Nr 01 2011

Kultur

Hertigens livläkare skrev operor på löpande band

Johann Philipp Förtsch (1652–1732) var en mångsidigt begåvad man som gjorde betydande insatser som läkare, musiker, politiker och diplomat. Hans musikaliska gärning bidrog till fortbeståndet av det nyöppnade operahuset i Hamburg 1678. Under de första säsongerna var hans operaverk dominerande på denna nya operascen vid Gänsemarkt, samma plats där det nuvarande operahuset i Hamburg ligger. […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Läkartidningen modell 2011

Välkomna till den nya Läkartidningen av 2011 års modell. Vi har skruvat lite på formatet, filat på omslaget och gett tidningen delvis nya färger, och den har fått en ny rygg. Den gamla limbindningen är bytt mot en klamrad variant som skapar större flexibilitet och bättre ekonomi, vi känns nu modernare och mer med i […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Kan målgruppen för trombolys vid akut ischemisk stroke vidgas?

Efter det att kvalitetsregisterstudien SITS-MOST visat att trombolys kan ges i sjukvården med effekt och säkerhet väl inom de sex större, äldre studiernas konfidensintervall [1] och ECASS 3-studien visat positiva resultat för behandlingsstart 3–4,5 timmar efter insjuknande [2] godkändes trombolys i EU-länderna. Godkännandet är strikt begränsat. Det omfattar patienter i åldern 80 år och yngre, […](0 kommentar)

Nya Rön

Onkologer behöver mer smärtutbildning

Onkologer i USA upplever ett antal hinder när det gäller medicineringen vid cancersmärta och har behov av vidareutbildning, enligt en studie i Journal of Clinical Oncology. Prevalensen av kronisk cancersmärta varierar påtagligt mellan olika cancerdiagnoser och har uppskattats till 14–100 procent. Trots att farmakoterapi kan erbjuda god lindring till flertalet patienter visar studier i bl a […](0 kommentar)

DT och MR kan inte ersätta traditionella obduktioner

Undersökning med datortomografi (DT) och magnetkamera (MR) kan fastställa dödsorsak i två fall av tre, men metoderna är ännu inte tillräckligt exakta för att kunna ersätta »vanliga« obduktioner. Så kan man sammanfatta en studie som presenteras i Lancet. Studien har bedrivits vid två sjukhus i Storbritannien under perioden 2006–2008. Forskarna har studerat 182 avlidna som […](0 kommentar)

Bättre överlevnad för malariadrabbade barn med artesunat

Kinin har använts för behandling av malaria under närmare 80 år. Substansen, som kan utvinnas ur barken från Cinchona-trädet, är ofta standardbehandling för malariadrabbade barn i Afrika. Men nu visar en studie presenterad i Lancet att överlevnaden är bättre om malariadrabbade barn i stället ges artesunat, som är ett nyare malariamedel. Studien har bedrivits vid […](0 kommentar)

Mitokondriell störning kopplad till autism

I JAMA presenteras en amerikansk studie i vilken störningar i mitokondriens funktion kopplas till autism. Författarna har tittat på tio barn mellan 2 och 5 års ålder med autism och jämfört dessa med tio barn som inte har autism. Barnen ingick i studien Childhood autism risks from genetics and the environ­ment (CHARGE). Blodprov på barnen […](0 kommentar)

Övervikt i unga år ökar risken för extrem fetma

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är en kraftig riskfaktor för vad som klassificeras som »extrem fetma«, dvs BMI ≥40. Sambandet är särskilt starkt för kvinnor. Det visar en studie som presenteras i JAMA. Det rör sig om ett amerikanskt material med 8 834 individer som, då studien påbörjades 1996, var i åldern 12–21 år. […](0 kommentar)

Gener bakom variationer i HIV-infektion

Den genetiska bakgrunden till den individuella variationen i graden av HIV-infektion kan lokaliseras till varianter i framför allt HLA-gener. HIV-infektion karakteriseras av en akut viremifas, där viruspartiklar ofta förekommer i över 5 miljoner RNA-kopior per ml plasma. Virus­mäng­der­na minskar och stabiliserar sig sedan, men de flesta stannar på över 10 000 kopior/ml. Vissa individer som infekteras […](0 kommentar)

Meditation ökar välbefinnandet för cancerpatienter

En cancerdiagnos påverkar ofta männi­skors psykologiska välbefinnande. Det finns ett stort behov av fler och bättre utvärderade metoder för att ta hand om de stressrelaterade problem som många patienter upplever efter en cancerdia­gnos och ökad kunskap om hur dessa metoder kan integreras i vården. Träning i meditation och stresshantering har visat lovande resultat och förefaller […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Tack, alla referenter!

