Nr 44 2010

Kultur

Svenska sjukhuset i Korea – humanitär insats i kriget

I år är det 60 år sedan som Sverige öppnade ett sjukhus i Sydkorea, tre månader efter krigsutbrottet. Efter ett flertal krig annekterades Korea 1910 av Japan. Samtidigt som USA besegrade Japan 1945 trängde Sovjetunionen in i norra Korea. De två stormakterna kom överens om att tillfälligt dela på landet, men 1948 utropade de båda […](0 kommentar)

Dagboken från gamla Kongo berättar om sjukdom och död

Min farmors mormor, Johanna Charlotta Walldén, född Söderholm, lämnade Sverige år 1890 för att fram till 1892 ägna sig åt missionsarbete för Svenska Missionsförbundet i dåvarande fristaten Kongo, numera Demokratiska republiken Kongo eller Kongo-Kinshasa. Det kom att bli ytterligare två resor ned till Kongo, vilka även de finns beskrivna i de dagböcker som hon skrev […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Allmänmedicinsk forskning ska få synas

Läkartidningens vetenskapliga tyngd är relativt liten internationellt sett, den nationella påverkansgraden desto större. Tidningen är vårt främsta forum för kollegial dialog, och jag ser fram emot redaktörskapet, samtidigt som jag under en kurs i »scientific writing« förstod att en redaktör lätt blir en »grumpy old man« som hellre fäller än friar ett inskickat manus. Visst […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Ökat antal multisjuka ställer krav på sjukvården

Inom den närmaste fram­tiden kommer antalet äldre och mycket äldre att öka i vårt samhälle. Redan nu kan vi se en kraftig ökning av antalet personer äldre än 85–90 år, och inom en dryg tioårspe­riod kommer den stora gruppen 40-talister att bli 80+. I och med detta ökar också antalet personer med sjukdomar som är […](0 kommentar)

Nya Rön

Genförändringar bakom ADHD identifierade

Orsakerna till ADHD är som bekant ett aktuellt forskningsfält. Att det finns en genetisk komponent i störningen är ingen nyhet. Nu presenteras en studie i Lancet där författarna tittat på genetiken bakom ADHD. Studien bygger på ett material från Storbritannien med 366 barn mellan 5 och 17 år med ADHD samt 1 047 friska kontroller. Inget […](0 kommentar)

Sämre överlevnad med kort telomerlängd vid aplastisk anemi

Längden på telomeren är kopplad till överlevnad hos patienter med svår aplastisk anemi som genomgår immun­suppressiv behandling. Den är däremot inte kopplad till svar på behandlingen. Det visar en studie som presenteras i JAMA. Studien omfattar 183 patienter med svår aplastisk anemi som behandlades immunsuppressivt med antitymocytgammaglobulin i kombination med cik­losporin perioden 2000–2008. Telomeren är […](0 kommentar)

Hypertoni bland barn ökar
– många förblir odiagnostiserade

Hypertoni hos barn, oavsett etiologi, resulterar i betydande målorganskada, vilket kan leda till kardiovaskulär morbiditet och mortalitet senare i livet. Det framgår av en översiktsartikel, publicerad i Clinical Science. Trots ökad uppmärksamhet på barnhypertoni hos både barnläkare och sjukvårdspersonal förblir en signifikant del av barn med hypertoni odia­gnos­ti­se­­rade och får därför ingen behandling. T­rots svårigheter […](0 kommentar)

Neuroradiologisk undersökning avslöjar parkinsonrisk

Idiopatisk RBD (IRBD) är en sömnstörning (rapid eye movement sleep behav­iour disorder) som första gången beskrevs i mitten av 1980-talet. Den kännetecknas av att individens muskulatur helt och håller saknar paralys under REM-fasen, den fas då man drömmer mest. Detta resulterar i att individen rör sig mycket kraftigt i sömnen. IRBD har kopplats till ökad […](0 kommentar)

Nitrat ledtråd till nyttan med grönsaker

Tillsats av nitrat i kosten kan lindra flera aspekter av metabola syndromet i mus, enligt en svensk studie publicerad i PNAS. Resultaten kan ytterligare förklara nyttan med grönsaker. Oorganiskt nitrat (NO3–), som förekommer i bl a spenat och sallad, har trotts vara en inaktiv oxidationsprodukt i metabolismen av kväveoxid (NO). Dock har det nyligen visats att […](0 kommentar)

