Nr 50 2010

Kultur

Svälten – människans ständiga följeslagare

Svält är människans ständiga följeslagare. Våra stenåldersförfäder genomgick uppenbarligen omväxlande perioder av svält och överflöd beroende på den lokala tillgången på föda. Men dessa grupperingar levde i små samhällen, som lätt kunde flyttas, när maten på en viss plats tog slut. Paradoxalt nog blev människan mer sårbar när hon slog sig ner med fasta bopålar […](0 kommentar)

Din politiska motståndare – en euroman kristofob etnosadist?

I en debattartikel i Financial Times (den 3 augusti 2010) beskrevs Venezuelas president Hugo Chavez som företrädare för en »narcissistisk-leninistisk« retorik. Detta torde vara det senaste exemplet på en allt mer utbredd metod att karakterisera personer i samhällsdebatten med hjälp av psykiatriserande begrepp. Metoden kan spåras tillbaka till Lenin, som använde »nekrofili« i en psykologisk-politisk […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Nyttiggörande av forskningsresultat

För att forskningen ska få ett praktiskt värde måste dess resultat kommuniceras och implementeras. Många forskare anser inte att nyttiggörande tillhör de primära uppgifterna. Det är förståeligt med tanke på att praktisk implementering tar tid och kraft och kräver annan specifik kompetens. Dessutom baseras forskningens meriteringssystem till största del på andra kriterier än huruvida en […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Krypton – ny, dödlig Internetdrog

Sedan oktober 2009 har nio dödsfall orsakade av O-desmetyltramadol konstaterats i samband med rättsmedicinska obduktioner i Sverige. Dödsfallen är spridda över hela landet, och i samtliga fall har även mitragynin påvisats, vilket ger en koppling till intag av kratom, en växt som naturligt inte innehåller O-desmetyltramadol. Det rör sig om en ny och lättillgänglig drog […](0 kommentar)

Nya Rön

Exosomer har samma nyckelroll i foster- och cancerutvecklingen

Avhandling. Även om det kan verka paradoxalt utmanar graviditet och cancer immunsystemet på liknande sätt. Dessa två så diametralt olika tillstånd representerar två mycket speciella situationer: graviditet innebär utveckling och tillväxt av ett foster, en egen individ olik modern, tillfälligt »transplanterad« i hennes kropp, medan cancer in­nebär att kroppsegna celler som förändrats genom malignifiering växer […](0 kommentar)

DHA bromsar inte alzheimer

Omega-3-fettsyran DHA (dokosahexaensyra) bromsar inte utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Det visar en uppmärksammad studie som presenteras i JAMA. Studien har bedrivits vid 51 amerikanska centra och omfattar 402 patienter som vid studiens början hade alzheimer i lindrig eller måttligt svår fas (mild, moderate), definierad som en poäng mellan 14 och 26 på testet Mini-mental state […](0 kommentar)

Social välfärd viktigare för folkhälsan än vårdbudgetstorlek

Att satsa på social välfärd är viktigare för befolkningens hälsa än hälso- och sjukvårdsbudgetens storlek. Det är huvudbudskapet i ett arbete från Storbritannien, med deltagande av bl a folkhälsoprofessorn Martin McKee i London, som publicerat över 500 vetenskapliga arbeten och 32 böcker. I det aktuella arbetet analyserades sambanden mellan standardiserade data från OECD om utgifter för […](0 kommentar)

Behandling med god effekt på hyperakusi

Hyperakusi (överkänslighet för ljud) har med stöd av audiometrisk uppföljning av smärttrösklar inte tidigare kunnat beläggas vara behandlingsbar. En svensk prospektiv behandlingsstudie, genomförd åren 2001–2006, visar på stora förbättringsmöjligheter för patientgruppen. Patienterna behandlades bilateralt med en icke-invasiv, smärtfri kombinationsbehandling två gånger per vecka, totalt 10–20 sessioner: temporalt med pulserande elekt­romagnetiskt fält och via hörselgången med […](0 kommentar)

