Nr 48 2010

Kultur

Sjukdom hotade ständigt Ivar Lo-Johanssons frihet

Tidigt på dymmelonsdagsmorgonen den 11 april 1990 avled författaren Ivar Lo-Johansson på Ersta sjukhus i Stockholm. Han hade dagen innan, då han inte fick tag i en taxi, med vinglande gång tagit sig till Ersta. En författarkollega beskriver hans sista promenad som en golgatavandring [1]. Redan några år dessförinnan hade man på Ersta hos Ivar […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Hippokrates och bloggar

Hippokrates satte agendan för vår syn på integritet och sekretess. Eden i original är gammaldags formulerad, men för att lätta på bördor i vårdens vardag kan en genomläsning vara bra och ge både styrka och färdriktning. Men, är Hippokrates ed något att ha för moderna läkare som blingar och pingar på webben? Som Marie Närlid […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Svensk aortakirurgi är evidensbaserad

Ruptur av abdominellt aortaaneurysm är en vanlig dödsorsak i Sverige och drabbar framför allt äldre män. Sjukdomen ger sällan symtom före ruptur men går att diagnostisera med en snabb ult­raljudsundersökning. Tidigare under hösten 2010 rapporterades i Läkartidningen de första 4 årens erfarenheter av att screena för sjukdomen i Uppsala län och hur denna verksamhet snabbt […](0 kommentar)

Nya Rön

Enkelt blodprov avslöjar biverkningar av aciklovir

Med ett enkelt blodprov kan biverkningar vid behandling med virusläkemedlet aciklovir diagnostiseras, enligt resultat presenterade i en avhandling från Karolinska institutet. Herpesläkemedlet aciklovir och dess prekursor valaciklovir anses ha få och lindriga biverkningar. Huvudvärk och illamående är vanliga, men i sällsynta fall ses stigande kreatininnivå och akut njursvikt. CNS-biverkningar uppmärksammades redan i början av 1980-talet, […](0 kommentar)

Central roll för tumörsuppressorn p63 i skyddet mot metastaser

Den välkända tumörsuppressorn p53 upptäcktes i slutet av 1970-talet och utgör sedan länge obligatorisk kunskap i medicinska grundutbildningar. Sup­pres­­sorn och dess gen p63 är däremot inte lika kända. Nu visar en studie som presenteras i Nature att p63 tycks spela en central roll då cancer metastaserar. Författarna visar även hur p63 utövar sin funktion, ett […](0 kommentar)

Mun- och tarmflorans bakterier återfinns i aterosklerotiska plack

Dålig tandhälsa och fetma har koppling till både hjärtinfarkt och stroke. Detta skulle kunna relateras till bakteriella, inflammatoriska effekter på den bakomliggande atero­sklerossjukdomen, eftersom både försämrad tandhälsa och fetma i sin tur är relaterade till bakterieflora. Med PCR och pyrosekvensering kartlade vi bakterie-DNA från munhålan, i feces och i aterosklerosplack från halspulsådror från patienter som […](0 kommentar)

Effekten av implanterbar defibrillator inte säkerställd för äldre patienter

Profylaktisk behandling med med implanterbar defibrillator (ICD) verkar inte förbättra överlevnaden hos patienter över 60 år, enligt en ny metaanalys publicerad i Annals of Internal Medi­cine. Ett antal studier har tidigare visat att primärprevention med ICD kan minska dödligheten bland vissa patienter med allvarlig vänsterkammardysfunktion. Men majoriteten av patienterna i dessa studier har varit yngre […](0 kommentar)

Jättesatsning på vad som skiljer människor genetiskt

Vilka delar av arvsmassan skiljer sig mellan olika människor? Den frågan har det omfattande projektet »1000 Genomes project« ställt sig. Den sammanställning som presenteras i Nature är den hittills största inom fältet. Bakom 1000 Genomes project finns ett konsortium bestående av forskare från 75 universitet världen över. Studien som nu presenteras är egentligen en pilotstudie, […](0 kommentar)

Koncentration av rektalcancerkirurgi får stöd

Betydelsen av kirurgens operationsvolym och sjukhusstorlek mätt som antal ingrepp har länge varit omdebatterad, och studier med diametralt olika resultat har presenterats. Delvis torde divergensen förklaras av skillnader i sjukvårdssystem och vårdkedjedesign. Patientmaterialet i den aktuella studien (7 411 operationer) kommer från en sammanslutning av akutsjukhus i norra England och är en populationsbaserad kohort (1998–2002). Högvolymkirurger […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Avhållsamhet från alkohol ger viktminskning hos överviktiga

