Nr 46 2010

Kultur

Glenn Gould – pianovirtuosen som flydde från sin publik

Glenn Gould var en av 1900-talets största pianovirtuoser. Den 10 april 1964 gav han sin sista konsert inför publik. Det var i Los Angeles. Han var 31 år gammal och skulle leva ytterligare drygt 18 år –ett verksamt liv som studiomusiker, som skribent, som producent av radio- och teveprogram, som kompositör och som framträdande kanadensisk […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Ge tid för kunskapsöverföring

Flödesprocesser är på modet inom sjukvården. Patienten i fokus och eliminering av alla tänkbara flaskhalsar. Väntetider på akutmottagningen får inte överstiga ett visst antal minuter. Självklart är detta bra, den som söker vård ska erbjudas detta så snabbt och så säkert som möjligt. Genom att identifiera svaga länkar i vårdkedjan får vi en effektivare vård […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Man måste veta vad man vill med drogtest i arbetslivet

I detta nummer av Läkartidningen pub­liceras en artikel av Ulric Hermansson et al om drogtest i arbetslivet. Det finns många olika ämnen som vi betraktar som »droger«. Vi har ämnen och varor som tillverkas och tillhandahålls enligt detaljerad statlig reglering om beskattning, tullavgifter, till­stånd m m. Detta gäller alkohol och tobaksvaror. Varor som importeras via smuggling […](0 kommentar)

Nya Rön

Fler fetmakopplade genregioner påvisade

I Nature Genetics presenteras en studie av bl a forskare från Karolinska institutet, Oxford och Cambridge kring genetiska orsaker till fetma. Det är en multicenterstudie med 400 namn på författarlistan. Att det finns en ärftlig komponent i fetma är ingen hemlighet. Senare års forskning har dock indikerat att den genetiska bakgrunden är mycket komplex med ett […](0 kommentar)

Kost- och livsstilsförändring effektiv vid fetma

Det har som bekant publicerats mängder av studier av högst varierande kvalitet kring viktnedgång till följd av olika kost- och livsstilsbaserade program. När det gäller patienter med svår eller extrem fetma, definierat som BMI 35–39,9 respektive ≥40, finns det visserligen vetenskaplig evidens kring effekterna av kirurgisk behandling (gastrisk bypass) men däremot inte särskilt mycket publicerad […](0 kommentar)

Immunstimulerande genterapi lovande vid urinblåsecancer

Autoreferat. Vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har en ny behandlingsform prövats för patienter med urinblåsecancer. Den nya terapin, AdCD40L, är en immunstimulerande genterapi. Immunterapier har visat framgångar inom cancerbehandling de senaste åren, och flera kliniska prövningar med immunstimulerande läkemedel prövas i fas 1–3-prövningar världen runt. Standardbehandling vid urinblåsecancer är instillationer i blåsan med Bacillus […](0 kommentar)

Lågkolhydratkost bör baseras på vegetabilier

En omfattande amerikansk studie belyser de långsiktiga hälsoeffekterna av animalisk respektive vegetabilisk lågkolhydratkost. Tidigare kohortstudier har identifierat en ökad mortalitetsrisk för individer som konsumerar lite kolhydrater (ca 40 energiprocent) men mycket fett och protein. Tidigare studier har dock inte tagit hänsyn till huruvida fett- och proteinkällorna varit animaliska eller vegetabiliska. Nyhetsvärdet med den amerikanska studien […](0 kommentar)

Tillskott av omega 3-fettsyra skyddar inte mot postpartumdepression

DHA (dokosahexaensyra) är en av de viktigaste omega 3-fettsyrorna. Under senare år har tillskott av omega 3 blivit en snabbväxande bransch, och det har bland annat hävdats att tillskott av DHA skulle kunna skydda mot depressiva besvär hos gravida och nyförlösta kvinnor. Men nu visar en studie som presenteras i JAMA att DHA-tillskott inte ger […](0 kommentar)

Ny rutin med akut syrgasbehandling vid KOL

Titrerad syrgasbehandling sänker dödligheten i akuta exacerbationer av KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och bör bli prehospital rutinbehandling när KOL misstänks. Det visar en randomiserad studie publicerad i BMJ. Det är väletablerat att man inte bör ge syrgas i för hög koncentration till patienter med känd KOL. Syrgastillförsel i höga halter kan nämligen inducera försämrad minutventilation […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Drogtest viktig del av arbetslivets preventiva insatser mot narkotika

Vikten av säkra drogtest behandlades nyligen i ett lagförslag om integritetsfrågor i arbetslivet [1]. Utredaren föreslår att drog- och alkoholtest ska vara tillåtna endast om de kontrolleras genom Swedacs ackrediteringssystem [2]. Swedac är den myndighet som i Sverige kontrollerar provningslaboratoriers tillförlitlighet och som utfärdar metodvis ackreditering efter noggrann prövning. Denna artikel syftar till att diskutera […](0 kommentar)