Kraftigt ökad användning av DT och MR på amerikanska akutmottagningar

Användningen av datortomografi (DT) och magnetkamera (MR) vid ameri­kans­ka akutmottagningar har ökat myck­et kraf­tigt under det senaste decenniet trots att prevalensen av skador inte gjort det. Så kan man sammanfatta en studie som presenteras i JAMA. Författarna har undersökt användningen av DT och MR vid amerikanska akutmottagningar under perioden 1998 till 2007. Data kommer från […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Bräckligt åldrande och multisjuklighet drabbar allt fler

I denna artikel ges en översikt över bräcklighet (frailty), kronisk sjukdom och multisjuklighet hos äldre personer, som en grund för utformning av en mer ändamålsenlig organisation, dokumentation, utbildning/träning och målstyrning av hälso- och sjukvården för äldre personer med komplexa hälsoproblem. Bräcklighet och komplexa system Människan utgör ett komplext system. Styrkan i ett fungerande komplext system […](0 kommentar)

Behandling av sömnbesvär hos vuxna

Sömnbesvär (insomni) är ett vanligt hälsoproblem i Sverige. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har därför gjort en systematisk litteraturöversikt vad gäller behandling av sömnbesvär hos vuxna [1]. Insomni ökar med åldern och är vanligare bland kvinnor och i socioekonomiskt svaga grupper. Enligt den prevalensstudie som genomfördes inom ramen för projektet var det i slutet […](0 kommentar)

Tonsillit hos unga – tänk på Fusobacterium necrophorum

Patienter med halsont utgör en stor grupp i öppenvården. En stor andel av dessa provtas avseende förekomsten av grupp A-streptokocker (GAS) i svalget, och vid uttalade symtom och positivt snabbtest eller odling erbjuds behandling med antibiotika riktade mot streptokocker [1]. Aktuella data [2-5] talar för att det hos unga patienter med halsont är vanligt med […](0 kommentar)

Klinisk blick för blåa öron ledde till rätt diagnos: alkaptonuri

En 44-årig man, som sedan lång tid haft blåaktigt missfärgade ytteröron, sökte vårdcentralen för rygg- och ledbesvär. Besvären var kroniska sedan många år, och tidigare behandling med sjukgymnastik och olika läkemedel hade inte haft särskilt bra effekt. Han hade också allergi med reaktion mot björk, gräs och pälsdjur samt problem med snarkning. För nio år […](0 kommentar)

Hjärtstopp i fädrens spår

Det klassiska Vasaloppet mellan Sälen och Mora första söndagen i mars genomfördes 2010 för 86:e gången. 15 702 åkare kom till start för att köra den 90 km långa sträckan. Veckan innan ordnades två »Öppet spår« på samma sträcka med 8 418 respektive 4 766 startande. Under veckan arrangerades även »Kortvasan« och »Tjejvasan« på 30 km, […](0 kommentar)

Datoriserad läkemedelsjournal ger säkrare ordinationer

Att en patient får felaktig läkemedelsbehandling är en av de vanligaste anledningarna till negativ händelse i vården. En förutsättning för att behandlingen ska bli rätt är att ordinationen är korrekt skriven. Karolinska sjukhuset i Stockholm genomförde 1996–2001 årliga granskningar av läkemedelsordinationer utifrån de krav som Socialstyrelsen ställer i föreskrifterna SOSFS 2001:17 och SOSFS 2000:1. Tio […](0 kommentar)

Dagens sjukvård vinner på ökad patientcentrering

Patientcentrering, i den bemärkelse vi använder i dag, är faktiskt ett ganska modernt förhållningssätt, som tagit form först mot slutet av 1900-talet och fortfarande är under införande. Vi har säkerligen många blinda fläckar vad gäller patientcen­trering i dagens arbetssätt. Hälsofrämjande och levnadsvanearbete är ett sådant område, där det är lätt att glömma patientcentreringen och ta […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m

Ladda ner pdf genom att klicka på texten »Läs artikeln som PDF« här över eller under.(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

Ladda ner pdf genom att klicka på texten »Läs artikeln som PDF« här över eller under.(0 kommentar)