Ladda ner pdf med alla namnen här!(0 kommentar)

Trombolys som akutbehandling vid ischemisk stroke sprids över landet

Det finns övertygande vetenskapligt stöd för att nyttan med tidig trombolys vid akut ischemisk stroke överväger riskerna med behandlingen [1]. I Socialstyrelsens riktlinjer för strokesjukvård har trombolys inom 3 timmar efter symtomdebut prioritet 1 och trombolys i intervallet 3–4,5 timmar har prioritet 2 på en 10-gradig skala [2]. Inom EU godkändes behandling med rekombinant vävnadsplasminogenaktivator […](0 kommentar)

Hundratals genvarianter kopplade till hjärt–kärlsjukdom

Hjärt–kärlsjukdomar är den ledande orsaken till sjuklighet och död i Sverige [1] och globalt [2] och medför enorma kostnader för samhället: över 60 procent av den totala hälsovårdsbudgeten i de flesta europeiska länder [3]. Hjärt–kärlsjukdomar är multifaktoriella och utvecklas under hela livet som ett resultat av genetiska och miljömässiga faktorers påverkan och deras inbördes samverkan. […](0 kommentar)

Trots korrekt diagnostik av total hjärninfarkt avbröts organdonation

När det intrakraniella trycket (ICP) når upp till eller överstiger medelartärtrycket (MAP) upphör blodflödet till hjärnan, och det cerebrala perfusionstrycket (CPP) blir 0 eller negativt (CPP = MAP–ICP) [1]. Det är denna formel som ligger till grund för händelseförloppet som leder fram till total hjärninfarkt och till att en människa kan dödförklaras enligt direkta kriterier [2]. Det […](0 kommentar)

Endast på webben

»Fallet är exceptionellt – det måste få ta tid«

Intervjun med narkosläkaren som Läkartidningen publicerade i förra veckan (se LT nr 51–52/2011, sidorna 2696-2703) har väckt uppseende och resulterat i att RÅ, riksåklagare Anders Perklev, dels offentliggjorde att han begärt in alla handlingar i ärendet för utredning, dels uppmanade JK att ganska ärendet. Samtidigt meddelade Rikspolisstyrelsens chefsjurist, Eva-Lotta Hedin, att hon anmält ärendet till […](0 kommentar)

Rikspolisstyrelsen anmäler fallet till Polisens internutredningar

– Det finns beskrivningar i läkarens redogörelse som gör att jag anser att det finns anledning för avdelningen för internutredningar att granska om fel har begåtts, säger Eva-Lotta Hedin, chefsjurist vid Rikspolisstyrelsen, på webbplatsen. – Det är väldigt viktigt att alla som berörs i en förundersökning blir korrekt och rättssäkert behandlade. Läkarens påståenden om att […](0 kommentar)

Riksåklagaren vill granska Astrid Lindgren-fallet

Det var Läkartidningens intervju med narkosläkaren som fick Riksåklagaren (RÅ) att kommentera fallet just nu. Det bekräftar Karin Rosander, informationsdirektör vid Åklagarmyndigheten. – Ja, och eftersom andra medier hakade på, då tyckte vi att vi ville berätta vad vi de facto gör. Initiativet till granskningen tog RÅ i november. – Så snart det stod klart […](0 kommentar)

Osäkert om det blir något yrkeskort för läkare

EU-kommissionen överlämnade i veckan som gick sitt slutförslag om yrkeskort för ett antal professioner, däribland läkare, till EU-parlamentet. Tanken med ett yrkeskort är att underlätta administration i samband med ansökan om att få ut exempelvis läkarlegitimation i annat land, enligt kommissionen, se LT nr 34/2011, sidan 1550. Kortet föreslås nu bli frivilligt. – Det är […](0 kommentar)