Manlig omskärelse minskar HIV-spridning

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar manlig omskärelse som en av flera preventiva åtgärder mot heterosexuell spridning av HIV [1]. Beslutet grundas främst på tre väl genomförda randomiserade studier som visat att manlig omskärelse halverar risken för HIV-smitta från kvinna till man [2-4]. Målsättningen med denna artikel är att redovisa det förändrade kunskapsläget om de biologiska effekterna på […](0 kommentar)

Vitamin D-brist vid njursvikt

Vitamin D är av kliniskt intresse inte enbart vid osteoporos, utan flera epidemiologiska studier har den senaste tiden visat att låga nivåer av vitamin D är associerade med ökad förekomst av kardiovaskulär sjukdom [1, 2]. Kronisk njursvikt medför en kraftigt ökad risk för hjärt–kärlsjukdomar. Även lindrig njursvikt är en klart underskattad riskfaktor för både ischemisk […](0 kommentar)

Temperaturmätning i panna
eller axill inte tillförlitlig

Mätning av kroppstemperatur har sedan mer än 150 år varit en av sjukvårdens mest använda diagnostiska metoder. Rätt mätt temperatur ger klinikern värdefull differentialdiagnostisk vägledning och har i det akuta skedet ofta stor betydelse för den vidare utredningen och behandlingen. Vi har i två tidigare artiklar från infektionskliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro presenterat studier där […](0 kommentar)

Akut handläggning av epilepsi

Ett epileptiskt anfall är ett vanligt akutmedicinskt tillstånd. Eftersom utredningen ofta är mest omfattande vid det första anfallet ligger tonvikten på detta kliniska scenario. Inledningsvis beskrivs handläggningen av en patient som är vaken vid ankomsten och därefter handläggning av en patient med pågående epileptiskt anfall. Avslutningsvis diskuteras vidare utredning och uppföljning. Klinisk strategi I en […](0 kommentar)

Kronisk salicylat­intoxikation kan ge uttalad meta­bol alkalos

Akut salicylatintoxikation leder regelmässigt till primär respiratorisk alkalos. I svåra fall, framför allt hos småbarn, uppkommer även primär metabol acidos. Vid kronisk salicylat­överdosering uppstår emellertid ingen specifik syra–basrubbning enligt den befintliga, tämligen tunnsådda, vetenskapliga litteraturen [1-5]. Giftinformationscentralen rap­porterar här fyra fall, där samtliga patienter inkommit akut till sjukhus med svår hypokalemi och uttalad metabol alkalos […](0 kommentar)

Debatt och brev

Det finns andra och bättre alternativ än livmoderdonation

Nobelpriset i medicin år 2010 tilldelades Robert Edwards, in vitro-fertiliseringens skapare. Samtidigt ställs vi inför en ny frågeställning i Sverige: Är det etiskt försvarbart att transplantera en livmoder? Varför ska vi riskera livet på kvinnor och deras ofödda barn när infertilitet inte är ett livshotande tillstånd och surrogatmoderskap redan i dag används i andra länder med gott […](0 kommentar)

Varför ingen allmänmedicinare på diabetessymposiet?

Diabetes typ 2 tas i Sverige först och främst omhand inom primärvården. Då är det mycket intressant att det inte verkar finnas en enda specialist i allmänmedicin eller annan person verksam inom primärvården på programmet för Läkartidningens symposium om diabetes typ 2 den 10 november. Är verkligen Läkartidningen så mossig att man tror att primärvård […](0 kommentar)

Belysningen av ämnet av värde för alla läkare

Vi är medvetna om att diabetes typ 2 till största del handläggs i primärvården. Tanken med det aktuella temat var att belysa bakgrundsfaktorer, patofysiologi samt behandlingsaspekter vid typ 2-diabetes. Vi har då valt att låta experter belysa dessa områden. Många av dessa har ­varit centralt verksamma i aktuellt SBU-arbete om typ 2-diabetes. Vi tror att […](0 kommentar)

Effektiv primärprevention kräver särskilda socialpolitiska satsningar!

Socialstyrelsen kom ­­i oktober med en preliminär version av ­Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. En stor del av riktlinjerna är råd om samtal ­rörande levnadsvanorna ­tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor – de levnadsvanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Det är angeläget att samhället gör strategiska satsningar för […](0 kommentar)

Tas kommunikationsproblemen inom vården på tillräckligt allvar?