WHO anser att övervikt/fetma är ett globalt problem [1]. Under de senaste åren har övervikt/fetma ökat i många länder i världen [2]. I Sverige har övervikt/fetma ökat de senaste 40 åren. År 2007 var 14 procent av kvinnorna och 11 procent av männen feta, 26 procent av kvinnorna och 42 procent av männen var överviktiga. […](0 kommentar)

Fler allvarliga barninfektioner skulle kunna förebyggas med vaccin

Redan på medeltiden användes inokulation mot smittkoppor, variolisering, i både Afrika och Asien. Jenners studier av vaccination ägde rum på 1700-talet. Endast kort tid efter det att bakteriers etiologiska roll upptäckts startades försök att framställa vacciner mot kikhosta och pneumokockinfektion [1]. Det i dag äldsta (1921) vaccinet i bruk är Bacille Calmette–Guérin (BCG), som fortfarande […](0 kommentar)

Aorta­aneurysm rutinbehandlas endovaskulärt trots bristfällig evidens

Tre prospektiva randomiserade studier har jämfört endovaskulär och öppen aorta­rekonstruktion (EVAR vs OAR – endovascular aortic repair vs open aortic repair) för patienter som behandlats elektivt för abdominellt aortaaneurysm och som var lämpade för bägge teknikerna [1-3]. För EVAR1 [1, 4, 5] och DREAM [2, 6, 7] finns nu publikationer med medianuppföljning 6,0 respektive 6,4 […](0 kommentar)

Den åldrande befolkningen

Befolkningen är ett lands viktigaste resurs. Dess storlek, sammansättning och utveckling har avgörande betydelse för hälso- och sjukvård, socialförsäkringssystem, arbetsmarknad, integrationsfrågor och ekonomi. Den påverkar också ofta utrikespolitiken. Både Rysslands premiärminister Vladimir Putin och EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso har deklarerat att de demografiska frågorna tillhör de högst prioriterade. I Sverige var befolkningsfrågan mycket stor […](0 kommentar)

Telomerer, åldrande och livsstil – forskning med motstridiga fynd

Nobelpriset i medicin eller fysiologi 2009 utdelades till forskning inom telomerbiologi, vilket påtagligt ökat intresset för detta expanderande vetenskapliga område. Alla celler genomgår celldelning, varvid DNA-molekylen förkortas. För att det kodande DNA:t inte ska skadas har det »buffertzoner« av repetitiva TTAGGG-sekvenser, telomerer, i sina ändar. Telomererna förkortas vid mitos men återuppbyggs i könsceller, stamceller och […](0 kommentar)

ABC om Handinfektioner

Av de akuta skador och tillstånd på handen som behöver opereras utgör infektionerna en viktig del. Det är bråttom, och ofta blir vårdtiderna relativt långa för patienter med allvarliga handinfektioner. Gränsdragningen mellan operativ behandling och konservativ behandling med antibiotika är en ständig källa till huvudbry hos kolleger på akuten, infektionskliniken, ortopedkliniken, i primärvården och även […](0 kommentar)

Valproat gav bra effekt mot aggressivitet vid Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom är en autosomalt dominant, progressiv, neurodegenerativ sjukdom. Den yttrar sig i motoriska störningar, kognitiv påverkan och psykiska symtom. Prevalensen är ca 6–12/100 000 invånare i Sverige. Patofysiologiskt ses cerebral atrofi, främst i kortex och i striatum. Orsaken till celldöden är ännu inte helt klarlagd, men verkar innefatta bl a glutamatinducerad excitotoxicitet [1]. Ingen behandling finns […](0 kommentar)

LT debatt

Välfyllda arbetsdagar som inte räcker till

Arbetsmiljön för läkare i primärvården har i princip alltid präglats av arbetsdagar fyllda av på förhand uppbokade patienter och ett antal patienter som utöver den redan fulltecknade listan bokats upp som överbokningar. Även om inte alla arbetsdagar innebär överlastade mottagningar är det tyvärr förhållandevis vanligt. Vårdvalsreformen har medfört att ett antal nya vårdcentraler öppnats, men […](0 kommentar)

Läkartidningen goes global!

Allt fler av våra tidningar och tidskrifter finns ju numera tillgängliga via Internet. Läkartidningen är inget undantag, och LT:s digitala arkiv är välorganiserat och lätt att söka i. Ibland är det dock trevligt att hålla publikationen i sin hand och kunna bläddra lite som man vill. Att helt vara utan tryckta ­publikationer kan vara svårt […](0 kommentar)

Debatt och brev

Fransk läkarlegitimation

I en ledare i Läkartidningen för några år sedan skrev förbundets ordförande att det uppnåtts framgångar i EU-samarbetet så att det skulle bli lättare för läkare i ett EU-land att få auktorisation i ett annat land [1]. Detta lät bra eftersom jag vid pensioneringen tänkte flytta till Frankrike och tänkte att det skulle gå lätt […](0 kommentar)

