostiskt test avslöjar resistent tuberkulos

Kampen mot tuberkulos i fattiga länder har räddat miljontals människor, men multiresistenta bakterier utgör i dag ett allt större problem. I New England Journal of Medicine presenteras ett test för att avgöra om en individ är bärare av rifampicinresistenta tuberkulosbakterier. Testet som avses går under namnet Xpert MTB/RIF och går snabbt att göra (svaret ges […](0 kommentar)

Nya riskgener för hyperlipidemi funna

I Nature presenteras en av de största genetiska kartläggningarna hittills kring hyperlipidemi. Författarna har tittat på över 100 000 européer, vars arvsmassa kartlagts i s k genome-wide association-studier (GWAS). Det omfattande materialet kommer från en sammanslagning av 46 olika GWAS-studier från Europa, USA och Australien. Samtliga av dessa studier inkluderar dock individer av europeiskt ursprung. Författarna har […](0 kommentar)

Synen på gåvor från industrin kan lätt manipuleras

I JAMA presenteras en studie i vilken författarna undersökt i vilken utsträckning läkares inställning till gåvor från industrin kan påverkas av om denne påmints om personliga uppoffringar som gjorts för att bli läkare. Artikeln, som onekligen kan betraktas som kontroversiell, bygger på ett frågeformulär som besvarats av 301 hus- och barnläkare i USA. Samtliga fick […](0 kommentar)

Tema De nya överlevarna

Fler barn räddas och blir vuxna

Inledning Barnpatient i dag, vuxen i morgonMikael Norman, Magnus Westgren Klinik och vetenskap Extremt för tidigt födda kan vara ny riskgrupp i vuxenvårdenAnna-Karin Edstedt Bonamy, Karin Stjernqvist, Fredrik Serenius Låg risk för ohälsa hos barn födda efter in vitro-fertiliseringChristina Bergh, Ulla-Britt Wennerholm Medfödda metabola sjukdomar – ovanliga, men ändå vanligaAnna Nordenström, Ulrika von Döbeln Tvillingtransfusion: […](0 kommentar)

Barnpatient i dag, vuxen i morgon

I Europa finns i dag 10 miljoner barn och ungdomar som överlevt för tidig födsel. Bara några decennier tillbaka var motsvarande siffra endast en bråkdel av vad den är i dag – de flesta som föddes mer än någon månad för tidigt före 1970 dog efter födelsen. Inte minst tack vare svensk läkemedelsforskning och utveckling […](0 kommentar)

Extremt för tidigt födda kan vara ny riskgrupp i vuxenvården

Omhändertagandet av för tidigt födda barn var fram till 1960-talet konservativt med få interventioner. Barn med födelsevikt(0 kommentar)

Livslång uppföljning krävs vid medfödd missbildning

Den dramatiska förbättringen av överlevnaden för sjuka spädbarn som skett under senare år gäller i stor utsträckning även för barn med medfödda missbildningar. Förbättrad diagno­stik, avancerad kirurgi och förbättrad intensivvård har medfört att dödligheten i isolerade missbildningar, som esofagus­atresi, analatresi, blåsextrofi och många hjärtmissbildningar, reducerats från nästan 100 procent till nästan noll. För barn som […](0 kommentar)

Medfödda metabola sjukdomar – ovanliga, men ändå vanliga

Området medfödda metabola sjukdomar expanderar snabbt tack vare förbättrad diagnostik och nya framgångsrika behandlingsstrategier. Tidigare sågs dessa patienter huvudsakligen inom pediatriken, men i dag når de allt oftare vuxen ålder, vilket gör att läkare inom de flesta specialiteter kommer att möta patienter med någon av dessa sjukdomar. Under de senaste 10–20 åren har diagnostiken förbättrats […](0 kommentar)

Tvillingtransfusion: med behandling god överlevnad

I Sverige är omkring 1–3 procent av alla graviditeter flerbördsgraviditeter. En minoritet av dessa är enäggstvillingar, och de flesta av dem delar moderkaka, s k monokoriona tvillingar. I den gemensamma moderkakan finns anastomoser mellan fostren, vilket medför ökad risk för fosterpåverkan. Ett av dessa tillstånd är tvillingtransfusionssyndrom (TTS), som uppkommer till följd av en obalans i […](0 kommentar)

Hög över­levnad efter barncancer, ibland till högt pris

De senaste 40 åren har vi sett en dramatisk förbättring av behandlingsresultaten vid cancer hos barn och ungdomar. Cancer hos barn är sällsynt: för varje barn som årligen får cancer i Sverige (ungefär 300) får mer än 100 vuxna (50 000 per år) en cancerdiagnos. Den åldersstandardiserade incidensen för barncancer är 140 fall per miljon barn […](0 kommentar)