De senaste tio åren har det publicerats en uppsjö studier som gett stöd för tesen att kommunikation är en nyckel för att få sjukvården att fun­gera. Brister i läkares (och annan vårdpersonals) för­måga att kommunicera med såväl patienter som kollegor kan få de flesta processer i vårdkedjan att fallera med följd att felaktiga diagnoser ställs, […](0 kommentar)

Inre diskdestruktion (IDD) – en okänd diagnos

Försäkringskassan har ­bestämt, förefaller det, att smärtor i ryggen aldrig eller nästan aldrig beror på skador i arbetet. Det är märkligt, för det finns ganska mycket vetenskapligt stöd för att det är arbetet som mest av allt skadar våra ryggar [1]. En typ av skada som kan drabba ryggen plötsligt men inte syns på röntgen […](0 kommentar)

Intressekonflikter och jäv som förtroendevald i Läkarförbundet?

Med anledning av nomineringarna till ny förbundsordförande vill vi lyfta frågan om jäv och intressekonflikter hos våra förtroendevalda. Bakgrunden är att Läkarförbundets 2:a vice ordförande Heidi Stensmyren är gift med Björn Zackrisson, en av Sveriges viktigaste makthavare inom privat hälso- och sjukvård. Han är bland annat ­affärsområdeschef för Praktikertjänst Hälso- och sjukvård, med över 2 […](0 kommentar)

Förbundet samlar alla läkare, oavsett yrkesroll

Jag tackar för inlägget och bejakar diskussionen om intressekonflikter och jäv. Frågan om fackliga företrädares lojalitet mot uppdraget och medlemmarna är viktig. Som presidieledamot i Sveriges läkarförbund, ett förbund för alla läkare, ligger min lojalitet självklart hos medlemmarna. Det är inte ovanligt att äkta par, syskon eller mor och dotter, som skribenten nämner, har olika […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Behandling med metylfenidat vid trötthetssyndrom hos cancerpatienter

Metylfenidat är ett amfetaminliknande läkemedel med en stimulerande effekt på centrala nervsystemet. Verknings­mekanismen innefattar troligen en ökad frisättning av noradrenalin och dop­amin i synapsklyftan samt en hämning av det presynaptiska upptaget av samma neurotransmittorer. Metylfenidat är godkänt för behandling av ADHD [1]. I vår litteratursökning återfanns fyra dubbelblindade, placebokontrollerade, randomiserade studier som undersökte effekten av […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Förundersökning nedlagd

Vid jultid förra året dog en sjuårig pojke på Astrid Lindgrens barnsjukhus i en ovanlig och komplicerad tumörsjukdom. Föräldrarna ansåg att behandlingen avslutats trots att pojkens liv skulle kunnat räddas. De gjorde en polisanmälan där de likställde en läkares beslut att inte sätta in bland annat respiratorbehandling med mord. Åklagare inledde en förundersökning om vållande […](0 kommentar)

Svårt att få till ordentlig uppföljning i semestertider

En man behandlades med flupentixol. Till att börja med mådde patienten bra av behandlingen, men efter ett drygt halvår ökade ångesten och dosen höjdes. Efter ytterligare några månader lades mannen in akut på grund av självmordstankar och -planer. Trots ECT och behandling med duloxetin uppgav patienten några månader efter utskrivning att han hade självmordstankar varje […](0 kommentar)

Ingen uppföljning av effekter och bieffekter av ECT

En kvinna hade haft långvarig kontakt med psykiatrin och läkemedelsbehandlats för bipolär sjukdom och nedstämdhet. När hon trots medicineringen drabbades av ångest och depression önskade hon ECT, något som man också fattade beslut om. Efter sedvanliga rutinundersökningar genomfördes den första behandlingen. Efter den tredje behandlingen, några dagar senare, kontaktade patientens dotter sjukvården och ville få […](0 kommentar)

LT debatt

Antibiotikaresistensen i slutenvården måste bromsas

En undersökning bland intensivvårdsläkare i 24 EU-länder 2009 tecknar en mörk bild av framtidens sjukvård. Drygt hälften av de 95 tillfrågade intensivvårdsläkarna uppgav att de behandlat minst en patient med helt eller nästan helt resistenta bakterier under de senaste sex månaderna. Åtta läkare hade behandlat mer än tio sådana patienter [1] . Konsekvenserna av antibiotikaresi­stens är […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Ledare

Begreppen måste förtydligas

Anna Hedborgs utredning, där hon analyserat begreppen sjukdoms- och arbetsförmåga, har nyligen remissbehandlats. Utredningen är intressant och bidrar med värdefull information, men den ger inga tydliga svar. Förhoppningsvis kan den användas som ett underlag för den parlamentariska kommitté som ska se över sjukförsäkringen. Intentionerna med dagens regel­system, snabb återgång i arbetslivet, är positiva. Regelverket är […](0 kommentar)