Ja, det är svårt att värdera sena besvär ­efter distorsion av halsryggen! Men …

En studie av Berlin, Holmgren och Styf, »Svårt värdera sena besvär efter distorsion av halsryggen. Nytt försäkringsmedicinskt verktyg ger stöd vid bedömning av samband« [1], gav upphov till en debatt i ­Läkartidningen [2-5], som vi vill knyta an till, då ämnet inte förlorat sin aktualitet. I sin artikel hade Berlin et al presenterat en checklista […](0 kommentar)

Visst måste Glenn Gould haft ett autismspektrumtillstånd

Man behöver sannerligen inte vara intresserad av neuropsykiatri för att uppskatta Lars Sjöstrands eminenta artikel om pianovirtuosen Glenn Gould som flydde sin publik (LT 46/2010, sidorna 2909-12). Men jag kan ändå tycka att en förståelse för autismspektrum kryddar upplevelsen av läsningen. Artikeln är en illustrativ fallbeskrivning av ett musikaliskt geni och en man med ett […](0 kommentar)

Fyra frågor till Läkarförbundets blivande ordförande

För det första: Hur vill du agera i förhållande till Försäkringskassans nya riktlinjer för sjukskrivning? När man som läkare möter en patient med depression, krisreaktion eller värk, vilket i sin tur ger kognitiva svårigheter, måste detta nuförtiden kunna påvisas objektivt. Man ska i status kunna på­visa att patienten har minnes- eller koncentrationssvårigheter. Detta kan göras […](0 kommentar)

Vi ska tydligt stå på medlemmarnas sida

Hur vill du agera i förhållande till Försäkringskassans nya riktlinjer för sjukskrivning? Svar: Revideringen av blanketten för medicinskt underlag gjordes under stark tidspress, vilket Läkarförbundet kritiserat. Vi är inte nöjda med resultatet och vill fortsätta arbetet med att se över blanketten. Enligt en färsk webbpejling bland läkare är Försäkringskassans nuvarande rutiner för medicinska underlag problematiska […](0 kommentar)

Vi måste prioritera rent fackliga frågor

Hur vill du agera i förhållande till Försäkringskassans nya riktlinjer för sjukskrivning? Svar: Hanteringen av sjukskrivningar inverkar på läkares arbetsmiljö, och det finns en del att förbättra. Informationsbladet som tas upp är framtaget för att ge vägledning om vilken information Försäkringskassan frågar efter i blanketten »Medicinskt underlag för bedömning av förmåga att arbeta vid sjukdom«. […](0 kommentar)

Att förebygga sjukdom – en ledarskapsfråga

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder lanseras nu för att vägleda profession och huvudmän om hur denna viktiga del av hälso- och sjukvården kan förbättras.  Sjukvårdshuvudmännen och dess politiska ledare har ett ansvar att skapa resurser för detta arbete. Läkarna och deras ledare har ett lika stort ansvar att i sitt dagliga arbete se till […](0 kommentar)

Ledare

Vård på lika villkor

Denna vecka är det dags för medicins­ka riksstämman i Göteborg. Årets tema är jämlik vård, aktuellt ur flera aspekter. »En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen«, står det i hälso- och sjukvårdslagen från 1982. Tveksamt om vi lever upp till lagen, trots att snart 30 år gått. Förra året presenterades […](0 kommentar)

Recension

Klokt om skolhälsovårdens viktiga uppdrag

Olle Hillman är barn- och ungdoms­läkare och har verkat både som skolläkare och skolöverläkare under många år. Han har bl a deltagit i utarbetandet av Socialstyrelsens rapport »Skolhälsovården 1998«. En stor del av sin klokskap förmedlar han nu genom boken »Skolhälsovård – introduktion och praktisk vägledning«, nyutkommen i en and­ra upplaga. I den nya upplagan […](0 kommentar)

Nya infektioner på inmarsch

Vår välkände sommarpratare i P1, massmediakändis och infektionsprofessor i Uppsala, Björn Olsen har samlat sitt viktiga budskap i en aktuell, välskriven bok. Första delen ger en fin lättläst historik av influensans historia mot bakgrund av spanska sjukan 1918. I de senare delarna behandlas ganska styvmoderligt nya infektions- och pandemihot på temat ökat globalt resande och […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Ekonomer i teamen när Västra Götaland satsar på patientsäkerhet

– Nidbilden av en ekonom är någon som sitter och genomför besparingar i något rum någonstans. Men verksamhetsledningarna börjar få upp ögonen för oss, några som kan hjälpa till att räkna på vad vården kostar och varför. Det säger Emil Bexbo, verksamhetsekonom vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Han och ett team av personal på geriatriska kliniken i […](0 kommentar)