Många dödsfall bland barn i Indien kan förhindras

Indien är det land i världen där flest barn under 5 års ålder avlider. Av alla barn i världen under 5 år som dör återfinns mer än 20 procent i Indien. Men många av dessa barn dör av anledningar som hade kunnat gå att förhind­ra – detta enligt en artikel som presenteras i Lancet. Då […](0 kommentar)

Ny evidens för antidepressivas suicidförebyggande effekt

Autoreferat. Det är väl känt att antalet självmord i Sverige och jämförbara länder minskat drastiskt sedan de nya antidepressiva läkemedlen gjorde det möjligt att medicinera allt fler deprimerade. Detta tidssamband kan dock inte med säkerhet sägas vara ett orsakssamband. För att bevisa ett orsakssamband måste visas att de individer som räddats från att begå självmord […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Uppfattningen att »klamydia är en risk för klamydia« har styrkts

Genital infektion med Chlamydia trachomatis är den i Sverige vanligaste anmälningspliktiga sexuellt överförda infektionen [1]. År 1997 rapporterades 13 905 fall (157 fall per 100 000 invånare) och år 2004 rapporterades 32 281 fall (359 per 100 000 invånare) – en ökning på drygt 120 procent. År 2007 var antalet fall rekordhögt – 47 009 (513 per 100 000) – sedan […](0 kommentar)

Kalcitonin­genrelaterad peptid och migrän

Migrän är en utbredd sjukdom som drabbar 12 procent av den vuxna befolkningen i västvärlden och är tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män (18 respektive 6 procent) [1]. Det är en sjukdom som har mycket stora socioekonomiska konsekvenser för samhället [2] och som inverkar starkt på patientens livskvalitet [3]. Migrän karakteriseras av återkommande […](0 kommentar)

Neuromyelitis optica – viktig differential­diagnos till MS

Neuromyelitis optica (NMO), även kallad Devics sjukdom, har länge ansetts vara en variant av multipel skleros (MS). Senare års karakterisering av sjukdomen och bakomliggande immunpatologi visar att neuromyelitis optica är en egen entitet bland de autoimmuna sjukdomarna. Upptäckten av en specifik autoantikropp (NMO-IgG-antikropp), som är riktad mot astrocyternas vattenkanaler, akvaporin-4, har inneburit att man säkrare […](0 kommentar)

Dags att införa revision av transfusions­behandling

Vid uppföljning av hur blodkomponenter ordineras och transfunderas, s k revision eller i internationell litteratur audit, ses ofta att kliniskt etablerade riktlinjer för behandling med blodkomponenter inte följs [1]. När sådana revisionssy­stem introduceras i den kliniska vardagen tillsammans med utbildningsinsatser kring riktlinjer för transfusion och återkoppling om olämplig blodanvändning sjunker ofta blodförbrukningen markant [2-4]. National Health […](0 kommentar)

LT debatt

Försäkringskasseutlöst stupor vid Aspergers syndrom

En 30-årig man hade sedan tio år kontakt med en psykiatrisk öppenvårdsmottagning för återkommande depressioner. Han hade efter avslutad skolgång haft svårt att klara ett arbete, han var avvikande, passade inte in, passade inte tider, tog illa vid sig av motgångar och blev nedstämd och inbunden och gick sjukskriven i långa perioder. Antidepressiva medel och […](0 kommentar)

Intensivvårdad patient uppmanas inställa sig för arbetsprövning

Nyligen påpekade en kollega det orimliga i att man som behandlande läkare inte längre kan förutsätta att en patient blir sjukskriven, och den negativa effekt detta kan innebära för behandling och patient–läkarrelation. Jag instämmer helt i detta och skulle mot bakgrunden av ett upplevt fall, vilket dessutom inte tycks vara unikt, vilja framföra ytterligare synpunkter. […](0 kommentar)

Recension

Perfekt lärobok och uppslagsbok i ett

Tre av rikets mest erfarna geriatriska dietister har utvidgat, omarbetat och förnyat boken »Mat och kostbehandling för äldre. Problem och möjligheter« – första upplagan kom 1998 – där de var tre av fem författare. Jag hade förmånen att recensera den boken då och använde rubriken »Närmast perfekt minilärobok …«. Nu har det i många avseenden […](0 kommentar)

