Nr 51 2010

Kultur

Jul i mörker

Inom moralfilosofin finns det klassiska frågeställningar om vad som menas med goda människor och goda handlingar. Detta är inte alltid lätt att definiera, men handlingarna och deras konsekvenser kan ibland tala för sig själva. Motsatsen, ondskan, beskrivs ofta som banal, trist och motbjudande [1]. Det är därför det i allmänhet är mera intressant med människor […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Ett förlag på väg

År 2010 var året då Läkartidningen Förlag AB började göra skäl för hela namnet. Det var då som vi på allvar gav oss in på ett fält utanför den ordinarie tidningens. En sammanfattning av förlaget i siffror ger följande: Vi har producerat fler än 3 200 sidor text i Läkartidningen, fördelade på 42 utgåvor. Vår sajt […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Finlands sak är vår

Sverige är ett multietniskt land; år 2009 var 14 procent av vår befolkning född utomlands. Räknar vi in andra generationens invandrare, dvs svenskar födda i Sverige men av utlandsfödda föräldrar, kommer vi upp i 19 procent. Migrationen är en oskiljaktig del av människans historia. Vi härstammar alla från Afrika, och vi som är födda i […](0 kommentar)

Nya Rön

Stöd för att GI-metoden hjälper bantare att behålla viktnedgång

Vilken kost som är bäst för att bibehålla en lägre vikt efter bantning är huvudtemat i en studie som presenteras i New England Journal of Medicine. Frågan är relevant, då de flesta metoder för viktnedgång som presenteras inte har någon som helst vetenskaplig evidens, och bland de fåtal som faktiskt har det brukar effekten bara […](0 kommentar)

Sms-tjänst förbättrade följsamhet till HIV-terapi

Genom en sms-tjänst har man lyckats få afrikanska HIV-patienter att följa sin antivirala behandling bättre. Det visar en studie som presenteras i Lancet. I dag behandlas i storleksordningen tre miljoner barn och vuxna i Afrika med antivirala läkemedel. Detta är en ökning med 30 (!) gånger sedan 2003. Den huvudsakliga anledningen är givet­vis de senare […](0 kommentar)

Svår sepsis ökar risken för kognitiv nedsättning

Patienter som sjukhusvårdas för svår sepsis löper ökad risk att drabbas av kognitiv nedsättning om de överlever. Det visar en studie presenterad i JAMA. Studien baseras på materialet Health and retirement study, ett amerikanskt nationellt representativt material med över 27 000 individer över 50 års ålder som började följas 1992. Författarna har tittat på individer som […](0 kommentar)

Metylenblått lindrade ryggvärk

I en kinesisk studie identifierades 136 personer som lidit av ryggvärk i mer än sex månader. Vid en noggrann klinisk genomgång exkluderades patienter med mer specifika orsaker till sin ryggvärk, såsom diskbråck, spondylolistes, neurologisk sjukdom osv. Av de kvarvarande 72 randomiserades 36 till att få en injektion av 10 mg metylenblått i de värkande mellankotsskivorna […](0 kommentar)

Även de äldsta männen kan värdesätta sex

Sex fortsätter att vara viktigt för män även upp i de högsta åldrarna. Det visar en analys av sexualiteten hos 75–95 år gamla australiska män i Annals of Internal Medicine. Trots att flera studier visat att sexlivet ofta fortsätter även i högre åldrar brukar äldre personer fortfarande ses som asexuella. Även forskning kring sexuell hälsa […](0 kommentar)

Återhämtning efter operation alltför ofta suboptimal

Hur återhämtning på lång sikt efter kir­urgiska ingrepp ter sig är ofullständigt kartlagt, särkilt med avseende på operationens påverkan på patienternas livskvalitet. Målet med den aktuella studien var att identifiera faktorer av betydelse för fysisk och psykisk återhämtning efter operation. 401 patienter som genomgick olika typer av elektiv kirurgi (inom områdena ögon, öron, näsa och […](0 kommentar)

Läskunnighet förändrar hjärnans funktion

Läskunnighet modulerar hjärnans funk­­tion på flera sätt, vare sig man lärt sig läsa som barn eller som vuxen. Detta budskap framförs i en analys i Science. Eftersom läs- och skrivförmåga är relativt nya företeelser i evolutionen diskuteras det huruvida inlärningen av dessa färdigheter sker på bekostnad av något annat i hjärnfunktionen. De flesta studier som […](0 kommentar)

Färdiglagade måltider gav viktnedgång

Övervikt med de konsekvenser det leder till i termer av bl a diabetes och risk för hjärt–kärlsjukdom är ett ofantligt hälsoproblem i västvärlden. Vi översköljs med mer eller mind­re seriösa metoder för hur överviktiga ska kunna tappa kilon genom kosthållning, farmaka och naturmediciner. Många metoder har ingen som helst vetenskaplig grund. De metoder som faktiskt uppvisar […](0 kommentar)