Patientsäkerhet

Enklare att följa postoperativa infektioner med kombination av register

Endast hälften av svenska operationskliniker registrerar postoperativa infektioner. Det skriver Strama i ett pressmeddelande om en ny studie. Ofta saknas systematisk övervakning och uppföljning helt. Anledningen kan bland annat vara att det är svårt att upptäcka och registrera infektioner som visar sig först efter det att patienten lämnat sjukhuset. I den nya studien, som Strama […](0 kommentar)

Polisens ljudfiler innehåller hemligt material om narkosläkaren

I augusti i år begärde Ingvar Ericson att få ta del av ljudfiler av två bakgrundssamtal som polisen förde med dels rättsläkaren som obducerade den lilla flickan, dels två representanter för Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik och rättskemi som utfört analyserna av blod- och urinprov i fallet. Samtalen var ett sätt för polisen att informera sig […](0 kommentar)

Debatt och brev

Sena biverkningar av strålbehandling vid Hodgkins lymfom

Cirka 160 patienter ­insjuknar årligen i Hodgkins lymfom i Sverige. Innan effektiv behandling kunde ges var detta en i princip hundra­procentigt dödlig sjukdom. Med modern behandling har patienterna en mycket god prognos, och de allra flesta botas från sin sjukdom. ­Dessutom är patienterna ofta unga, med en incidenstopp i 25–30-årsåldern (och en separat topp hos […](0 kommentar)

Fetmastrategier downunder

Australien och Sverige påminner i många avseenden om var­andra. Det är länder med hygglig ekonomi, välutvecklade hälsovårdssystem och relativt likartade livsstilsbetingelser. I Australien har fetmaexperterna, liksom i Sverige, upplevt samma frustration. Diverse utredningar och arbetsgrupper har tillsatts och levererat rapporter, men egentligen har det varit mest snack och föga verkstad. Professor Garry Egger, som är […](0 kommentar)

Alternativa Nobelpriset till israelisk läkarorganisation

Det alternativa Nobelpriset, The Right Livelihood Award, tilldelades i år fyra organisationer, bland annat Physicians for ­Human Rights (PHRI), ­Israel. Motiveringen från den svenskbaserade stiftelsen är att PHRI »outtröttligt kämpat för rätten till hälsa för alla i Israel och i de palestinska områdena«. I PHRI, som startades 1988, samarbetar israeliska och palestinska läkare. Undertecknade hade […](0 kommentar)

Kirurg på 50 procent – eller arbetspröva på bibliotek?

Jag är kirurg och barnkir­urg/urolog, trippelspecialist med lång och gedigen utbildning både vid akademin och i landsorten, disputerad och sedan fem år ­sektionschef för en mindre kirurgisk enhet. Jag fyllde 60 i våras. Jag har ett långvarigt rygg- och nacklidande som började med en diskbråcksoperation 1997, alltså för 13 år sedan. Sedan dess har jag […](0 kommentar)

Etikpoliser eller appell till etisk reflexion?

Göran Bodegårds engagemang i frågan om flyktingbarn med svåra sjukdomar (LT 43/2010, sidan 2658) är beundransvärd, och vi förstår hans känsla av frustration inför »den medicinska etikens kraftlöshet«. Bodegård efterlyser kraftigare sanktionsmöjligheter likt ­Socialstyrelsens eller HSAN:s möjligheter. Bodegård anser vidare att en anledning till att läkare inte bryr sig om eller tar medicinsk etik på […](0 kommentar)

LT debatt

Barn från hudceller – ett framtida ­alternativ till surrogatmödraskap?

För bara några år sidan visade flera olika forskargrupper att man genom så kallad reprogrammering kunde skapa pluripotenta stamceller från hudceller. Pluripotenta celler kan utvecklas till många typer av celler (hudceller, nervceller, muskelceller). Processen var dock långsam och ineffektiv. Nu har emellertid både hastigheten och effektiviteten förbättrats. Nyligen rapporterade en forskargrupp från Harvard att man […](0 kommentar)

Ledare

Hippokrates i cyberrymden

Den digitala revolutionen påverkar oss alla, och nya teknologier ger nya möjligheter i sjukvården. Den hastighet med vilken denna utveckling sker lämnar dock inte alltid utrymme för etisk reflektion. Teknikens möjligheter kan fa­scinera såväl patienter som läkare, men risken är att etiken inte hinns med. Årets etikdag, den 9 november, arrangeras som tidigare gemensamt av […](0 kommentar)