Engagerad ledning ger bra patientsäkerhet

Författaren är professor i»clinical safety research« vid avdelningen för kirurgisk onkologi och teknologi, Imperial College i London. Han är psykolog och har länge arbetat med patientsäkerhet. Den första upplagan av »Patient safety« utkom 2005. Han konstaterar att de fem senaste åren har inneburit betydande förbättringar på många fronter, och han tycker det finns skäl till […](0 kommentar)

Svenska Nobelpris­industrins nedgång och fall

Följ med bakom kulisserna till de svenska pansarkryssarna Astras, Kabis och Pharmacias nedgång och fall som svenska »blockbusters«. Författaren Torun Nilssons sätt att hantera det historiska stoffet och den kritiska granskningen i boken »När Sverige sålde Nobelprisindustrin« för konceptuellt tankarna till Edward Gibbons »Romerska rikets nedgång och fall« i mikroformat. Läkemedelsindustrin har alltid varit en […](0 kommentar)

Debatt och brev

Finns det en etisk skillnad mellan dödshjälp och sederingsterapi?

Svenska Läkaresällskapets nya etiska riktlinjer kring palliativ sedering i livets slutskede [1] har diskuterats kritiskt i en debattartikel i LT 45/2010 av Leijonhufvud och Lynøe [2]. Det är en viktig debatt i en svår fråga, som primärt rör den specialiserade palliativa vården men som utvidgat kan få betydelse för många fler patienter. Vi tycker att […](0 kommentar)

Vems värden ska accepteras – den palliativa vårdens eller patientens?

Karlsson och Strang framför kritiska synpunkter på vårt debattinlägg »Sederingsterapi som förkortar livet – dråp eller adekvat behandling« (LT 45/2010, sidorna 2772-3). Innan vi bemöter synpunkterna vill vi betona att vi diskuterade sederingsterapi till patienter som befinner sig i livets slutskede. Det handlar alltså inte om ­deprimerade 20-åringar som försökt ta sitt liv. 1. Karlsson […](0 kommentar)

Läkarna är fångar i ­byråkratiskt system

Marie Wedin och Sjukhus­läkarföreningen anser i ett ­debattinlägg i Läkartidningen 45/2010 (sidan 2826) att an­talet mottagningsbesök per läkare är ett missvisande och orättvist mått för att bedöma sjukhusläkarnas patientkontakter. Vad som upprör henne är att Dagens Nyheter i en ledare i augusti 2010 återigen lyfter fram måttet »2,17 patientbesök per sjukhusläkare/dag« från boken »Den sjuka […](0 kommentar)

Antalet besök inget relevant mått

Monica Renstig undviker i sitt inlägg att beröra kärnpunkten i min text, nämligen att antalet mottagningsbesök per dag inte är ett relevant mått, varken för sjukhusläkarnas patientkontakter eller för effektiviteten i sjukvården. Svenska sjukhus har skurit ner på antalet vårdplatser under lång tid, så att vi i dag har det lägsta antalet i västvärlden räknat per […](0 kommentar)

Både betametason och dexametason ska vara tillgängliga i akut pediatrik

Min artikel i LT 49/2010 (sidorna 3148-9) slutar: »…betapred ska användas endast i nödfall, om man inte snabbt får fram dexametason.« Det är bra att Infektionsläkarföreningen i sin ­replik nämner båda alterna­tiven, och jag tror att sjuksköterskorna på akutmottagningarna förmår ta hand om licenspreparat. Urspårade försök att översätta dexametason till betametason finns det fler och […](0 kommentar)

Visst ska resultaten från randomiserade studier tillämpas, men …

Min artikel [1] föranleddes av att de förs­ta randomiserade studierna som värderar öppen och endovaskulär aortarekonstruktion (OAR och EVAR, open aortic repair och endovascular aortic repair) vid elektiv behandling av bukaortaaneurysm nu ­publicerat sina slutrapporter och inte kommer att göra ytterligare uppföljningar. En sammanfattning av vad vi i dag vet utifrån de randomiserade studierna är: En […](0 kommentar)