Recension

Hundra år av cancervård

Två hundraåringar uppmärksammas i en vacker jubileumsskrift av medicinhistoriskt intresse. För exakt hundra år sedan, 1910, bildades Svenska Cancerföreningen, numera Cancerföreningen i Stockholm, med syfte att »verka för kräftsjukdomens bekämpande inom vårt land ävensom för det vetenskapliga studiet av denna sjukdom samt att mottaga och förvalta medel, som för befordrande av nämnda ändamål ställas till […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

ABC om Preeklampsi

Någon form av blodtrycksstegring under graviditet ses hos ca 8 procent av alla gravida kvinnor, och 3–4 procent insjuknar i preeklampsi [1, 2]. Trots förbättrad mödrahälsovård och neonatalt omhändertagande orsakas fortfarande en betydande del av maternell och fetal mordbiditet och mortalitet av pre­eklampsi. Denna artikel avser att ge en beskrivning av det moderna omhändertagandet av […](0 kommentar)

HbA1c – ny standardisering införs i Sverige

HbA1c-testet har blivit ett viktigt hjälpmedel i diabetesvården i hela världen. Innan det fanns bestod evaluering av diabetesläget i uppgifter om å ena sidan symtom på höga blodsockernivåer med törst, trötthet och nykturi, å andra sidan hypoglykemi med symtom som hjärtklappning svettningar, grumlat omdöme och medvetandepåverkan. Dessa uppgifter ger en grov uppskattning av diabetesläget eftersom […](0 kommentar)

Kvarliggande pleurakateter ger symtomlindring vid malign pleurit

Malign pleurautgjutning är ett allvarligt tillstånd och förekommer vid upp till 50 procent av alla cancertyper [1]; vanligast hos patienter med lung-, bröst- och äggstockscancer [2]. De vanligaste symtomen är andfåddhet, försämrad prestationsförmåga och sämre livskvalitet [3, 4]. Pleurautgjutning är ett tecken på avancerad sjukdom med kort förväntad me­dianöverlevnad (3–12 månader) beroende på typ av […](0 kommentar)

Tuberkulos i Somalia med konsekvenser i Sverige

Denna artikel syftar till att beskriva hur tuberkulosbehandling genomfördes i ett projekt i Somalia 2007 och diskutera tuberkulos i ett globalt, svenskt och somaliskt perspektiv. Patientfall Senhösten 2008 sökte en ung kvinna vård på en vårdcentral i södra Sverige. Hon hade nyligen kommit som flykting från Somalia och besvärades sedan länge av subfebrilitet, slemhosta och […](0 kommentar)

Kostråd i vården – en väg kantad av motgångar och möjligheter

Många dietister, sjuksköterskor, läkare och kostrådgivare har vittnat om hur svårt och komplext det kan vara att ge kostråd. Det handlar sällan om att ge sakliga evidensbaserade råd som om människan vore en maskin som enbart behöver det bästa bränslet. Det handlar ofta mer om emotioner, känslor förknippade med mat och olika händelser, belöning, tröst, […](0 kommentar)

Finlandsfödda har sämre fysisk hälsa än svenskfödda i Sverige

Finlandsfödda utgör den största gruppen utlandsfödda i Sverige. Cirka 5 procent av Sveriges befolkning har finländsk bakgrund, dvs är finska medborgare, födda i Finland eller har minst en förälder som är född i Finland (källa: Statistiska centralbyrån). Ungefär 2 procent (180 000) är födda i Finland. Tidigare studier har visat bl a att finlandsfödda har högre dödlighet […](0 kommentar)

Debatt och brev

Riktlinjer om sjukdomsförebyggande metoder är viktiga för vården

Heidi Stensmyren och Ove Andersson diskuterar Socialstyrelsens preliminära Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (riktlinjerna) [1] i Läkartidningen 46/2010 (sidan 2905) [2]. De belyser problematiken med primärprevention i sjukvården och menar att särskilda socialpolitiska satsningar krävs. I grunden delar jag ­deras resonemang, särskilt att patientens behov av sjukdomsbehandling ska vara i centrum och att vården inte […](0 kommentar)

Positivt nytta–riskförhållande

I replikväxlingen mellan Strannegård & Thorén och Svenska melanomstudiegruppen (SMSG) i Läkartidningen 49/2010 (sidorna 3150-1) finns en mer eller mindre uttalad kritik av ­Läkemedelsverkets godkännande av Multiferon på indikationen adjuvant behandling av högriskmelanom. Särskilt antyds att man frångått allmänt accepterade regler för analys av randomiserade studier. Som SMSG mycket riktigt påpekar finns det orsaker till de strikta […](0 kommentar)

Ackreditering av ST-utbildning – framtida utvecklingsinstrument?