Transplantation ger svårt sjuka barn chans till liv

Transplantation har under de senaste 30 åren blivit det självklara terapeutiska alternativet för flera sjukdomar hos barn, som antingen är livshotande eller nedsätter livskvaliteten och där kausal behandling saknas. Det har skett en mycket snabb utveckling kirurgiskt, anestesiologiskt, farmakologiskt och vad gäller allmänt omhändertagande, inklusive övervakning av organfunktion samt livskvalitet. I artikeln sammanfattas 25 års […](0 kommentar)

Låg risk för ohälsa hos barn födda efter in vitro-fertilisering

In vitro-fertilisering (IVF), eller provrörsbefruktning, är den mest framgångsrika och den i dag vanligaste metoden för att behandla ofrivillig barnlöshet, något som drabbar ca 15 procent av alla par i fertil ålder. I början användes IVF för att i första hand behandla barnlöshet beroende på äggledarskador. Numera tillämpas IVF på alla typer av barnlöshet oberoende […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

LT debatt

Gränslandet sjukdom–­arbete måste hanteras på humant sätt

I sitt slutbetänkande »Gränslandet mellan sjukdom och arbete. Arbetsförmåga/Medicinska förutsättningar för arbete/Försörjningsförmåga« (SOU 2009:89) ­beskriver Arbetsförmågeutredningen begreppen arbetsförmåga och sjukdom ur ett historiskt, filosofiskt och politiskt perspektiv, vilket är en bra grund när man sedan går in på sjukförsäkringens olika delproblem. Man visar respekt för den mycket svåra uppgiften att bestämma när en person måste […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Nya patientsäkerhetslagen inte bara en lagändring – det är en reform

Det säger Carina Forsberg, enhetschef för Socialstyrelsens Region sydväst. Hon menar att förhållandena i vårdmiljön måste vara sådana att människans inneboende begränsningar och brister inte medför att patienten skadas. – Det ska vara lätt att finna, lätt att läsa av och lätt att reagera på ett larm. Det handlar om hur man utformar lokaler, utrustning, […](0 kommentar)

Debatt och brev

Onödiga ortopedbesök – onödiga?

I Läkartidningen 40/2010 (sidan 2389) publicerades ett autoreferat av en studie av Stina Lilje och medförfattare under rubriken »Behandling hos naprapat kan avlasta köer till ortopeder« [1]. På Svensk förening för allmänmedicins (SFAM) debattforum »Ordbyte«, , blev kommentaren snabbt »vansinnig studie«. Är den korrekt? Att tolka forskningsrapporter är svårt. Studien om handspritens effekt på spridning […](0 kommentar)

Inget ­avkall på kritiskt förhållningssätt

Vi är glada för Robert Svartholms intresse för vår studie och för att han instämmer i studiens slutsats som visar att naprapatisk manuell terapi kan vara ett alternativ att överväga för patienter i ortopedköer som sannolikt inte skulle förbättras av kirurgi. Tidigare studier har visat på goda effekter med naprapati för patienter med nack- och […](0 kommentar)

Biosimilarer är som generika, men ändå inte

Att generiska läkemedel är lika bra som originalläkemedel – fast billigare – vet i dag alla inom sjukvården. Tack vare ett effektivt utbyte på apotek (eller snarare den prispress som utbytet orsakar) har miljardbelopp sparats åt oss skattebetalare. ­Genom att hålla nere utgift­erna när patenten gått ut frigörs pengar som kan användas till nya läkemedel som […](0 kommentar)

Sjukvården ska inte vara lagens förlängda arm

I LT 40/2010 (sidan 2383) uttrycker Björn Söder, Sverigedemokraterna, bl a följande: • Landstingen ska inte bekosta tolkhjälp utan särskilda skäl, om det inte gäller liv ­eller död. Detta för att skapa ett incitament att lära sig svenska. • Om patienter vistas i Sverige illegalt, så ska det automatiskt signaleras från sjukvården till polis eller […](0 kommentar)

Sverige världsledande inom läkemedel och miljö

Gunnar Hillerdal tar upp två viktiga frågor i Läkartidningen 39/2010 (sidan 2301): dels att vi läkare då vi utövar vårt yrke också utövar en påverkan på miljön, dels vårt ansvar för att på olika sätt verka för att människors hälsa inte påverkas av en dålig miljö. Det är tyvärr först under de allra senaste åren […](0 kommentar)

Recension

Läkemedelsbibel för Skånes förskrivare

Det har blivit något av en tradition: i början av året kommer i brevlådan en inbjudan till »rekmässa« i Malmö. Samtidigt bifogas årets upplaga av boken »Bakgrundsmaterial till Skånelistans rekommendationer«, en publikation som går igenom de läkemedel som rekommenderas av Läkemedelsrådet i Region Skåne. Alla som kan tänkas ha nytta av boken bjuds in till […](0 kommentar)