Båda metoderna ­försvarar sin plats

Vi har tidigare publicerat en medicinsk kommentar [1] till Fredrik Lundgrens artikel med titeln: » Aortaaneurysm rutinbehandlas endovaskulärt trots bristfällig evidens. Svag grund för att endovaskulär teknik är bättre än öppen« [2]. I detta nummer av Läkartidningen återkommer Lundgren med ett nytt inlägg. Vi gläds åt att vi är överens på många punkter, men vi […](0 kommentar)

Diskussionen om Multiferon bör fortsätta

I sitt genmäle om adjuvansbehandling av melanom (LT 49/2010, sidan 3150) anför Svenska melanomstudiegruppen (SMSG) att vårt sätt att diskutera användning av Multiferon kan liknas vid Don Quijotes eskapader. Vi hade uppskattat ett mer seriöst anslag i denna debatt. SMSG:s viktigaste argument – att studien omfattade längre uppföljning än vad som angivits i studieprotokollet – […](0 kommentar)

Vad säger Läkemedelsverket?

Örjan Strannegårds synpunkter är sedan tidigare kända av SMSG. Vi tror inte en fortsatt debatt i LT kommer att leda till en ökad samsyn. Däremot skulle vi gärna emotse en kommentar från Läkemedelsverket, antingen direkt till SMSG eller i LT. Läs mer:Diskussionen om Multiferon bör fortsätta(0 kommentar)

Läkare kräver bättre rutiner vid sjukskrivning

I den aktuella debatten om sjukskrivningar frågar misströstande patienter och oroliga anhöriga varför läkare accepterar att få sina sjukintyg underkända av Försäkringskassan. De undrar hur läkarkåren kan gå med på att få sitt förtroende urholkat i arbetslinjens namn. Är läkare kuvade, fogliga eller avtrubbade? Många läkare prioriterar patientarbete framför blanketthantering och anser att de medicinska […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

Ladda ner pdf genom att klicka på texten »Läs artikeln som PDF« här över eller under.(0 kommentar)

Ledare

Utred forskning utan samtycke

I Läkarförbundets stadgar anges som en av förbundets huvuduppgifter att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling. En betydelsefull del i detta är att arbeta för goda möjligheter att bedriva medicinsk forskning. Svensk medicinsk forskning har historiskt varit mycket framstående och bidragit till en rad värdefulla genombrott. Det är viktigt att reglerna för forskning, liksom dess […](0 kommentar)

Aktuellt

Utförsäkrad läkares värde ska tillvaratas

Motionären yrkade på att Läkarförbundet ska arbeta för att läkares unika kompetens och värde för samhället och på individplanet tas tillvara i bedömningen av arbetsoförmåga enligt lagen om allmän försäkring, och fick stöd för detta i svaret från CS. Christian Öhrn, förste vice ordförande i Sylf, ville dock avslå hela att-satsen eftersom han inte kunde […](0 kommentar)

Krav på miljöcertifierade läkemedel

Debattartikeln i Läkartidningen (nr 39/2010) hade rubriken »Läkare som miljömarodörer« och var författad av docent Gunnar Hillerdal, överläkare vid lung- och allergikliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Hillerdal skriver där om miljökonsekvenserna av att billiga, generiska preparat alltmer blivit förstahandsval i den svenska sjukvården. En stor del av de billiga medicinerna massframställs i länder med låga […](0 kommentar)

Fler vikarier med oklara villkor i Stockholm

Stockholms läkarförening yrkade inför fullmäktige på att Läkarförbundet i den centrala avtalsförhandlingen prioriterar och driver frågan om att tidsbegränsade anställningars lönesumma ska ingå i förhandlingsunderlaget. Ett stort antal tidsbegränsade anställda döljer det faktiska behovet av ST-läkare och specialister, sa Maria Källberg, Stockholms läkarförening, när motionen utskottsbehandlades på fullmäktigemötets första dag. Stockolms läkarförening ville med motionen […](0 kommentar)