Aktuellt

Kritik mot departement för avstängning av läkaren

I Läkartidningens intervju med den friade narkosläkaren på Astrid Lindgrens barnsjukhus uppgav läkaren att hon via ett telefonsamtal blev tillsagd att inte fortsätta att komma till mötena på den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. »Utbildningsdepartementet sa att de inte vill ha KI:s namn nedsvärtat«, säger hon i intervjun. Det är regeringen som utser ledamöter efter förslag […](0 kommentar)

Vite hotar efter hög arbetsbelastning i Västerås

Västmanlands läns landsting har nu till den 31 augusti 2012 på sig att rätta till problemen med för hög arbetsbelastning för personalen på sjukhusets kirurgiska allvårdsavdelning och avdelningarna 6 och 8, enligt ett beslut den 12 december om föreläggande enligt arbetsmiljölagen 7 kap 7 §. Redan i juni 2010 inspekterade Arbetsmiljöverket avdelningarna för att undersöka […](0 kommentar)

Bättre läkarintyg ska ge bonus till landstingen

228 miljoner fördelas mellan landsting som minskar sjukfrånvaron, medan 707 miljoner går till landsting som • arbetar för att sjukskrivningsprocessen blir jämställd så att män och kvinnor får samma förutsättningar för vård, rehabilitering och sjukskrivning • ökar kompetensen i försäkringsmedicin för olika personalkategorier • verkar för att kvaliteten i läkarintygen förbättras så att intygen blir […](0 kommentar)

Löner, vikarier och beredskap i fokus inför årets avtalsrörelse

Läkarförbundet lämnade i dag sitt yrkande för landstingssektorn till Sveriges Kommuner och landsting och arbetsgivarorganisationen Pacta. Vad gäller löneavtalet anges inga procenttal i yrkandet. – Siffrorna spar man till sist, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin. Den delen styrs mycket av hur det går i övriga frågor. Löneutfallet påverkas också av avtalsperiodens längd. En längre period […](0 kommentar)

Förslag: Minst 5 års läkarutbildning

EU-kommissionen har under flera års tid anmärkt på att den svenska läkarutbildningen inte lever upp till den sexårsgräns som anges i EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv, trots att utbildningen med bred marginal lever upp till det alternativa kravet på minst 5 500 undervisningstimmar. Att Sverige inte lever upp till EU-kraven för medicinsk grundutbildning angavs som ett av skälen […](0 kommentar)

Apoteksmarknaden inte mättad

Apoteket AB har fått konkurrens av ett 20-tal nya aktörer. Ett par hundra nya apotek har startats. Men marknaden är långt ifrån mättad, enligt Konkurrensverket, som på regeringens uppdrag följt omregleringen. Sedan omregleringen av apoteksmarknaden den 1 juli 2009 har cirka 200 nya apotek etablerats. Inget apotek som fanns före omregleringen har lagts ner, »medan […](0 kommentar)

Vårdrelaterade infektioner ökade under 2010

9,4 procent av alla patienter som vårdades inneliggande på svenska sjukhus hösten 2010 hade en vårdrelaterad infektion (VRI), enligt den punktprevalensmätning som Sveriges Kommuner och landsting (SKL) gör varje halvår. Högst var prevalensen på Gotland med nästan 14 procent och i Västerbotten med nästan 12 procent VRI hos de inneliggande patienterna. Lägst var den i […](0 kommentar)

Hårda krav för att få driva vård

Landstingen i Kalmar, Östergötlands, Jönköping och Kronobergs län har gått samman för att upphandla hyrläkare. Tanken är att träffa ramavtal med en leverantör om hyrläkare för fyra landsting under totalt fyra år. Efter ett mål i Förvaltningsrätten i Växjö, där tre företag får stöd för sin uppfattning att landstingens upphandlingsvillkor är oproportionerliga och att upphandlingen […](0 kommentar)

Öppenhet ska läka splittrad styrelse

Det är 30 år sedan Marie Wedin flyttade till Skåne för att göra AT på Helsingborgs lasarett, det sjukhus där hon fortfarande arbetar. Räknar man in tonårens sommarjobb som sjukvårdsbiträde på Ängelholms sjukhus är det 40 år hon varit verksam inom nordvästra Skånes sjukvård. Sina uppväxtår tillbringade hon dock i Sundbyberg. Från barndomen har hon […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Ingen minskning av vårdrelaterade infektioner