Läkarnas specialitetstjänstgöring (ST-utbildning) är i Sverige i dag icke-ackrediterad, det vill säga inget behörigt organ har granskat utbildningen och gett vårdgivarna ett formellt godkännande för dess avsedda uppdrag. En läkarstuderande med specialistläkarambitioner träder in i ett utbildnings­system där ackreditering av läkarprogrammet och dess examensrätt utövas av Högskoleverket. Efter avlagd läkarexamen fortsätter dock utbildningssystemet på en […](0 kommentar)

Det är patienten det handlar om

Palliativ vård är ett område fyllt av medicinska, existentiella och filosofiska utmaningar både för de drabbade och för dem som vårdar. Det största problemet i Sverige i dag är att inte alla männi­skor som behöver det får tillgång till palliativ vård i livets slutskede. Senast uppmärksammat av anhöriga i en artikel på DN Debatt, där vården […](0 kommentar)

Från gesällutbildning till formell utbildning

Det har gått över två år sedan nya specialiseringstjänstgöringen (ST) (SOSFS 2008:17) trädde i kraft [1]. Mycket arbete har ägnats åt att utforma målbeskrivningar och att lösa frågan om utbildning av handledare som nu är obligatorisk. Frågan om den allmänna kompetensen »medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete« har också kommit att få uppmärksamhet. Det finns emellertid något […](0 kommentar)

Tidsgräns för palliativ sedering behövs

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik antog i augusti 2010 nya riktlinjer för palliativ sedering. Dessa var en uppdatering av de äldre riktlinjerna från 2003. Såväl i de nya som i de gamla riktlinjerna anges att denna behandlingsmetod bör användas i livets slutskede om andra metoder inte räcker för att lindra outhärdliga symtom hos en […](0 kommentar)

Riktlinjer om levnadsvanor står i strid med beprövad erfarenhet

Socialstyrelsens satsningar på att ge ökad tyngd åt levnadsvanornas betydelse för hälsa och sjukdom är ett välkommet initiativ och borde ge ett starkt stöd för allmänmedicinen, som alltsedan provinsialläkarväsendet gjort viktiga insatser för ­folkhälsan. Den nationella patientenkäten hösten 2009 bekräftar att dagens allmän­läkare lägger stor vikt vid levnadsvanefrågor. Resultaten visar att 91–97 procent av dem […](0 kommentar)

Aktuellt

Redo för nytt uppdrag

Det har gått fyra dagar sedan Eva Nilsson Bågenholm tackade för sig på Läkarförbundets fullmäktigemöte och lämnade över ordförandeklubban till Marie Wedin. Hon är tillbaka på förbundets huvudkontor på Villagatan på Östermalm i Stockholm för sitt allra sista uppdrag, att tömma arbetsrummet. Sedan åker hon hem för att fira jul i Göteborg – den första […](0 kommentar)

Vårdrelaterade infektioner ökade under 2010

9,4 procent av alla patienter som vårdades inneliggande på svenska sjukhus hösten 2010 hade en vårdrelaterad infektion (VRI), enligt den punktprevalensmätning som Sveriges Kommuner och landsting (SKL) gör varje halvår. Högst var prevalensen på Gotland med nästan 14 procent och i Västerbotten med nästan 12 procent VRI hos de inneliggande patienterna. Lägst var den i […](0 kommentar)

Tack, alla referenter!

Ladda ner pdf med alla namnen här!(0 kommentar)

Mät patientsäkerheten och få pengar

– Om man räknar om vårdskadorna varje år så handlar det om ungefär 630 000 undvikbara vårddygn till en kostnad av ca 5 miljarder, som naturligtvis kan användas till någonting bättre än att reparera det som gått sönder på vägen, sa socialminister Göran Hägglund vid en presskonferens den 16 december. I och med att den […](0 kommentar)

9 300 besökte årets medicinska riksstämma

Knappt 9 300 personer besökte årets riksstämma i Göteborg. Förra året, då stämman hölls i Stockholm, var siffran 9 600, enligt Mats Bauer, vd för Läkaresällskapet. Han är ändå tillfreds med besökssiffran. – Med tanke på omständigheterna är jag mycket nöjd. Problem med kommunikationerna gjorde att ett antal anmälda inte kunde komma. Dessutom vet vi […](0 kommentar)