Ensamarbete för icke legitimerade ska diskuteras med arbetsgivare

Det beslutade fullmäktige till slut med anledning av en motion från Sylf. I Sylfs AT-rankning 2010 framkom att totalt 40 procent av de svarande hade arbetat ensam på akutmottagning (definierat som utan legitimerad läkare inom samma specialitet på sjukhuset). »Unga och ambitiösa kollegor vill gärna arbeta på akutmottagningar och arbetsgivaren har ett stort intresse av […](0 kommentar)

Öka antalet läkare som är skyddsombud

Så lyder ett tillägg, under »prioriterad verksamhet«, i verksamhetsplanen som fullmäktige beslutade om efter förslag från Kerstin Ermebrant, Distriktsläkarföreningen, som vid flera tillfällen under mötet återkom till skyddsombudens viktiga roll i det fackliga arbetet. Allt om fullmäktigemötet:Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010 – alla artiklar! Kerstin Ermebrant, Distriktsläkarföreningen, pläderar för skyddsombudens viktiga roll i det fackliga arbetet. Foto: […](0 kommentar)

Högst 1 500 listade per läkare

Redan förra årets fullmäktigemöte slog fast att målet ska vara högst 1 500 listade personer per läkare i primärvården. Men det budskapet har inte nått ut, ansåg Stockholms läkarförening, som motionerat i frågan. Vårdval har på många håll inneburit en närmast orimlig arbetsbelastning på distriktsläkarna, konstaterade Stockholmsläkarna i motionen, och efterlyste en satsning på att kommunicera […](0 kommentar)

Vill skapa ett bättre arbetsklimat i CS

Har du varit segerviss? – Ja, på ett sätt, för personligen kände jag mig så redo för uppdraget. Jag var medveten om polariseringen i förbundet. Den syns i varje fråga. Men eftersom jag känner till den väl, finns det möjlighet att göra något åt den. Och den tänker jag jobba mot först. Vad ska du […](0 kommentar)

Några frågor till Heidi Stensmyren

Från andre vice till förste vice – vad blir det för skillnad? – Det var roligt att få byta post i alla fall. Det beror på hur vi lägger upp arbetet i presidiet. Jag kommer att fortsätta med mina frågor som första vice ordförande, säger Heidi Stensmyren. Om ordförandevalet, där hon med knapp marginal förlorade […](0 kommentar)

Läkarförbundet satsar på sociala medier efter nyår

Jan Rosén, Stockholms läkarförening, berättade under frågans utskottsbehandling att han på nätet lättare hittat fram till sajter för betygssättning av läkare än till Läkarförbundet. – Det är klart att vi ska använda oss av sociala medier för att synas och höras, sa Lena Ekelius, CS, och påpekade att både Sylf och MSF finns på Facebook. […](0 kommentar)

Uteslutnings­beslut står fast

– Det är tredje gången vi upprepar oss från CS också. Fullmäktige kan fatta nya beslut men man kan inte upphäva gamla fullmäktigebeslut. Om man vill komma vidare i den här frågan finns det en möjlighet för de två läkarna att återansöka om medlemskap i förbundet, sa Thomas Flodin, CS, vid frågans utskottsbehandling. Läkarförbundets fullmäktige […](0 kommentar)

Tredjelandsläkare kan bli medlem direkt

­Stadgeändringen beslutade fullmäktige efter förslag från CS. Hittills har sådana läkare varit hänvisade till medlemskap i Medicine studerandes förbund. – De här medlemmarna har alldeles för länge legat under MSF utan att vi kunnat hjälpa dem. Det här är mycket bättre, sa Maria Ehlin Kolk, MSF. För dessa läkare blir inte medlemskap i lokal- och […](0 kommentar)

Ove Andersson ny andre vice ordförande

Medan ny vice ordförande valdes med acklamation, blev det kamp om posten som andre vice ordförande. Röstsiffrorna blev 72–68 till Ove Andersson, som därmed slog ut valberedningens kandidat Thomas Flodin. Valberedningens argument var att ordföranden för den största lokalföreningen bör sitta i centralstyrelsen. Thomas Flodin var efter sex år som ordinarie centralstyrelseledamot inte valbar för […](0 kommentar)