Aktuellt

Överbelagt – nu är det belagt

Arbetsmiljöverket har de senaste åren upplevt ett ökat inflöde av anmälningar som rör arbetsmiljöproblem i samband med överbeläggningar på sjukhus. Anmälningarna har i flera fall resulterat i att sjukhusen under hot om vite förbjudits att exempelvis lägga patienter i korridorer eller låta överbeläggningar ske utan att riskerna för personalen beaktas. Den ökande mängden ärenden relaterade […](0 kommentar)

»Ansvaret måste läggas tillbaka på arbetsgivaren«

Under senare tid har Arbetsmiljöverket skärpt tonen rejält mot överbeläggningar. Så kallade 66a-anmälningar från huvudskyddsombud har lett till oanmälda inspektioner, som i flera fall följts av kraftfulla viten mot sjukhus som man anser riskerar personalens hälsa när bemanning eller utrymmen inte är anpassade till patientvolymen. Ett exempel är Karo­linska universitetssjukhuset i Huddinge, som i början […](0 kommentar)

Nödrop vann debattkategorin

Enligt Karin Stenfeldt är det få läkare som öppet talar om att byta yrke eller att göra en alternativ yrkeskarriär. Det skulle i så fall handla om att börja arbeta i privat regi. Många är det dock som är trötta på jobbet och längtar tillbaka till lidelsen – till läkekonst och engagemang i stället för […](0 kommentar)

Här är alla vinnarna

Medicinsk kommentarAxelsson Inge: Feberkramper kan inte förebyggas. Antipyretika motar inte kramperna men feber kanske motar infektionen. LT 2010;107:1290-1. Klinik och vetenskapWahlström Jan, Sahlin Nils-Eric: Läkaren som riskanalytiker. LT 2009;106:3517-9. Klinisk översiktRamstedt Mats, Stokkeland Knut, Hultcrantz Rolf: Nytt alkoholmönster och fler leverskador efter Sveriges EU-inträde. Utvecklingen 1997–2007. LT 2010;107:1463-6. Originalstudie/Fall­beskrivningDellgren Göran, Sigurdardottir Vilborg, Berg Claes-Håkan, Rundqvist […](0 kommentar)

Volym krävs för hjärttransplantationer

Studien pekar på att överlevnaden efter hjärttransplantation i Göteborg är helt i paritet med vad andra etablerade institutioner redovisar vid långtidsuppföljningar, till exempel Columbia­universitetet i New York, som utfört fler än 1 000 hjärttransplantationer med en rapporterad överlevnad vid tio år på 45 procent. I Sverige är motsvarande överlevnadsgrad 60 procent, för barn dock väsentligt bättre. […](0 kommentar)

Ny teknik ska öka tryggheten för äldre

– Det har gått över förväntan att få de äldre i testgruppen att ta till sig tekniken. Några hade inte ens använt mobiltelefon tidigare och var skeptiska innan vi började projektet, säger distriktsläkaren Malte Brännström, som varit medicinskt ansvarig för ett stort äldrevårdsprojekt med EU-finansiering. Totalt har 15 pensionärer testat tekniken under 2010 i samverkan […](0 kommentar)

FN kritiskt till Sveriges vård av papperslösa

Paul Hunt kritiserade Sverige 2006 för brister i flyktingvården, i egenskap av att vara FN:s dåvarande särskilda rapportör för konventionen om rätten till hälsa. Vid konferensen »Rätt till vård« som hölls på fredagen, ett arran­gemang med 36 organisationer bakom, upprepade professorn vid Centrum för mänskliga rättigheter, universitetet i Essex, Storbritannien, sin kritik: – Genom att […](0 kommentar)

Skarp kritik från Arbetsmiljöverket

SUS, Malmö, Akutcentrum Sjukhuset har under flera år haft problem med att hantera överbeläggningar. Krav att redovisa åtgärder mot överbeläggningar samt undersöka personalens arbetsbelastning. SUS, Malmö, ortopedikliniken Man begär att ett vite på 200 000 kronor ska dömas ut för brott mot 80 cm-regeln. SUS, Lund Överbeläggningar förkommer trots strategier för att undvika dem. Det saknas […](0 kommentar)

Ökat privat ägande och bättre tillgänglighet efter vårdvalet

Det framgår av Konkurrensverkets avslutande rapport »Uppföljning av vårdval i primärvården«. Rapporten framhåller att etablering av nya vårdcentraler har »lyckats väl« och att möjligheten för den enskilde att välja vårdmottagning har ökat. Antalet invånare som förut hade mer än 30 minuters bilresa till en annan mottagning än den närmaste har minskat med 44 000, en […](0 kommentar)

Endast på webben

Läkartidningen på medicinska riksstämman 2010

(0 kommentar)