Aktuellt

Distriktsläkare har minst tid

Distriktsläkaren ägnar i snitt 1,9 timmar per vecka åt internutbildning och egen utbildning, att jämföra med överläkarens 2,9, det totala snittet på 3,0 och professorns 9,4 i topp. Och medan överläkaren i snitt har 8,1 externa utbildningsdagar per år, precis i nivå med det totala snittet, ligger distriktsläkaren ännu lägre än tidigare år, med bara […](0 kommentar)

Riktlinjer förändrar läkarens arbetssituation

Tanken med de nya preliminära riktlinjerna, som presenterades den 12 oktober, är att sjukvården ska arbeta mer preventivt för att få bukt med ohälsosamma vanor hos människor och mota tillbaka sjukdomar. – Vi vet att 20 procent av sjukdomsbördan beror på livsstilsfaktorer. Sedan finns det en politisk viljeriktning bakom förslaget. Stora praxisskillnader finns i sjukvården […](0 kommentar)

Strid väntar om ordförandeposten

Mycket pekar mot att det vid årets förbundsfullmäktigemöte i december kan bli en lika hård strid om ordförandeskapet i Läkarförbundet som för sex år sedan. Då förlorade Marie Wedin, Sjukhusläkarföreningens ordförande och i dag vice ordförande i Läkarförbundet, efter en sluten omröstning kampen om ordförandeskapet mot Eva Nilsson Bågenholm. När tiden för att nominera kandidater […](0 kommentar)

Fler läkare helt utan extern fortbildning

Andelen läkare som uppger att de inte haft någon extern fortbildning alls har ökat från knappt 10 procent de föregående åren till knappt 15 procent 2009. De genomsnittliga 8,1 dagarna per år för extern fortbildning är den lägsta siffran sedan undersökningarna började. Detta kan ställas mot Läkarförbundets målsättning: minst 10 dagar till extern fortbildning per […](0 kommentar)

Ledare

Chefen trivs bättre än väntat

Drastiska nedskärningar och rationaliseringar har varit en vanlig syn inom vården de senaste åren. I ljuset av en åldersdemografi som stadigt ökar efterfrågan på en redan hårt ansatt sjukvård kan man kanske förstå att ledande politiker och tjänstemän försöker sig på upprepade och omvälvande nya ingrepp. Lyckade eller inte är dessa insatser ett sätt att […](0 kommentar)

Rättelse

Fel under rubriken

I artikeln »Bisfosfonatbehandling kan orsaka stressfraktur. Men behandlingsnyttan är betydligt större än risken«, som publicerades i Läkartidningen 2010;107(41):2482-3, finns ett fel under rubriken »Ovanliga frakturer« på sidan 2483. NNT för alla fragilitetsfrakturer ska vara 10 (och inte 90).(0 kommentar)

Notiser

WMA: Papperslösa har rätt till vård

Läkares etiska skyldighet att ge vård utifrån medicinskt behov och oavsett juridisk status gäller även asylsökande, gömda och papperslösa. Det slås fast av World Medical Association, som vid sitt årsmöte i Vancouver, Kanada, den 13–16 oktober beslutade att utvidga policyn om flyktingars och internflyktingars rätt till vård till att omfatta även dessa grupper. Det är […](0 kommentar)

»Myndigheten för vårdanalys« ska granska hela vården

»Myndigheten för vårdanalys« blir namnet på den nya myndighet som ska ansvara för att följa upp, utvärdera och effektivitetsgranska hälso- och sjukvården (se LT nr 9/2010). I budgetpropositionen föreslår regeringen ett anslag på 18 miljoner kronor för myndigheten 2011, då den byggs upp, och på 27 miljoner 2012. Myndigheten ska, enligt regeringen, kunna granska all […](0 kommentar)

DI: Stora brister i kvalitetsregister

Två nationella kvalitetsregister måste upphöra med att regi­stre­ra nya uppgifter, enligt föreläggande från Datainspektionen, DI, förra veckan. Detta så länge som brister i organisation och säkerhet kvarstår. Det gäller Svenska MS-registret och Auricula – kvalitetsregister för förmaksflimmer och antikoagulation, som tillsammans med Korsbandsregistret och Nationellt lungcancerregister specialgranskats av DI. Alla fyra register föreläggs att vidta […](0 kommentar)

Endast på webben

Läkarförbundet söker dialog med socialministern

Skrivelsen tar avstamp i alliansregeringens hälso- och sjukvårdspolitiska program och uttrycker var Läkarförbundet står i förhållande till det i en rad frågor. Förbundets syfte med skrivelsen är att få till ett samarbete mellan politikerna och vårdens professioner för att finna gemensamma utgångspunkter. – Att så här punkt för punkt jämföra regeringens samlade sjukvårdspolitik med våra […](0 kommentar)