Sylf emot höjd medlemsavgift

I utskottsbehandlingen av budgeten tog flera talare upp behovet att rekrytera nya medlemmar till förbundet. Anslutningsgraden sjunker. Att medlemsavgiften är låg jämfört med andra nordiska länder eller jämfört med andra yrkesgruppers spelar ingen roll då. Avgiften borde hållas nere. – Yngre kolleger tycker att medlemsavgiften är hög. Även om höjningen är moderat föreslår vi att […](0 kommentar)

Organisationsutredning in i ny fas

Den stora organisationsutredning som förra årets fullmäktige beslutade om går nu in i sin andra fas. Den första – som Läkarförbundets kansli stått för – innefattade en grundlig analys av branschen i dag och i morgon och av vad medlemmar och förtroendevalda har för förväntningar på sitt förbund. Resultatet av analysen presenterades för fullmäktige av […](0 kommentar)

Arbetet för förenklat sjukintyg igång

– Vi har redan inlett detta, sa Heidi Stensmyren, numera förste vice ordförande, när motionen förbehandlades i utskottet. Läkarförbundet har bland annat lyft frågan om att förenkla sjukintyget i Nationellt försäkringsmedicinskt forum, där förbundet och Läkaresällskapet ingår tillsammans med Socialstyrelsen, SBU, SKL och Försäkringskassan. Samma motionär fick dock, i CS svar, avslag på kravet att […](0 kommentar)

Miljardsatsning ska få bort flaskhalsar i vården

Sjukhusläkarföreningen, som väckte frågan, beskriver i sin motion hur förändringsprocesser på vissa områden kan få oförutsedda, negativa konsekvenser på andra områden. Mest utsatta är de flaskhalsar där flera olika processer slåss om utrymmet. Ett exempel är utredningskapaciteten inom radiologi, där det finns stora skillnader över landet på väntetid för bland annat magnetkameraundersökningar. Cytologi/patologi är också […](0 kommentar)

Marie Wedin vann med knapp marginal

Resultatet välkomnades med stående applåder, och de två kandidaterna kramade om varandra. – Jag vill tacka alla som stött mig och kommer att göra mitt bästa för att uppnå det jag lovat er, sa Marie Wedin som nyvald ordförande till auditoriet. – Jag ska tacka alla så jättemycket för det stöd jag fått och kommer […](0 kommentar)

Thomas Zilling tillförordnad ordförande för sjukhusläkarna

Thomas Zilling, förste vice ordförande i Sjukhusläkarföreningen, blir tillförordnad ordförande fram till Sjukhusläkarföreningens fullmäktigemöte i april 2011. Thomas Zilling är docent och överläkare vid kirurgiska kliniken vid Sjukhuset i Varberg. Han blev legitimerad 1987 och har varit styrelseledamot i föreningen sedan 1997. Han är också ledamot i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation (UFO) och ansvarig utgivare […](0 kommentar)

Eva Nilsson Bågenholm önskade lycka till

Eva Nilsson Bågenholm sa att hon kände sig stolt över vad förbundet åstadkommit under hennes tretton år i förbundets centralstyrelse och under hennes sex år som ordförande. – Jag är stolt över vad vi åstadkommit under de här åren. Vi har ökat vårt inflytande och stärkt våra kontaktytor. – Vad jag är mindre nöjd med […](0 kommentar)

Klimatförändringarna kanske viktigaste frågan

– Vi jobbar hårt för att få hälsoaspekterna på agendan i klimatförhandlingarna, sa Dana W Hanson samtidigt som FN:s klimatmöte avslutades i Cancún, Mexiko. Av alla observatörer vid klimatmötet i Köpenhamn 2009 representerade 90 procent industrin. Mycket få representanter för hälsa och hälso- och sjukvård fick observatörsstatus, berättade han. – I Cancún är hälsosektorn bättre […](0 kommentar)