Sedan våren 2008 gör SKL, Sveriges Kommuner och landsting, en gång i halvåret en mätning av vårdrelaterade infektioner hos patienter som ligger inne på svenska sjukhus. Det är en så kallad punktprevalensmätning, vilket innebär att man registrerar situationen en viss dag; en dag på våren och en på hösten varje år. Data från höstmätningen 2011, […](0 kommentar)

Bättre hygien ska ge patientsäkerhetspengar

Under året ska 525 miljoner kronor gå till landstingen som ekonomisk stimulans till bättre patientsäkerhetsarbete. Det framgår av en ny överenskommelse mellan staten och SKL, Sveriges Kommuner och landsting. Det är den andra överenskommelsen av detta slag; under 2011 var det 400 miljoner i potten (se LT nr 51–52/2010). Överenskommelsen är uppbyggd på liknande sätt […](0 kommentar)

Tolkade smärtor från invagination som »bäckeninkongruens«

En ettårig pojke inkom till sjukhusets akutmottagning på grund av kräkningar, återkommande smärtattacker i magen och blod i avföringen under ett dygn. Enligt föräldrarna hade han också till och från varit svår att få kontakt med. Pojken undersöktes av en specialist i anestesi och intensivvård, läkare A. Föräldrarna uppmanades att avvakta några dagar och återkomma […](0 kommentar)

Otit med svullnad över och bakom örat tyder på mastoidit

En tio månader gammal flicka undersöktes av allmänläkare på vårdcentralen sedan hon haft feber i tre dagar. Flickan hade inga andra symtom. Allmänläkaren ordinerade urinprov, som föräldrarna och flickan återkom med följande dag. Flickan hade då blivit sämre, ätit och sovit dåligt och var svullen över och bakom vänster öra. Gul flytning rann från örat. […](0 kommentar)

Svårt se hjärtrörelser hos litet embryo

En 24-årig kvinna, i graviditetsvecka 6 + 5, sökte akut på sjukhuset på grund av blödningar. En underläkare fann vid ett vaginalt ultraljud en graviditet med hinnsäck och gulesäck i livmodern samt en fosterstruktur på 2 – 3 mm. Underläkaren bedömde att det förelåg ett inkomplett missfall och ordinerade prostaglandintabletter för att påskynda förloppet. Patienten […](0 kommentar)

Svullnad utanpå halsen troligen inte halsinfektion

En man i 40-årsåldern som tidigare opererats för halsböld på ena sidan sökte efter kontakt med sjukvårdsrådgivningen akut för kraftig smärta i halsen på andra sidan, sedan två veckor. I journalen har mottagningssköterskan noterat att patienten var svullen på utsidan av halsen och hade svårt att svälja. Via kontakt med jourhavande öron-, näs- och halsläkare […](0 kommentar)

»Nytt medicinskt paradigm« hjälpte inte

En man i 70-årsåldern sökte läkare, specialist i smärtlindring, för höftbesvär sedan två år tillbaka. Röntgen hade tidigare visat måttlig förslitning i höften, och vid kroppsundersökning fann läkaren att patienten hade en inskränkt inåtrotation i vänster höft samt viss benförkortning. Trots att symtomen tydligt pekade på höftartros och stämde väl överens med både röntgen och […](0 kommentar)

Blödning som trycker mot ryggmärgen måste handläggas snabbt

En 76-årig man opererades på förmiddagen av en ortoped för spinal stenos. Patienten hade inte haft några motoriska bortfall preoperativt, men åtta timmar efter operationen noterades paraplegi. Jourhavande läkare tillkallades, men efter kontakt med först bakjour och sedan den opererande ortopeden beslöt man att avvakta till morgonen därpå, då ortopeden antog att förlamningen kunde bero […](0 kommentar)

Notiser

Stefan Carlsson fortsätter utreda

Stefan Carlsson, regeringens utredare i »Statens vård- och omsorgsutredning« har utsetts till landshövding i Kalmar län från den 20 februari. Han kommer dock att slutföra utredningen, som ska vara klar i april, enligt Petra Kjellarsson pressekreterare, Socialdepartementet.(0 kommentar)