Samvetsfrihet på patientens bekostnad

Europarådets parlament har antagit en resolution om vårdpersonals rätt till samvetsfrihet vid abort. Resolutionen anger att vårdpersonal inte ska övertalas, hållas ansvariga eller diskrimineras på något sätt om de vägrar att utföra abort. Nej, ingen ska diskrimineras. Vad Läkarförbundet vidhåller är att vårdpersonal har särskilda skyldigheter gentemot de patienter de vårdar. Resolutionen hävdar också att […](0 kommentar)

Aktuellt

Förlossning i fält övas i hemmiljö

Oh mon dieu, le bébé est mort, s’il vous plaît, faites quelque chose!« Kursledare Ann Lindstrand, till vardags barnläkare vid Sachsska barnsjukhuset i Stockholm, fladdrar omkring som en afrikansk »mama» i »Kongo-rummet«, där ett drygt 20-tal läkare tränar återupplivnings­övning på nyfödda i samband med en veckolång IPULS-granskad kurs i globalmedicin, som ges vid Sachsska barnsjukhuset […](0 kommentar)

Fick betala kursen ur egen ficka

Specialisten i allmänmedicin Hans Brandström fick inte kursen godkänd som fortbildning av sin arbetsgivare. – Akutmedicin eller specifika hälsoproblem bland invandrar- och flyktinggrupper prioriteras inte, med den mycket begränsade budget vi har på Gotland, säger Hans Brandström, som för knappt ett år sedan lämnade uppdraget som primärvårdschef på Gotland, i protest mot vårdvalets utformning. – […](0 kommentar)

Randutbildning i u-land för ST-läkare hotad

Genom ett samarbete med Sida har Cefam, Centrum för allmänmedicin, sedan några år tillbaka erbjudit utbildningsläkare möjlighet att randa tre månader i Indien, Etiopien eller Tanzania. – ST-läkare kan under sitt ST-block få göra en tre månaders auskultation i ett utvecklingsland. Biståndspengar finansierar handledare, berättar Anna Karin Karlsson, distriktsläkare i Solna, aktiv i Cefam och en […](0 kommentar)

HSAN får bakläxa av förvaltningsrätten

Som Läkartidningen tidigare berättat (LT nr 38 och 43/2010) har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, sedan i mitten av september slutat utdela disciplinpåföljder även i fall där man anser att yrkesutövaren faktiskt gjort oursäktliga fel. HSAN har i dessa ärenden hänvisat till den nya patientsäkerhetslagen som träder i kraft vid årsskiftet, i vilken systemet med […](0 kommentar)

HPV-upphandling i kammarrätten

Vaccintillverkaren Sanofi Pasteur, som förlorade upphandlingen av HPV-vaccin, har beviljats prövningstillstånd i kammarrätten. Därmed fördröjs vaccinationen av landets 11-åriga flickor ytterligare. Upphandlingen, som vanns av konkurrenten Glaxo-SmithKline, godkändes av förvaltningsrätten tidigare i höst.(0 kommentar)

Översyn vill ha nationell styrning av kvalitetsregister

En översyn av de nationella kvalitetsregistren överlämnades på fredagen i förra veckan till socialminister Göran Hägglund. Över 300 personer har medverkat i en öppen process med intervjuer och workshops, ledd av Måns Rosén, direktör för SBU. Att utveckla och driva registren i Sverige bedöms i dag kosta mer än en halv miljard kronor om året. […](0 kommentar)

»Kronisk« läkarbrist på medicinakuten i Huddinge

Så länge har det rått brist på specialistläkare vid medicinska akutvårdsavdelningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge att huvudskyddsombudet vid Karolinska universitetssjukhuset diagnosticerar tillståndet som »kroniskt«. I synnerhet mellanjourer tvingas till så långa jourpass att det hotar att påverka förmågan att fatta korrekta diagnostiska och terapeutiska beslut. Dessutom leder läkarbristen till att läkare måste ägna all […](0 kommentar)

Endast på webben

JO-kritik mot bristande yttrandefrihet

JO är också kritisk till att landstinget skickat ut ett dokument som kan tolkas som att landstingsledningen vill begränsa yttrandefriheten. »En offentlig arbetsgivare får inte ingripa mot en anställd för att denne använt sig av grundlagskyddad rättighet«, slår JO fast. Bakgrunden är en anmälan från en läkare vid Hudiksvalls sjukhus. Läkaren har i JO-anmälan kritiserat […](0 kommentar)