EU och OECD oroas över brist på läkare

Lägst andel läkare har Polen och Rumänien med drygt 2 läkare per 1 000 invånare. Högst andel har Grekland med 6/1 000. Sverige ligger nära EU-snittet med 3,6 läkare per 1 000 invånare. Siffrorna gäller för 2008 eller närmaste tillgängliga år. I genomsnitt har andelen läkare i EU ökat från 3,0/1 000 invånare år 2000 […](0 kommentar)

Lokalordförande krävs på förklaring om påstått dödsfall

På uppdrag av regionstyrelsen lämnade De skånska läkarföreningarna i slutet av november sin syn på fusions- och profileringsprocessen av sjukhusen i Malmö och Lund. I skrivelsen uppger läkarföreningarna att kliniksammanslagningarna på flera håll lett till längre köer och personalflykt. Man nämner även att det kommit muntliga rapporter om »allvarliga komplikationer, även dödsfall« kopplade till den […](0 kommentar)

Notiser

Liten bakläxa

Revisorerna Bernhard Grewin och Ulla Feuk, som nu för femte gången gjort en förtroenderevision där de tittar på hur CS efterlever fullmäktigebeslut, var mycket nöjda med uppföljningen av 2008 års beslut. Små brister gällde, enligt Bernhard Grewin, besluten om en intern alkoholpolitik och om att förbundet ska driva att alla läkare har egen dator. – […](0 kommentar)

»Vårdgarantin leder till felaktiga prioriteringar«

En majoritet av drygt 500 ortopeder svarar i en enkät att de anser att vårdgarantin leder till att svårt sjuka, äldre och kroniskt sjuka patienter får stå tillbaka för yngre, välutbildade och mind­re allvarligt sjuka – tvärtemot hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård efter behov. Det framgår av en ny rapport från Expertgruppen för studier […](0 kommentar)

Rättvisare upphandling

Läkarförbundet ska slå vakt om de små enheternas plats i öppenvården och arbeta för ett bättre och mer rättvisande system vid upphandling eller vårdval. Det beslöt fullmäktige med anledning av två motioner, som pekade på att dagens regler gynnar stora, privata vårdbolag på de små aktörernas bekostnad. Allt om fullmäktigemötet:Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010 – alla artiklar!(0 kommentar)

Mer likvärdig tillsyn

Läkarförbundet ska verka för likvärdig tillsyn i hela landet och ta upp en diskussion med Socialstyrelsen om hur lokalt tillsyns- och patientsäkerhetsarbete kan bli bättre. På många håll har Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen samordnat sina insatser rörande överbeläggningar. Men på andra håll har detta inte skett, utan Arbetsmiljöverket har kommit ensamt, noterade Upplands allmänna läkarförening i […](0 kommentar)

Vem ska betala vården?

Läkarförbundet ska agera för att det snarast tillsätts en parlamentarisk utredning om sjukvårdens framtida finansiering, i enlighet med vad den så kallade Borgkommissionen har föreslagit. Nya, dyra behandlingar och en åldrande befolkning ställer stora krav på hur sjukvården ska betalas i framtiden, menar Sjukhusläkarföreningen i motionen som ligger till grund för beslutet. Allt om fullmäktigemötet:Läkarförbundets […](0 kommentar)

Särläkemedel nationellt ansvar

Vid en rad allvarliga sjukdomar behöver patienten så kallade särläkemedel: nya mediciner som är effektiva, men också dyra. I dag varierar möjligheten att få dessa mediciner utifrån var patienten bor. Läkarförbundet anser sedan tidigare att dessa särläkemedel ska finansieras nationellt, men ska nu driva frågan med större kraft. Allt om fullmäktigemötet:Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010 – alla […](0 kommentar)

Läkarinflytande över IT-system

Läkarförbundet ska verka för att sjukvårdshuvudmannen skapar lokala IT-råd där läkare finns med, och förbundets IT-råd ska också vara företrätt i de organ som tar beslut om IT-system på ett nationellt plan. Förbundet ska också förstärka den egna kompetensen i IT-frågor. Motionen bakom beslutet kom från Östra Skånes Läkarförening. Allt om fullmäktigemötet:Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010 – […](0 kommentar)

Städningen är viktig!