Rehabgaranti förlängs

Rehabiliteringsgarantin kommer att gälla även 2011, enligt en överenskommelse mellan rege­ringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Regeringen avsätter i år 1 000 miljoner kronor för ändamålet, av vilka 40 miljoner ska gå till forsknings- och utvecklingsinsatser i anslutning till rehabiliteringsgarantin. Garantin omfattar som tidigare behandling och rehabilitering av personer med icke specificerad smärta i rygg, […](0 kommentar)

Debatt och brev

Socialstyrelsens anvisningar bör fortfarande revideras

Anders Tegnell, Mårten Gerle, Anne-Liis von Knorring och Gerhard Andersson har å Socialstyrelsens vägnar avböjt vår anmodan om att för revision dra tillbaka rekommendationerna om behandling av deprimerade unga [1, 2]. Vår replik tar upp frågorna om behandlingseffekt, suicidalitet och svår depression. Tegnell och medförfattare hävdar att det ger hög studie­kvalitet att sortera bort dem […](0 kommentar)

Glöm inte faktorerna omognad och psykosociala svårigheter

Entusiasm för diagnostiska etiketter kan leda till att tillstånd inom utvecklingens normalvariationer omformuleras till störning eller till och med sjukdom. Sannolikt får åtskilliga stökiga och okoncentrerade barn felaktigt dia­gnosen ADHD och ibland ­farmakologisk behandling – omognad och psykosocialt betingad oro har då medikaliserats. Till detta bidrar svagheterna med DSM-diagnosens teori och praktik, kanske också att […](0 kommentar)

Har Vetenskapsrådet en dold agenda – eller har jag missat något i instruktionen?

Att skriva en forsknings­ansökan till Vetenskapsrådet (VR) är en grannlaga uppgift. För att ha en chans ska man inte bara ha ett bra projekt, utan ansökan ska dessutom vara välskriven. Många äro kallade och få belönade, så det gäller att bevisa sin innovationskraft, kreativitet, kompetens och att man har ett ytterst kompetent team runt sig. […](0 kommentar)

Nej, Vetenskapsrådet har ingen dold agenda!

Precis som Lars Agréus skriver i sitt inlägg är det en grannlaga uppgift att inge en ansökan till Vetenskapsrådet. Konkurrensen är mycket hård, och många bra ansökningar kan tyvärr inte ges det stöd som man skulle önska. Jag kan inte här gå in i detalj på den bedömning som gjorts av Lars Agréus ansökan mer […](0 kommentar)

Patientens försämringstillstånd inte känt

Svar till Anders Holmquist, som skrev inlägget »Intensivvårdad patient uppmanas inställa sig för arbetsprövning«, LT 50/2010 (sidan 3185). Jag håller med dig om att det låter som en illa vald tidpunkt att delge patienten ­sådan information, men Försäkringskassan bedömer utifrån befintligt underlag, och i detta fall verkar det som att vi inte kände till din […](0 kommentar)

Ingen anledning ändra riktlinjerna

I Läkartidningen 45/2010 (sidorna 2823-4) framförde Högberg och medförfattare kritik mot Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom. Socialstyrelsen svarade i samma nummer. Nu upprepar de sin kritik. Socialstyrelsen har gjort en annan bedömning av de studier Högberg och medförfattare hänvisar till, inklusive den av Trowell et al (2007), vilket framgår av det vetenskapliga underlaget […](0 kommentar)

LT debatt

Privatiseringen av psykiatrin – inkludera även tvångsvården

Sedan slutet av 2000-talets förs­ta decennium har alliansen valt en »ny« förändringsstrategi för svensk psykiatri, med två modeller för privatisering av psykiatrin i Stockholm. I den ena modellen har enbart öppenvården privatiserats; 2009 privatiserades ett fåtal öppenvårdsmottagningar inom Norra Stockholms Psykiatri och alla mottagningar inom Psykiatri Sydöst. Inom dessa mottagningars upptagningsområden ligger ansvaret för öppenvården […](0 kommentar)

Ledare

Behovet styr obekväm tid

I medierna har framförts att jouravtalet bör skrotas eftersom läkare arbetar för lite, och under fel tid av dygnet. Tack vare avtalet får de dessutom för mycket betalt. Självutnämnda förståsigpåare säger sig veta sjukvårdens komplexa logistik och därmed ha nycklarna till en ändamålsenlig schemaläggning av läkare under nätter och helger. Dessa pekar på skiftgång för […](0 kommentar)