Aktuellt

Lång facklig och professionell erfarenhet

– Den produktionspress som finns i sjukvården i dag gör att läkare lätt uppfattas och uppfattar sig som en person vid ett löpande band. Det är väldigt viktigt att Läkarförbundet arbetar för att lyfta läkarens professionella roll visavi patienterna. Där ingår frågan om läkarnas ledarskap. Läkare måste vara med och styra, både när det gäller […](0 kommentar)

Har arbetat med många frågor inom förbundet

Under sina 11 år som fackligt aktiv är det den framgångsrika kampanjen för att alla ST-läkare ska ha fast anställning som Heidi Stensmyren är mest stolt över. – Inte minst för att vi kan visa för en grupp med låga medlemstal vad facket faktiskt kan betyda. Arbetstidsfrågan anser Heidi Stensmyren är en av de viktigaste […](0 kommentar)

Nätet kräver takt och god ton

Läkare som bloggar om besvärliga patienter syns allt oftare – och kan riskera kårens förtroende. Det var en utgångspunkt för seminariet »Hippokrates på nätet – Doktorn i cyberrymden«, Svenska Läkaresällskapet och Läkarförbundets årliga etikdag, på tisdagen i förra veckan. Problemet med bristande etik måste angripas redan under läkarutbildningen, enligt Anne Brynolf, opinionsbildare och studeranderepresentant i […](0 kommentar)

Politiker uppmärksammar »korridorbarn«

En lokalpolitiker i Botkyrka utanför Stockholm, Miriam Bengtsson (KD), larmar Socialdepartementet om så kallade »korridorbarn«, uppger nyhetsbyrån Siren. Det handlar om nyfödda barn utan en stabil föräldrasituation. Efter förlossning blir de kvar på sjukhuset under en längre tid. Barnen tas om hand av olika sjukhusanställda och »får vistas i olämpliga miljöer«, till exempel i telefonexpeditioner. […](0 kommentar)

Jönköpingsläkare protesterar mot Cosmic

Kritiken handlar om att journalsystemet Cosmic införs på bred front i landstinget i Jönköpings län utan att man tagit fasta på de många synpunkter som framkom i det pilotprojekt där systemet infördes på tre vårdcentraler. Problemen var så många att samtliga fackliga organisationer reserverade sig mot att införa systemet i hela landstinget. – Ett stort […](0 kommentar)

Bakläxa nummer två för skånsk sjukhusfusion

Det var i oktober som kammarätten efter en anmälan från två privatpersoner beslöt att upphäva beslutet från november 2009 om att slå samman sjukhusförvaltningarna för universitetssjukhusen i Lund respektive Malmö. Ärendet hade inte kungjorts korrekt. Allmänheten hade inte fått någon möjlighet att sätta sig in i frågan, påpekade kammarrätten i Malmö. Vid ett fullmäktigemöte i […](0 kommentar)

Endast på webben

Ordförandevalet – fler artiklar!

Artiklar 2010:Marie Wedin ny ordförande för LäkarförbundetAktuellt nr 50 Marie Wedins programförklaring: Jag kommer att tala för hela Läkarförbundet LT Debatt nr 49 Heidi Stensmyrens programförklaring: Jag vill förnya Läkarförbundet LT Debatt nr 49 Fyra frågor till Läkarförbundets blivande ordförande Debatt nr 48 Två frågor till förbundets blivande ordförande; Att förebygga sjukdom – en ledarskapsfråga […](0 kommentar)

Notiser

Ny ordförande för tung utredning

Regeringen har utsett Gunnar Axén (M) (bilden) till ny ordförande för Socialförsäkringsutredningen (S 2010:04). Den parlamentariska kommittén tillsattes i våras och ska se över sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. Syftet är att skapa långsiktigt mer hållbara sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar och samtidigt öka sysselsättningen. Utredningen ska slutredovisas senast 15 maj 2013. Ett delbetänkande med nya regler för beräkning […](0 kommentar)

Säsongens första influensafall

Säsongens fem första influensafall i Sverige rapporterades under vecka 44. Det rör sig om tre fall av influensa B och två fall av influensa A/H3N2. Smittskyddsinstitutet varnar särskilt för den senare stammen, som inte har cirkulerat i Sverige på ett par år och dessutom har förändrats ganska mycket i sin ytstruktur, vilket gör att personer […](0 kommentar)

Offentlig vård knappar in

Sju av tio invånare i Sverige är nöjda med den sjukvård som ges i landet, enligt en mätning av Svenskt Kvalitetsindex 2010 på uppdrag av Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Privat vård får något bättre värden, med 74,4 procent nöjda »kunder«, jämfört med offentlig vård, som får 70,7 procent. Privat vård har dock tappat ett […](0 kommentar)