Städning är viktigt för att skapa en säker miljö för patienter, vårdtagare, personal och besökare. Det skriver Sjukhusläkarföreningen och Mellersta Skånes läkarförening i sin motion, som ledde till att Läkarförbundet nu ska uppmärksamma problemen med bristande städning inom sjukvården och verka för att vård- givaren utarbetar rutiner så att godtagbar städning sker inom alla sjukvårdslokaler. […](0 kommentar)

Vårdval och facklig tid

Läkarförbundet ska verka för nya former för att finansiera förtroendemännens fackliga verksamhet. Fullmäktige gav sitt stöd åt en kompromiss mellan Stockholms läkarförening, som skrivit motionen, och CS. CS hade yrkat avslag på motionens ursprungliga förslag: att Läkarförbundet verkar för att ett vårdval knyts till att facklig tid tilldelas den lokala läkarföreningen. Allt om fullmäktigemötet:Läkarförbundets fullmäktigemöte […](0 kommentar)

Info om LOL

Läkarförbundet ska i Läkartidningen informera om hur LOL (lagen om läkarvårdsersättning) tillämpats och hur ersättningsformen använts och används inom landet. Både CS och fullmäktige gav sitt stöd till detta krav från fullmäktiges flitigaste enskilde motionär, Åke Reimer, som är ordförande i Skånes privatläkarförening och ensam stod bakom fem motioner. Motionären skriver att det för många […](0 kommentar)

Fler prioriterade områden för fackligt aktiva

Utöver de av Centralstyrelsen föreslagna prioriterade områdena vad gäller förtroendemannaverksamhet beslutade fullmäktige att lyfta upp ytterligare tre punkter som prioriterade: • Att alla fackligt förtroendevalda upplever att de har relevant kunskap för det fackliga uppdraget. • Att fackligt förtroendemannaskap ska vara meriterande såväl lönemässigt som i karriären i stort. • Att alla fackligt förtroendevalda upplever […](0 kommentar)

Bättre möjlighet för taxeläkare att arbeta

Läkarförbundet ska med stor skyndsamhet verka för att »taxeläkare« har möjlighet att arbeta inom annan offentligt finansierad hälso- och sjukvård, föreslog Åke Reimer i en motion och fick medhåll av såväl CS som fullmäktige. Det finns i princip inget hinder för att den som arbetar inom LOL, lagen om läkarvårdsersättning, också arbetar som anställd eller […](0 kommentar)

Ersättning för intyg

Läkarförbundet ska arbeta för att Försäkringskassan arvoderar de intyg som kassan kräver efter 180 dagars sjukskrivning, i enlighet men en motion från Stockholms läkarförening. Förbundet har uppmärksammat att vårdavtalsläkare inte får ersättning för begärda intyg och ska arbeta för att ersättning utgår, skriver CS i sitt svar. Allt om fullmäktigemötet:Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010 – alla artiklar!(0 kommentar)

Utvidgad utbytbarhet utreds

Hittills har Läkemedelsverket bedömt att biologiska läkemedel inte är utbytbara. Det är det faktum att olika länder gör olika bedömning av vilka läkemedel som klassas som utbytbara som gör att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket menar att det kan finnas utrymme att utvidga utbytbarheten. Läs mer på regeringens webbplats:Uppdrag att utreda förutsättningarna för utvidgad utbytbarhet samt utbytbarhet […](0 kommentar)

Endast på webben

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010 – alla artiklar!

Marie Wedin vann med knapp marginal Vill skapa ett bättre arbetsklimat i CS Några frågor till Heidi Stensmyren Ove Andersson ny andre vice ordförande Thomas Zilling tillförordnad ordförande för sjukhusläkarna Eva Nilsson Bågenholm önskade lycka till Klimatförändringarna kanske viktigaste frågan Organisationsutredning in i ny fas Öka antalet läkare som är skyddsombud Läkarförbundet satsar på sociala […](0 kommentar)