Högsta betyg inte nödvändigt för att bli läkare

Det gäller för alla landets sju läkarprogram. Skälet är att det nu finns en speciell antagningsgrupp för dem som söker direkt på avgångsbetygen från gymnasiet. Tidigare konkurrerade dessa sökande med personer som kompletterat sina gymnasiebetyg. För dem som kompletterat betygen krävs fortfarande maxpoäng. Läs mer på VHS webbplats:Maxpoäng inte längre nödvändigt för att bli läkare(0 kommentar)

Nationellt substansregister utreds

Bakgrunden är att det system för kvalitetssäkrad information om läkemedel som i dag används, Svensk informationsdatabas för läkemedel, inte är standardiserat. Substansregistret ska bland annat kunna möjliggöra att journalinformation om överkänslighet kan kopplas till substanser i läkemedel. Läs regeringsbeslutet:Uppdrag att utreda frågan om inrättandet av ett nationellt substansregister samt utbetalning av medel(0 kommentar)

Ledare

Önskelista inför 2011

Jag vill tacka för förtroendet att få leda Läkarförbundet de kommande åren. Jag ska göra mitt bästa så att förbundets politik får stort genomslag för patienternas och läkarnas bästa. I Läkarförbundet ska vi samarbeta på ett bra sätt för att skapa en genomtänkt och användbar politik. Vi ska också utnyttja befintliga nätverk och kanaler för […](0 kommentar)

LT debatt

Kan man stråla bort en anmälan?

Det finns inga friska människor. Bara för litet eller för dåligt undersökta patienter. Gå därför ut och gör alla lyckligt ovetande till patienter. Visa hur duktig du är med din arsenal av undersökningsmetoder. Slå dem i huvudet och gör dem sömnlösa och olyckliga av obotliga diagnoser. »AT, BT och CT (DT)« (allmäntillstånd, blodtryck och datortomografi) […](0 kommentar)

Bör SYSteam Cross krossas?

Jag delar Läkarförbundets uppfattning, uttryckt på ledarplats i LT 47/2010 – att omöjliga, icke kommunicerande ­datasystem utgör ett av de största arbetsmiljöproblemen inom vården. De fördärvar arbetsglädjen och dödar sinnesron. Jag vill inte ha tillbaka pappersjournalen, men vi läkare måste gemensamt bekämpa påfund av entusiastiska datanissar utan någon som helst sjukvårdserfarenhet. Dessa erbjuder datasystem som […](0 kommentar)

Endast på webben

Marie Wedin: Se över vårdgarantin!

Kömiljarden och vårdgarantin styr fel, enligt Läkarförbundets nyvalda ordförande Marie Wedin i en radiointervju den 16 december. Hon vill att vårdgarantin ses över. – Vårdgarantin har blivit väldigt fyrkantig. Den prioriterar dem som har en solklar diagnos, medan de som har en kronisk sjukdom eller som kanske inte har en diagnos, de gamla skröpliga, hamnar […](0 kommentar)

»Stoppa krigsvåldtäkterna i Demokratiska republiken Kongo«

Uppropet stöder den kongolesiske läkaren Denis Mukweges krav på det internationella samfundet för att få slut på krigsvåldtäkterna och den sexuella tortyren i Demokratiska republiken Kongo. Uppropet har sitt ursprung i SFOG-veckan i september då dr Denis Mukwege, Panzi Hospital, Demokratiska republiken Kongo, föreläste för runt 500 medlemmar. – Församlingen var andlös, och på årsmötet […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Samarbete ledde till ny förpackningsdesign

Efter ett samarbete mellan bland annat anestesiologer på Södersjukhuset och Apoteket Produktion & Laboratorier (APL) samt Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) ändrade APL för ett par år sedan förpackningarna för 18 läkemedel. Resultatet blev ny märkning på minst två sidor av förpackningen mot tidigare en, med en innehållsförteckning på svenska i stället för på latin, med […](0 kommentar)

Lokala och nationella insatser mot läkemedelsförväxlingar

– Det här är ett allvarligt problem! Det säger Kaj Essinger, senior advisor vid Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF), som ingår i Nätverket för patientsäkerhet tillsammans med Sveriges Kommuner och landsting, Läkarförbundet, Vårdförbundet och Vårdföretagarna. För att undersöka hur man runt om Sverige arbetar för att minska risken för läkemedelsförväxlingar sände nätverket ut en enkät till […](0 kommentar)

Minska läkemedelsförväxlingar med tydligare förpackningar

– En vanlig tanke är att vi läkare bara förskriver läkemedel och inte gör något med dem. Men även om det är väldigt få läkare i Sverige som handskas direkt med läkemedel, så måste alla handskas med läkemedelsförväxlingar. Det säger Mikael Rolfs, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik, RLIM, och representant i […](0 kommentar)